Puls Forum - Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Komentarze

Transkrypt

Puls Forum - Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
Puls Forum
grudzieo 2009
1
Co nowego w Pomorskim Forum
Podpisanie umowy partnerskiej realizatorów projektu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Nagroda Bursztynowego Mieczyka 2009
Seminarium: Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności
Krótka informacja z prac grupy ds. Rozwoju Instytucjonalnego
Krótka informacja z prac grupy ds. Komunikacji
Krótka informacja z prac grupy ds. Polityki Społecznej
Krótka informacja z prac grupy ds. Edukacji
Krótka informacja z prac grupy ds. Badao
Nagroda PFWB
Szarloty smak...
Akademia Partnerstwa Społecznego
Werbel chwilowo zamilkł
Pierwsze spotkanie realizatorów, ekspertów i badaczy w zadaniu 4 projektu systemowego
Badanie socjodemograficzne 2009
Niestrudzeni 2009 dla wolontariusza Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności!
Co nowego u naszych organizacji członkowskich
Biała Wstążka
Konferencja: Asystentura – impuls do samozmiany
Razem dla siebie, razem dla innych
Powołano Forum Profilaktyki Uzależnieo
Co nowego w kraju
Wystawa we Wrocławiu
Brat Albert w Bieszczadach
MPiPS liczył osoby bezdomne przebywające w placówkach w nocy z 15 na 16 grudnia
Listopadowa kwesta
Nagrody Pro Publico Bono rozdane!
Co nowego w FEANTSA
W FEANTSA trwają przygotowania do kampanii społecznej “Ending Homelessness”
Konferencja FEANTSA w Kopenhadze – 23 październik
Europejski rok zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego 2010
Zapowiedzi
W styczniu – spotkanie największych polskich organizacji pracujących w polu bezdomności z GUS
Publikacje
4 numer PROBówki – Życie na streecie
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
Co nowego w Pomorskim Forum
Podpisanie umowy partnerskiej realizatorów projektu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Dnia 28 grudnia została podpisana umowa partnerPomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomska realizatorów czwartego zadania w projekcie sysności, Sied „BARKA”, Stowarzyszenie MONAR, Caritemowym 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów
tas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie „OTWARTE 2
jakości usług pomocy i integracji społecznej”. PartDRZWI”, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Albernerami pozarządowymi realizującymi projekt są
ta.
Nagroda Bursztynowego Mieczyka 2009
Dnia 9 grudnia 2009r. w budynku Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance odbyła się uroczysta gala z
okazji jubileuszu XV-lecia Nagrody Bursztynowego
Mieczyka, nagrody przyznawanej organizacjom pozarządowym z Pomorza.
Kapituła nagrodę za działalnośd w roku minionym w kategorii innowacyjności i promowania nowych rozwiązao przyznała Pomorskiemu Forum na
rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Nagrodę przyznają Marszałek Województwa Pomorskiego oraz
Wojewoda Pomorski.
Seminarium: Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności
W dniu 15 grudnia 2009 roku o godzinie 11.00 odz głównych powodów doświadczania sytuacji bezbyło się czwarte i ostatnie w tym roku seminarium
domności. Problemy alkoholowe, w konsekwencji
poświecone problemowi profilaktyki bezdomności.
rozpad rodziny, zadłużenie i inne reperkusje mogą
Seminarium zostało zorganizowane przez Pomorprowadzid do bezdomności. Problem alkoholowy
skie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
jest jednocześnie jedną z głównych trudności w sawe współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
mym wychodzeniu z bezdomności. Seminarium było
Rodzinie w Nowym Dworze Gdaoskim oraz Miejskookazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zaGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym
kresie profilaktyki bezdomności. Seminarium poDworze Gdaoskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie
prowadzili Dorota Betkier, Powiatowe Centrum
Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdaoskim w Sali
Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdaoskim; GaRady Miasta.
briela Dywizjusz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Wyniki realizowanych Badao oraz doświadczenia
Społecznej w Nowym Dworze Gdaoskim; Zbigniew
wielu ekspertów pokazują, że uzależnienia, a w
Klewicz, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnioszczególności uzależnienie od alkoholu jest jednym
nych i Umierających OSIEM.
