tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Transkrypt

tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI
Numer egzemplarza:
PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jednostka kontrolowana: Powiat Łęczycki
Termin kontroli:
16 września – 05 grudnia 2013
roku
Kontrolujący
Andrzej Kowalczyk – starszy
(imię, nazwisko,
inspektor kontroli
stanowisko służbowe):
Okres objęty kontrolą
Numer i data upoważnienia:
2012 rok (lata 2010 i 2011 –
wybrane zagadnienia)
WK 601-2/39/2013 z dnia 5
września 2013 roku
Uwaga!
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198),
z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.
1
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
I.
INFORMACJE WSTĘPNE
DANE O JEDNOSTCE
Powiat Łęczycki położony jest w centralnej Polsce w północnej części województwa
łódzkiego. W granicach administracyjnych Powiatu Łęczyckiego znajdują się: miasto
Łęczyca oraz 6 gmin wiejskich: Świnice Warckie, Daszyna, Witonia, Góra Św.
Małgorzaty, Grabów i Piątek.
Liczba ludności w Powiecie Łęczyckim wynosiła: na dzień 31 grudnia 2011 roku 52 329
mieszkańców, a na dzień 31 grudnia 2012 roku 52 980 mieszkańców.
Liczba bezrobotnych w Powiecie Łęczyckim stanowiła: na dzień 31 grudnia 2011 roku
3098 osób, z tego 1 603 kobiety i 1 495 mężczyzn a na dzień 31 grudnia 2012 roku
3313 osób, z tego 1 632 kobiety i 1 681 mężczyzn. Stopa bezrobocia w Powiecie
Łęczyckim wyniosła: na koniec 2011 roku 14,3% a na koniec 2012 roku 15,2%.
Starostwo Powiatowe w Łęczycy zarejestrowane jest w systemie REGON i posiada numer
statystyczny 611015610 oraz nr NIP 775 20 58 282
Powiat Łęczycki zarejestrowany jest również w systemie REGON i posiada numer
statystyczny 611016123 oraz nr NIP 507 00 11 229 .
Adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łęczycy ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 1
Kontrola miała charakter kontroli kompleksowej, obejmującej prawidłowość prowadzenia
gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Ustalono wskazane poniżej podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową
Powiatu Łęczyckiego w latach 2010-2012 w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań
finansowych: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.
Niezbędne dane potrzebne do ustalenia wskaźników finansowych zawiera poniższa tebela:
L.p
.
Nazwa
Rok
2010
2011
2012
1
dochody ogółem
44 803 184,78
48 969 931,81
51 956 979,88
2
dochody bieżące
42 842 565,62
47 344 949,10
49 033 083,70
3
dochody majątkowe w tym:
1 960 619,16
1 624 982,71
2 923 896,18
4
dochody ze sprzedaży
0,00
0,00
0,00
5
wydatki ogółem
45 622 314,60
47 296 560,69
51 093 560,93
6
wydatki bieżące
42 372 644,41
44 401 964,60
46 665 632,84
7
wydatki na wynagrodzenia
28 184 966,76
29 828 671,65
31 645 322,07
8
wydatki majątkowe
3 249 670,19
2 894 596,09
4 427 928,09
___________________________________________________
2
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
nadwyżka operacyjna
(dochody bieżące - wydatki bieżące)
10 liczba mieszkańców na 31 grudnia każdego roku
9
469 921,21
2 942 984,50
2 367 450,86
52 570
52 329
52 980
11 zobowiązania ogółem
16 579 235,11
14 654 438,31
14 653 490,76
12 zobowiązania ogółem bez zobowiązań unijnych
16 579 235,11
14 654 438,31
14 653 490,76
529 312,98
688 514,55
705 152,21
0,00
0,00
0,00
13 obsługa zadłużenia
14 zobowiązania wymagalne
15
spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i
pożyczek
2 279 609,95
3 704 160,00
2 161 779,96
16
spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i
pożyczek bez rat kapitałowych na projekty unijne
2 279 609,95
3 704 160,00
2 161 779,96
W oparciu o wymienione powyżej dane ustalono wskaźniki finansowe charakteryzujące sytuację
finansową Powiatu Łęczyckiego, które zawiera poniższa tabela:
Nazwa
Rok
2010
2011
2012
Wskaźniki budżetowe
WB1
1.
(w. 2/w .1)
WB3
2.
(w. 9/w .1)
udział dochodów bieżących w
dochodach ogółem
95,62
96,68
94,37
udział nadwyżki operacyjnej w
dochodach ogółem
1,06
6,01
4 56
udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem
7,12
6,12
8,67
obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia
66,52
67,18
67,81
udział nadwyżki operacyjnej i
dochodów ze sprzedaży majątku w
dochodach ogółem
1,05
6,01
4 56
74,79
157,81
119,50
56,24
45,55
29,93
28,20
WB4
3.
(w. 8/w. 5)
WB5
4.
(w. 7/w. 6)
WB6
5.
(w. 9 + w.
4/w. 1)
WB7
6.
( w. 9 +
w..3/w. 8)
wskaźnik samofinansowania
Wskaźniki na mieszkańca
WL2
7.
(w. 9/w.10)
nadwyżka operacyjna na mieszkańca
(według liczby mieszkańców na dzień
31 grudnia danego roku
8,94
Wskaźniki dla zobowiązań
WZ1
8.
(w.11/w.1)
udział zobowiązań ogółem w
dochodach ogółem (zob. wskaźnik
ograniczający zadłużenie określony w
art.170 ustawy z dnia 30 czerwca
37,00
___________________________________________________
3
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2005 roku o finansach publicznych
WZ2
9.
(w.12/w.1)
WZ3
10
(w.13 +
w.15)/w. 1
udział zobowiązań ogółem, bez
zobowiązań na projekty unijne, w
dochodach ogółem
obciążenie dochodów ogółem
obsługą zadłużenia (zob. wskaźnik
ograniczający zadłużenie określony w
art.169 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych
37,00
29,93
28,20
6,27
8,97
5,52
6,27
8,97
5,52
104,22
101,61
99,58
0,00
0,00
0,00
WZ4
11.
(w.13 +
w.16)/w. 1
obciążenie dochodów ogółem
obsługą zadłużenia bez zobowiązań
na projekty unijne
WZ6
12.
(w.6 +
w.15) /w..2
obciążenie dochodów bieżących
wydatkami bieżącymi i obsługą
zadłużenia
WZ7
13.
udział zobowiązań wymagalnych w
(w.14/w.11) zobowiązaniach ogółem
Z tabeli jak wyżej (l.p. 10 i 11 wynika), że wskaźniki: WZ3 i WZ4 określające wydatki na
obsługę zadłużenia obejmującego odsetki i spłaty rat kapitałowych wynosiły w 2010
roku 6,27%, i wykazywały w 2011 roku wzrost do 8,97%, a następnym roku 2012
uległy obniżeniu i osiągnęły poziom 5,52%.
Wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych – dla lat 2011 - 2012.
Relacja przypadających w danym roku planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wraz
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek w stosunku do
planowanych w danym roku dochodów ogółem budżetu Powiatu Łęczyckiego wyniosła:
- w 2011 roku – 8,9%,
- w 2012 roku – 5,5%,
I w 2011 roku przekroczyła średnią arytmetyczną z obliczonych ostatnich trzech
lat(7,5%) , relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu Powiatu
(2010 rok – 5,00%, 2011 rok – 9,4%, 2012 rok – 8,1%).
Wskaźniki zadłużenia dla lat 2011 - 2012 wyliczono według wzoru jn.:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele
określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1
i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1
i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db – dochody bieżące,
Sm – dochody ze sprzedaży majątku,
Wb – wydatki bieżące,
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,






___________________________________________________
4
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424



n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.
Wykonanie
Lp.
Dane do obliczeń
2010
2011
2012
42 842 565,62
47 344 949,10
49 033 083,70
0,00
0,00
0,00
1.
dochody bieżące
2.
dochody ze sprzedaży majątku
3.
wydatki bieżące
42 372 644,41
44 401 964,60
46 665 632,84
4.
dochody ogółem
wskaźnik w ujęciu rocznym
[(1+2-3)/4]
44 803 184,78
48 969 931,81
51 956 979,88
1,05
6,07
4,56
5.
6.
średnia wskaźników z wiersza nr 5 - prawa strona wzoru
7.
plan dochodów na 2013 r.
8.
przypadające do spłaty raty pożyczek w 2013 r.
9.
odsetki wg planu 2013 r.
10.
iloraz zadłużenia wraz z odsetkami przez dochody ogółem
[(8+9)/7] - lewa strona wzoru
11.
sprawdzenie relacji z art. 243
(6 ≤ 10)
3,89
53 594 018,76
2 361 762,00
622 695,00
5,57
5,57 > 3,89
Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący nie może
uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cytowanej ustawy. Na koniec roku budżetowego
wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wysokość dochodów
bieżących i wydatków bieżących za lata 2010 – 2012 Powiatu Łęczyckiego obrazuje
poniższa tabela (tabela bazuje na treści art. 242 ustawy o finansach publicznych,
wymóg tam sformułowany miał zastosowanie po raz pierwszy do budżetów uchwalanych
na 2011 rok):
Dochody
bieżące plus
nadwyżka z lat
ubiegłych plus
wolne środki
Wydatki bieżące
Wynik
2010
2010
2011
2011
2012
2012
plan
wykonanie
plan
wykonanie
plan
wykonanie
44 353 797
44 621 159,15
48 784 813,00
49 024 802,86
50 272 681,71
50 882 148,58
43 380 258,00
42 372 644,41
45 951 164,00
44 401 964,60
48 624 268,71
46 665 632,84
973 539,00
2 248 514,74
2 833 649,00
4 622 838,26
1 648 413,00
4 216 515,74
W przypadku Powiatu Łęczyckiego organ stanowiący nie mógł uchwalić budżetu, gdyż w
latach 2010 – 2012 dochody bieżące plus nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki
były niższe niż wykonane wydatki bieżące.
___________________________________________________
5
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
II.
USTALENIA OGÓLNE
1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Przewodniczący rady powiatu
Przewodniczącym Rady Powiatu Łęczyckiego jest Sławomir Biniewicz wybrany do
pełnienia tej funkcji na podstawie uchwały nr I/3/2010 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia
1 grudnia 2010 roku.
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Łęczyckiego zostali wybrani Radni Powiatu
Łęczyckiego – Barbara Ulężałka i Janusz Otto na podstawie uchwały nr II/6/2010 Rady
Powiatu Łęczyckiego z dnia 8 grudnia 2010 roku.
Starosta i pozostali członkowie zarządu powiatu
Funkcję Starosty Łęczyckiego pełni WOJCIECH ZDZIARSKI, na podstawie uchwały nr
II/9/2010 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru
Starosty Łęczyckiego.
W dniu 8 grudnia 2010 roku Rada Powiatu uchwałą nr II/12/2010 powołała na
stanowisko Wicestarosty KRYSTYNĘ PAWLAK .
Uchwałą nr II/15/2010 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 8 grudnia 2010 roku na
pozostałych członków Zarządu Powiatu Łęczyckiego zostali wybrani:
-
Renata Lepalczyk
-
Janusz Jagodziński
-
Bogusław Foks
Skarbnik powiatu
Funkcję Skarbnika Powiatu pełni RENATA WILIŃSKA, powołana na stanowisko uchwałą
nr XVI/129/2004 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 26 maja 2004 roku.
Sekretarz powiatu
Sekretarzem Powiatu Łęczyckiego jest IRENEUSZ BARAŃSKI, powołany na stanowisko
uchwałą nr IV/38/2007 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w
sprawie powołania Sekretarza Powiatu Łęczyckiego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2009 roku
stosunek pracy na podstawie powołania wymienionego Sekretarza, przekształcił się w
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
___________________________________________________
6
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI
Zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych Powiatu, stanowiącym załącznik do
statutu Powiatu Łęczyckiego, w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2011 - 2012
funkcjonowały i funkcjonują nadal następujące jednostki organizacyjne:
−
Zespół Opieki Zdrowotnej Łęczycy,
−
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy,
−
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy,
−
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy,
−
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku,
−
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy,
−
Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku,
−
Technikum dla Dorosłych w Piątku,
−
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy,
−
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy,
−
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie,
−
Zespół Jednostek Budżetowych w Łęczycy,
−
Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy,
−
Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach,
−
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy
−
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy.
Zgodnie z zapisem par.67 ust.1 Statutu jednostkami zaliczanymi do powiatowych służb,
inspekcji i straży, w okresie objętym kontrolą, były:
- Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy,
- Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy,
- Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy,
3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE
Statut powiatu
W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2011- 2012 obowiązywał:
− Statut Powiatu Łęczyckiego ustalony uchwałą nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu
Łęczyckiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu
Statutu Powiatu Łęczyckiego.
Regulamin organizacyjny starostwa
W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2011-2012 organizację i zasady
funkcjonowania Starostwa Powiatowego określał regulamin organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Łęczycy stanowiący załącznik do uchwały nr XLVII/331/2010 Rady
Powiatu Łęczyckiego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego
tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym
Rada Powiatu Łęczyckiego podjęła uchwałę nr XIII/104/2011 z dnia 23 listopada 2011
roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich
___________________________________________________
7
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
oraz zawierania kolejnych umów.
Ustalone w uchwale zasady dotyczą następujących sytuacji:
- oddanie w użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości na
czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, a także zawarcie kolejnej
umowy użyczenia , po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat wymaga
każdorazowo zgody Rady Powiatu, wyrażonej odrębną uchwałą.
wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości lub ich części na łączny okres na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, wymaga każdorazowo
zgody Rady Powiatu, wyrażonej odrębną uchwałą.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
W zakresie gospodarowania mieniem Rada Powiatu Łęczyckiego podjęła uchwałę nr
XIII/105/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania,
oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat
Łęczycki.
Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł
Kontrolującemu przedstawiono do wglądu instrukcję postępowania w zakresie
przeciwdziałania wprowadzeniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Powyższa instrukcja została
wprowadzona w życie zarządzeniem Starosty Łęczyckiego nr 23/2007 z dnia 30 maja
2007 roku, na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o
przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1505 ze zm.).
4. UNORMOWANIA W ZAKRESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.
Unormowania w zakresie kontroli wewnętrznej (w tym – finansowej). Osoby
odpowiedzialne.
Procedury kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy zawarte są w:
− regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łęczycy stanowiącym
załącznik do uchwały nr XLVII/331/2010 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 20
października 2010 roku,
− zarządzeniu nr 9 Starosty Łęczyckiego z dnia 6 września 2010 roku, którym
wprowadzono m.in.:
___________________________________________________
8
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- Regulamin w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w
Starostwie Powiatowym w Łęczycy – zał. nr 1 do zarządzenia.
Wszyscy
pracownicy
Starostwa
Powiatowego
oraz
kierownicy
jednostek
organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego zostali zobowiązani do zapoznania się z treścią
Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nich postanowień.
- Regulamin kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łęczycy – zał. nr 4
do zarządzenia.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu w Starostwie Powiatowym opracowywane są
roczne plany kontroli wprowadzane zarządzeniem Starosty. Przeprowadzenie kontroli
wykonuje inspektor Zespołu Kontroli i Nadzoru Violetta Wieczorkowska.
Plan kontroli na 2012 rok ustalony został zarządzeniem nr 5/2012 Starosty
Łęczyckiego z dnia 16 lutego 2012 roku. Zgodnie z planem kontrola finansowa miała
być przeprowadzona w 9 jednostkach organizacyjnych Starostwa i miała objąć rok
2011 w zakresie gospodarki finansowej oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji
księgowej.
Kontrolę przestrzegania unormowań kontroli wewnętrznej dokonano na podstawie
losowo wybranych faktur, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego Łęczycy w miesiącu
listopadzie i grudniu 2012 roku:
- faktura VAT nr E11PF08530 z dnia 21.11.2012r. z Państwowej Wytwórni Papierów
Wartościowych za zakup druków Prawo Jazdy UE na kwotę 222,33 zł brutto, data
wpływu do Starostwa – 29.11.2012r., termin płatności – 21.12.2012r. – zapłacono
przelewem dnia 12.12.2012r.
- faktura VAT nr 355/2012 ze Sklepu „LIRA” z dnia 30.11.2012r., za zakup art.
spożywczych (wafelków) na kwotę 399,80 zł, data wpływu do Starostwa – 03.12.2012r.,
termin zapłaty – 07.12.2012r., zapłacono przelewem dnia 06.12.2012r.
- faktura VAT nr 00208/2012 ze Sklepu Przemysłowego T. Przybysz z zakup rat.
oświetleniowych na kwotę 441,04 zł brutto, z dnia 29.11.2012r., data wpływu do
Starostwa dnia 03.12.2012r., termin płatności 13.12.2012r. – zapłacono przelewem dnia
05.12.2012r.
- faktura VAT nr 32/1/5/033252 z dnia 30.11.2012 roku z firmy Nestle Waters Polska
S.A. za dostawy wody źródlanej i czynsz stojaków na kwotę 225,34 zł brutto., data
wpływu do Starostwa dnia 04.12.2012r., termin płatności 14.12.2012r., zapłacono
przelewem dnia 12.12.2012r.
- faktura VAT nr E11PF09592 z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych z dnia
29.11.2012r. za zakup dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepki kontrolnej na
kwotę 1 562,90 zł brutto., data wpływu do Starostwa – 03.12.2012r., termin płatności
– 23.12.2012r., zapłacono przelewem dnia 13.12.2012r.
- faktura VAT nr 15/11/2012 z firmy P.U.K. Centur z dnia 2.11.2012r.za opłatę
abonamentową BIP za miesiąc październik2012r. na kwotę 120,78 zł brutto, data
wpływu do Starostwa -04.12.2012r. termin zapłaty 14.12.2012r., zapłacono przelewem
dnia 12.12.2012r.
- faktura VAT nr 1/2452 z dnia 29.11.2012r. z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej za dostawy wody i odbiór ścieków na kwotę 404,18 zł brutto., data
wpływu do Starostwa – 05.12.2012r., termin zapłaty 18.12.2012r., zapłacono
przelewem dnia 12.12.2012r.
- faktura VAT nr S/5287/2012 z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej z dnia 30.11.2012r. za wywóz nieczystości stałych na kwotę 362,88 zł
brutto, termin płatności 19.12.2012r. data wpływu do Starostwa – 05.12.2012r.,
zapłacono przelewem dnia 12.12.2012r.
Przestrzeganie przyjętych przez jednostkę procedur kontroli zbadano w trakcie kontroli
wydatków poniesionych w 2012 roku na: realizację inwestycji, wynagrodzenia, oraz
udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
___________________________________________________
9
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie kontroli finansowej przeprowadzono w
oparciu o test kontrolny stanowiący załącznik nr 2 do protokołu kontroli.
5. KONTROLE ZEWNĘTRZNE
Kontrole przeprowadzone przez RIO
Ostatnia kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych została
przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniach od 14 maja do 16
czerwca 2009 roku.
Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finansowej przez inne
podmioty - lata 2010 - 2012
Zgodnie z zapisami w książce kontroli, inne podmioty w wymienionym powyżej okresie,
przeprowadziły następujące kontrole w Starostwie Powiatowym w Łęczycy zakresie
gospodarki finansowej:
Lp.
Instytucja przeprowadzająca
kontrolę
Tematyka kontroli
Czas trwania czynności
kontrolnych
ROK 2010
1.
