dokumentacjia geologiczna - BIP Urzędu Miejskiego w Krośniewicach

Transkrypt

dokumentacjia geologiczna - BIP Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
DOKUMENTACJIA GEOLOGICZNA
na wyłączne potrzeby projektowanych przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Krośniewice
Zamawiający: Urząd Gminy Krośniewice
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5
Opracował:
Arkadiusz Błędek
90-711 Łódź, ul. Żeromskiego 18 m 11
upr. bud. nr 188/01/WŁ
Wrzesień 2008 r.
WSTĘP
Zleceniodawca, cel opracowania.
Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w
Krośniewicach. Celem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowowodnych, określenie własności fizyczno-mechanicznych gruntów i ocena
przydatności podłoża dla potrzeb projektowanych przydomowych oczyszczalni
ścieków.
W ramach inwestycji planuje się budowę 23 sztuk przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bardzinek, Bielice, Błonie, Cudniki,
Franki, Głogowa, Godzięby, Górki Miłońskie, Iwiczna, Jankowice, Kajew, Kopyta,
Krzewie, Luboradz, Marynin, Miłonice, Miłosna, Morawce, Nowe Jankowice,
Ostałów, Pniewko, Pomarzany, Raszynek, Rozpacz, Skłóty, Stara Wieś, Suchodoły,
Szubina, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Teresin, Tumidaj, Witów, Wola
Nowska, Wychny, Zieleniew.
Projektowane oczyszczalnie będą pracowały w technologii nisko obciążonego
osadu czynnego. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków będzie realizowane
poprzez drenaż rozsączający do gruntu.
Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano:
1. Dokumentację określającą warunki hydrogeologiczne rejonu
2. Mapę Geologiczną Polski w skali 1:200 000
3. Wyniki obecnych prac i badań.
PRZEBIEG BADAŃ
1. Prace geodezyjne
Miejsca wykonania punktów badawczych wyznaczono w terenie metodą
domiarów prostokątnych w dowiązaniu do charakterystycznych punktów stałych.
Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali
1:1000.
2. Prace terenowe
W ramach prac terenowych wykonano:
- 1 odwiertów penetracyjnych do głębokości 3,0m ppt,
- 1sonda lekka,
- szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów,
- wizję lokalną terenu.
Prace terenowe i geodezyjne wykonano we wrześniu 2008 r.
3. Prace kameralne
W ramach tych prac wykonano:
a) część opisową wraz z omówieniem wyników badań
b) załączniki graficzne
Dokumentację sporządzono w 1 egzemplarzu, z który przekazano Zamawiającemu.
POŁOŻENIE, ZAGOSPODAROWNIE I MORFOLOGIA TERENU
Gmina Krośniewice położona jest w północno - zachodniej części powiatu
kutnowskiego i graniczy od zachodu z gminą Chodów (województwo
wielkopolskie), od północy z gminami Dąbrowice i Nowe Ostrowy i od wschodu z
gminą Kutno (w powiecie kutnowskim), a od południa z gminą Daszyna (w
powiecie łęczyckim).
Gmina i miasto Krośniewice zajmują łącznie 9 471 ha powierzchni, w tym
miasto 296,07 ha. Na terenie gminy są 22 sołectwa, 27 wsie. Użytki rolne zajmują
89% a użytki leśne około 3% powierzchni gminy. Gminę zamieszkuje 8983 (dane z
31.12.2007 r) a gęstość zaludnienia wynosi 95 mieszkańców/km2.
Według fizyczno-geograficznego podziału Polski
położona jest w obrębie:
 prowincji Niż Środkowoeuropejski
 podprowincji Niziny Środkowopolskie
 makroregionu Wzniesienia Południowowielkopolska
 mezoregionu Wysoczyzna Kłodawska
Gmina Krośniewice
BUDOWA GEOLOGICZNA
Obszar ten znajduje się w obrębie zlodowacenia środkowopolskiego.