Krótka informacja z prac grupy ds. Rozwoju Instytucjonalnego
Grupa ekspercka w ramach projektu PULS spotkała
 Zrealizowano prezentację dotychczasowych
się dwukrotnie. Celem pracy grupy jest projektowadziałao w ramach projektu PULS oraz określono
nie stabilnych fundamentów funkcjonowania partobszar działalności grupy.
nerstwa publiczno-społecznego. W spotkaniach
 Ustalono harmonogram spotkao i wydarzeo w
grupy uczestniczyło 11 osób. Poruszono następująramach projektu PULS w okresie październik
ce tematy:
2009 – sierpieo 2010.
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl



Naniesiono zmiany w procedurze aplikowania o
członkostwo i w procedurze naboru nowych
członków.
Wypracowano formułę nadawania nagród Pomorskiego Forum (regulamin, wniosek nominacyjny) coroczna nagroda Pomorski Klucz.
Uzupełniono formalności związane ze Statusem
Pożytku Publicznego, by Pomorskie Forum od
2010 roku mogło funkcjonowad jako organizacja pożytku publicznego.
Krótka informacja z prac grupy ds. Komunikacji
Na ostatnim spotkaniu grupa ds. Komunikacji debatowała nad tym, jak w skuteczny sposób promowad
działania poszczególnych organizacji członkowskich
Pomorskiego Forum. Zrodził się pomysł regularnego
zbierania takich informacji od komunikatorów –
osób w poszczególnych organizacjach, chętnych do
dostarczania tego typu informacji.
Ustalono, iż na kolejnych spotkaniach grupa wypracuje mechanizmy długofalowego pozyskiwania i redystrybucji projektowych i poza projektowych środków na działania PFWB. Sprecyzuje zakres działal- 3
ności Pomorskiego Forum tj. szkolenia, konsultacje,
seminaria, konferencje, badania, działalnośd publikacyjna.
Drodzy Członkowie Forum – spodziewajcie się telefonów w sprawie wyłonienia takich Komunikatorów. Jeśli ktoś już teraz czuje, że dobrze się czuje w
tej roli – prosimy o kontakt z naszym biurem
([email protected]).
Krótka informacja z prac grupy ds. Polityki Społecznej
Grupa Polityki Społecznej w ciągu ostatnich dwóch
że planowała program seminarium poświęconego
miesięcy spotkała się dwukrotnie. Pierwsze spotkaprofilaktyce, które zrealizowane zostało 15 grudnia
nie odbyło się 27 października, natomiast drugie 25
2009 roku w Nowym Dworze Gdaoskim. Podczas
listopada, oba spotkania odbyły się w siedzibie i
następnego spotkania grupy polityki społecznej zredzięki życzliwości MOPS Sopot.
alizowano następujące punkty:
Pierwsze spotkanie poświęcone zostało pracom
nad standaryzacją placówek w tym wypadku
1. Kontynuacja prac nad standardem pomocy inOgrzewalni i Noclegowni. Grupa podjęła się na postytucjonalnej (Schronisko, Dom dla Bezdomprzednim spotkaniu rozpoczęcia prac nad nowelizanych, Mieszkania Wspierane).
cją Standardu Pomocy Instytucjonalnej. Praca ta
2. Rozpoczęcie debaty nad Strategicznym Modezainspirowana została szkoleniem wyjazdowym w
lem Zwalczania Bezdomności (materiał PFWB,
Szarlocie (1.10.2009) oraz bieżącym potrzebom
materiał FEANTSA, materiał B. Palmowski).
zgłaszanym przez członków PFWB. Kolejnym wąt3. Kampania Ending Homelessness – Rozwiązanie
kiem poruszonym podczas spotkania było zagadProblemu Bezdomności – dyskusja.
nienie Karty Praw Ludzi Bezdomnych, w tym kon4. Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności
tekście uczestnicy spotkania pracowali nad materiai Rozwoju Budownictwa Socjalnego – pismo do
łem roboczo zatytułowanym Preambuła do regulaMinistra Boniego oraz Minister Fedak.
minów placówek dla ludzi bezdomnych. Grupa tak-
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
5. Stanowisko PFWB wobec zmian w ustawie o
ewidencji ludności.