Łódzki Urząd Wojewódzki w
Łodzi
Kontrola problemowa – prawidłowość
wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z
budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej ,oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane
prze powiat w rozdz.70005- gospodarka
gruntami i nieruchomościami za 2010 rok,
28.04.2010r.
25.05.2010r.
–
Realizacja w 2010 roku dochodów w
rozdziale 70005 – w tym kształtowanie się
zaległości na 31.12.2010 r. w stosunku do
stanu na 01.01.2010r. .
2.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Wykorzystanie środków częściowego
umorzenia pożyczki nr 242/Z/P/2005 –
umowa z dnia 30.10.2010r. nr W
10074/05242 o umorzenie.
14.06.2011r.
W powyższym okresie nie były przeprowadzone inne kontrole finansowe.
Rachunki bankowe
W okresie objętym kontrolą bankową obsługę budżetu Powiatu Łęczyckiego oraz jego
jednostek organizacyjnych prowadził Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Górze
Św. Małgorzaty, Filia w Łęczycy. Z wymienionym Bankiem umowę zawarto w dniu 17
czerwca 2011 roku , na czas określony: od dnia 24 czerwca 2011 roku do dnia 23
czerwca 2014 roku. Wymienioną umowę zawarto w wyniku wygrania przez Bank
___________________________________________________
10
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 maja 2011 roku przez Powiat
Łęczycki.
Stan środków finansowych jednostki, zdeponowanych na rachunkach bankowych na
dzień 31 grudnia 2012 roku obrazuje poniższy wykaz rachunków bankowych,
Lp.
Nazwa rachunku bankowego
Konto
Stan na
31.12.2012
Rachunki bankowe prowadzone dla organu
1
Rachunek budżetu
133-22
6 888,14
2
Uporządkowanie gospodarki cieplnej ZSMR- organ
133-15
0,00
3
RPO Termomodernizacja LO
133-07
0,00
4
Profesjonalne usługi VI
133-05
0,00
5
Profesjonalne usługi II
133-06
0,00
6
Wydatki niewygasające
133-04
0,00
7
Zwiększenie
kompetencji
kluczowych
oraz
umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów ZPEW w Łęczycy
133-12
385,45
8
Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
133-02
0,04
9
Rachunek Instytucje Samorządowe
133-01
4 190 732,44
10
Profesjonalne usługi III
133-03
0,00
11
Lepsze kwalifikacje
133-16
0,00
12
Profesjonalne usługi V
133-17
112 795,07
13
Profesjonalne usługi IV
133-13
0,00
14
Wygrajmy przyszłość CKP
133-20
12 963,76
15
Wygrajmy przyszłość ZSMR
133-19
0,00
16
Budowa Wiaty i Altany - SOSW
-
0,00
Rachunki bankowe prowadzone dla jednostki
17
Rachunek ZFŚS
135
48 999,12
16
Rachunek PFRON
135
5 158,15
17
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu
Państwa
130-01,
213,60
130-03,
130-04,
130-05,
130-06.
18
Kompleksowa Modernizacja Budynków
130-06,
0,00
130-07,
130-08,
19
Uporządkowanie
jednostka
gospodarki
Cieplnej
ZSMR
–
130-16,
0,00
130-17,
___________________________________________________
11
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
130-18.
20
Termomodernizacja ZS im. JG - jednostka
130-12,
0,00
130-13,
130-14.
21
Dochody i Wydatki Opłaty Czynszu
130
77,81
23
Instytucje Samorządowe
130-1
1 812,25
24
Rachunek dochodów
130-1
13 908,40
25
Środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe
10-01,
114 042,32
130-05,
130-10
26
Rachunek Sum Depozytowych
27
Platforma Dźwigowa – PCPR w Łęczycy
28
29
139
90 038,01
-
0,00
Wymiana Instalacji elektrycznej ZPE-W w Łęczycy
130-11
0,00
Kolejne kroki nowe perspektywy
133-18
0,00
W czasie postępowania kontrolnego dokonano sprawdzenia sald na dzień 31 grudnia
2012 roku na kontach księgowych, porównując z potwierdzeniami sald przez ww. Bank
na rachunkach bankowych. Stwierdzono, że salda wykazane na poszczególnych kartach
kontowych są zgodne z potwierdzeniami sald przez Bank na koniec 2012 roku.
Wyjaśnienia do występujących sald konta 130 prowadzonych przez jednostki
organizacyjne złożyła Skarbnik Powiatu Renata Wilińska. Wynika z nich, że salda konta
130 ulegają likwidacji w następnym roku budżetowym poprzez zaksięgowanie przelewu
środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków a niewykorzystanych do
końca roku w korespondencji z kontem 223 oraz zaksięgowaniu przelewu dochodów
budżetowych pobranych a nie przekazanych do końca roku w korespondencji z kontem
222.
Wyjaśnienia Skarbnik Powiatu stanowią załącznik nr 3 protokółu.
6. KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, PORĘCZENIA, AKCJE I UDZIAŁY
Zaciągnięte kredyty i pożyczki - 2012 rok
W okresie kontrolowanym tj. w 2012 roku Powiat Łęczycki zaciągnął kredyt
długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł.
W dniu 27.09.2012 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
reprezentowanym przez Beatę Janusz- Kozłowską Dyrektora Oddziału w Łodzi i (…)1
Eksperta Oddziału w Łodzi a Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Wojciecha
Zdziarskiego – Starostę Powiatu i Krystynę Pawlak – Wicestarostę Powiatu przy
1
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
___________________________________________________
12
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu została zawarta umowa na podstawie której bank
BGK udziela kredytu obrotowego w nieodnawialnej linii kredytowej z limitem
kredytowym do kwoty 2 000 000,00 zł na okres do 123 miesięcy od dnia 27.09.2012
roku do dnia 31.12.2022 roku. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Ostateczny termin wykorzystania kredytu ustalono do dnia 31.12.2012 roku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalono w formie weksla „ in blanco” wraz z deklaracją
wekslową. Okres karencji w spłacie kredytu ustalono do dnia 30.01.2013 roku.
Spłata kredytu miała być dokonywana w 120 miesięcznych ratach w wysokości
16 666,00 zł, ostatnia 16 746,00 zł.
Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej wynoszącej na dzień zawarcia
umowy 6,07% w stosunku rocznym.
Umowę podpisali przedstawiciele Banku BGK, Wojciech Zdziarski-Starosta i Krystyna
Pawlak - Wicestarosta Powiatu. Umowa posiada kontrasygnatę Skarbnika Powiatu –
Renaty Wilińskiej.
Szczegółowej kontroli poddano procedurę wyboru banku na udzielenie powyższego
kredytu.
- Obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości
2 000 000,00 zł
1. Pismem z dnia 09.08.2012 roku Skarbnik Powiatu Renata Wilińska wystąpiła do
Wydziału Rozwoju Gospodarczego o przygotowanie dokumentacji przetargowej i
ogłoszenie przetargu, którego przedmiotem zamówienia było udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł podany w
piśmie szacunkowy koszt zamówienia wyniósł 2 800 000,00 zł.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczona nr postępowania
RG.272.9.2012.PK została zatwierdzona przez Starostę Łęczyckiego dnia 28.08.2012
roku. Zgodnie ze specyfikacją postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia
publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W
prowadzonym postępowaniu jak wynika ze specyfikacji zamawiający:
- nie wymagał wniesienia wadium, jak również wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy.
należytego
- termin składania ofert ustalono do dnia 14 września 2012 roku do godz.12.00,
otwarcie ofert miało nastąpić w tym samym dniu o godz. 12.30.
- termin związania ofertą ustalono – 30 dni
- kryterium oceny ofert ustalono – cena brutto
- 100%
3. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
28.08.2012 roku, pod nr 318124-2012, oraz na stronie internetowej Urzędu.
W dniu 29.08.2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia pod nr 321500-2012.Zmiana dotyczyła okresu karencji. W
ogłoszeniu z dnia 28.08.2012 roku termin karencji podany był do dnia 31.01.2012r., zaś
___________________________________________________
13
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
w ogłoszeniu z dnia 29.08.2012 roku termin karencji ustalony został do dnia 31.01.2013
roku.
W dniu 31.08.2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się kolejne
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 324072 – 2012. Zmiana treści ogłoszenia
dotyczyła również terminu karencji, który ostatecznie został ustalony do dnia
30.01.2013 roku, zamiast do dnia 31.01.2013 roku.
Z przedstawionych do kontroli dokumentów nie wynika, aby ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2012 roku i z dnia 31.08.2012 roku były
umieszczone na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń.
4. W dniach 3.09.2012r. i 4.09.2012r. do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące
wyjaśnienia
zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzielił odpowiedzi wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu
pismami z dnia 07.09.2012r. i z dnia 10.09.2012r.
5. W dniu 07.09.2012 roku została zatwierdzona przez Starostę Łęczyckiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do której wprowadzono zmiany
wynikające z ogłoszeń o zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2012r. i z dnia 31.08.2012r.
6. Zarządzeniem nr 29/2012 Starosty Łęczyckiego z dnia 14 września 2012 roku została
powołana Komisja Przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. – ( w
zarządzeniu nie podano nazwy zadania). Komisja została powołana w składzie 3
osobowym, przewodniczącym komisji została Paulina Kowalczyk. Szczegółowa
organizacja, tryb pracy komisji oraz zakres obowiązków komisji został zawarty w
załączniku do zarządzenia. Komisja została powołana na okres przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik zamawiającego złożyli w dniu
14.09.2012 roku oświadczenia, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia,(druk ZP-1)
W ustalonym terminie oferty złożyło trzech oferentów. Komisja na powyższą okoliczność
sporządziła listę obecności osób obecnych w trakcie otwarcia ofert w dniu 14.09.2012
roku.
8. W dniu 18.09.2012 roku członkowie Komisji Przetargowej wystąpili do oferentów
którzy złożyli oferty o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert. Termin udzielenia
wyjaśnień został ustalony do dnia 21.09.2012 roku do godz.10.00. W ustalonym
terminie wyjaśnienia złożyli wszyscy oferenci.
9. Komisja sporządziła protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
(druk ZP - PN), z którego wynika:
- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w kwocie 800 000,00 zł, co
stanowiło równowartość 199 024,78 euro
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poinformował, iż na realizację
zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 800 000,00 zł,
- w ustalonym terminie zostały złożone trzy oferty, o łącznej wartości brutto:
___________________________________________________
14
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Oferta nr 1 – o wartości
Oferta nr 2 – o wartości
Oferta nr 3 – o wartości
-
664 058,57 zł
836 296,93 zł
678 362,28 zł
- wszyscy oferenci spełniali warunki udziału w postępowaniu, nie została odrzucona
żadna oferta,
- została wybrana oferta złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z ceną
664 058,57 zł brutto. Prace Komisji Przetargowej zakończono w dniu 21.09.2012 roku,
wybór oferty zatwierdził Kierownik zamawiającego,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne protesty i odwołania,
- załącznik do protokółu postępowania stanowią:
Oświadczenia członków Komisji i Kierownika zamawiającego druk ZP-1
Zarządzenie nr 29/2012 Starosty Łęczyckiego z dnia 14.09.2012r. o powołaniu Komisji
Przetargowej
Oferty wykonawców,
- Protokół zatwierdził Kierownik Zamawiającego – Starosta Łęczycki dnia 21.09.2012
roku.
10. Zamawiający poinformował oferenta, którego oferta została wybrana, jak również
pozostałych biorących udział w postępowaniu pismami z dnia 21.09.2012 roku.
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, iż informacja o wyborze
wykonawcy zamówienia została umieszczona na stronie internetowej Urzędu,
jak również na tablicy ogłoszeń. Bezpośrednio po udzieleniu zamówienia
ogłoszenie o jego udzieleniu nie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych, co stanowi naruszenie przepisów art.95 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
Ostatecznie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr 37362-2013 dnia 16.09.2013 roku.
Jak podano powyżej umowa na udzielenie kredytu została zawarta w dniu 27.09.2012
roku.
Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego (art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych)
Na powyższy cel Powiat Łęczycki nie zaciągał kredytów.
Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego (art.89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)
Powiat Łęczycki nie zaciągał kredytów na
przejściowego deficytu budżetu.
pokrycie występującego w ciągu roku
___________________________________________________
15
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Na
wyprzedzające
finansowanie
działań
finansowanych
ze
środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).
W okresie kontrolowanym nie zaciągano kredytów i pożyczek na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
Udzielone gwarancje i poręczenia – 2010 - 2012 rok
Powiat Łęczycki nie udzielał żadnych gwarancji ani poręczeń.
Wyemitowane papiery wartościowe
Powiat Łęczycki w 2012 roku oraz w latach wcześniejszych nie emitował papierów
wartościowych.
Posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego. Wnoszenie i wycena
aportów rzeczowych
Powiat Łęczycki nie posiadał akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego. W okresie
objętym kontrolą nie wnosił również aportów rzeczowych.
Stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego – 2012 rok
Stan zadłużenia ustalony na podstawie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu
wydatków budżetowych oraz na podstawie ewidencji księgowej za 2012 rok przedstawiał
się, jak niżej:
Lp.
Wyszczególnienie wg tytułów
dłużnych
Zadłużenie na dzień
30.06. 2012 /w zł./
Kwota
1
1.
2.
2.
3.
4.
2
Kredyty długoterminowe
Kredyty w rachunku bieżącym
Pożyczki
Zobowiązania wymagalne
Łączna kwota długu
3
11 189 122,02
0,00
0,00
0,00
11 189 122,02
%
4
x
x
x
x
22,34
Zadłużenie na dzień 31.12.
2012 /w zł./
Kwota
%
5
6
12 108 232,04
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
12 108 232,04 23,30
*udział procentowy kwoty długu na dzień 30 czerwca 2012 roku został wyliczony w stosunku do
planowanych dochodów jednostki w 2012 roku.
Jednostka kontrolowana nie zaciągała kredytów, pożyczek i nie emitowała papierów
wartościowych nie wliczanych do limitu zadłużenia.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych mające znaczenie dla długu
publicznego w okresie objętym kontrolą przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Podmiot udzielający
kredytu/pożyczki i nr umowy
Data
Kwota
zaciągnięcia zaciągniętego
zobowiązania zobowiązania
Okres
spłaty
Kwota
Kwota
pozostała do pozostała do
spłaty na spłaty na dzień
dzień
___________________________________________________
16
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
30.06.2012
31.12.2012
1 BGK Umowa nr
Ł/0/18/2009/2549
25.09.2009
3 900 000,00 25.01.202
0
2 925 000,00
2 730 000,00
2 PKO BP nr
47102033520000017960037540
2
28.10.2011
2.200.000,00 31.12.202
1
2 090.000,02
1 980 000 04
3 Bank Spółdzielczy w
Poddębicach 160/06/2010
10.11.2010
3 000.000,00 31.12.201
8
1 392 858,00
1 285 716,00
4 BGK 12/2452
27.09.2012
2 000 000,00 31.12.202
2
-
2 000 000,00
6 BGK Ł/0/32/07/2524
09.11.2007
3 600 000,00 31.12.201
5
1 575 000,00
1 350 000
7 BOŚ 76/12/2008/1245/F/OBR
03.12.2008
3 500 000,00 31.12.201
5
1 968 764,00
1 750 016,00
Suma
11 189 122,02 12 108 232,04
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
Planowane kwoty spłat /zł/ oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku i na dzień 31
grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:
na dzień 30 czerwca 2012r.
Tytuł spłaty
1.Kredyty
2.Odsetki od kredytów
Razem
na dzień 31 grudnia 2012r.
Planowane kwoty
spłat
Wykonane kwoty
spłat
Planowane kwoty
spłat
Wykonane kwoty
spłat
2 161 782,00
1 080 889,98
2 161 782,00
2.161 779,96
625 000,00
342 870,99
708 000,00
667.152,21
2 786 782,00
1.668.443,64
2 869 782,00
2 828 932,17
Udział procentowy planowanej i wykonanej kwoty spłat na dzień 30 czerwca 2012 roku i
na dzień 31 grudnia 2012 roku w stosunku do planowanych /po zmianach/ na dany rok
dochodów powiatu przedstawia poniższa tabela:
na dzień 30 czerwca 2012r.
Tytuł spłaty
na dzień 31 grudnia 2012r.
Planowane kwoty
spłat
Wykonane kwoty
spłat
Planowane kwoty
spłat
Wykonane kwoty
spłat
1.Kredyty
4,32%
2,15%
4,16%
4,16%
2.Odsetki od kredytów
1,25%
0,68%
1,36%
1,28%
5,57%
2 83%
5,52%
5,44%
Razem
___________________________________________________
17
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Art. 170 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
Udział procentowy kwoty długu na dzień 30 czerwca 2012 roku w stosunku do
planowanych dochodów jednostki i na dzień 31 grudnia 2012 roku w stosunku do
zrealizowanych dochodów jednostki przedstawia poniższa tabela:
1.
Kredyty
na dzień 30 czerwca
2012 r.
22,34%
2.
Pożyczki
-
-
3.
Zobowiązania wymagalne
-
-
22,34%
23,30%
Lp.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
Razem:
na dzień 31 grudnia
2012 r.
23,30%
Spłata zaciągniętych zobowiązań - w szczególności z tytułu kredytów
i pożyczek
Sprawdzono terminowość spłaty zobowiązań zaciągniętych przed 2012 rokiem. Do
kontroli przyjęto próbę obejmującą kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł, zaciągnięty w
2010 roku – umowa nr 160/06/2010 z dnia 10.11.2010 roku zawarta między Bankiem
Spółdzielczym w Poddębicach:
Lp.
Oznaczenie zobowiązania
(kredyt, pożyczka)
Umowna data i
kwota zapłaty
raty ( w zł)
Umowna data i
kwota zapłaty
odsetek ( w zł)
Data i kwota
zapłaty raty (w
zł)
Data i kwota
zapłaty odsetek
(w zł)
Oznaczenie dokumentu
potwierdzającego
zapłatę
(wb nr … z dnia…)
Umowa nr 160/06/2010 z
dnia 10.11.2010, BS
Poddębice
1.
2.
3.
4.
Rata kredytu i odsetkii
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i odsetki
31.01.2012r.
31.01.2012r.
31.01.2012r.
31.01.2012r.
rata WB nr 032 z dnia
31.01.2012r
17 857.00 zł
9 236,16 zł
17 857,00 zł.
9 236,16zł.
odsetki WB nr 18-19z
dnia 31.01.2012r..
29.02.2012r.
29.02.2012r.
29.02.2012r.
29.02.2012r.
Rata - WB nr 068 z dnia
29.02.2012r.
17 857,00.zł
8 522,23 zł
17 857,00 zł.
8 522,23 zł.
Odsetki WB nr 35-36 z
dnia 29.02.2012r.. .
31.03.2012r.
31.03.2012r.
30.03.2012r
30.03.201r..
Rata –WB nr 104 z dnia
30.03.2012r. r.
17 857,00 zł.
8 984,44 zł
17 857,00 zł.
8 984,44 zł.
odsetki - WB nr 57 z dnia
30.03.2012r..
30.04.2012r.
30.04.2012r.
30.04.2012r
30.04.2012r.
Rata WB nr145 z dnia
30.04.2012r.
17 857,00 zł
8 568,05 zł
17 857,00 zł
8 568,05zł
Odsetki WB nr 77-78 z
dnia 30.04.2012r.
