A. Obiekty stacjonarne - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Transkrypt

A. Obiekty stacjonarne - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
Przegląd ekologiczny obiektów turystycznych na terenie Mazurskiego Parku
Krajobrazowego
Wyróżnienie ekoznak - Przyjaciel Mazurskiej Przyrody
Opis projektu:
Mazurski Park Krajobrazowy jest jednostką ustanowioną w 1977r do ochrony najcenniejszych
elementów krajobrazu i przyrody środkowo-południowych Mazur, Puszczy Piskiej i zlewni rzeki
Krutyni. Znaczenie turystyczne tego obszaru rozpoczęło się już w XIX w (turystyka pobytowa,
wodna, krajoznawcza itp.), rozwinęło się w okresie międzywojennym i w obecnych czasach nadal
jest ważne. Ze względu na ważność obszaru Wielkich Jezior Mazurskich wśród przyrodniczych
cudów świata – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Mazurski Parki
Krajobrazowy wystąpił z inicjatywą prowadzenia przeglądów ekologicznych obiektów
turystycznych położonych na terenach Parku.
Przegląd ekologiczny będzie polegał na sprawdzeniu podanych niżej kryteriów oceny obiektów.
Lista kryteriów zostały wybrana i opracowana w celu uwzględnienia podstawowych wymogów,
jakie powinny spełniać obiekty turystyczne zlokalizowane w granicach Mazurskiego Parku
Krajobrazowego. Kryteria te związane są z powszechnie obowiązującymi w Polsce i Mazurskim
Parku Krajobrazowym przepisami prawa.
Cele projektu: - rozwój świadomości ekologicznej właścicieli obiektów turystycznych
- promocja obiektów turystycznych odpowiadających wymogom przepisów
- stworzenie nowego lokalnego produktu turystycznego i sposobu jego
wyróżniania
- działania na rzecz ochrony mazurskiej przyrody oraz Mazurskiego Parku
Krajobrazowego.
Przebieg procedury przeglądu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej Parku
Zgłoszenie obiektu do przeglądu na adres Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Ustalenie terminu przeglądu
Przeprowadzenie przeglądu
Opracowanie wyników
Nadanie wyróżnienia „Przyjaciel mazurskiej Przyrody”
Kryteria oceny obiektów
A. Obiekty stacjonarne
I. Kategoria obiektu
-
Obiekty całoroczne: hotel, pensjonat
Obiekty użytkowane sezonowo (stanica wodna, pole kempingowe, ośrodek wypoczynkowy, kąpielisko,
przystań żeglarska,)
Zakres świadczonych usług (noclegi, pole namiotowe, parking, gastronomia, rowery, konie, kajaki, kąpielisko
itp.)
II. Podstawy prawne funkcjonowania
-
zgodność lokalizacji z zapisami mpzp oraz wymogami ochrony środowiska i krajobrazu
zgodność obiektu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania
pozwolenie na budowę
inne dodatkowe dokumenty (pozwolenia wodno-prawne, opinie, ekspertyzy, oceny itp.)
III. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony środowiska
-
ścieki – ilości, sposób zagospodarowania (umowy)
źródła wody pitnej
odpady – ilości, odpady bytowe i ich zagospodarowanie (segregacja, miejsce składowania, umowy);
odpady niebezpieczne i ich zagospodarowanie
źródła energii: - prąd elektryczny – zużycie
ogrzewanie wody i pomieszczeń (stosowane źródła energii)
jednorazowa liczba korzystających
bezpieczeństwo korzystających.
IV. Przyjęte rozwiązania budowlano-architektoniczne
-
wykorzystane materiały budowlane
zastosowanie regionalnych rozwiązań w architekturze
ogrodzenie terenu
powierzchnia i sposób zagospodarowania posesji (zieleń, estetyka, urządzenia dla dzieci, urządzenia sanitarne
dla turystów)
V. Zakres dostępnej i rozpowszechnianej informacji turystycznej i publicznej
-
ogólna informacja o regionie
przewodniki i mapy szczegółowe
informacje o przyrodzie i obiektach chronionych
organizowanie festynów i działań promujących teren
dostępność informacji o obiekcie (internet, oznakowanie, prasa)
B. Organizatorzy spływów łodziami i kajakami
C. Organizatorzy wycieczek pieszych, konnych i rowerowych.

Podobne dokumenty