6. Zakładka Polityki Społecznej na platformie internetowej PFWB.
7. Seminarium 15 grudnia 2009 w Nowym Dworze
Gdaoskim.
8. Pismo i stanowisko PFWB w sprawie wzmożonych kontroli służb w placówkach dla ludzi
bezdomnych na Pomorzu (pismo do Wojewody).
9. Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi
bezdomnych (Karta Praw Osób Bezdomnych).
Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na styczeo
2010.
Krótka informacja z prac grupy ds. Edukacji
Grupa pracowała nad szeroko rozumianą koncepcją
działalności szkoleniowej Pomorskiego Forum. Na
spotkaniach zastanawiano się w jakich obszarach
można realizowad szkolenia, diagnozowano potrzeby szkoleniowe, jak zasoby trenerskie Pomorskiego
Forum.
Krótka informacja z prac grupy ds. Badao
Grupa na przestrzeni od października do grudnia
spotkała się trzy razy. Praca skupiała wokół następujących zagadnieo: przygotowao do badania socjodemograficznego, omówienia pierwszych refleksji po jego przeprowadzeniu, projektowaniu kształtu
Pomorskiego Instytutu Badao nad Bezdomnością,
do którego działania doprowadzid ma wdrażanie
Strategii rozwoju... Pomorskiego partnerstwa.
Omawiano także, jakie stanowisko winno zająd Pomorskie Forum wobec propozycji wsparcia Głównego Urzędu Statystycznego w przygotowaniach i realizacji najbliższego Spisu Powszechnego, w czasie
realizacji którego mają zostad zliczone osoby bezdomne. Przypominamy, że próba dotarcia do takich
ludzi w 2002 roku (ostatni spis powszechny) nie
powiodła się.
Nagroda PFWB
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w ramach prac grupy eksperckiej ds. Rozwoju
Instytucjonalnego PFWB wypracowała koncepcję
nadawania nagrody Pomorskiego Forum na rzecz
Wychodzenia z Bezdomności zatytułowanej Pomorski Klucz. Nagroda będzie przyznawana w kategorii:
osoba (indywidualna) i instytucja (organizacja).
Tym, którzy w nowatorski i wybitny sposób przyczynili się do osiągnięcia sukcesów w obszarze bezdomności oraz zaangażowania na rzecz wsparcia
osób bezdomnych.
Rekomendacje kandydatów prosimy przesyład
do 15 marca 2010r. Wszelkie informacje o Dorocznej Nagrodzie PFWB oraz formularze (regulamin
konkursu i wniosek nominacyjny) znajdują się na
stronie www.pfwb.org.pl
Uroczystośd wręczania nagród odbędzie się 27
maja 2010 roku podczas tematycznej Konferencji
podsumowującej rok poświecony Profilaktyce Bezdomności.
4
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
Szarloty smak...
W dniach 1-3 Października 2009 częśd członków
Pomorskiego Forum miała nieukrywaną przyjemnośd uczestniczyd w szkoleniu realizowanym w ramach projektu PULS, finansowanego ze środków
EFS Modele i standardy w obszarze bezdomności –
prawda i mity na temat wychodzenia z bezdomności, które odbyło się w Kompleksie Wypoczynkowym „SZARLOTA” w Kościerzynie. Szkolenie, jak to
jest już w zwyczaju Forum było wyjątkowe. Rozmawialiśmy o zagadnieniu wychodzenia z bezdomności, odegraliśmy 3 niezapomniane scenki „co to
znaczy wyjśd z bezdomności”. Poruszyliśmy temat
hierarchizacji i standaryzacji placówek, a także
omówiliśmy propozycję Karty Praw Osoby Bezdomnej i wytyczne do regulaminu placówek. Odbyły się
2 debaty w wykonaniu Bożeny Dołkowskiej i Jarosława Józefczyka oraz Tomasza Maruszaka i Rafała
Stenki. Mówiąc w wielkim skrócie, wynikało z nich,
że jako członkowie Forum cały czas wierzymy, że
wychodzenie z „zaklętego kręgu bezdomności” jest
możliwe, a hierarchizacja placówek ma prawdziwy
sens.