___________________________________________________
18
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i pożyczki
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i odsetki
Rata kredytu i odsetki
31.05.2012r.
31.05.2012r.
31.05.2012r.
31.05.2012r.
Rata WB nr 182 z dnia
31.05.2013r.
17 857,00 zł
8 732,30 zł
17 857,00 zł
8 732,30 zł
Odsetki WB nr 94-95 z
dnia31.05.2012r.
30.06.2012r.
30.06.2012r.
29.06.2012r
29.06.2012r.
Rata WB nr 220 z dnia
29.06.2012r
17 857,00 zł
8 572,99 zł
17 857,00 zł
8572,99 zł
Odsetki WB nr 115 z dnia
29.06.2012r.
31.07.2012r
31.07.2012r.
31.07.2012r.
31.07.2012r.
Rata WB nr 264 z dnia
31.07.2012r.
17 857,00 zł
8 750,40 zł
17 857,00 zł
8 750,40 zł
Odsetki WB nr 136-137 z
dnia 31.07.2012r.
31.08.2012r.
31.08.2012r.
31.08.2012r.
31.08.2012r.
Rata WB nr 310 z dnia
31.08.2012r.
17 857,00 zł
8 638,17 zł
17 857,00 zł
8 638,17 zł
Odsetki WB nr 157-158 z
dnia 31.08.2012r.
30.09.2012r.
30.09.2012r.
28.09.2012r.
28.09.2012r.
Rata WB nr 349 z dnia
28.09.2012r.
17 857,00 zł
8 232,41 zł
17 857,00 zł
8 232,41 zł
Odsetki WB nr 177 z dnia
28.09.2012r.
31.10.2012r.
31.10.2012r.
31.10.2012r.
31.10.2012r.
Rata WB nr 404 z dnia
31.10.2012r.
17 857,00 zł
8 402,33 zł
17 857,00 zł
8 402,33 zł
Odsetki WB nr 198-199 z
dnia 31.10.2012r.
30.11.2012r.
30.11.2012r.
30.11.2012r.
30.11.2012r.
Rata WB nr 444 z dnia
30.11.2012r.
17 857,00 zł
7 892,44 zł
17 857,00 zł
8 402.33 zł
Odsetki WB nr 219-220 z
dnia 30.11.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
Rata WB nr 476 z dnia
31.12.2012r
17 857,00 zł
7 779,79 zł
17 857,00 zł
7 779,79 zł
Odsetki WB nr 239-240 z
dnia 31.12.2012r.
Na podstawie danych wynikających z powyższej tabeli wynika, że kwoty rat
kapitałowych oraz odsetki spłacane były zgodnie z terminami ustalonymi w umowie jak
również w prawidłowej wysokości.
Ewidencja księgowa spłaty zaciągniętych kredytów prowadzona była na koncie 134,
pożyczek na koncie 260 natomiast spłata odsetek od tych zobowiązań ewidencjonowana
była na kontach Wn 751 – Przychody i koszty finansowe i Ma 130.
Udzielone pożyczki
___________________________________________________
19
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W okresie kontrolowanym Powiat Łęczycki nie udzielał żadnych pożyczek.
III.
EWIDENCJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. ZABEZPIECZENIE DANYCH
PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH.
Zasady rachunkowości w kontrolowanej jednostce były ustalone niżej wymienionymi
uregulowaniami:
- zarządzeniem nr 1/2011 Starosty Łęczyckiego z dnia z 3 stycznia 2011 roku w
sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących gospodarkę finansową powiatu.
W załącznikach do zarządzenia zawarto:
1. Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych załącznik nr 1,
2. Zasady polityki rachunkowości – załącznik nr 2,
3. Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie – załącznik nr 3,
4. Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej – załącznik nr 4,
5. Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie
Powiatowym w Łęczycy – załącznik nr 5.
Powyższą dokumentację opracowano na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. nr 152, poz. 1223 ze
zm.) oraz szczegółowych ustaleń wynikających z art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Zarządzeniem nr 24/2012 Starosty Łęczyckiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 1/2011 Starosty Łęczyckiego z dnia 3 stycznia 2011 roku
dokonano zmiany załącznika nr 2 w którym zawarte były zasady polityki rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.
Opracowane zasady określały m. in.:
- rok obrotowy – rok kalendarzowy i okresy sprawozdawcze, którymi były
poszczególne miesiące,
- sposób i rodzaj prowadzonych ksiąg rachunkowych określono w załączniku nr 2 do
zarządzenia - w jednostce prowadzi się ewidencję komputerową w formie księgi
głównej dla organu i księgi głównej dla jednostki budżetowej;
2) plan kont dla jednostki budżetowej (wykaz kont bilansowych i pozabilansowych
oraz opis tych kont, zasady tworzenia ksiąg pomocniczych w jednostce budżetowej
do kont księgi głównej)
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Analiza powyższych uregulowań wykazała, że dokumentacja opisująca zasady
rachunkowości odpowiada wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
Księgi rachunkowe w Starostwie Powiatowym w Łęczycy prowadzone są w systemie
komputerowym, z wykorzystaniem programu „Finanse i Księgowość” wersja 2.06.56.00,
firmy Soft Hard sp.ak. z Płocka.
___________________________________________________
20
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2. URZĄDZENIA KSIĘGOWE
Kontrolowana jednostka prowadzi księgi rachunkowe komputerowo. W ramach
użytkowanego programu księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które
tworzą:
-
dziennik – zawierający chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym
okresie sprawozdawczym, a obroty liczone są w sposób ciągły,
- księga główna – zawierająca chronologiczne zapisy w ujęciu syntetycznym, prowadzi
się ją w sposób spełniający zasadę podwójnego zapisu,
- księgi pomocnicze prowadzone w ramach kont księgi głównej – zapisy w ujęciu
analitycznym uzgadniane z zapisami księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych
prowadzi się w szczególności dla zespołów: majątek trwały, rozrachunki i roszczenia,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych – sporządzane
są na koniec okresu sprawozdawczego.
W okresie objętym kontrolą na koniec każdego miesiąca sporządzane były wydruki z
ksiąg rachunkowych organu i jednostki oraz zestawienia obrotów i sald kont
syntetycznych zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości.
Kontrolowana jednostka posiadała wspólny rachunek bankowy dla organu, jako Powiatu
oraz Starostwa, jako jednostki budżetowej.
Księgi rachunkowe oznaczone, co do roku obrotowego, prowadzone są w sposób
zapewniający trwałość zapisów i wyraźnie.
Prawidłowość dokonywania ewidencji księgowej , skontrolowano na podstawie analizy
dowodów księgowych ujętych w księdze głównej od pozycji nr 4996 z dnia 25.05.2012r.
do poz.5239 z dnia 30.05.2012r. obejmujące dokumenty księgowe od nr 0632 do nr
0661, oraz od poz.5645 z dnia 1.06.2012 do poz.5953 z dnia 5953 z dnia 18.06.2012r.
obejmujące dokumenty księgowe od nr 0741 do nr 0775.
W wyniku analizy powyższych dokumentów stwierdzono:
- wszystkie poddane kontroli zapisy księgowe w księdze głównej posiadały daty
dowodów księgowych, zgodnie z art.23.ust.2 pkt,3 ustawy o rachunkowości,
- zaewidencjonowane dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez Skarbnika i
Starostę Powiatu,
- ewidencji księgowej dokumentów źródłowych dokonywano pod datą zapłaty faktury,
mimo iż data wpływu dokumentu do Urzędu była wcześniejsza, co świadczy o
niebieżącym prowadzeniu ewidencji księgowej o czym mowa w art.20 ustawy o
rachunkowości.
Zapisy prowadzonej ewidencji spełniają wymogi art. 23 ust.1 i 2 cytowanej wyżej
ustawy, zaś użytkowane programy komputerowe umożliwiają prowadzenie ewidencji
księgowej zgodnie z art.24 tejże ustawy.
___________________________________________________
21
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I BILANS JEDNOSTKI. ZGODNOŚĆ DANYCH
WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH Z EWIDENCJĄ
KSIĘGOWĄ
Z wykonania budżetu jednostka kontrolowana sporządzała sprawozdania określone w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w
zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43 poz. 247 ze zm.), a mianowicie:
- sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych, w okresach miesięcznych,
kwartalnych i rocznych. Przedmiotowe sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku sporządzono dnia 5 marca 2013 roku, (korekta
Zgodnie ze sprawozdaniem dochody wykonane wynosiły 51 956 979,88 zł i były zgodnie
z ewidencja konta 901- dochody budżetu – 51 956 979,88 zł
-
sprawozdanie Rb-28S o wydatkach budżetowych, w okresach: miesięcznych,
kwartalnych i rocznych. Przedmiotowe sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku sporządzono dnia 21 lutego 2013 roku,
Zgodnie ze sprawozdaniem wydatki wykonane wyniosły 51 093 560,93 zł i były zgodne
z ewidencja księgową konta 902 – wydatki budżetu – 51 093 560,93 zł,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie w okresach kwartalnych i rocznych.
Przedmiotowe sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
sporządzono dnia 21 lutego 2013 roku,
- w wierszu wydatki, w kolumnie wykonanie wykazano kwotę 51 093 560,93 zł, co
jest zgodne z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-28S i z ewidencją księgową konta
902 – wydatki budżetu – 51 093 560,93 zł,
-
- w wierszu dochody, w kolumnie wykonanie wykazano kwotę 51 956 979,88 zł, co
jest zgodne z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S i ewidencją księgową konta
901 – 51 956 979,88 zł,
-
w wierszu D-11 kredyty i pożyczki wykazana została kwota 2 000 000.00 zł, co jest
zgodne z ewidencją księgową konta Ma 134 – kredyty bankowe,
-
w wierszu D-21 – spłaty kredytów i pożyczek wykazano kwotę zł, co jest zgodne z
ewidencją księgową konta Wn 134 – kredyty bankowe – 2 161 779,96 zł,
-
sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach według tytułów dłużnych, w okresach
kwartalnych i rocznych. Przedmiotowe sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2012 roku sporządzono dnia 21 lutego 2013 roku,
W sprawozdaniu wykazano zobowiązania wg tytułów dłużnych ( zaciągniętych kredytów)
na kwotę 12 108 232,04 zł, co było zgodnie z ewidencją księgowa konta 134 – kredyty
bankowe.
- Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
samorządowych jednostek budżetowych. Przedmiotowe sprawozdanie za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 roku sporządzono dnia 21 lutego 2013 roku.
Wykazana w sprawozdaniu kwota środków na rachunku bankowym budżetu wynosiła
4 323 764,90 zł, w tym:
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym
-
40,97 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń
następnego roku
- 2 093 636,81 zł,
Powyższe kwoty były zgodne z ewidencja księgową kont:
___________________________________________________
22
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- 133 – rachunek bieżący budżetu
-
4 232 764,90 zł
- 909 – rozliczenia międzyokresowe
-
2 093 636,81 zł
- 224 – rozrachunki budżetu
-
40,97 zł
Stwierdzono, że sprawozdania roczne za rok 2012 sporządzono w terminach zgodnych z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103), rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43 poz. 247) oraz bilanse organu
i jednostki sporządzono w terminach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861 ze zm.).
Bilans organu (z wykonania budżetu) na dzień 31 grudnia 2012 roku
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
AKTYWA
I. Środki pieniężne
Saldo konta
4 373 764,90
1. Środki pieniężne
PASYWA
I. Zobowiązania
1. Zobowiązania finansowe
Suma poniższych
sald
4 373 764,90
1.1. Środki pieniężne budżetu
1.2. Pozostałe środki pieniężne
II. Należności i rozliczenia
1. Należności finansowe
1.1. Krótkoterminowe (do 12
miesięcy)
1.2. Długoterminowe (powyżej
12 miesięcy)
Saldo konta
1.1. Krótkoterminowe (do 12
Saldo Wn konta 133 miesięcy)
+ saldo Wn konta
135+saldo konta
140
4 373 638,89
1.2. Długoterminowe (powyżej
Środki pieniężne nie 12 miesięcy)
stanowiące środków
budżetu ujęte na
koncie 133 lub 140
(np. dotacje do
zwrotu)
126,01
2. Zobowiązania wobec
Suma poniższych
budżetów
sald
270 701,79
3. Pozostałe zobowiązania
Saldo Wn konta 250
Suma poniższych
sald
12 108 358,05
Saldo Ma konta
134 +saldo Ma
konta 260
12 108 232,04
12 108 232,04
Saldo Ma konta
224
40,97
Saldo Ma konta
240
85,04
II. Aktywa netto budżetu
1. Wynik wykonania budżetu
(+,-)
Suma poniższych
sald
-9 557 528,17
863 418,95
___________________________________________________
23
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2. Należności od budżetów
1.1. Nadwyżka budżetu (+)
Saldo Wn konta 224
112 865,24
3. Pozostałe należności i
rozliczenia
Saldo Ma konta
961
863 418,95
Saldo Wn konta
961
1.2. Deficyt budżetu (-)
Saldo Wn konta 222
+ saldo Wn konta
223 + saldo Wn
konta 225 +saldo
Wn konta 240
157 836,55
1.3. Niewykonane wydatki (-)
2. Wynik na operacjach
niekasowych (+, -)
Saldo Wn konta
962 ze znakiem (-)
lub saldo Ma konta
962 ze znakiem
(+)
3. Rezerwa na niewygasające
wydatki
Saldo Ma konta
904
4. Środki z prywatyzacji
5. Skumulowany wynik budżetu
(+, -)
III. Inne aktywa
Saldo Wn konta 909
Suma aktywów
4 644 466,69
Saldo Ma konta
968
Saldo Wn konta
960 (-) lub saldo
Ma konta 960 (+)
-10 420 947,12
III. Inne pasywa
Saldo Ma konta
909
2 093 636,81
4 644 466,69
Suma pasywów
Prawidłowość wykazywania danych w bilansie z wykonania budżetu samorządu
terytorialnego, sporządzono na podstawie bilansu sporządzonego według stanu na dzień
31 grudnia 2012 roku. Bilans zamknął się sumą bilansową aktywów i pasywów w
wysokości 4 644 466,69 zł. Stan aktywów i pasywów na początek roku 2012, był zgodny
ze stanem na koniec 2011 roku.
Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku
Prawidłowość wykazywania danych w bilansie jednostki, sporządzono na podstawie
bilansu sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. Bilans zamknął się
sumą bilansową aktywów i pasywów w wysokości: 5 594 945,92 zł. Stan aktywów i
pasywów na początek roku 2012, był zgodny ze stanem na koniec 2011 roku.
AKTYWA
Wyszczególnienie
-
-
KONTO
AKTYWA
ewidencja
AKTYWA TRWAŁE:
4 916 170,93
bilans
4 916 170,93
___________________________________________________
24
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wartości niematerialne i prawne
Wn 020-1
62 106,88
Ma 071-1
-60 950,68
1 156,20
1 156,20
Rzeczowe aktywa trwałe:
4 915 014,73
Wn 011
6 351 015,61
Ma 071-1,071-2, 071-3,
071-4, 071-5, 071-6,
071-7, 071-8
środki trwałe:
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Wn 080
Należności długoterminowe
Wn 226
4 851 935,09
63 079,64
63 079,64
0,00
0,00
0,00
0,00
- akcje i udziały
Zapasy:
- materiały
Wn 310
Należności krótkoterminowe
0,00
0,00
678 774,99
678 774,99
16 826,00
16 826,00
18 826,00
16 826,00
388 323,19
388 323,19
- należności z tytułu dostaw i usług
- należności od budżetów
Wn 225-V
0,00
0,00
4 843,45
4 843,45
0,00
0,00
- należności z tytułu ubezpieczeń
społecznych
- pozostałe należności
- rozliczenie środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych
Wn 221
117 842,65
Wn 234
63 380,90
Wn 221
9 899,85
Wn 221
3 113,47
Wn 224
189 242,86
Wn 240
0,01
- środki pieniężne na rachunkach
bankowych
383 479,74
Wn- 222,
Wn- 223
Krótkoterminowe aktywa finansowe
- środki pieniężne w kasie
4 851 935,09
-1 499 080,52
Długoterminowe aktywa finansowe
AKTYWA OBROTOWE:
4 915 014,73
268 800,10
Wn 101
0,00
Wn 130
114 042,32
Wn 135
48 999,12
Wn130
Wn 139
13 908,40
90 038,01
Wn130
1 812,25
268 800,10
0,00
268 800,10
- inne środki pieniężne
-
0,00
0,00
Rozliczenia międzyokresowe
-
4 825,70
4 825,70
5 594 945,92
5 594 945,92
Razem
Pasywa
Wyszczególnienie
-
-
KONTO
PASYWA
ewidencja
FUNDUSZ:
Fundusz jednostki
4 973 522,24
Ma 800
bilans
4 973 522,24
+12437 083,37
Wn 800
- 313 870,49
Wn 800
-47 907 163,98
- 35 783 951,10
___________________________________________________
25
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wynik finansowy netto
40 757 473,34
- zysk netto (+)
Wn 860
40 757 473,34
- 7 585 995,75
Ma 860
+326 793,59
Ma 860
+48 016 675,50
40 757 473,34
- strata netto (-)
-
-
Nadwyżka środków obrotowych (-)
-
-
Odpisy z wyniku finansowego (-)
-
-
Fundusz mienia zlikwidowanych
jednostek
-
-
Inne
PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY:
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE .
Zobowiązania krótkoterminowe
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Ma 201
- zobowiązania wobec budżetów
Ma 225
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
społecznych
Ma 229
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Ma 231
Ma 221-N
- pozostałe zobowiązania
- sumy obce
-
-
0,00
0,00
509 043,66
509 043,66
0,00
0,00
509 043,66
509 043,66
509 043,66
509 043,66
34 833,29
34 833,29
20 548,49
20 548,49
83 663,76
83 663,76
143 545,05
90,22
143 545,05
Ma- 240
493,22
Ma 221
5,91
589,35
Ma 24098 939,15
- rozliczenia z tytułu środków na wydatki
Ma 222,
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
Ma 222
11 070,00
1 812,25
Ma 223
Fundusze specjalne
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ma 851
-
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
126 924,57
114 042,32
- rezerwy na zobowiązania
- inne fundusze
98 939,15
-
-
112 380,02
112 380,02
112 380,02
112 380,02
-
-
352 959,00
352 959,00
5 594 945,92
5 594 945,92
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Razem
Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiła wartość 172 926,00 zł.
Wykazana kwota wartości gruntów jest zgodna z kwotą wynikającą z prowadzonej księgi
inwentarzowej dla gruntów oraz z Informacją o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2012 roku.
Wszystkie wykazane dane w bilansie odpowiadają danym zawartym w ewidencji
księgowej jednostki. Analiza bilansu Starostwa w konfrontacji z zestawieniem obrotów i
sald za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, nie wykazała
nieprawidłowości.
___________________________________________________
26
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
IV.
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
1. ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI. TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ (LATA 2011 - 2012)
Zgodnie z zakładowym planem kont do konta 201-„Rozrachunki z odbiorcami i
dostawcami” prowadzona jest ewidencja szczegółowa, która zapewnia ustalenie
należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.
W okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym na koncie 201 – „Rozrachunki z
odbiorcami i dostawcami” po stronie Wn ujmowano należności i roszczenia oraz spłatę i
zmniejszenie zobowiązań, natomiast po stronie Ma ujmowano zobowiązania oraz spłatę i
zmniejszenie należności.
