III NIEDZIELA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM

Transkrypt

III NIEDZIELA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM
22 stycznia 2017 r. – Niedziela
III NIEDZIELA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM
Dominica III Post Epiphaniam - II classis
22 stycznia 2017r. – kolor szat zielony - 3. NIEDZIELA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM. ( 2. kl.) Msza wł., Gloria, Credo, prefacja o Najśw.
Trójcy.
Dzisiejsze śpiewy mszalne będą się powtarzały w następnych niedzielach po Objawieniu. Sławią one powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejście, graduał, alleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na
ofiarowanie) i Boską naukę. Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika
Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność
stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan
Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości.
2 klasy
Szaty zielone
INTROITUS:
Ps 96,7n
Pokłon oddajcie Bogu, wszyscy Adoráte Deum, omnes Angeli
Aniołowie
Jego;
słyszy eius: audívit, et lætáta est
o tym i cieszy się Syjon, i radują Sion: et exsultavérunt fíliæ
się miasta Judy.
Iudae.
Ps 96,1
Ps. Pan króluje, wesel się zie- Dóminus regnávit, exsúltet
mio, radujcie się mnogie wyspy. terra: læténtur ínsulæ mulV. Chwała Ojcu
tæ. V. Glória Patri.
ORATIO:
Wszechmogący, wieczny Boże,
wejrzyj łaskawie na naszą ułomność i wyciągnij w naszej obronie
prawicę Twego majestatu. Przez
Pana.
LECTIO:
Omnípotens sempitérne Deus, infirmitatem nostram
propítius réspice: atque, ad
protegéndum nos, déxteram
tuæ maiestátis exténde. Per
Dominum.
Rz 12,16-21
Św. Paweł podaje szczegółowe wskazania jak wykonywać przykazania
miłości nieprzyjaciół. Można je streścić w haśle «Zwyciężaj zło dobrem».
Bracia: Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Nikomu
złem za zło nie oddawajcie, ale
starajcie się czynić dobrze nie
tylko przed Bogiem, ale i przed
wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe, i o ile od was zależy, ze
wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. Nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale pozostawcie to
gniewowi (Bożemu), napisane
jest bowiem: Moja jest pomsta
i ja odpłacę, mówi Pan. Ale jeśli-
Fratres: Nolíte esse prudéntes apud vosmetípsos:
nulli
malum
pro
malo
reddéntes: providéntes bona
non tantum coram Deo, sed
étiam coram ómnibus homínibus. Si fíeri potest, quod ex
vobis est, cum ómnibus
homínibus pacem habéntes:
Non
vosmetípsos
defendéntes,
caríssimi,
sed
date locum iræ. Scriptum est
enim: Mihi vindícta: ego
by nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie,
podaj mu napój: tak czyniąc węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. Nie daj się zwyciężać
złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
GRADUALE:
Poganie będą czcili Imię Twoje,
Panie, i wszyscy królowie ziemi
Twoją chwałę.
V. Bo Pan odbuduje Syjon i objawi się w swoim majestacie.
ALLELÚIA:
Alleluja, alleluja. Ps. Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie się
mnogie wyspy. Alleluja.
EVANGELIUM:
Onego czasu: Gdy Jezus zstąpił
z góry, szły za Nim rzesze wielkie. I oto trędowaty przyszedłszy
pokłonił Mu się, mówiąc: «Panie,
jeśli chcesz, możesz mię oczyścić». A Jezus, wyciągnąwszy
rękę, dotknął się go mówiąc:
«Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast oczyszczony był trąd
jego. I rzekł mu Jezus: «Bacz,
abyś nikomu nie mówił, ale idź,
ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar,
który przykazał Mojżesz na
świadectwo im». A gdy wszedł
do Kafaranum, przystąpił do
Niego setnik, prosząc Go i mówiąc: «Panie, sługa mój leży w
domu paraliżem tknięty i wielce
się męczy». I rzekł mu Jezus: «Ja
przyjdę i uzdrowię go». A odpowiadając, setnik rzekł: «Panie,
nie jestem godzien, abyś wszedł
pod dach mój, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawio-
retríbuam, dicit Dóminus.
Sed si esuríerit inimícus tuus, ciba illum: si sitit, potum
da illi: hoc enim fáciens, carbónes ignis cóngeres super
caput eius. Noli vinci a malo,
sed vince in bono malum.
Ps 101,16n
Timébunt gentes nomen tuum, Dómine, et omnes reges
terræ glóriam tuam.
V.
Quóniam
ædificávit
Dóminus Sion, et vidébitur
in maiestáte sua.
Ps 96,1
Allelúia, allelúia. V. Dóminus
regnávit,
exsúltet
terra:
læténtur ínsulæ multæ. Allelúia.
Mt 8,1-13
In illo témpore: Cum descendísset Iesus de monte,
secútæ sunt eum turbæ
multæ: et ecce, leprósus
véniens adorábat eum, dicens: Dómine, si vis, potes
me mundáre. Et exténdens
Iesus manum, tétigit eum,
dicens: Volo. Mundáre. Et
conféstim mundáta est lepra
eius. Et ait illi Iesus: Vide,
némini díxeris: sed vade,
osténde te sacerdóti, et offer
munus, quod præcépit Móyses, in testimónium illis.
Cum autem introísset Caphárnaum, accéssit ad eum
centúrio, rogans eum et dicens: Dómine, puer meus iacet in domo paralýticus, et
male torquetur. Et ait illi
Iesus: Ego véniam, et curábo
eum.
Et
respóndens
centúrio, ait: Dómine, non
sum dignus, ut intres sub
tectum meum: sed tantum
nym, a mającym pod sobą żołnierzy. I jednemu mówię: idź,
a idzie, a drugiemu: przyjdź,
i przychodzi, a słudze memu:
czyń to, a czyni». A Jezus usłyszawszy to, zadziwił się i rzekł
do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam, nie
znalazłem tak wielkiej wiary
w Izraelu. A powiadam wam, że
wielu przyjdze ze wschodu
i z zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem
w Królestwie Niebieskim. Synowie zaś królestwa wyrzuceni
będą do ciemności zewnętrznych: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». I rzekł Jezus setnikowi: «Idź, a jakoś uwierzył,
niech ci się stanie». I uzdrowiony
jest sługa onej godziny.
dic verbo, et sanábitur puer
meus. Nam et ego homo sum
sub potestáte constitútus,
habens sub me mílites, et
dico huic: Vade, et vadit; et
alii: Veni, et venit; et servo
meo: Fac hoc, et facit. Audiens autem Iesus, mirátus
est, et sequéntibus se dixit:
Amen, dico vobis, non inveni
tantam fidem in Israël. Dico
autem vobis, quod multi ab
Oriénte
et
Occidénte
vénient, et recúmbent cum
Abraham et Isaac et Iacob in
regno coelórum: fílii autem
regni eiiciéntur in ténebras
exterióres: ibi erit fletus et
stridor déntium. Et dixit Iesus centurióni: Vade et, sicut
credidísti,
fiat
tibi.
Et
sanátus est puer in illa hora.
OFFERTORIUM:
Ps 117,16n
Prawica Pańska moc okazała, Déxtera Dómini fecit virtuprawica Pańska dźwignęła mnie. tem,
déxtera
Dómini
Nie umrę, ale będę żył i głosił exaltávit me: non móriar, sed
dzieła Pana.
vivam, et narrábo ópera
Dómini.
SECRETA:
Prosimy Cię, Panie, niech ta Hæc hóstia, Dómine, quaehostia oczyści nas z grzechów sumus,
emúndet
nostra
i uświęci dusze i ciała sług Two- delícta: et, ad sacrifícium
ich do sprawowania ofiary. Przez celebrándum,
subditórum
Pana.
tibi
córpora
mentésque
sanctíficet. Per Dominum.
PRAEFATIO DE SANCTISSIMA
TRINITATE:
Zaprawdę godne to i sprawie- Vere dignum et iustum est,
dliwe, słuszne i zbawienne, aby- æquum et salutáre, nos tibi
śmy zawsze i wszędzie Tobie semper et ubíque grátias
składali dziękczynienie, Panie, ágere: Dómine sancte, Pater
Ojcze święty, wszechmogący, omnípotens, ætérne Deus:
wieczny Boże: Ty z jednorodzo- Qui cum unigénito Fílio tuo
nym Synem Twoim i Duchem et Spíritu Sancto unus es
Świętym jednym jesteś Bogiem, Deus, unus es Dóminus: non
jednym jesteś Panem, nie w jed- in unius singularitáte per-
ności jednej osoby, lecz w jednej
istocie Trójcy. W co bowiem
z objawienia Twego wierzymy
o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim
Synu i o Duchu Świętym. Tak iż
wyznając prawdziwe i wiekuiste
Bóstwo
wielbimy
odrębność
Osób, jedność w istocie i równość
w majestacie. Majestat ten
chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy
nie przestają wołać codziennie
powtarzając jednym głosem:
sónæ, sed in uníus Trinitáte
substántiæ. Quod enim de
tua glória, revelánte te,
crédimus, hoc de Fílio tuo,
hoc de Spíritu Sancto sine
differéntia
discretiónis
sentímus. Ut in confessióne
veræ sempiternǽque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas,
et in maiestáte adorétur
æquálitas. Quam laudant
Angeli atque Archángeli,
Chérubim quoque ac Séraphim:
qui
non
cessant
clamáre cotídie, una voce
dicéntes:
COMMUNIO:
Łk 4,22
Dziwili się wszyscy słowom, któ- Mirabántur omnes de his,
re wychodziły z ust Bożych.
quæ procedébant de ore Dei.
POSTCOMMUNIO:
Prosimy Cię, Panie, racz nas Quos tantis, Dómine, largíris
przysposobić do przyjęcia owo- uti mystériis: quaesumus; ut
ców
wzniosłych
misteriów, efféctibus nos eórum veráciw których pozwalasz nam ter aptáre dignéris. Per Douczestniczyć. Przez Pana.
minum.

Podobne dokumenty