Akademia Partnerstwa Społecznego
Rozpoczęliśmy wypracowywanie konkretnych ofert
szkoleniowych. Obecnie toczą się również, zwłaszcza w grupie rozwoju instytucjonalnego, dyskusje
na temat formuły dalszego działania Akademii. Na
początku listopada Marcin Kowalewski i Adam Cenian przeprowadzili jednodniowe szkolenie dla
MOPS w Pruszczu Gdaoskim pt. Praca z osobami
bezdomnymi w okresie zimowym. Szkolenie bardzo
Werbel chwilowo zamilkł
Z przykrością informujemy, że z dniem 30 listopada
2009 roku oficjalnie zakooczył się projekt Werbel
Demokracji – kampania ku przeciwdziałaniu dyskryminacji osób bezdomnych. Projekt kooczyliśmy
Poza walorami merytorycznymi dopisał też wątek integracyjny (kąpiele w jacuzzi, dyskusje w saunie, kolacje i taoce w Tawernie żeglarskiej, łowienie
ryb po martwice kolan). Podczas pobytu świętowa- 5
liśmy też „18 urodziny” Katarzyny Stec. Generalnie,
jak widad na zdjęciu (bardzo udaną oprawą fotograficzną służył nam Tomasz Maruszak), stawaliśmy na
rękach, żeby tylko wszystko się udało :). Następne
szkolenie już za trzy miesiące. Zapraszamy serdecznie!!!
się podobało i mamy nadzieję, że zyskamy nowego
członka. Została również zakooczona diagnoza potencjału i potrzeb szkoleniowych członków Pomorskiego Forum, która zostanie wykorzystana do planowania działao edukacyjnych. Zapraszamy serdecznie do lektury.
hucznie – debatą w Urzędzie Marszałkowskim, z
udziałem kluczowych w województwie polityków i
gości z Irlandii, partnerów w projekcie. Politycy bardzo pozytywnie ocenili całą kampanię i z wielką
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
przyjemnością zrobili sobie zdjęcie z „twarzami
kampanii”.
Ludziom Bezdomnym. Projekt okazał się wielkim
sukcesem i inspirację do następnych działao.
Wszystkich wytrwałych zachęcamy do lektury 6 raportów poświęconych jego podsumowaniu. Dostępnych pod poniższym adresem:
6
http://www.pfwb.org.pl/lang/pl
W ten dzieo przyznaliśmy też blisko 20 nagród w
kategorii Polityk, Dziennikarz bądź Osoba Przyjazna
Pierwsze spotkanie realizatorów, ekspertów i badaczy w zadaniu 4 projektu systemowego
Odbyło się pierwsze wspólne spotkanie realizatoWychodzenia z Bezdomności”. Spotkanie zrealizorów, ekspertów i badaczy w projekcie systemowym
wano się 11 grudnia 2009r. w Centrum Integracji
1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości
Społecznej przy ul. Wesołej 54 w Kielcach (dojazd
usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr
również od ul. Jana Pawła II), rozpoczęcie o godz.
4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w
11.00.
tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu
Badanie socjodemograficzne 2009
Zorganizowane przez Pomorskie Forum badanie
socjodemograficzne zatytułowane portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego 2009, które miało miejsce 4 grudnia odbiło się
szerokim echem w pomorskich mediach. Poniżej
znajdują się odnośniki do medialnych relacji z badania socjodemograficznego. Serdecznie zapraszamy
do lektury.