Rok 2011
Saldo należności na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiło.
Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku stanowiło kwotę 48 048,90 zł. Szczegółowy
wykaz zobowiązań na 31.12.2011 roku oraz termin ich zapłacenia zawiera poniższa
tabela:
Kontrahent
1)
PGKiM w Łęczycy
2)
PGKiM w Łęczycy
3)
PGKiM w Łęczycy
4)
PGKiM w Łęczycy
5)
PGKiM w Łęczycy
6)
Tableo – Iława Sp.Akcyjna
7)
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych Warszawa
8)
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych Warszawa
Polska Wytwórnia Papierów
9)
Tytuł zobowiązania
Kwota
zobowiązania
Data
zapłaty/
Termin
zapłaty
Wywóz nieczystości
stałych i opróżnianie
pojemników
118,80 zł
.09.01.2012r.
Wywóz nieczystości
stałych i opróżnianie
pojemników
Dostawy wody i odbiór
ścieków
356,40 zł
09.01.2012r./
18.01.2012r.
882,47 zł
09.012012r./
18.01.1012r.
Wywóz nieczystości
stałych i opróżnianie
pojemników
Dostawy wody i odbiór
ścieków
Tablica rejestracyjna
370,44 zł
09.01.2012r.
18.01.2012r.
1 034,64 zł
09.01.2012r.
18.01.2012r.
05.01.2012r.
26.01.2012r.
12.01.2012r.
22.01.2012r.
18.01.2012r.
7,13 zł
Dowody rejestracyjne,
Karta pojazdu
personalizowana
Krajowe Prawo Jazdy
1 035,76 zł
Dowody rejestracyjne,
1 512,01 zł
959,33 zł
05.01.2012r.
20.01.2012r.
09.01.2012r.
___________________________________________________
27
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wartościowych Warszawa
10)
11)
12)
13)
Karta pojazdu
personalizowana
Krajowe Prawo Jazdy
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych Warszawa
PGNiG S.A. Mazowiecki
Oddział Obrotu Gazem w
Warszawie
Poczta Polska S.A. Łódź
20.01.2012r.
959,33 zł
Dostawy gazu
7 841,09 zł
Usługi pocztowe
6 606,05 zł
17)
Systemy Grzewcze
Augustowski
Multimedia Polska S.A.
Kutno
Nestle Waters Polska S.A.
Warszawa
Nestle Waters Polska S.A.
Warszawa
Zespół Opieki Zdrowotnej
18)
Energa – Obrót SA - Gdańsk
Medycyna pracy –
badania lekarskie
Energia
19)
Energa – Obrót SA - Gdańsk
Energia
8 173,03 zł
20)
Kancelaria Prawnicza adw.
D. Knedler - Korneszczuk
TOYA systemy
Komputerowe sp. z o.o.
Łódź
TOYA – Systemy
Komputerowe sp. z o.o.
Łódź
Obsługa prawna
3 660,00 zł
Dysk TOSHIBA
1 082,40 zł
Dysk TOSHBA
1 082,40 zł
14)
15)
16)
21)
22)
Obsługa serwisowa
kotłowni
Usługi telefoniczne
492,00 zł
1 278,13 zł
Woda źródlana
243,19 zł
Woda źródlana
269,87 zł
139,50 zł
9 944,93 zł
Razem
09.01.2012r.
22.01.2012r.
16.01.2012r
20.01.2012r.
16.01.2012r.
30.01.2012r.
16.01.2012r.
23.01.2012r.
24.01.2012r.
31.01.2012r.
12.01.2012r.
14.01.2012r.
12.01.2012r.
14.01.2012r.
12.01.2012r.
13.01.2012r.
17.01.2012r.
20.01.2012r.
17.01.2012r.
20.01.2012r.
05.01.2012r.
09.01.2012r.
17.01.2012r.
20.01.2012r.
13.01.2012r
20.01.2012r.
48 048,90 zł
Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w 2012 roku z zachowaniem terminów
płatności, wynikających z dokumentów źródłowych.
Rok 2012
Wg bilansu oraz zapisów ewidencji księgowej konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i
dostawcami” na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazało saldo zobowiązań wynosiło kwotę
34 833,29 zł.
Saldo należności na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiło.
Zestawienie zobowiązań na koncie 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” na
dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Kontrahent
Tytuł zobowiązania
1.
ZGKiM Łęczyca
Wywóz nieczystości
stałych – opróżnianie
pojemnika
2.
PGNiG S.A. Mazowiecki Oddział
Obrotu Gazem w Warszawie
Dostawy gazu
Kwota
zobowiązania
184,44zł
Data
zapłaty/
Termin
zapłaty
15.01.2013r.
19.01.2013r.
9 664,91zł
18.01 2013r.
21.01.2013r.
___________________________________________________
28
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Systemy Grzewcze –
Augustowski - Łęczyca
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych Warszawa
Polska wytwórnia Papierów
Wartościowych Warszawa
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych Warszawa
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych Warszawa
Obsługa serwisowa
kotłowni
Krajowe Prawo Jazdy
Dowody rejestracyjne,
Karta pojazdu
personalizowana, Nalepka
kontrolna z nadrukiem
Krajowe prawo Jazdy
492,00 zł
1 000,51 zł
946,90 zł
833,76 zł
Dowody rejestracyjne,
Karta pojazdu
personalizowana
Usługi Pocztowe
806, 98 zł
5 425,70 zł
Dostawy energii
1 823,84 zł
9.
Poczta Polska Sp. Akcyjna
Warszawa
Energa Obrót SA Gdańsk
10.
Energa Obrót SA Gdańsk
Dostawy energii
2 701,52 zł
11.
Energa Obrót SA Gdańsk
Dostawy energii
5 229,34 zł
12.
Energa Obrót SA Gdańsk
Dostawy energii
3 298,16 zł
13.
Multimedia Polska S.A. Kutno
Usługi telefoniczne
1 053,58 zł
14.
Polkomtel SP. z O.O. Warszawa
Usługi telekomunikacyjne
1 158,78 zł
15.
Polskapresse Sp. z o.o. Warszawa
Ogłoszenie
215,87
09.01.2013r.
14.01.2013r.
09.01.2013.
14.01.2013r.
09.01.2013r.
14.01.2013r.
09.01.2013r.
21.01.2013r.
18.01.2013r.
21.01.2013r.
23.01.2013r.
28.01.2013r.
18.01.2013r.
22.01.2013r.
18.01.2013r.
22.01.2013r.
23.01.2013r.
25.01.2013r.
23.01.2013r.
25.01.2013r.
24.01.2013r.
31.01.2013r.
07.01.2013r.
07.01.2013r.
04.01.2013r.
04.01.2013r.
.
W czasie postępowania kontrolnego skonfrontowano wyznaczone terminy płatności z
terminami uregulowania zobowiązań. Z dokonanych ustaleń wynika, że terminowość
regulowania zobowiązań była przestrzegana.
Na podstawie powyższych wykazów w zakresie konta 201 kontrolujący stwierdził, że w
jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Kontrolę prawidłowości prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych i finansowych na
koncie 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” – w zakresie ewidencji zobowiązań
przeprowadzono według testu stanowiącego załącznik nr 4 do protokołu kontroli.
2. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
.Konto 225 – Rozrachunki z budżetami
Konto 225-„Rozrachunki z budżetami” może wykazywać saldo strony Wn oznaczający
należności (nadpłata podatku) bądź strony Ma wykazującej stan zobowiązań wobec
budżetów.
Na koniec 2012 roku konto 225-1 wykazywało saldo Ma w wysokości 18 286,00zł i
dotyczyło:
- Naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych dot. dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2012 rok. Podatek odprowadzono do US w dniu
28.02.2013 roku.
___________________________________________________
29
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wypłacono w dniu 05.02.2013r.
Saldo należności na dzień 31.12.2012 rok stanowiło kwotę 4 843,45 zł – rozliczenia z
Urzędem Skarbowym z tytułu naliczonego podatku VAT.
Terminowość przekazywania zaliczek na podatek dochodowy za wybrane miesiące 2012
roku przedstawia tabela:
Należność
za
miesiące
2012 r.
Deklaracja na zaliczkę na podatek
dochodowy
Wpłaty
Termin
płatności
Data
Nr dokumentu
księgowego
Zaległość
Kwota
5
6
7
8 (3-5)
Tytuł składki
Kwota w zł
1
2
3
4
Styczeń
PIT – 4R
32 851,00
Do dnia 20
następnego
miesiąca
32 851,00
26.01.2012
WB 15
marzec
PIT – 4R
14 571,00
Do dnia 20
następnego
miesiąca
14 571,00
29.03.2012
WB 65
maj
PIT – 4R
13 875,00
30.05.2012
WB 83
lipiec
PIT – 4R
18 636,00
18 636,00
27.07.2012
WB 134
WB 35
wrzesień
PIT – 4R
15 612,00
Do dnia 20
następnego
miesiąca
15 612,00
04.09.2012
28.09.2012
WB 159
WB 177
listopad
PIT – 4R
17 878,00
Do dnia 20
następnego
miesiąca
17 878,00
27.11.2012
WB 219 -220
Do dnia 20
następnego
miesiąca
Do dnia 20
następnego
miesiąca
13 875,00
W wyniku kontroli stwierdzono, że wpłat dokonywano w terminie zgodnym z art.38 ust.
1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity z 2000 roku Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm. zmieniony jednolitym tekstem z
2012 roku, poz. 361), tj. do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaliczki zostały pobrane. Wysokość przekazywanych kwot była zgodna z danymi
wynikającymi z deklaracji rocznej PIT-4R.
Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Konto 229-Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” w kontrolowanej jednostce służy do
ewidencji rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych. Po stronie Wn konta, księguje się zapłaty naliczonych
składek ZUS, Fundusz Pracy, składki zdrowotnej oraz obciążenia z tytułu wypłaconych
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zwolnień lekarskich podlegających płatności
przez ZUS. Po stronie Ma kwotę naliczonych składek za dany okres.
Saldo konta 229 wykazane na 31 grudnia 2012 roku po stronie Ma wynosiło 83 663,76
zł i wynikało z naliczonych składek społecznych od dodatkowego wynagrodzenia
rocznego „13” za rok 2012, które wypłacono w miesiącu lutym 2013 roku. Powyższą
kwotę składek przekazano do ZUS w dniu 28.02.2013 roku.
Sprawdzono prawidłowość naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w wybranych miesiącach 2012 roku:
___________________________________________________
30
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Należność
za miesiące
2012 roku
Składki zadeklarowane
według DRA
Tytuł
składki
Kwota w zł
1
2
3
Luty
Społeczne
Kwiecień
Grudzień
Wpłaty
Zaległość
kwota
Data
Nr dokumentu
księgowego
4
5
6
7
55 393,52
05.03.20
12
55 270,0
6
28.02.2012
WB 34
Zdrowotne
15 886,75
5.03.201
2
15 853,4
7
28.02.2012
WB 34
Fundusz
Pracy
3 978,38
5.03.201
2
3 967,88
28.02.2012
WB 34
Społeczne
57 237,06
5.05.201
2
57 237,0
6
30.04.2012
WB 77 – 78
5.05.201
2
16 203,3
7
30.04.2012
WB 77- 78
Zdrowotne
Sierpień
Termin
płatności
16 203,37
Fundusz
Pracy
4 130,17
5.05.201
2
4 130,17
30.04.2012
WB 77 - 78
Społeczne
61 947,54
5.09.201
2
61 947,5
4
29.08.2012
WB 155
Zdrowotne
17 179,33
5.09.201
2
17 179,3
3
29.08.2012
WB 155
Fundusz
Pracy
4 102,48
5.09.201
2
4 102,48
29.08.2012
WB 155
Społeczne
87 487,53
5.01.201
3
26 540,5
6
31.12.2012
WB 239 -240
Zdrowotne
25 666,73
5.01.201
3
25 666,7
3
31.12.2012
WB 239- 240
Fundusz
Pracy
6 026,18
5.01.201
3
6 026,18
31.12.2012
WB 239 - 240
Z powyższej tabeli wynika,
zadeklarowanej wysokości.
iż
naliczone
składki
były
płacone
8(3-5)
terminowo
w
Różnica w wysokości dokonanych wpłat wynikła w miesiącu lutym 2012 roku. Związane
to było z nadpłatą składek ZUS za miesiąc styczeń 2012 roku. W miesiącu lutym 2012
roku pomniejszono przelew składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 123,46 zł,
ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 33,28 zł, oraz fundusz pracy o kwotę 10,00 zł.
Nadpłata składek wynikała z korekty wypłaconego wynagrodzenia za miesiąc styczeń
2012 roku.
Odprowadzanie składek na rzecz PFRON
Sprawdzono prawidłowość naliczania i odprowadzania składek na rzecz PFRON w 2012
roku:
Wpłaty PFRON 2012 rok
___________________________________________________
31
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Należność za
miesiące
2012 r.
1
Deklaracja miesięcznych
wpłat na PFRON
Wpłaty
Termin płatności
Tytuł składki
Kwota w
zł
2
3
4
Kwota
Data
Nr dokumentu
księgowego
5
6
7
Zaległość
Wskaźnik
8
9
(3-5)
Styczeń
DEK-I-a
2 469,00
Luty
DEK-I-a
2 408,00
Marzec
DEK-I-a
2 528,00
Kwiecień
Maj
DEK-I-a
DEK-I-a
Do 20 dnia m-ca
następnego
2 371,00
1 805,00
Czerwiec
DEK-I-a
1 684,00
Lipiec
DEK-I-a
1 651,00
Sierpień
DEK-I-a
1 607,00
Wrzesień
DEK-I-a
1 528,00
Październik
DEK-I-a
1 498,00
Listopad
DEK-I-a
1 498
Grudzień
DEK-I-a
1 410
2 469,00
06.02.2012
WB 21
1,7784
Do 20 dnia m-ca
następnego
2 408,00
12.03.2012
WB 44
1,7340
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
Do 20 dnia m-ca
następnego
2 528,00
11.04.2012
WB 64
1,7340
2 371,00
16.05.2012
WB 84
1,6260
1 805,00
15.06..2012
WB 105
1,2380
1 684,00
16.07.2012
WB 126
1,1362
1 651,00
16.08.2012
WB 147
1,1140
1 607,00
14.09.2012
WB 167
1,0840
1 528,00
16.10.2012
WB 187
1,0750
1 498,00
09.11..2012
WB 204
1,0540
1 498,00
13.12.2012
WB 229
1,0540
1 410,00
16.01..2013
WB 507
0,9880
Kontrolowana jednostka na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(jednolity tekst z 2011 r., Dz. U. nr 127, poz.721), była zobowiązana dokonywać
miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
ponieważ w roku 2012 zatrudniała osoby posiadające różne stopnie niepełnosprawności.
Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli naliczone składki były naliczane w
prawidłowej wysokości i odprowadzane terminowo na konto PFRON.
3. POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
Na koncie 231– rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ewidencjonuje się rozrachunki
z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat wynagrodzeń
wynikających ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło oraz ekwiwalentów za
należne świadczenia. Na stronie Wn konta ewidencjonuje się wypłaty wynagrodzeń,
oraz potrąceń od wynagrodzeń obciążających pracownika np. potrącenie składek PZU.
Na stronie Ma konta księgowane są zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Saldo strony
Wn oznacza stan należności, natomiast saldo strony Ma oznacza stan zobowiązań
jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Saldo konta na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło po stronie Ma – 143 545,05 zł i
kwotę tę stanowiło naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.
Saldo należności na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiło.
___________________________________________________
32
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Na koncie 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami dokonuje się ewidencji
wypłaconych pracownikom zaliczek na poczet wydatków, wypłaty pożyczek z ZFŚS,
dopłaty do wypoczynku letniego pracowników. Do konta prowadzona jest ewidencja
analityczna pozwalająca ustalić stan należności i zobowiązań z poszczególnymi
pracownikami. Saldo Wn konta 234 na 31 grudnia 2012 r. wynosiło 63 380,90 zł.
Powyższą kwotę stanowiły należności z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Kwoty pożyczek są sukcesywnie spłacane przez pracowników
poprzez potrącenia z miesięcznych wynagrodzeń.
Na koncie 240 – pozostałe rozrachunki - ewidencjonuje się należności oraz
zobowiązania nie ujęte na kontach 201-234. Zgodnie z zakładowym planem kont,
przyjętym w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, na koncie tym można ewidencjonować
pożyczki, błędy w rozliczeniach bankowych i z innymi kontrahentami, rozrachunki z
tytułu sum rozrachunkowych oraz rozrachunki z tytułu potrąceń na listach wynagrodzeń
(składka PZU, potrącenia dokonane na podstawie tytułów wykonawczych).
Salda poszczególnych kont analitycznych konta 240 są następujące:
a) saldo należności na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiło.
b) saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku stanowiło kwotę 493,22 zł – naliczone
zobowiązanie z tytułu zajęć komorniczych od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2012 rok, które przekazano w dniu 28.02.2012 roku.
V.
GOSPODARKA KASOWA
1. ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I DRUKÓW ŚCISŁEGO
ZARACHOWANIA. KONTROLA KASY. INSTRUKCJA KASOWA
W Starostwie Powiatowym w Łęczycy kasa w której dokonywane są głównie wpłaty z
tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdów samochodowych.
Zasady funkcjonowania kasy zostały ustalone w Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej
stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1/2011 Starosty Łęczyckiego z dnia 3
stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących gospodarkę
finansową powiatu.
Funkcję kasjera w okresie kontrolowanym pełniła i pełni nadal inspektor Ewa Sterlińska.
(…)2.
2. DOKUMENTOWANIE OPERACJI KASOWYCH
W dniu 18 listopada 2013 roku została przeprowadzona kontrola kasy przez inspektora
Andrzeja Kowalczyka. Szczegółowe ustalenia zostały zawarte w Protokóle kontroli kasy,
który stanowi załącznik nr 1 do protokółu kontroli.
2
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi
Piotr Walczak.
___________________________________________________
33
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
W kontrolowanej jednostce udokumentowanie operacji kasowych dokonywane było w
następujących raportach kasowych:
- raport kasowy przechodni (dochodów),
- raport kasowy – opłata ewidencyjna,
- raport kasowy – opłata skarbowa,
- raport kasowy budżetowy (pogotowie kasowe),
- raport kasowy PFRON,
- raport kasowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Raporty kasowe sporządzane były za okresy kilkudniowe oraz na koniec każdego
miesiąca.
Prawidłowość udokumentowania operacji kasowych skontrolowano na podstawie niżej
wymienionych raportów kasowych:
- przechodnich
Nr 7/12 za okres – 13 – 17 luty 2012 roku
Nr 15/12 za okres – 10 – 16 kwietnia 2012 roku
Nr 17/12 - za okres – od 24 – 30 kwietnia 2012 roku
Nr 31/12 – za okres – od 27 – 27 lipca 2012 roku
- pogotowia kasowego
Nr 9/12 – za okres – od 19 – 31 maja 2012 roku
Nr 16/12 – za okres – od 6 – 30 sierpnia 2012 roku
Nr 25/12 – za okres – od 27 – 31 grudnia 2012 roku
W toku czynności kontrolnych ustalono, iż dowodem pobrania przez kasjerkę gotówki z
banku jest czek, na podstawie, którego pobrano gotówkę. Suma wynikająca z czeku
wprowadzana jest do raportu kasowego po stronie przychodu, w dniu jej pobrania.