Dominuje tu krajobraz równinny położony ok. 100 m n.p.m., lub lekko falisty,
którego wysokość mieści się w graniach 115-130 m n.p.m. Decydujący wpływ na
powstawanie i rozwój rzeźby omawianego terenu wywarła epoka plejstoceńska, a
szczególnie akumulacja lodowcowa środkowopolskiego zlodowacenia stadium
Warty. Do najbardziej charakterystycznych form akumulacji lodowcowej zaliczyć
należy morenę czołową. Jest to pasmo wzniesień moren czołowych biegnących
łukiem od okolic Koła przez Kutno w stronę Gostynina, przebiegając przez teren
dorzecza rzek Ochni i Miłonki. Pierwotne wały moren czołowych, występują
obecnie jako pagórki i małe wzniesienia, na skutek erozyjnych działań wód i
ruchów mas ziemnych.
Obszar Nizin Środkowopolskich charakteryzuje się łagodną rzeźbą terenu
powstałą w wyniku środkowopolskiego zlodowacenia kiedy panował klimat
peryglacjalny. Występują tu elementy związane z działalnością akumulacyjną
lodowców zwłaszcza ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dominują jednostajne
równiny, oraz lekko faliste powierzchnie zdenudowanych wysoczyzn morenowych.
W budowie geologicznej tego obszaru występują głównie utwory
czwartorzędowe i podczwartorzędowe. Osady paleozoiczne i mezozoiczne tworzą
jednolity zespół skalny i należą do wielkiego antyklinorium zwanego wałem
kujawskim. Powierzchnia starszych utworów uległa zerodowaniu w starszym
trzeciorzędzie i młodsze utwory leżą na nich niezgodnie tworząc płaty różnej
miąższości.
Większość obszaru pokryta jest osadami czwartorzędowymi, w której
występuje materiał osadzony podczas kolejnych zlodowaceń: glina zwałowa,
mułki, iły oraz utwory żwirowo – piaszczyste.
UWARUNKOWANIA GLEBOWE
Główny materiał glebotwórczy stanowią utwory czwartorzędowe tworzące
zwartą pokrywę o zróżnicowanej miąższości. Skałami macierzystymi gleb są tu
osady zlodowacenia środkowo-polskiego. W czwartorzędowej pokrywie znajduje
się przede wszystkim materiał osadzony podczas kolejnych zlodowaceń tj. glina
zwałowa, utwory żwirowo-piaszczyste, mułki i iły.
WARUNKI WODNE
Teren gminy odwadnia rzeka Ochnia wraz z jej dopływem Miłonką oraz
dopływami Miłonki i rowami melioracyjnymi.
Pierwszy poziom wód gruntowych, uzależniony od rzeźby terenu i budowy
geologicznej jest zróżnicowany i waha się od 2,0-12,5 m poniżej poziomu terenu.
Na wysoczyźnie, w dolinie Miłonki i w dolinach bocznych - poziom wód występuje
płycej niż 1 m.ppt., głebsze wody występują w utworach czwartorzędowych
starszych - od 2,9 do 29,0 m.ppt. oraz w utworach trzeciorzędowych i jurajskich.
Na terenie gminy znajduje się główny zbiornik wód podziemnych - Krośniewice
Kutno. Jest to zbiornik w utworach górnej jury – szczelinowo-krasowy.