Na podstawie spływających kwestionariuszy
wywiadu ze stopniowo rosnącym przekonaniem
możemy powiedzied, że w tym roku dotarliśmy do
zbliżonej liczby osób co przed czterema laty (w 2005
roku). Co świadczy, naszym zdaniem, przede
wszystkim o wielkim zaangażowaniu koordynatorów powiatowych w przygotowanie i następnie samą realizację badania.
„Niestrudzeni 2009” dla wolontariusza Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności!
W dniu 19 listopada w „Starym Żaku” odbyło się
Z ramienia PFWB wyróżnienie od Regionalnego
uhonorowanie pomorskich wolontariuszy działająCentrum Wolontariatu otrzymała Zuzanna Rosioska,
cych na rzecz innych osób i społeczności lokalnej.
współpracująca z Pomorską Rada Osób Bezdomnych.
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
Co nowego u naszych organizacji członkowskich
Biała Wstążka
W dniu 25 listopada, pierwszy raz w Gdyni, wystartowała kampania „Biała Wstążka”. To największa na
świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec
kobiet. Zakooczenie i podsumowanie akcji odbyło
się 10 grudnia w Teatrze Miejskim.
Źródło: www.mopsgdynia.pl, 09.12.2009.
7
Konferencja: Asystentura – impuls do samozmiany
W dniach 30.11-1.12, odbyła się w Gdyni ogólnone działania na swoim terenie (m.in. Trójmiasto,
polska konferencja Asystentura – impuls do samoKraków, Poznao, Częstochowa, Bydgoszcz, Elbląg,
zmiany Innowacyjne formy działao stanowiące funOlsztyn, Toruo), przedstawiciele sądu rodzinnego,
damenty pod nową politykę społeczną w Polsce.
kuratorzy sądowi, psycholodzy, pedagodzy, przedGdynia była gospodarzem konferencji Asystentustawiciele szkół kształcących przyszłych pracownira – impuls do samozmiany, na którą zjechało poków socjalnych oraz zajmujący się teorią pracy sonad 120 specjalistów z całego kraju. Była to również
cjalnej reprezentanci środowisk akademickich (m.in.
okazja do tego, aby podsumowad dwa lata funkcjoUniwersytet Gdaoski, Uniwersytet Śląski, Kolegium
nowania gdyoskiego projektu Rodzina bliżej siebie.
Pracowników Służb Społecznych w Gdaosku, AkaKonferencja, zorganizowana przez MOPS Gdynia
demia im Jana Długosza w Częstochowie), przedi Urząd Miasta Gdynia, przedstawiła osiągnięcia w
stawiciele organizacji pozarządowych, a także polidziedzinie „asystentury” – nowej formy pracy sotycy oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i sacjalnej prowadzonej w rodzinach z wieloma promorządowych.
blemami. Była to pierwsza w Polsce konferencja
Gdyoska konferencja odbyła się pod patronatem
dotycząca tego tematu, w której wzięli udział zaPrezydenta Gdyni, Marszałka Województwa Pomorrówno teoretycy, jak i praktycy z całego kraju.
skiego, Uniwersytetu Gdaoskiego i „Polska DzienniDo Gdyni przyjechali m.in. przedstawiciele
ka Bałtyckiego”.
ośrodków pomocy społecznej, realizujących podobŹródło: www.mopsgdynia.pl, 09.12.2009.
Razem dla siebie, razem dla innych
Dnia 4 grudnia br. w Centralnym Muzeum Morskim
w Gdaosku, odbyła się konferencja podsumowująca
projekt Razem dla siebie, razem dla innych oraz realizację celów Gdaoskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych do roku 2015.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia z realizacji projektu oraz jego efekty,
omówiony został lokalny rynek pracy w kontekście
wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego,
kwestia partnerstwa w projektach oraz udziału w
nich organizacji pozarządowych, a także społeczna
odpowiedzialnośd organizacji. Z uwagi na fakt, że
działania podjęte w ramach projektu „Razem dla
siebie, razem dla innych” wpisują się w realizację
Gdaoskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 przeprowadzony został blok,
podczas którego zaprezentowane zostały dobre
praktyki wypracowane podczas realizacji celów
Strategii oraz kierunki polityki rozwoju społecznego
w Strategii Rozwoju Gdaoska.