Udokumentowanie wydatków stanowiły dowody źródłowe w postaci faktur oraz poleceń
wyjazdu służbowego. Wszystkie dowody zatwierdzone zostały do wypłaty przez osoby do
tego upoważnione.
Prawidłowość udzielania i rozliczania zaliczek
W Starostwie Powiatowym w Łęczycy nie są udzielane zaliczki dla pracowników
Starostwa.
Zaliczkę stała w wysokości 1 000,00 zł posiada jedynie kierowca samochodu
służbowego. Powyższą zaliczkę pobiera na początku roku, a po jej wydatkowaniu na
dokonane zakupy paliwa jest ona uzupełniana ( po przedłożeniu rachunków zakupu) do
kwoty 1 000,00 zł. Na ostatni dzień roku kierowca dokonuje całkowitego jej rozliczenia
wpłacając do kasy niewydatkowaną kwotę zaliczki.
W roku 2012 kierowca pobrał zaliczkę stałą w wysokości 1 000,00 zł w dniu 2 stycznia
2012 roku wypłaconą w gotówce na podstawie RK nr 1/12 poz.2. Całkowitego rozliczenia
zaliczki dokonał w dniu 29 grudnia 2012 roku wpłacając do kasy niewykorzystaną kwotę
549,75 zł wg RK nr 56/12 poz.26.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
___________________________________________________
34
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
VI.
1.
WYKONYWANIE BUDŻETU JEDNOSTKI. ZAGADNIENIA OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE – 2012 ROK.
Dochody i przychody budżetu
Dochody i przychody budżetowe pozyskane w 2012 roku przez jednostkę przedstawia
poniższa tabela:
Plan
po zmianach
(zł)
Wyszczególnienie
Wykonanie
(zł)
DOCHODY OGÓŁEM
52 007 889,71
51 956 979,88
Dochody bieżące
48 973 845,71
49 033 083,70
Dochody własne
10 899 209,00
10 993 810,10
Subwencje
z tego:
29 301 604,00
29 301 604,00
Dotacje i środki na cele bieżące
7 462 134,00
7 459 422,12
Dochody na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem
środków unijnych
1 310 898,71
1 278 247,48
Dochody majątkowe
3 034 044,00
2 923 896,18
z tego:
Dochody ze sprzedaży majątku
Dotacje i środki na inwestycje
Dochody na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem
środków unijnych
PRZYCHODY
z tego:
Kredyty i pożyczki
Nadwyżka z lat poprzednich
Inne (np. prywatyzacja, wolne środki)
0,00
0,00
2 381 188,00
2 423 238,56
652 856,00
500 657,62
3 298 836,00
3 849 064,88
0,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1 298 836,00
1 849 064,88
Plan dochodów i przychodów został ustalony przez Radę Powiatu Łęczyckiego uchwałą nr
XIV/108/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łęczyckiego na 2012 rok.
Ogólna kwota dochodów wynosiła 47 669152,00 zł, w tym dochody bieżące – 45 251
875,00 zł, dochody majątkowe – 2 417 277,00 zł. W wyniku zmian w trakcie roku
budżetowego wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu
ostateczny plan dochodów jednostki wynosił 52 007 889,71 zł, w tym dochody bieżące –
48 973 845,71 zł, dochody majątkowe – 3 034 044,00 zł. Dochody wykonano w kwocie
51 956 979,88 zł, co stanowiło 9,90% planu.
Planowane przychody według uchwały budżetowej wynosiły 2 000 000,00 zł i stanowiły
planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (§ 952).
Ostateczna kwota przychodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 3 298 836,00 zł,
z tego:
- przychody z kredytów i pożyczek – 2 000 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych- 1 298 836,00 zł.
___________________________________________________
35
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wydatki i rozchody budżetu.
Wydatki i rozchody budżetowe planowane i wykonane przez jednostkę w 2012 roku
przedstawia poniższa tabela:
Plan
po zmianach
(zł)
Wyszczególnienie
WYDATKI OGÓŁEM
Wykonanie
(zł)
53 144 943,71
51 093 560,93
z tego:
Wydatki bieżące
48 624 268,71
46 665 623,84
Wydatki majątkowe
4 520 675,00
4 427 928,09
ROZCHODY
2 161 782,00
2 161 779,96
w tym: spłata kredytów i pożyczek
2 161 782,00
2 161 779,96
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Łęczycy nr XIV/82/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2012 rok planowane wydatki
ustalono na poziomie 47 507370,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące wynosiły 44 896 121,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wynosiły 2 611 249,00 zł.
W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu
oraz uchwałami Zarządu Powiatu ostateczny plan wydatków jednostki wynosił
53 144 943,71 zł, z tego wydatki bieżące 48 624 268,71 zł, wydatki majątkowe 4 520
675,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 51 093 560,93 zł, co stanowiło 96,14 % planu.
Planowane rozchody w ww. uchwale stanowiące spłatę otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów wynosiły 2 161 782,00 zł i w ciągu roku
uległy zmianie do kwoty
2 161 779,96 zł
Wieloletnia prognoza finansowa
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Łęczyckiego została przyjęta uchwałą Rady
Powiatu Łęczyckiego nr XIV/107/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2012 – 2022.
Do przyjętej prognozy wprowadzono zmiany:
1) uchwałą nr XXIII/188/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2012 – 2022.
Wprowadzone zmiany dotyczyły dochodów budżetu powiatu na 2012 rok – zwiększenia
dochodów ogółem o kwotę 767 138,00 zł, w tym bieżących o kwotę 742 278,00 zł,
majątkowych o kwotę 24 860,00 zł,
- w zakresie wydatków – zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 572 286,00zł,
zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 194 852,00 zł
- w zakresie przychodów – zmniejszenia przychodów o kwotę 194 852,00 zł z wolnych
środków, których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
Ponadto wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 –
2015 zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.
2) uchwała nr XXIV/192/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
___________________________________________________
36
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wprowadzone zmiany dotyczyły:
Powiatu
Łęczyckiego
na
lata
2012
–
2022.
- w zakresie dochodów – dochody ogółem budżetu na 2012r. zwiększyły się o kwotę
277 634,00 zł, w tym bieżące zwiększyły się o kwotę 277 634,00 zł,
- w zakresie wydatków – wydatki zwiększyły się o kwotę 277 634,00 zł, w tym wydatki
bieżące zwiększyły się o kwotę 277 634,00 zł
Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, sprawdzono na podstawie analizy
podstawowych parametrów finansowych, mających znaczenie dla ustalenia, czy w 2014
roku i latach następnych zachowany zostaje wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z
art. 243 ustawy.
Dochody ogółem
Założono, że dochody ogółem w okresie 2012-2022 miały się kształtować następująco:
Rok 2012 – 52 007 845,71 zł
Rok 2013 – 53 594 018,76 zł
Rok 2014 – 52 848 664,44 zł
Rok 2015 – 51 439 267,13 zł
Rok 2016 – 51 000 000,00 zł
W prognozie założono począwszy od 2016 dochody ogółem będą wzrastać corocznie o
kwotę 1 000 000,00 zł rocznie, osiągając w 2022 roku kwotę 57 000 000,00 zł.
Dochody majątkowe w latach 2012 – 2015 przyjęto w następującej wysokości:
Rok 2012 – 3 034 044,00 zł,
Rok 2013 – 4 112 693,10 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 1 800 000,00 zł
Rok 2014 – 2 548 712,78 zł
Rok 2015 – 1 399 788,08 zł
W latach 2016 – 2022 nie prognozowano wpływów do budżetu dochodów majątkowych.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych)
W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łęczyckiego nie założono wzrostu
wydatków bieżących w 2014 roku. Założono wzrost wydatków w roku 2015. W latach
2016-2022 przyjęto roczny wzrost wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł, począwszy od
47 000 000,00 zł w 2016 roku do 53 000 000,00 zł. Tym samym wzrost wydatków
wynosił od 2,1% do 1,9%, – i był niższy od prognozowanego średniorocznego wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,4%) , zawartym w wytycznych Ministra
Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych. Omawiana wysokość
wydatków bieżących wynosiła odpowiednio:
- w 2012 roku – 47 878 268,71 zł
- w 2013 roku – 43 481 325,66 zł,
− w 2014 roku – 43 299 951,66 zł,
− w 2015 roku – 45 049 479,05 zł,
− w 2016 roku – 47 000 000,00 zł,
− w 2017 roku – 48 000 000,00 zł,
− w 2018 roku – 49 000 000,00 zł,
___________________________________________________
37
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
−
−
w 2019 roku – 50 000 000,00 zł,
w 2020 roku – 51 000 000,00 zł,
−
w 2012 roku - 52 000 000,00 zł
−
w 2022 roku - 53 000 000,00 zł
Nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
Spłata i obsługa długu
Rozchody budżetu w latach 2012 -2022 przyjęto w kwotach równych spłat rat
kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek i przedstawiały się następująco:
- rok 2012
-
2 161 782,00 zł
- rok 2013
-
2 361 782,00 zł
- rok 2014
-
2 361 782,00 zł
- rok 2015
-
2 024 282,00 zł
- rok 2016
-
1 461 814,00 zł
- rok 2017
-
1 024 285,00 zł
- rok 2018
-
1 024 285,00 zł
- rok 2019
-
810 000,00 zł
- rok 2020
-
420 000,00 zł
- rok 2021
-
420 000,00 zł
- rok 2022
-
200 000,00 zł
Kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wynikają z zaciągniętych wcześniej
oraz planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł.
Zmniejszone rozchody od 2015 roku wynikają z planowanej restrukturyzacji zadłużenia
i spłaty części rat kredytów z tego okresu w latach 2014 -2015.
Wydatki bieżące na obsługę długu dotyczą odsetek od tychże kredytów. Ich spadek w
latach 2012-2022 z kwoty 746 000,00 zł w 2012 roku do kwoty 7 169,00 zł w 2022
roku jest związany ze zmniejszaniem się ogólnej kwoty zadłużenia w ciągu tego okresu.
Na podstawie przedłożonych dokumentów kontrolujący stwierdził, co następuje:
- wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2012 są zgodne z
wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na rok 2012, w tym w szczególności
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz
długu powiatu, co wypełnia zasadę określoną w art. 229 ustawy o finansach
publicznych,
- w latach 2013-2020 Powiat wykazuje dla każdego roku objętego prognozą
osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy,
- wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy,
- poziom długu oraz jego spłata w 2012 roku, do którego mają zastosowanie przepisy
art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych został
zachowany. Relacja kwoty długu do planowanych dochodów budżetu nie przekracza
dopuszczalnego progu 60% dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik długu przypada
na 2012 rok i wynosi 23,64% dochodów budżetu. Wskaźnik spłaty rat kredytów i
pożyczek wraz z odsetkami, nie przekracza 15% planowanych dochodów ogółem i
wynosić będzie 5,68%,
___________________________________________________
38
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
-
począwszy od 2014 roku dopuszczalny poziom spłat zadłużenia Powiatu Łęczyckiego
został określony poprawnie dla każdego roku objętego prognozą. Łączna kwota spłat
przypadająca w każdym roku objętym prognozą długu z tytułu rat kredytów i
pożyczek wraz z należnymi od zaciągniętych zobowiązań odsetkami, do planowanych
dochodów ogółem nie przekracza w żadnym roku ustalonego na podstawie art. 243
ustawy o finansach publicznych poziomu spłat,
wielkości ujmowane w prognozie, dane finansowe w zakresie dochodów, wydatków
znajdują swoje uzasadnienie w objaśnieniach do uchwały prezentujących
metodologię ich obliczania, jak również wskazujących inne istotne uwarunkowania
mające znaczenie dla osiągnięcia określonego poziomu dochodów i wydatków.
Wielkości zakładanych rozchodów oraz wydatków z tytułu obsługi długu wynikają z
zawartych umów i harmonogramów spłat.
Test
dotyczący przestrzegania wskaźnika spłaty zadłużenia
obowiązującego w latach 2014 i następnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tezy kontrolne
Lata
Czy prognoza długu została uchwalona na
okres, na który zaciągnięto oraz planuje się
zaciągnąć zobowiązanie?
Lata
Czy dochody bieżące w zakresie lat 20142015 w WPF z 2012 roku zostały
zaplanowane
3
z zachowaniem wymogu realistyczności?
Czy dochody bieżące w zakresie lat 20142015 w WPF z 2013 roku zostały
zaplanowane z zachowaniem wymogu
4
realistyczności?
Czy wydatki bieżące w zakresie lat 2014-2015
w WPF z 2012 roku zostały zaplanowane z
5
zachowaniem wymogu realistyczności?
Czy wydatki bieżące w zakresie lat 2014-2015
w WPF z 2013 roku zostały zaplanowane z
6
zachowaniem wymogu realistyczności?
Czy dochody ogółem w zakresie lat 2014-2015
w WPF z 2012 roku zostały zaplanowane z
7
zachowaniem wymogu realistyczności?
Czy dochody ogółem w zakresie lat 2014-2015
w WPF z 2013 roku zostały zaplanowane z
8
zachowaniem wymogu realistyczności?
Uwagi
2012
TAK
2013
TAK
2014
X
2015
X
X
X
TAK
TAK
TAK
TAK
X
X
X
X
3
Badaniu podlega sytuacja, w której wzrost dochodów następuje ponad 5% w stosunku do roku
poprzedniego (2013-2014).
4
Badaniu podlega sytuacja, w której wzrost dochodów następuje ponad 5% w stosunku do roku
poprzedniego (2014-2015).
5
Badaniu podlega sytuacja, w której następuje spadek prognozowanych wydatków bieżących w relacji do
roku poprzedniego (2013-2014).
6
Badaniu podlega sytuacja, w której następuje spadek prognozowanych wydatków bieżących w relacji do
roku poprzedniego (2014-2015).
7
Badaniu podlega sytuacja, w której wzrost dochodów następuje ponad 5% w stosunku do roku
poprzedniego (2013-2014).
___________________________________________________
39
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
2
Czy objaśnienia do WPF z 2012 roku
wyjaśniają poziom prognozowanych dochodów
i wydatków bieżących w zakresie lat 20142015 ?
Czy objaśnienia do WPF z 2013 roku
wyjaśniają poziom prognozowanych dochodów
i wydatków bieżących w zakresie lat 20142015 ?
Czy rzetelnie podano w WPF z 2012 roku
dane dotyczące rozchodów z tytułu spłat
kredytów, pożyczek, wykupu papierów
9
wartościowych?
Czy rzetelnie podano w WPF z 2013 roku
dane dotyczące rozchodów z tytułu spłat
kredytów, pożyczek, wykupu papierów
10
wartościowych?
Czy rzetelnie podano w WPF z 2012 roku
dane dotyczące dochodów ze sprzedaży
11
majątku?
Czy rzetelnie podano w WPF z 2013 roku
dane dotyczące dochodów ze sprzedaży
12
majątku?
Czy rzetelnie podano w WPF z 2012 roku
dane dotyczące wydatków bieżących na
13
obsługę długu?
Czy rzetelnie podano w WPF z 2013 roku
dane dotyczące wydatków bieżących na
14
obsługę długu?
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
PRZESTRZEGANIE ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ OKREŚLONYCH
W ART.254 PKT 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH
Kontrolujący sprawdził przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, określonych w art.
254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Dokonano analizy wydatków poniesionych na dzień: 8 kwietnia 2011 roku, , 19 sierpnia
2011 roku, 17 maja 2012 roku, 29 czerwca 2012 roku, 16 listopada 2012 roku , w
zakresie niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
§ 4260 – zakup energii,
8
Badaniu podlega sytuacja, w której wzrost dochodów następuje ponad 5% w stosunku do roku
poprzedniego (2014-2015).
.
___________________________________________________
40
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
§ 4300 – zakup pozostałych usług.
Wykonanie na dzień 8 kwietnia 2011 roku
Klasyfikacja
750 75020 4010
Plan
2 588 703,00
Wykonanie
617 502,09
% wykonania planu
23,85
750 75020 4210
187 900,00
56 911,74
30,29
750 75020 4260
144 000,00
37 403,57
25,97
750 75020 4300
764 507,00
144 897,21
18,95
Wykonanie na dzień 19 sierpnia 2011 roku
Klasyfikacja
750 75020 § 4010
Plan
2 588 703,00
Wykonanie
1 407 574,36
% wykonania planu
54,37
750 75020 § 4210
187 000,00
91 017,58
48,44
750 75020 § 4260
144 000,00
68 709,16
47,71
750 75020 § 4300
752 877,00
421 601,89
56,00
Wykonanie na dzień 17 maja 2012 roku
Klasyfikacja
750 75020 § 4010
Plan
2 576 534,00
Wykonanie
778 672,06
% wykonania planu
30,22
750 75020 § 4210
216 031,00
45 283,81
20,96
750 75020 § 4260
148 000,00
58 626,41
39,61
750 75020 § 4300
728 789,00
230 805,57
31,67
Wykonanie planu na dzień 29 czerwca 2012 roku
Klasyfikacja
750 75020 4010
Plan
2 576 534,00
Wykonanie
1 155 229,59
750 75020 4210
156 531,00
59 627,69
750 75020 4260
148 000,00
64 047,30 43,28
750 75020 4300
763 289,00
328 610,84
% wykonania planu
44,84
38,09
43,05
Wykonanie na dzień 16 listopada 2012 roku
Klasyfikacja
750 75020 § 4010
Plan
2 576 534,00
Wykonanie
2 020 976,73
% wykonania planu
78,44
750 75020 § 4210
256 531,00
109 668,56
42,75
750 75020 § 4260
148 000,00
97 488,10
65,87
750 75020 § 4300
1 210 107,00
651 927,47
53,87
Dokonano analizy wydatków na dzień 12 maja 2011 roku, 12 października 2011 roku
oraz na dzień 22 października 2012 roku i 5 listopada 2012 roku w odniesieniu do
wydatków w zakresie niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 - Pomoc społeczna,
rozdział 85201 –
rozdział 85204 -
___________________________________________________
41
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
§ 4300 – zakup usług pozostałych,
Wykonanie planu wydatków na dzień 12 maja 2011 roku
Klasyfikacja
852 85201 § 4300
852 85204 § 4300
Plan
928 800,00
85 000,00
Wykonanie
347 861,64
30 196,18
% wykonania planu
37,45
35,52
Wykonanie planu wydatków na dzień 12 października 2011 roku
Klasyfikacja
852 85201 § 4300
852 85204 § 4300
Plan
928 800,00
85 000,00
Wykonanie
727 112,19
62 037,99
% wykonania planu
78,29
72,99
Wykonanie planu wydatków na dzień 22 października 2012 roku
Klasyfikacja
852 85201 § 4300
852 85204 § 4300
Plan
885 000,00
165 000,00
Wykonanie
561 871,73
91 244,76
% wykonania planu
63,49
55,30
Wykonanie planu wydatków na dzień 5 listopada 2012 roku
Klasyfikacja
852 85202 § 4300
852 85202 § 4300
Plan
885 000,00
165 000,00
Wykonanie
574 715,25
91 244,76
% wykonania planu
64,94
55,30
Na podstawie wydruków z księgi rachunkowej dotyczących realizacji wydatków
budżetowych, jak również na podstawie uchwał Rady Powiatu w Łęczycy i zarządzeń
Starosty stwierdzono, że wydatki wybranego do kontroli okresu w wymienionych
powyżej działach, rozdziałach i paragrafach zostały wykonane w granicach kwot
określonych w budżetach Powiatu Łęczyckiego , co przedstawiają powyższe tabele.