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G3
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
5
6
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Profil litologiczny
2
Przelot [m]
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Pieniążek Jan, Błonie, dz nr 35/27
0,3
H
Grunt próchniczy
0,7
Ip
Ił piaszczysty
1,5
G//Gp Glina przewarstwiona gliną piaszczystą, jasnobrązowa
ln
szg
w
pl
3,0
G
Glina, brązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G7
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,4
2,2
2,4
6
mw/w
ln
m/nw
szg
Pd(+H) Piasek drobny z domieszką humusu
1,5
Pd
Piasek drobny, szaro - żółty
2,5
Ps
Piasek średni, żółto - brązowy
3,0
5
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Rojewski Bogusław, Zieleniew, dz nr 43
Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G9
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
1
2
3
4
5
6
Obserwacje wody
[m]
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Adres: Antczak Marek, Franki, dz nr 123
0,4
0,6
H
Grunt próchniczy
Ps(+H) Piasek średni z domieszką humusu
ln
mw
1,5
Gp
Glina piaszczysta, jasnobrązowa
pl
w
3,0
Gp//G Glina piaszczysta z przewarstwieniami gliny, brązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 10
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,2
0,4
0,8
H
Grunt próchniczy
Pdg Piasek drobny zagliniony, jasnobrązowy
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Gryglewski Marceli, Kajew, dz nr 200
mw
ln
Gp/G Glina piaszczysta na pograniczu gliny, brązowa
w
2,5
G
Glina, brązowa
3,0
Gp
Glina piaszczysta, brązowa
pl/tpl
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 14
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,5
H
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Kacprowicz Waldemar, Raszynek, dz nr 119
Grunt próchniczy
mw
1,2
Pd
Piasek drobny, żółty
2,3
Ps
Piasek średni, żółtobrązowy
ln
w
szg
3,0
Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 15
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
1
2
3
4
5
6
Obserwacje wody
[m]
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Adres: Miszewski Tomasz, Górki Miłońskie, dz nr 114
0,3
H
ln
Grunt próchniczy
0,7
Pdg Piasek drobny zagliniony, jasnobrązowy
1,2
Gp
szg
Glina piaszczysta, brązowa
w
pl
3,0
G
Glina, brązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 32
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
1
2
3
4
5
6
Obserwacje wody
[m]
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Adres: Dąbrowicz Agata, Bielice, dz nr 71
0,4
H
ln
Grunt próchniczy
szg
1,8
2,0
Ps Piasek średni, żółto-brązowy
Pdg Piasek drobny zagliniony, jasnobrązowy
w
pl
3,0
Gp
Glina piaszczysta, jasnobrązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 34
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,4
0,6
H
Żg
Grunt próchniczy
Żwir gliniasty
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Olszewski Edward, Głogowa, dz nr 108, 111
mw
szg
w
2,8
3,0
Gp
G
Glina piaszczysta, brązowa
Glina, brązowa
ln
tpl
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 44
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
5
6
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Profil litologiczny
2
Przelot [m]
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Wojtasiak Stanisław, Szubsk Duży, dz nr 85
0,3
0,5
H
G
Grunt próchniczy
Glina ciemnoszaro - brązowa
1,6
G
Glina jasnobrązowa
3,0
G/Gp Glina jasnobrązowa na pograniczu gliny piaszczystej
ln
w
tpl
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 51
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
1
2
3
4
5
Obserwacje wody
[m]
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Adres: Marczak Michał, Szubsk Towarzystwo, dz nr 42
0,2
0,4
H
Psg
w
szg
Grunt próchniczy
Piasek średni zagliniony, brązowy
6
tpl
2,2
3,0
G//Gp Glina brązowa z przewarstwieniami gliny piaszczystej
G
Glina brązowa
w/m
w
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 59
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
5
6
Opis gruntu
Stan gruntu
4
Wilgotność
3
Profil litologiczny
2
Przelot [m]
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Urbański Paweł, Wola Nowska, dz nr 52
0,4
H
Grunt próchniczy
w
ln
1,8
G
Glina jasnobrązowa
w
tpl
3,0
G/Gp Glina jasnobrązowa na pograniczu gliny piaszczystej
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 71
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
1
2
3
4
5
6
Obserwacje wody
[m]
