Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
http://www.puplubin.pl/wydarzenie/123/dzien-wolny-dla-stażysty-za-swieto-wypadajace-w-sobote-
Dzień wolny dla stażysty za święto wypadające w sobotę.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012r. w sprawie o sygnaturze akt K 27/11,
pracodawcy muszą wyznaczać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Podobnie należy postępować w
przypadku stażysty odbywającego staż w zakładzie pracy.
Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz.1160) bezrobotny przestrzega ustalonego
przez organizatora rozkładu czasu pracy. Bezrobotny odbywający staż ma też w myśl § 6 ust.2 pkt 3 rozporządzenia
obowiązek przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy.
A zatem, mając na uwadze powyższe stażysta ma prawo do odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
w sposób określony przez organizatora tak samo i w tym samym terminie jak pracownicy. Natomiast w przypadku
organizatorów niebędącymi pracodawcami stażysta odbiera wolny dzień w miesiącu, w którym wypadło święto.