VII.
WYKONYWANIE
BUDŻETOWYCH
BUDŻETU.
REALIZACJA
DOCHODÓW
1. DOCHODY Z MAJĄTKU
W kontrolowanej jednostce zasady gospodarowania mieniem zostały zawarte w uchwale
nr XIII/104/2011 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie
określenia zasad nabywania i zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawienia
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania
kolejnych umów.
Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łęczycy
wykonywanie zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami obejmujące
gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i
___________________________________________________
42
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
własność Powiatu, w tym: sprzedaż nieruchomości, oddawanie w wieczyste użytkowanie,
i trwały zarząd, naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
aktualizacji opłat rocznych, wywłaszczania nieruchomości lub ich zwrotu prowadzone
jest przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) kontrolowana
jednostka opracowała informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Łęczyckiego za
2012 rok, stanowiącą załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
1.1.
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
Dochody ze sprzedaży nieruchomości lub ich części (w tym lokali)
Plan
0,00
2011 rok
Plan po
zmianach
31 760,00
Wykonanie
31 760,00
Plan
1 800 000,00
2012 rok
Plan po
zmianach
0,00
Wykonanie
0,00
Uzyskana kwota 31 760,00 zł pochodzi z tytułu wykupu gruntów stanowiących mienie
Powiatu przez Generalną Dróg Publicznych i Autostrad.
Z wyjaśnień Skarbnika Powiatu Renaty Wilińskiej wynika, że zaplanowana w budżecie
na 2012 roku kwota dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 1 800 000,00 zł miała
być uzyskana, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kilińskiego w Łęczycy
(obiekt o pow. 1220 m2 – lokale wynajmowane pod działalność opieki zdrowotnej).
Możliwe do osiągnięcia dochody ze sprzedaży, przy średniej cenie m2 lokali użytkowych
w Łęczycy kształtującej się na poziomie 3,5 tys. zł docelowo ze sprzedaży wszystkich
lokali mogły by wynieść ponad 4 mln złotych. W trakcie roku budżetowego po uzyskaniu
dodatkowych dochodów ze źródeł zewnętrznych Rada Powiatu na wniosek Zarządu
podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży mienia.
Wyjaśnienia Skarbnik Powiatu stanowią załącznik nr 5 protokółu.
1.2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowania,
zarządu
Plan
-
2011 rok
Plan po
zmianach
-
Wykonanie
-
Plan
-
2012 rok
Plan po
zmianach
-
Wykonanie
-
Z powyższych tytułów Powiat Łęczycki nie planował i nie osiągnął dochodów.
Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd
2011 rok
2012 rok
Liczba nieruchomości oddanych w
użytkowanie wieczyste
-
Liczba nieruchomości oddanych w
użytkowanie wieczyste
-
Liczba nieruchomości oddanych w
-
Liczba nieruchomości oddanych w
-
___________________________________________________
43
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
trwały zarząd
trwały zarząd
Liczba nieruchomości oddanych w
użytkowanie
-
Liczba nieruchomości oddanych w
użytkowanie
-
Zasady najmu i użyczenia lokali użytkowych wynikały z następujących uchwał
Powiatu Łęczyckiego:
Rady
- Uchwała nr XXXVI/267/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad nabycia,
zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż 3 lata,
- Uchwała nr XIII/104/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad
nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania
kolejnych umów,
- Uchwała nr 14/2003 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 20 marca 2003 roku w
sprawie wysokości czynszu za najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ul.
Kilińskiego 4 w Łęczycy.
Zgodnie z załącznikiem do uchwały stawki opłat wynosiły:
- czynsz za najem lokalu użytkowego
-
12,00 zł/m2
Opłaty eksploatacyjne:
- za energię elektryczną
-
0,4685 zł/kWh brutto
- za wodę i odprowadzanie ścieków
-
4,77 zł/m3 netto
- za podgrzanie wody
-
13,50 zł/m3 netto
- za centralne ogrzewanie
-
5,50 zł/m2 netto
Sprawdzono niżej wymienione umowy najmu i użyczenia lokali użytkowych:
1. Umowa użyczenia nr 13/2012 zawarta w dniu 1 marca 2012 roku pomiędzy Powiatem
Łęczyckim reprezentowanym przez Wojciecha Zdziarskiego – Starostę Łęczyckiego i
Krystynę Pawlak
Wicestarostę a Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną
reprezentowaną przez Dyrektora Wojciecha Frankowskiego, na mocy której Powiat
użycza PSSE nieodpłatnie 13 lokali o łącznej powierzchni 212,70 m2 znajdujących się w
budynku stanowiącym własność Powiatu Łęczyckiego przy ul. Mickiewicza 18 w Łęczycy.
Umowa została zawarta na okres 10 lat tj. od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 28 lutego
2022 roku. Biorący do używania lokale zobowiązał się do korzystania zgodnie z ich
przeznaczeniem i nie odda go do używania ani nie wynajmie osobie trzeciej. Wszelkie
zmiany zawartej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
Umowa została podpisana przez Starostę i Wicestarostę Powiatu i przez Dyrektora
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
2. Umowa użyczenia nr 111 zawarta w dniu 30 grudnia 2009 roku pomiędzy Powiatem
Łęczyckim reprezentowanym przez Starostę Łęczyckiego Wojciecha Zdziarskiego i
Wicestarostę Łęczyckiego Janusza Mielczarka a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i
Urządzeń Wodnych reprezentowanym przez Dyrektora Bogumiła Kozulaka na mocy
której Powiat Łęczycki użyczył Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych do używania dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 21,63 m2 położone na
pierwszym piętrze budynku w Łęczycy przy ul. Mickiewicza 18.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku. Biorący do używania miał nie uiszczać czynszu, lecz regulować we
___________________________________________________
44
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
własnym zakresie i w obowiązujących terminach opłaty za media: wodę i odprowadzanie
ścieków, energię elektryczna, ogrzewanie budynku, wywóz nieczystości stałych oraz
korzystanie z linii telefonicznej. Biorący do używania nie mógł oddać przedmiotu
użyczenia osobie trzeciej w dalsze bezpłatne użyczenie, najem lub dzierżawę.
Umowa została podpisana przez Starostę Łęczyckiego, Wicestarostę oraz Dyrektora
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
3. Umowa nr 25/2007 najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 26 kwietnia 2007 roku
pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Zarząd w osobach Wojciecha
Zdziarskiego – Starostę i Janusza Mielczarka – Wicestarostę a Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej „RODZINA” S.C. z siedzibą w Łęczycy reprezentowanym przez Teresę
Kaźmierczak – najemcę, na mocy której Powiat oddał w użytkowanie lokal o łącznej
powierzchni użytkowej 39,26 m2 znajdujący się przy ul. Kilińskiego w Łęczycy.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30
kwietnia 2017 roku. W wynajętym lokalu miała być prowadzona działalność medyczna.
Wysokość czynszu na dzień zawarcia umowy wynosiła 471,12 zł – 12 ,00 zł x 39,26 m2.
Opłaty eksploatacyjne zostały naliczone w następującej wysokości:
- za centralne ogrzewanie – 6,70zł/m2 x 39,26m2
sezon grzewczy – 7 m-cy
- za podgrzanie wody -
=
263,04 zł miesięcznie – przez
16,34zł/m3 x 2,04 m3 = 33,33 zł miesięcznie
- za energię elektryczną – ryczałt – 160 kWh wg stawki 0,5143zł/kWh brutto
- za wodę i odprowadzanie ścieków -
5,29zł/m3 x 7,85 m3 = 41,53 zł.
Zmiana opłat eksploatacyjnych miała następować każdorazowo po zmianie tych cen z
podaniem jedynie informacji o tych zmianach.
Na moment wynajmowania lokalu najemca nie
technicznego przedmiotu najmu.
wnosił zastrzeżeń co do stanu
Umowę podpisali Starosta i Wicestarosta Powiatu oraz wynajmujący.
4. Umowa nr 31/2007 najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 26 kwietnia 2007 roku
pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Zarząd w osobach Wojciecha
Zdziarskiego –Starosty Łęczyckiego i Janusza Mielczarka Wicestarosty a Pracownią
Protetyczną prowadzoną przez Elżbietę Malinowską – właścicielkę Pracowni. Powiat na
podstawie zawartej umowy oddał najemcy w użytkowanie lokal o łącznej powierzchni
użytkowej 16,98 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Łęczycy. W
wynajętym lokalu miała być prowadzona działalność medyczna.
Umowa została zawarta na czas określony – od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30
kwietnia 2017 roku.
Wysokość czynszu na dzień zawarcia umowy wynosiła – 203,76 zł – 12,00 zł x 16,98
m2.
Opłaty eksploatacyjne zostały ustalone w następującej wysokości:
- za centralne ogrzewanie – 6,70 zł/m2 x 16,98 m2 = 113,77 zł
- za podgrzanie wody
- 16,34 zł/m3 x 1,77 m3 = 28,92 zł
- za energie elektryczną – ryczałt 139 kWh wg stawki za 0,5143 zł/kWh
- za wodę i odprowadzenie ścieków - 5,29 zł/m3 x 10,19 m3 = 53,91 zł
Zmiana opłat eksploatacyjnych miała następować każdorazowo po zmianie tych cen z
podaniem jedynie informacji o tych zmianach.
___________________________________________________
45
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Na dzień wynajmowania lokalu najemca nie wnosił zastrzeżeń co stanu technicznego
przedmiotu najmu.
Umowę podpisali Starosta i Wicestarosta Powiatu oraz wynajmujący.
.3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Rodzaj umowy
Plan po zmianach
2011 rok ( w zł )
Lokale mieszkalne
5 135,00
5 134,44
4 500,00
4 988,04
256 400,00
256 410,71
240 000,00
246 983,16
Lokale użytkowe
Dzierżawy
Wykonanie 2011
rok
( w zł )
Plan po zmianach
2012 rok ( w zł )
x
Wykonanie 2012
rok
( w zł )
x
Razem
251 971,20
261 545,15
Powyżej wymienione dochody wykonane w latach 2011 i 2012 sklasyfikowano w dziale
700, rozdziale 70005 i § 0750.
Umowy zawarte i obowiązujące w latach 2011-2012
Umowy zawarte
Umowy obowiązujące
Rodzaj umowy
2011 rok
2012 rok
2011 rok
2012 rok
Lokale mieszkalne
-
-
-
-
Lokale użytkowe
-
1
12
11
Dzierżawy
-
-
-
-
Najem lokali mieszkalnych
Powiat Łęczycki nie wynajmował lokali mieszkalnych.
2. POZOSTAŁE DOCHODY
Dochody z mienia Skarbu Państwa realizowane przez Powiat
Strukturę dochodów zrealizowanych przez Powiat na rzecz Skarbu Państwa za lata
2011 – 2012 z uwzględnieniem części przysługującej jednostce samorządowej
przedstawiają poniższe tabele:
2011 rok
Dochody Skarbu Państwa
Dochody
25% lub 5% z
___________________________________________________
46
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Lp.
wg poszczególnych
tytułów
Plan po
zmianach
Wykonanie
stan na
31.12.2011 r.
przekazane do
budżetu
państwa
dochodów
potrącone na
dochody
Powiatu
Opłaty za użytkowanie
wieczyste oraz trwały zarząd
160 000,00
218 918,05
164 188,53
54 720,52
2.
Opłaty za czynsz najmu
30 000,00
24 556,72
18 417,53
6 139,19
3.
Przekształcenie praw
własności wieczystego
użytkowania
-
-
-
-
68 786,10
51 689,56
17 196,54
1.
4.
Sprzedaż gruntów i
nieruchomości będących
własnością Skarbu Państwa
5.
Odsetki od nieterminowych
wpłat
-
3 715,79
2 786,83
928,96
6.
Pozostałe dochody *
-
-
-
-
7.
Koszty wystawionych
upomnień
-
-
-
-
Ogółem
190 000,00
315 976,66
236 982,45
78 994,21
2012 rok
Dochody Skarbu Państwa
wg. poszczególnych
tytułów
Plan po
zmianach
Wykonanie
stan na
31.12.2011 r.
Dochody
przekazane do
budżetu
państwa
25% lub 5% z
dochodów
potrącone na
dochody
Powiatu
Opłaty za użytkowanie
wieczyste oraz trwały zarząd
180 000,00
220 814,59
165 610,98
55 203,61
2.
Opłaty za czynsz najmu
30 000,00
31 177,45
23 382,93
7 794,52
3.
Przekształcenie praw
własności wieczystego
użytkowania
-
110 700,00
83 025,00
27 675,00
7 000,00
155 986,10
116 989,61
38 996,49
Lp.
1.
4.
Sprzedaż gruntów i
nieruchomości będących
własnością Skarbu Państwa
5.
Odsetki od nieterminowych
wpłat
-
3 101,47
2 326,14
775,33
6.
Pozostałe dochody *
-
-
-
-
7.
Koszty wystawionych
upomnień
-
-
-
-
Ogółem
217 000,00
521 779,61
391 334,66
130 444,95
Sprawdzono niżej wymienione przypadki aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego :
___________________________________________________
47
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- pismo znak:GKN.6843.23.12.ED z dnia 15.11.2012 roku - opłata roczna do dnia
31.12.2012 roku w wysokości 281,35 zł. W wyniku dokonanej aktualizacji opłata roczna
od dnia 01.01.2013 wyliczona w wysokości 390,46 zł,
- pismo znak:GKN.6843.93.2012.ED z dnia 12.12.2012r. – opłata roczna do
31.12.2012r. – 3 009,21zł. W wyniku dokonanej aktualizacji od dnia 01.01.2013r. –
6 484,17zł, płatnej za rok 2013 w wysokości 6 018,42 zł, w roku 2014 – 6 251,30 zł,
począwszy od 2015r. w wysokości 6 484,17 zł,
- pismo znak GKN 6843.23.2012.ED z dnia 15.11.2012r.- opłata roczna do 31.12.2012r.
– 140,67zł. W wyniku dokonanej aktualizacji opłata roczna od 01.01.2013r.wyliczona
opłata roczna wynosiła 195,22 zł,
- pismo znak GKN 6843.82.2012 ED z dnia 05.12.2012r. – opłata roczna do
31.12.2012r. w wysokości 50,00 zł. W wyniku dokonanej aktualizacji począwszy od
01.01.2013 r. wyliczona opłata roczna wynosiła 511,11 zł, płatna – w 2013r. -100,00 zł,
w 2014r.w wysokości 305,56 zł, począwszy od 2015 roku 511,11 zł,
VIII. WYKONYWANIE
BUDŻETOWYCH
BUDŻETU.
REALIZACJA
WYDATKÓW
1. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2012 ROK
1.1.
Informacje ogólne
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu łęczyckiego wykonywane
są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.
1.2.
Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej
Kontrolujący stwierdził, że zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie utworzone uchwałą nr 31/V/99 Rady Powiatu
Łęczyckiego z dnia 10 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki
organizacyjnej, które prowadzi odrębną księgowość.
Starostwo Powiatowe w Łęczycy realizuje zadania w zakresie pokrywania kosztów
pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Łęczyckiego, a umieszczonych w placówkach i
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz dotacji dla Rodzinnego Domu
Dziecka. Na powyższe zadania w latach 2011 – 2012 wydatkowano następujące kwoty:
rok 2011
Plan
Wykonanie
rozdz.
85201
- 1 164 312,00zł
rozdz.
85204
-
rozdz.
85201
- 1 150 602,64zł
rozdz.
85204
-
105 000,00zł
86 492,67zł
rok 2012
___________________________________________________
48
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Plan
Wykonanie
rozdz.
85201
-
1 150 161,00 zł
rozdz.
85204
-
175 000,00 zł
rozdz.
rozdz.
85201
-
1 010 504,17 zł
85204
-
151 883,14 zł
.
2.
WYDATKI (DOTACJE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE
UMOWY JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH –
2012 ROK
Kwotę wydatków na zadania zlecone jednostkom spoza sektora finansów publicznych w
podziałach klasyfikacji budżetowej
85201- Placówki opiekuńczo -wychowawcze w
łącznej wysokości 229 920,00 zł, zaplanowała Rada Powiatu w Łęczycy w uchwale nr
XIV/108/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Łęczyckiego na
2012 rok.
Podstawą wydatkowania powyższej kwoty w 2012 roku była umowa o realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej zawarta w dniu 28 stycznia 2010 roku pomiędzy Powiatem
Łęczyckim reprezentowanym przez Wojciecha Zdziarskiego Starostę Łęczyckiego i
Janusza Mielczarka –Wicestarostę a Fundacją „ Dajmy Dzieciom Szansę” z siedzibą w
Wargawce Młodej gm. Witonia reprezentowaną przez Alinę Szewczyczak-Korczak. Powiat
Łęczycki na podstawie niniejszej umowy zlecił realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 1 lutego 2010 roku do dnia 31
grudnia 2014 roku.
Na realizację zadania Powiat udzieli dotacji celowej, której wysokość w 2010 roku miała
wynieść 193 600,00 zł, natomiast w latach 2011 – 2014 Powiat Łęczycki zabezpieczy w
budżecie środki finansowe niezbędne do wykonania zadania, które miało być
wykonywane zgodnie z ofertą zwłaszcza z kalkulacją kosztów, stanowiącą załącznik nr 1
do umowy.
Zleceniobiorca zobowiązał się do wykorzystywania przekazywanych środków
finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową.
Zleceniobiorca miał sporządzać dla zleceniodawcy sprawozdania częściowe, roczne i
sprawozdania końcowe według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania
z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. nr 44 poz. 428)
Wykonanie umowy wymaga złożenia pisemnej informacji o zrealizowaniu zadania przez
zleceniobiorcę, lub uznanie wykonania umowy mogło nastąpić po kontroli realizacji
zadania w formie protokółu pokontrolnego bez uwag.
Umowę podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Janusz Mielczarek oraz
Wiceprezes Fundacji „Dajmy Dzieciom szansę” Alina Szewczyczak-Korczak.
Do zawartej umowy z dnia 28 stycznia 2010 roku w dniu 4 stycznia 2012 roku został
sporządzony aneks nr 7 na podstawie którego dokonano zmiany kalkulacji kosztów.
Wysokość dotacji na rok 2012 przyjęto w takiej samej wysokości jaka przyjęto na rok
2011 rok wg kalkulacji kosztów na rok 2011 dotyczące zryczałtowanej kwoty na
utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej
___________________________________________________
49
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
uwzględniająca art.85a-85f ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(tj.
Dz. U. z 2009r. nr 175 poz.1362 z późn. zm.)
Wysokość dotacji przyjęta na rok 2011 i 2012 wynosiła łączną wysokość 229 920,00 zł.
Aneks podpisali Starosta Zdzisław Zdziarski, Wicestarosta Krystyna Pawlak oraz
Wiceprezes Fundacji Alina Szewczyczak- Korczak.
Sprawdzono prawidłowość rozliczenia przez Fundację dotacji przekazanej w 2012 roku.
Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zostało złożone przez
Fundację „Dajmy Dzieciom Szansę” w Starostwie dniu 10 stycznia 2013 roku.
Sprawozdanie dotyczyło realizacji zadania w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku. Wynika z niego, że:
- w Rodzinnym Domu Dziecka w każdym miesiącu 2012 roku przebywało 8 dzieci – w
tym, 3 chłopców i 5 dziewczynek.