Źródło: www.mops.gda.pl, 09.12.2009.
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
Powołano Forum Profilaktyki Uzależnieo
Dnia 18 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Gdaosku odbyło się uroczyste spotkanie
poświęcone powołaniu Forum Profilaktyki Uzależnieo „Razem dla Gdaoska”.
Celem powołania forum jest podniesienie jakości
i efektywności działao podejmowanych w obszarze
profilaktyki uzależnieo oraz stworzenie spójnego
systemu oddziaływao profilaktycznych w tym zakresie. Forum skupia podmioty wywodzące się zarówno z sektora publicznego, jak i niepublicznego i ma
stanowid płaszczyznę wymiany doświadczeo, koor-
dynowania i monitorowania podejmowanych działao, propagowania efektywnych projektów, opracowania standardów, a także tworzenia wspólnej 8
polityki przeciwdziałania uzależnieniom.
W imieniu Ośrodka porozumienie o przystąpieniu do współpracy w ramach Forum Profilaktyki
Uzależnieo „Razem dla Gdaoska” sygnował Jacek
Wilczewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdaosku.
Źródło: www.mops.gda.pl, 09.12.2009.
Co nowego w kraju
Wystawa we Wrocławiu
Z warszawskiej Zachęty wystawa „Bliźniemu swemu…” przyjechała do Wrocławia. W prestiżowym
salonie wystawowym miasta – Muzeum Miejskim w
Ratuszu – eksponowanych jest 100 prac spośród
271, ofiarowanych przez wybitnych polskich plastyków na pomoc bezdomnym i ubogim w placówkach
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Aukcja wszystkich ofiarowanych prac odbędzie się
w BWA w Rzeszowie 21 marca 2010. Więcej informacji na stronie Fundacji „Bliźniemu Swemu…”,
która jest organizatorem tej akcji.
Źródło: www.bratalbert.org.pl, 09.12.2009.
Brat Albert w Bieszczadach
Czy Brat Albert był w Bieszczadach – nie wiadomo.
Na pewno obecnie są tam ludzie, którzy pomagają
ubogim próbując Go naśladowad. Koło TPBA Wisłoku Wielkim obchodziło 10 listopada 10-lecie działalności. Również 10-lecie obchodziła szkoła katolicka
z którą Koło jest związane – prowadzi w niej jadłodajnię i świetlicę dla dzieci.
Uroczystośd z tej okazji pięknie zbiegła się z 20leciem kanonizacji Patrona towarzystwa i szkoły
oraz rocznicą odzyskania niepodległości. Rozpoczęto ją Mszą Św. w pięknie odnowionej cerkwi. Na-
stępnie uczestnicy przemieścili się do szkoły, gdzie
młodzież przedstawiła program słowno-muzyczny.
W pierwszej części patriotyczny, w drugiej poświęcony św. Bratu Albertowi.
Oprócz pomocy dzieciom, nasze Towarzystwo
przyczynia się do ożywienia życia kulturalnego gminy poprzez organizowane przez Fundację „Bliźniemu Swemu” doroczne festyny z występami zespołów muzycznych.
Źródło: www.bratalbert.org.pl, 09.12.2009.
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
MPiPS liczył osoby bezdomne przebywające w placówkach w nocy z 15 na 16 grudnia
MPiPS podjęło próbę określenia liczebności ludzi
łecznej w celu zebrania pożądanych danych ze swobezdomnych przebywających w placówkach w nocy
ich obszarów. W województwie pomorskim za to
z 15 na 15 grudnia. W celu realizacji tego zadania
zadanie odpowiedzialny był wydział polityki spozwróciło się do regionalnych ośrodków polityki społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9
Listopadowa kwesta
Jak co roku wiele kół kwestowało na cmentarzach w
dniu Wszystkich Świętych. To sprawdzoną forma
zbierania środków na działalnośd placówek. Jesienią
i zimą koszty placówek rosną (ogrzewanie, energia,
więcej mieszkaoców) i te pieniądze są bardzo potrzebne. Przy okazji przypominamy społeczeostwu o
ludziach bezdomnych i skrajnie ubogich.