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Adres: Dąbrowicz Ireneusz, Miłonice, dz nr 65
0,4
0,6
H
Grunt próchniczy
Ps(+Ż) Piasek średni, żółto - brązowy z domieszką żwiru
ln
w
pl
2,4
Gp
Glina piaszczysta, jasnobrązowa
3
G
Glina, brązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 75
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
5
6
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,4
0,6
H
Ip
Grunt próchniczy
Ił piaszczysty jasnobrązowy
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Madalski Wojciech, Pomarzany, dz nr 10
w
ln
w/m
szg
w
tpl
1,6
Gp//G Glina piaszczysta jasnobrązowa przewarstwiona gliną
G
Glina brązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 81
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,4
H
1,2
Grunt próchniczy
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Augustyniak Tadeusz, Kopyta, dz nr 44
mw
ln
w
tpl
Gp/G Glina piaszczysta na pograniczu gliny, brązowa
2,2
G
Glina, brązowa
3
Gp
Glina piaszczysta, brązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 97
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,4
H
Grunt próchniczy
2,4
Gp
Glina piaszczysta, szaro-brązowa
3,0
G
Glina, szara
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Kacprzak Elżbieta, Suchodoły, dz nr 13
mw
ln
mw/w
pl
w
tpl
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 105
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
5
6
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Profil litologiczny
2
Przelot [m]
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Łuczak Wiesław, Pniewko, dz nr 178
0,3
H
0,8
Gp/G
1,5
G
3,0
Gp
ln
Grunt próchniczy
Glina piaszczysta na pograniczu gliny, brązowa
Glina, brązowa
Glina piaszczysta, brązowa
w
tpl
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 108
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,2
0,4
H
PgH
2,2
3,0
Grunt próchniczy
Piasek gliniasty próchniczy, czarny
G//Gp Glina przewarstwiona gliną piaszczystą, jasnobrązowa
G
Glina, brązowa
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Jędrzejczak D., Jędrzejczak Z., Bardzinek, dz nr 231
mw
ln
szg
w
pl
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 110
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
1
2
3
4
5
6
Obserwacje wody
[m]
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Adres: Tomczak Dariusz, Bardzinek, dz nr 200
0,2
H
0,6
1,4
Grunt próchniczy
ln
szg
Pdg Piasek drobny zagliniony, jasnobrązowy
G//Gp Glina przewarstwiona gliną piaszczystą, jasnobrązowa
w
pl
3,0
G
Glina, brązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 115
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
1
2
3
4
5
6
Obserwacje wody
[m]
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
Stan gruntu
Adres: Kruszyna Sławomir, Witów, dz nr 3
0,2
H
Grunt próchniczy
ln
0,6
1,0
Pdg Piasek drobny zagliniony, brązowy
G
ypl
Glina, brązowa
w
2,2
tpl
G//Gp Glina brązowo - szara pzrewarstwiona gliną piaszczystą
pl
3,0
Gp
Glina piaszczysta, brazowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 132
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,4
H
Grunt próchniczy
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Król Jacek, Skłóty, dz nr 38
mw
mw/w
ln/szg
2,2
Ps(+Pd) Piasek średni, żółtobrązowy z domieszką piasku drobnego
w
3,0
Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 134
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,3
H
1,5
3,0
Pd
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Pomorski Marcin, Marynin, dz nr 100
mw
ln
w
szg
Grunt próchniczy
Piasek drobny, żółtobrązowy
Ps//Pg Piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 139
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
2
3
4
5
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
Wilgotność
0,4
H
6
Stan gruntu
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Łuczak Paweł, Ostałów, dz nr 73
szg
Grunt próchniczy
pl
1,8
G(+Gp) Glina a domieszką gliny piaszczystej, brązowa
w
tpl
3,0
G
Glina, szarobrązowa
KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Oznaczenie otworu:
G 140
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inwestor: Gmina Krośniewice
3
4
Przelot [m]
Profil litologiczny
Opis gruntu
0,4
H
Grunt próchniczy
5
6
Stan gruntu
2
Wilgotność
1
Obserwacje wody
[m]
Adres: Ściślewski Jarosław, Tumidaj, dz nr 2
mw
ln
pl
1,5
Gp
Glina piaszczysta, jasnobrązowa
w
2,5
G
Glina, brązowa
3,0
G
Glina, szarobrązowa
tpl

Podobne dokumenty