Z części finansowej sprawozdania wynika, całkowite koszty za rok 2012 rok wyniosły
239 918,37 zł, w tym wielkość przekazanej dotacji wyniosła kwotę 229 918,37 zł.
Wielkość środków pozyskanych z innych źródeł wyniosła 10 000,00 zł.
Z kosztorysu przedstawiającego typ kosztów wynika, że z pozyskanych środków z
innych źródeł zostały sfinansowane w części wydatki na zakup wyposażenia,
eksploatację samochodów, koszty administracyjne i wypoczynek dzieci.
Do złożonego sprawozdania załączone zostały:
-
kserokopie faktur i rachunków
-
kserokopie wyciągów bankowych
-
kserokopie list płac
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, iż przekazana dotacja
została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
3.
WYDATKI OSOBOWE
3.1.Wydatki na wynagrodzenia - 2012 rok
Dane dotyczące kształtowania się wydatków na wynagrodzenia, ewidencjonowanych w §
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w kontrolowanym Starostwie
Powiatowym w 2011 i w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:
2011 rok
Wykonanie
Lp.
Rozdzia
ł
1
70005
12 576,00
2
75011
3
4.
2012 rok
Wykonanie
Plan
12576,00
%
100,00
8 443,00
8 442,95
%
99,99
94 329,00
94 329,00
100,00
90 387,00
90 387,00
100,0
0
75020
2 588 703,00
2 421 234,79
93,53
2 576 534,00
2 536 356,27
98,44
80130
-
-
672,00
672,00
100,0
0
2 695 608,00
2 528 139,79
2 676 036,00
2 635 858,22
Ogółem
Plan
93,79
98,50
Wykazane w powyższej tabeli wydatki, poniesione na wynagrodzenia osobowe
pracowników Starostwa Powiatowego w Łęczycy, w okresie objętym kontrolą
utrzymywały się na zbliżonym poziomie.
___________________________________________________
50
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników
jednostki
Na podstawie zakresów czynności pracowników oraz Regulaminu Organizacyjnego
ustalono, że prawidłowość i kompletność akt osobowych pracowników, odpowiedzialność
w zakresie objętym kontrolą ponosi inspektor Aleksandra Wdowiak.
Zestawienie
wypłaconych
wynagrodzeń
osobowych
pracownikom
Starostwa
Powiatowego w Łęczycy w 2011 roku (z podziałem na wynagrodzenia miesięczne,
nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy pieniężne, itp.) przedstawia
poniższa tabela:
2011 rok
Lp.
Data wypłaty
Wyszczególnienie
Kwota w zł
1.
Wynagrodzenia miesięczne
(pensje)
2.
Nagrody jubileuszowe
3.
Nagrody uznaniowe dla
pracowników
4.
Nagrody wypłacone Staroście
5.
Liczba osób
w 2011 roku
średnio 83
co miesiąc
20 878,13
4
15.09,
31.08,16.06,13.04
70 725,00
78
22.12
0,00
0
-
Ekwiwalent za urlop
3 592,23
1
24.11.
6.
Odprawy pieniężne
13 680,00
1
24.11
7.
Godziny ponadliczbowe
(ryczałt kierowca) 4200,00
1
co miesiąc
Łącznie
2 582 532,64
2 695 608,00
Zestawienie
wypłaconych
wynagrodzeń
osobowych
pracownikom
Starostwa
Powiatowego w Łęczycy w 2012 roku (z podziałem na wynagrodzenia miesięczne,
nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy pieniężne, itp.) przedstawia
poniższa tabela:
2012 rok
Lp.
Kwota w zł
1.
Data wypłaty
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia miesięczne
(pensje)
2 492 669,86
Liczba osób
w 2012 roku
średnio 80
co miesiąc
2.
Nagrody jubileuszowe
34 613,36
13
24.01, 09.03,
21.03, 02.04,
05.04,, 18.04,
11.07, 12.07,
24.10.
3.
Nagrody uznaniowe dla
pracowników
70 725,00
76
28.12.
___________________________________________________
51
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
4.
Nagrody wypłacone Staroście
0,00
0
-
5.
Ekwiwalent za urlop
0
0
05.11, 29.11
6.
Odprawy pieniężne
3 850,00
1
30.11.
7.
Godziny ponadliczbowe
(ryczałt kierowca) 4 200,00
1
co miesiąc
Łącznie
1.624.969,99
W okresie objętym kontrolą, tj. w 2012 roku obowiązywał regulamin wynagradzania
pracowników w Starostwie Powiatowym w Łęczycy wprowadzony w życie zarządzeniem
nr 10 Starosty Łęczyckiego z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Wymieniony
regulamin, określający zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia
związane z pracą i warunki ich przyznawania został opracowany na podstawie art. 39
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.
nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze
zm.).
W toku postępowania kontrolnego, na podstawie dokumentów źródłowych, znajdujących
się w aktach osobowych, sprawdzono prawidłowość ustalania kategorii zaszeregowania i
wszystkich składników wynagrodzenia w stosunku do wytypowanych do kontroli
pracowników oraz Kierownictwa Starostwa:
- Starosty – Zdzisława Zdziarskiego
- Wicestarosty – Krystyny Pawlak
- Skarbnika
- Renaty Wilińskiej
- Sekretarz Powiatu – Ireneusza Barańskiego
- Kierownika Wydziału Promocji – Janusza Jankowskiego
- Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
-
Piotr Jabłoński
- Inspektora Wydziału Komunikacji, Transportu i
Dróg Publicznych
-
Marioli Rosiak
- Inspektora Wydziału Finansowego – Agnieszka Kowalska
- Inspektora Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego,
I Spraw Obywatelskich
- Aleksandra Wdowiak
- Podinspektor w Wydziale Architektury
i Budownictwa
- Elżbiety Stańczyk
- kierowcy
-
- sprzątaczki
-
W wyniku sprawdzenia zgodności kategorii zaszeregowania i stawek płac z
obowiązującymi przepisami dla wyżej wyszczególnionych pracowników Starostwa, oraz z
zapisami zawartymi w regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie
Powiatowym w Łęczycy nieprawidłowości nie stwierdzono.
___________________________________________________
52
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Sprawdzono listy wypłat wynagrodzeń pracowników Starostwa: za marzec, czerwiec i
grudzień 2012 roku. Wynagrodzenia ujęte w powyższych listach płac były zgodne z
angażami, stanowiącymi podstawę wypłaty wynagrodzeń, znajdującymi się w aktach
osobowych ww. pracowników wytypowanych do kontroli ich wynagrodzeń.
Listy płac (sporządzane komputerowo) zawierały podpisy osób upoważnionych, tj.:
osoby sporządzającej, osoby sprawdzającej pod względem formalno-rachunkowym,
pracownika odpowiedzialnego za kadry (pod względem merytorycznym), Skarbnika
(podpis akceptujący do wypłaty) i Starostę (podpis zatwierdzający).
Na podstawie polecenia księgowania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za
grudzień 2012 roku nieprawidłowości w zakresie dekretacji księgowej oraz klasyfikacji
budżetowej wypłaconych wynagrodzeń nie stwierdzono.
Ekwiwalenty za urlop naliczano zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 8 stycznia
1997 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).
4.
WYDATKI INWESTYCYJNE
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2011 – 2012
2011 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan po
zmianach
(zł)
2 063 363,00
Wykonanie
(zł)
2 063 210,34
Plan po
zmianach
Wykonanie
(zł)
(zł)
600
60014
750
75020
6050
97 000,00
95 805,84
-
-
750
75095
6630
23 320,00
18 613,94
-
-
801
80120
6050
24 338,00
22 369,18
86 099,00
80 615,17
801
80120
6057
480 303,00
459 633,76
611 277,00
587 504,27
801
80120
6059
84 759,00
81 111,84
107 873,00
103 677,22
801
80130
6050
30 000,00
29 950,50
13 769,00
12 353,64
801
80130
6057
801
80130
6059
801
80140
6050
28 500,00
28 499,44
801
80195
6067
11 691,00
11 691,00
801
80195
6069
309,00
309,00
852
85218
6057
3 944,00
852
85218
6059
209,00
208,61
854
85403
6050
8 210,00
8 167,99
232 856,00
210 958,93
854
85403
6058
24 944,00
24 859,10
854
85403
6059
10 751,00
10 653,90
854
85406
6050
854
85410
6050
30 000,00
29 820,26
926
92601
6050
Razem
6050
2012 rok
3 405 148,00
3 399 241,86
25 500,00
4 500,00
3 944,00
4 500,00
4 428,00
25 000,00
25 000,00
30 000,00
29 820,26
25 000,00
25 000,00
2 927 455,00
2 894 596,09
4 520 675,00
4 427 928,09
___________________________________________________
53
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Wydatki
budżetowe
ogółem
% udziału
wydatków
inwestycyjnych
w wydatkach
ogółem
48 878 619,00
47 296 560,69
53 144 943,71
51 093 560,93
5,99%
6,12%
8,51%
8,67%
Źródła finansowania realizowanych inwestycji w latach 2011-2012
Źródłami finansowania realizowanych inwestycji w 2011 roku były:
- środki własne Powiatu
1 309 287,00 zł
- dotacje z budżetu państwa
1 100 921,00zł,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej
517 247,00 zł,
Ogółem
2 927 455,00 zł
Źródłami finansowania realizowanych inwestycji w 2012 roku były:
- środki własne Powiatu
1 561 491,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa
2 356 328,00 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej
602 856,00 zł,
Ogółem
4 520 675,00 zł
Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych
W ewidencji księgowej w 2012 roku prowadzone było konto 080 - „Środki trwałe w
budowie (inwestycje)”, w poprzednich okresach konto 080 -„Inwestycje (środki trwałe w
budowie)” – zgodnie z obowiązującymi w danym okresie przepisami.
Do każdego zadania inwestycyjnego prowadzone były analityczne konta księgowe, na
których ewidencjonowano wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne.
Po zakończeniu realizacji inwestycja była przyjmowana do ewidencji środków trwałych
na podstawie dokumentu OT.
Ewidencja syntetyczna i analityczna prowadzona była w programie komputerowym.
Organizacja procesu inwestycyjnego (planowanie i nadzór)
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Łęczycy zadania związane z procesami inwestycyjnymi, prowadzeniem postępowań o
udzielenia zamówień publicznych prowadzone są w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.
Wyodrębnione Samodzielne Stanowiska realizują prowadzenie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego poprzez:
- przesyłanie ogłoszeń o zamówienie publiczne do publikacji w Biuletynie Zamówień
Publicznych
- zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz
na stronie internetowej,
- sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
___________________________________________________
54
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- sporządzanie protokółów z postępowań o zamówienie publiczne oraz prowadzenie
dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem,
- udział w komisjach przetargowych i konkursowych, zgodnie z zarządzeniem Starosty ,
stała współpraca z wydziałami Starostwa w zakresie swoich obowiązków.
Zarządzeniem nr 27/2010 Starosty Łęczyckiego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie
realizacji w Starostwie Powiatowym w Łęczycy zamówień na dostawy usługi i roboty
budowlane o wartości nie przekraczającej w złotych PLN równowartości kwoty 14 000
euro, z dniem 15 czerwca 2010 roku wszedł w życie „Regulamin udzielania przez
Starostwo Powiatowe w Łęczycy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o
wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro.
Zgodnie z regulaminem ustalone zostały następujące tryby udzielania zamówień:
- dla zamówień o wartości szacunkowej do kwoty nieprzekraczającej równowartość
6 000 euro(netto) – rozeznanie cenowe
- dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej kwoty 6 000 euro (netto) do kwoty
nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro (netto) - zapytanie ofertowe,
- dla zamówień o charakterze nieprzewidywalnym typu awarie – stosuje się zasady
dotyczące trybu rozeznania cenowego, a zamówienie w tym przypadku może zostać
złożone w formie ustnej.
Kontrola realizacji wybranych inwestycji
„Kompleksowa Termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im.
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła ”
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2007
r., Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej
1) Kosztorys inwestorski został sporządzony przez Dyrekcję Inwestycji w Kutnie Sp. z o.
o. na podstawie umowy nr 76/09 zawartej z Powiatem Łęczyckim reprezentowanym
przez Starostę Wojciecha Zdziarskiego i Wicestarostę Janusza Mielczarka i Prezesa
Spółki Marka Lewandowskiego. Na podstawie zawartej umowy wykonawca zobowiązał
się do wykonania projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pn: Kompleksowa
termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w
Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła. W ramach zleconych prac miało być wykonane:
- opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku – 5 egz.
- opracowanie projektu budowlanego instalacji c.o. – 5 egz.
- opracowanie projektu budowlanego kotłowni gazowej wraz z rozwiązaniami ciepłej
wody – 5 egz.
- opracowanie projektu budowlanego wentylacji wraz z rekuperacją sali gimnastycznej –
5 egz.
- opracowanie kosztorysu nakładczego w branżach – 1 egz.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego w branżach - 1 egz.
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 1 egz.
- przygotowanie wersji elektronicznej w/w dokumentów 1 egz.
Termin wykonania powyższych prac został ustalony do dnia 22.08.2009 roku.
Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
wysokości 65 880,00 zł ( netto 54 000,00 zł+ 22% VAT).
___________________________________________________
55
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Umowa została podpisana przez Starostę, Wicestarostę oraz Prezesa Spółki.
Przed podpisaniem umowy nie było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia,
wybór wykonawcy nastąpił z „ wolnej reki”.
Wybór wykonawcy robót budowlanych
1.Ustalenie wartości zamówienia
Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na dzień
20.08.2009 roku i wynosiła kwotę 3 151 027,02 brutto, 2 582 809,03 zł netto.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na” Kompleksową termomodernizację
budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z
wymianą źródła ciepła” zatwierdził Starosta w dniu 2 kwietnia 2010 roku. Postępowanie
oznaczono znakiem RG.341/2010
3. Ogłoszenie o przetargu
1) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Kompleksowa modernizację budynków
Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła
ciepła” ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 kwietnia 2010 roku pod
nr 93826-2010. Rozpoczęcie robót ustalono na dzień 20 czerwca 2010 roku, zaś
pożądany termin wykonania całości zamówienia został ustalony do dnia 30 października
2012 roku.
W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej
Urzędu Starostwa Powiatowego w Łęczycy – w Biuletynie Informacji Publicznej.
W dokumentacji postępowania nie stwierdzono adnotacji iż ogłoszenie o zamówieniu
zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu.
2) Termin składania ofert ustalono do dnia 20 kwietnia 2010 roku, do godz.12.00,
otwarcie ofert miało nastąpić dnia 20 kwietnia 2010 roku o godz.12.30,
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych i wariantowych.
3) W SIWZ zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł.
Wadium mogło być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach, gwarancjach bankowych,
bądź ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku nr 42 poz. 275)
Kryterium oceny ofert ustalono – 100% - cena oferty brutto.
4) Po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o zamówieniu do zamawiającego
wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące wyjaśnienia zapisów zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania od wykonawców wpłynęły w
dniach: 7.04.2010r i 12.04.2010r. - od firmy Eko-Term z Łowicza, dnia 12.04.2010r. od
firmy Zakład Techniki Cieplnej „EKO-RODAN” z Torunia, dnia 13.04.2010r. z firmy –
Zakład Sieci i Instalacji Inżynieryjnych „SANCO” z Kutna, dnia 13.04.2010r. z firmy
ZBIGMAR Sp. z o.o. z Pabianic.
Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień oddzielnie każdemu wykonawcy oraz
pismami z dnia 8.04.2010r. i 16.04.2010r. skierowanymi do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu podał do wiadomości treść wszystkich zapytań oraz
udzielonych odpowiedzi.
___________________________________________________
56
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
5) W dniu 19 kwietnia 2010 roku W Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 110490- 2010. Wprowadzone zmiany były
związane z udzielonymi odpowiedziami dla wykonawców, którzy zwrócili się o
wyjaśnienia zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ponadto w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia ustalony został nowy termin składania ofert
– do dnia 22 kwietnia 2010 roku. Pierwotny termin był ustalony do dnia 20 kwietnia
20010 roku, do godz.12.00.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dnia 16 kwietnia 2010 roku Starosta Łęczycki
zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w której wprowadzono
zmiany niektórych przepisów, związanych z zapytaniami od wykonawców.
Komisja Przetargowa
1) Zarządzeniem nr 18/2010 Starosty Łęczyckiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku została
powołana Komisja Przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła.
Komisja została powołana w składzie 3 osobowym, na okres przeprowadzenia
postępowania o udzielenie w/w wymienionego zamówienia. Przewodniczącym Komisji
został Karol Niewiadomski – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Szczegółową organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji zawarto w
Regulaminie Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2) Członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia
z dnia 22 kwietnia 2010 roku iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania (druk ZP-11).
3) Według sporządzonej listy obecności przy otwarciu ofert obecni byli czterej
przedstawiciele wykonawców oraz członkowie Komisji Przetargowej.
4) W ustalonym terminie oferty złożyło 5 wykonawców.
Cena najtańszej oferty wynosiła 2 314 486,76 zł brutto, - 1 897 120,30 zł netto,
Cena najdroższej oferty – 2 515 271,24 zł brutto, - 2 061 697,74 zł netto.
Komisja przetargowa sporządziła zbiorcze zestawienie ofert (druk – ZP-12)
5) Zgodnie ze sporządzoną informacją o spełnianiu przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP17), wynika iż wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu. Wszystkie
złożone oferty były zgodne z warunkami wynikającymi ze Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6) Komisja przetargowa po dokonaniu oceny złożonych ofert na kartach indywidualnej
oceny oferty ( druk ZP-20) sporządziła streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
(druk – ZP-21) z którego wynika, iż najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta nr 2,
złożona wspólnie przez firmę EKOINSTAL Spółka Jawna ze Skierniewic i Zakład
Ogólnobudowlany MARBUDEX ze Skierniewic z ceną oferty 2 314 486,76 brutto.
7) Pismami z dnia 12 maja 2010 roku Zamawiający poinformował wybranego
wykonawcę o wyborze jego oferty, oraz pozostałych wykonawców biorących udział w
postępowaniu. W zawiadomieniu została podana cena wybranej oferty jak również ceny
pozostałych ofert.
8) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11 sierpnia 2010 roku pod nr 246402-2010. Z przedłożonych do kontroli
dokumentów nie wynika, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu jak i na stronie internetowej.
___________________________________________________
57
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
9) Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa
sporządziła protokół (druk- ZP-2) – część ogólna i szczegółowa z którego wynika m.in.:
- wartość zamówienia ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego dnia
19.03.2001r. na kwotę 3 151 027,01 zł, co stanowiło 820 793,70 euro,
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 151 027,01 zł brutto.
- w ustalonym terminie złożonych zostało 5 ofert
- wymagane warunki spełniało 5 wykonawców, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie
odrzucono żadnej oferty,
- najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOINSTAL- Sp. Jawna
Ogólnobudowlany MARBUDEX ze Skierniewic z ceną 2 314 486,76 zł brutto.
i
Zakład
Umowa z wykonawcą robót budowlanych
1) W dniu 22.05.2010 roku pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez
Starostę Łęczyckiego Wojciecha Zdziarskiego i Wicestarostę Janusza Mielczarka a
konsorcjum firm EKOINSTAL Spółka Jawna J. Stefanowski i A. Szewczyk z siedzibą w
Skierniewicach oraz Zakładem Ogólnobudowlanym MARBUDEX M. Kierlańczyk z siedzibą
w Skierniewicach A. Szewczyka – Pełnomocnika Konsorcjum została zawarta umowa nr
32/10 o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą „ Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im.
