Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w

Transkrypt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Daria Cichocka
Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy
85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 32
tel. 52 5243955 e-mail: [email protected]
www.bydgoszcz-komornik.pl
Km 37/14
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daria Cichocka podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30-06-2015r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika: Bydgoszcz, ul.
Swarzewska 32, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących
do dłużnika i składających się z:
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
1
SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN GOLF 1.8
KAT ROK PROD. 1990 KOLOR: CZARNY
1 [szt.]
Wartość
szacunkowa
1 500,00*
Cena
wywołania
750,00*
.nr rej. CB9768A, VIN WVWZZZ1GZLW715906, kolor czarny
* kwota brutto, zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do
zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji
związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została
umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik,
komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia
przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Komornik Sądowy
Daria Cichocka