Kwesta listopadowa najbardziej popularna jest
na Podkarpaciu; w tym roku kwestowało 8 kół: DyNagrody Pro Publico Bono rozdane!
Rzeczpospolita (12.11.2009): „Po raz dziesiąty rozdano nagrody za wsparcie rozwoju społecznego i
budowy nowoczesnego demokratycznego paostwa
najciekawszym inicjatywom obywatelskim.
– By uczcid 20. rocznicę odnowienia niepodległości i 30. pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, postanowiliśmy przyznad nagrody specjalne – mówi
rzecznik Fundacji Pro Publico Bono Igor Kalina.
Wśród nominowanych do Nagrody Odrodzenia
Niepodległej Polski znalazły się organizacje, które
nów, Jarosław, Krosno, Łaocut, Mielec, Przemyśl,
Sanok i Stalowa Wola. Łącznie zebrały 81 tys. zł.,
najwięcej w Krośnie – 23,5 tys., Łaocucie – 19,0 tys.
i Sanoku – 12,5 tys. Długą tradycję ma też kwesta
we Wrocławiu; w tym roku zebrano 20,3 tys. zł.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
Źródło: www.bratalbert.org.pl, 09.12.2009.
już wcześniej zastały uhonorowane laurem Pro Publico Bono. Kapituła nagrody (pod przewodnictwem
prof. Andrzeja Zolla) przyznała trzy nagrody. Wyróżnienie otrzymali: Fundacja Pomocy Wzajemnej
BARKA, Fundacja Ośrodka Karta oraz prof. Jerzy Regulski i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Głównym fundatorem nagród w konkursie jest
Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności.”
Źródło: www.barka.org.pl, 09.12.2009.
Co nowego w FEANTSA
W FEANTSA trwają przygotowania do kampanii społecznej “Ending Homelessness”
Nadchodząca kampania nabiera kształtów. Jej stronią. Materiały dostepne będą w dziesięciu językach
na internetowa ruszy w styczniu, będą na niej doWspólnoty Europejskiej.
stępne wszelkie materiały związane z samą kampaŹródło: www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=24,
09.12.2009.
Konferencja FEANTSA w Kopenhadze – 23 październik
Ponad trzystu uczestników wzięło udział w kopenpacji osób bezdomnych w kształtowaniu systemu
haskiej konferencji poświęconej tematyce partycyzwalczania bezdomności. Miało tu miejsce wiele
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
tel./faks: 58 341-17-20, e-mail: [email protected], www.pfwb.org.pl
warsztatów, wykłady. Prezentowano także krótkie
filmy z krajów członkowskich poświęcone tematyce
partycypacji. Film z Polski m.in. przygotowywało
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z bezdomności.
Źródło: www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=24,
09.12.2009.
Europejski rok zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego 2010
W ramach przygotowao do obchodów roku FEŹródło: www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=24,
ANTSA zbierała od krajów członkowskich propozycje
09.12.2009.
tematów, które miały by byd podjęte.
Zapowiedzi
W styczniu – spotkanie największych polskich organizacji pracujących w polu bezdomności z GUS
Spotkanie poświęcone będzie tematyce najbliższego
o przygotowanie rekomendacji dotyczących możlispisu powszechnego, w którym mają zostad zliczone
wości zliczenia osób bezdomnych przebywających w
osoby bezdomne. GUS wystosował prośbę skieromiejscach niemieszkalnych.
waną do organizacji zajmujących się bezdomnością
Publikacje
4 numer „PROBówki – Życie na streecie”
Pomorska Rada Osób Bezdomnych wydała 4 numer
biuletynu „PROBówka –Życie na streecie”.
10

Podobne dokumenty