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła”.
Strony ustaliły następujące terminy realizacji robót”
- przekazanie placu budowy miało nastąpić do dnia 20.06.2010 roku
- rozpoczęcie robót – dnia 10.07.2010 roku
- zakończenie robót miało nastąpić do dnia 30.10.2012 roku.
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w
wysokości 1 897 366,46 zł netto, 417 366,46 zł VAT – 2 314 486,76 zł brutto.
Należności dla wykonawcy za wykonane roboty będą rozliczane w okresach kwartalnych
na podstawie faktur częściowych wystawianych przez wykonawcę pod warunkiem ich
zatwierdzenia przez właściwego branżowo inspektora nadzoru zamawiającego i
podpisania przez niego protokółu odbioru częściowego lub końcowego. Faktury
częściowe wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty oraz faktura końcowa
będą przez zamawiającego realizowane nie później niż w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania wraz z protokółem odbioru robót.
Wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w terminie 60
miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.
W umowie określono sytuacje w których zamawiający jak i wykonawca mogą odstąpić
od umowy jak również ustalone zostały zasady naliczania kar umownych.
Integralną część umowy stanowiły załączniki:
1. oferta wykonawcy,
2. dokumentacja projektowa wykonawcza,
3. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,
___________________________________________________
58
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
4. polisa ubezpieczeniowa umowy.
Umowę podpisali Starosta Łęczycki Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Janusz Mielczarek
oraz przedstawiciel Konsorcjum Andrzej Szewczyk. Umowa posiada kontrasygnatę
Skarbnika Powiatu Renaty Wilińskiej.
W wyniku dokonanej analizy dokumentów załączonych do wyżej opisanej umowy
ustalono:
- protokólarne przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.05.2010 roku.
- ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy została
wystawiona przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu
08.06.2010r. na kwotę 115 724,34 zł na okres od 25.05.2010r. do 30.10.2012r.
oraz na okres od 31.10.2012r. do 30.10.2015r. na kwotę 34 717,30 zł. W myśl
art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013r.poz.907), wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy winno nastąpić przed udzieleniem zamówienia publicznego.
2) W dniu 15.06. 2013 roku do umowy z dnia 22 maja 2010 roku został sporządzony
aneks nr 1/2010 w związku z wystąpieniem w treści umowy omyłki rachunkowej przy
kwotowym określeniu podatku VAT, w wyniku którego, powstała różnica w wysokości
1gr., a tym samym również w wynagrodzeniu brutto. W wyniku dokonanej korekty
wynagrodzenie wynosiło:
1 897 120,30 zł netto, 417 366,47 zł VAT – 2 314 486,77 brutto.
Aneks podpisali Starosta i Wicestarosta Łęczycki oraz Pełnomocnik Konsorcjum. Aneks
posiada kontrasygnatę Skarbnika Powiatu.
3) W dniu 20.12.2010 roku do umowy z dnia 22 maja 2010 roku został sporządzony
aneks nr 2/1010 na mocy którego dokonano zmian w harmonogramie rzeczowo
finansowym polegających zmianie terminu i kolejności wykonania niektórych prac (
wykonania przyłącza gazowego i przygotowanie podłoża i ułożenie trylinki na placach
przed kotłownią i przed wejściem na boisko od strony Sali gimnastycznej oraz
wykonanie schodów zewnętrznych). Dokonanie powyższych zmian nie miało wpływu na
ostateczny termin wykonania zamówienia jak również nie powodowało zmian w
wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
Zmianie uległa równocześnie treść załącznika do umowy zawierającego Harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy.
Aneks podpisali Starosta i Wicestarosta Łęczycki, Pełnomocnik Konsorcjum, wraz z
kontrasygnata Skarbnika Powiatu.
4) W dniu 06.04.2011 roku do umowy z dnia 22 maja 2010 roku został zawarty aneks
nr 3/2011, co było związane ze zmianą od dnia 01.01.2011 roku stawki podatku VAT z
22% do 23%. Zgodnie aneksem wartość robót, która pozostała do wykonania i
zafakturowania po 01.01.2011 roku uległa zmianie i zgodnie z obowiązującą stawka
podatku miała wynosić:
Kwota netto – 812 080,33 zł
Podatek VAT – 186 778,48 zł
Kwota brutto – 998 858,81 zł
W związku z powyższym uległo zmianie wynagrodzenie wykonawcy, którego wysokość
miała wynieść:
- wynagrodzenie netto – 1 897 120,30 zł
- podatek VAT 22% do dnia 31.12.2010r. – 238 708,79 zł
___________________________________________________
59
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- podatek VAT 23% od dnia 01.01.2011r. – 186 778,48 zł
- Wynagrodzenie brutto – 2 322 607,57 zł.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Aneks podpisali Starosta i Wicestarosta Powiatu, Przedstawiciele wykonawcy. Aneks
posiada kontrasygnatę Skarbnika Powiatu.
Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
stanowią załącznik nr 6 protokółu.
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia, umowa z wykonawcą oraz gwarancja
ubezpieczeniowa stanowią akta kontroli nr 1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie „Zarządzanie projektem w ramach realizacji
zadania
pn.
„Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą
źródła ciepła.
1. W dokumentacji przedłożonej do kontroli brak jest dokumentów
świadczących, iż zamawiający dokonał określenia wartości szacunkowej
zamówienia. Jedynie z protokółu postępowania , z części ogólnej wynika iż wartość
zamówienia ustalona została w kwocie 28 456,80 zł,
co stanowiło równowartość
7 412,55 euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 31.05.2010r. na
podstawie przeliczeń własnych zgodnych z zasadami kwalifikowalności wydatków
objętych dofinansowaniem ramach RPO województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 193 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „
Zarządzanie
projektem
w
ramach
realizacji
zadania
pn:
„Kompleksowa
termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierz Wielkiego w
Łęczycy wraz z wymianą ciepła” została zatwierdzona przez Starostę Powiatu dnia 25
czerwca 2010 roku.
3. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr
184076-2010 z dnia 25.06.2010 roku. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się również na
stronie internetowej Urzędu w dniu 28.06.2010 roku. Ogłoszenie zostało podane do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu w okresie 0d
25.06.2010r. do dnia 02.07.2010r. Zgodnie z ogłoszeniem termin składania ofert
ustalony został do dnia 2 lipca 2010 roku do godz.10.00.
Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł.
Kryterium oceny ofert ustalono – najniższa cenę.
4. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia została powołana
zarządzeniem nr 36/2010 Starosty Łęczyckiego Komisja Przetargowa, której
organizację, tryb pracy i zakres obowiązków określał Regulamin stanowiący załącznik do
zarządzenia.
5. W dniu otwarcia ofert zgodnie z listą obecności przy otwarciu ofert obecni byli
członkowie Komisji Przetargowej, nie było obecnych przedstawicieli wykonawców.
6. Członkowie Komisji Przetargowej oraz kierownik zamawiającego złożyli oświadczenia
iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania w dniu 02.07.2010 roku.
7 W ustalonym terminie oferty złożyło 4 wykonawców. Według zbiorczego zestawienia
ofert (druk – ZP-12) cena najdroższej oferty brutto wynosiła 300 000,00 zł, najtańsza –
___________________________________________________
60
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
47 336,00 zł.
Na druku jest zapis iż zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia kwotę 34 717,30 zł brutto.
8. Komisja Przetargowa sporządziła protokół postępowania o udzielenie zamówienia o
wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku _ Prawo zamówień
publicznych – część ogólna i szczegółowa z którego wynika:
- termin składania ofert upłynął z dniem 02.07.2010 roku,
- do upływu terminu składania ofert zostały złożone 4 oferty,
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 34 717,30 zł brutto,
- postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 05.07.2010 roku,
po upływie terminu składania ofert. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
Protokół podpisali członkowie komisji przetargowej oraz kierownik Zamawiającego –
Starosta Wojciech Zdziarski.
9. Pismem z dnia 05.07.2010 roku Starosta Łęczycki poinformował wszystkich oferentów
o unieważnieniu postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy – cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia: Zarządzanie projektem w
ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków
Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierz Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą
źródła ciepła.
1. W dokumentacji z postępowania brak jest dokumentów potwierdzających dokonanie
określenia szacunkowej wartości zamówienia.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 193 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
została zatwierdzona przez Starostę Łęczyckiego dnia 6 lipca 2010 roku.
3. Zgodnie ze specyfikacją zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości
1 000,00 zł, którego termin wniesienia upływał dnia 13 lipca 2010 roku do godz.12.00.
Okres związania ofertą wynosił 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin składania ofert ustalony został do dnia 13 lipca 2010 roku do godz.12.00,
otwarcie ofert miało nastąpić w tym samym dniu o godz. 12.30.
Kryterium oceny ofert ustalono – cena oferty brutto – 100%
4. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
06.07.2010 roku pod nr 196776 – 2010, oraz na stronie internetowej Starostwa i na
tablicy ogłoszeń w okresie od 06.07. – 22.07.2010r.
5.Zarządzeniem nr 38/2010 Starosty Łęczyckiego z dnia 12.07.2010r. została powołana
Komisja Przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zarządzanie projektem
w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła.
Tryb pracy komisji był zawarty w załączniku do zarządzenia.
Członkowie Komisji przetargowej oraz Kierownik zamawiającego złożyli oświadczenia iż
nie podlegają wykluczeniu z postępowania (druk ZP-11)z dniem 13.07.2010 roku.
___________________________________________________
61
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
6. Po podaniu ogłoszenia do publicznej wiadomości do zamawiającego wpłynęły dwa
zapytania od oferentów dotyczące wyjaśnienia zapisów zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przesłał wyjaśnienia wykonawcom w
pismach z dnia 13.07.2010 roku.
7. Pismem z dnia 15 lipca 2010 roku jeden z wykonawców złożył wniosek do
zamawiającego o przesłanie kopii protokółu(uwzględniającego informacje, które mogły
być w nim zawarte, dnia wysłania kopii) z postępowania o udzielenie zamówienia, z
wyszczególnieniem informacji z otwarcia ofert oraz oferentów , którzy złożyli oferty.
Pismem z tego samego dnia Zamawiający przesłał wykonawcy druk ZP-12 (zbiorcze
zestawienie ofert) , wraz z informacją iż na realizację zamówienia przeznacza kwotę
34 717,30 zł brutto.
8. W ustalonym terminie złożone zostały łącznie 4 oferty, z ceną najwyższą 198 811,20
zł brutto, z ceną najniższą – 34 160,00 zł brutto.
9. Pismem z dnia 13.07.2010 roku zamawiający działając na podstawie art.26 ust.3
wystąpił do dwóch oferentów – Firmy Collect Consulting Sp. z o .o. i Firmy Audyt i
Wycena o uzupełnienie złożonych dokumentów zgodnie z wymogami wynikającymi ze
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nieprzekraczalny termin uzupełnienia
dokumentów Zamawiający wyznaczył na dzień 20.07.2010 roku do godz.12.00.
W wymaganym terminie oferenci złożyli uzupełniające dokumenty potwierdzające
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jednakże nie spełniały one wymogów
ważności na dzień składania ofert, w związku z tym Zamawiający wykluczył
wykonawców z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych a oferta złożona przez w/w Wykonawcę na
podstawie art.24 ust. ustawy zostaje uznana za odrzuconą.
10. W wyniku dokonanej oceny złożonych ofert przez Komisję Przetargową na kartach
indywidualnej oceny złożonych ofert (druk- ZP- 20), największą ilość punktów uzyskała
oferta złożona przez firmę Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. z ceną 34 160,00
zł brutto.
11. Pismem z dnia 22 lipca 2010 roku Zamawiający poinformował wykonawców o
wyborze oferty najkorzystniejszej i wykluczeniu z postępowania. Z pisma wynika iż
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. z
ceną 34 160,00 zł brutto.
Wykluczeni z postępowania zostali:
- firma – Audyt i wycena – Dorota Brandeburg
- Collect Consulting Sp. z o. o.,
a złożone przez nie oferty odrzucone.
12. Z przebiegu postępowania Komisja Przetargowa sporządziła protokół – druk ZP-2,
(część ogólna i szczegółowa) z którego wynika m.in.:
- w ustalonym terminie oferty złożyło 4 wykonawców
- wymagane warunki spełniało 2 wykonawców
- nie wniesiono protestów ani odwołań
Najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożyła firma Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. z
ceną 34 160,00 zł.
Protokół zatwierdził Wicestarosta Powiatu Janusz Mielczarek.
___________________________________________________
62
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 246938-2010 dnia 11.08.2010 roku oraz na stronie internetowej Starostwa. Brak
jest dokumentu potwierdzającego, podanie do publicznej wiadomości informacji o
udzieleniu zamówienia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa.
14. W dniu 2 sierpnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym
przez Starostę Wojciecha Zdziarskiego i Janusza Mielczarka Wicestarostę a Agencją
Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. reprezentowaną przez Piotra Budzisza i Piotra
Leksego Prokurenta została zawarta umowa nr 48/2010, na mocy której firma AGROTUR
S.A. (inwestor Zastępczy) przyjmuje do wykonania czynności polegające na doradztwie
merytorycznym w zarządzaniu projektem przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w Łęczycy wraz z wymiana źródła ciepła – zgodnie z umową z dnia 16 marca
2010 roku o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.06.00-00-059/09-00 zawartą z
Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013.
Okres trwania umowy ustalono:
- rozpoczęcia – następny dzień po podpisaniu umowy
- zakończenia – ostateczne rozliczenie finansowe Zamawiającego z Instytucją
zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata
2007- 2013, Zarządem Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z umową do głównych obowiązków Inwestora Zastępczego należały m.in.:
- nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi w umowie o
dofinansowanie projektu ( w tym z zapisami z wniosku i harmonogramu płatności) oraz
przepisami krajowymi i Unii Europejskiej dotyczącymi zasad udzielania, realizacji i
rozliczania środków z Unii Europejskiej,
- współpraca z Biurem Projektu (Beneficjentem) na etapie przygotowania, sporządzania i
przekazywania dokumentacji umożliwiającej rozliczenie projektu na każdym etapie
realizacji projektu w tym:
- sprawdzanie poprawności przedstawionych dokumentów finansowych, w szczególności
ich opisu zgodnie z wymogami w tym zakresie,
- sprawdzanie wniosków o płatność wraz z wszystkimi załącznikami,
- obecność podczas kontroli projektu prowadzonych przez uprawnione instytucje oraz
współpraca w zakresie przygotowania ewentualnych wyjaśnień w trakcie kontroli
związanych z realizacją projektu,
- informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla
realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w
harmonogramie realizacji kontraktu,
- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty
budowlane pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z prawem
zamówień publicznych – z podaniem skutków, co do kosztów i terminów wykonania
umowy.
Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora zastępczego zawarty został w par.4 zawartej
umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie prac wynikających z zawartej umowy jakie otrzyma
Inwestor zastępczy wynosiło 28 000,00 zł netto, 34 160,00 zł brutto. Strony ustaliły, ze
rozliczenie usługi miało się odbywać kwartalnie na podstawie kwartalnych faktur
częściowych. Wraz z fakturą kwartalną Inwestor Zastępczy składać
miał raport
___________________________________________________
63
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
kwartalny zawierający szczegółowy wykaz usług zrealizowanych
Zastępczego, raport miał być zaakceptowany przez Zamawiającego.
prze
Inwestora
Umowę podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Janusz Mielczarek, Prezes
Zarządu Piotr Budzisz, Prokurent Piotr Leksy. Umowa posiada kontrasygnatę Z-cy
Kierownika Wydziału Finansowego Anety Jerzmanowskiej.
15. W dniu 20.12. 2010 roku do zawartej w dniu 02.08.2010 roku umowy został zawarty
aneks. Sporządzenie aneksu wynikało z faktu zmiany nazwy wykonawcy. Agencja
Rozwoju Lokalnego AGROTUR Spółka Akcyjna zmieniła nazwę na AT GROUP Spółka
Akcyjna. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
Aneks podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Krystyna Pawlak, Prezes
Zarządu Piotr Budzisz, Wiceprezes Aleksander Cierniak. Aneks posiada kontrasygnatę
Skarbnika Powiatu Renaty Wilińskiej.
16. W dniu 06.04.2011 roku do umowy z dnia 02.08.2010 roku został podpisany aneks
nr 2. Podstawą sporządzenia aneksu była zmiana od dnia 01.01.2011 roku stawki
podatku VAT z 22% do 23%. W związku ze zmianą stawki podatku wartość usługi która
pozostała do wykonania i zafakturowania po 01.01.2011 roku wynosiła;
- 22 400,00 zł netto
- VAT – 5 152,00 zł
- 27 552,00 zł brutto,
Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi miało wynosić:
- netto – 28 000,00 zł
- podatek VAT 22% do dnia 31.12.2010r. – 1 232,00 zł
- podatek VAT 23% od dnia 01.01.2011r. – 5 152,00 zł
- brutto – 34 384,00 zł
Aneks podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Krystyna Pawlak oraz Prezes
Zarządu Piotr Budzisz oraz Prokurent Piotr Leksy. Aneks posiada kontrasygnatę
Skarbnika Powiatu Renaty Wilińskiej.
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego
1) Szacunkowa wartość zamówienia została określona przez Grupę ERGO –autora
Studium wykonalności dla projektu „ Kompleksowa termomodernizacja budynków
Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła
ciepła” w wysokości 94 530,83 zł netto, co stanowiło równowartość 24 623,82 euro.
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 193 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania „
Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Starostę
Wojciecha Zdziarskiego dnia 30 kwietnia 2010 roku.
___________________________________________________
64
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień
Publicznych dnia 30 kwietnia 2010 roku pod nr 121474 -2010. Ogłoszenie ukazało się
również na stronie internetowej Starostwa w dniu 30.04.2010 roku.
Termin wykonania zamówienia został ustalony od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2012 roku.
4) Termin składania ofert ustalony został do dnia 11 maja 2010 roku do godz.12.00,
natomiast otwarcie ofert miało się odbyć w dniu 11 maja 2010 roku godz..12.30.
Termin związania ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
5) Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 2 800,00 zł. Termin
wniesienia wadium upływał dnia 11 maja 2010 roku o godz.12.00. Wadium mogło być
wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2007r.nr 42 poz.275)
Kryterium oceny ofert ustalono – najkorzystniejszą cenę oferty brutto
6) Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia została
powołana zarządzeniem nr 20/2010 Starosty Łęczyckiego z dnia 11.05.2010 roku
Komisja Przetargowa w składzie 3 osobowym, której Przewodniczącym został Karol
Niewiadomski. Komisja miała prowadzić postępowanie zgodnie z Regulaminem
stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
7) W ustalonym terminie do zamawiającego została złożona tylko jedna oferta –
wykonawca – Dyrekcja Inwestycji w Kutnie z ceną 57 706,00 zł brutto, 47 300,00 zł
netto. Członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik zamawiającego złożyli
oświadczenia iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania (druk – ZP-11) z datą
11.05.2010r.
Komisja Przetargowa sporządziła informację o spełnianiu przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP17). Z informacji wynika, iż złożona oferta spełniała wymogi udziału w postępowaniu,
Komisja wybrała złożoną ofertę do wykonania zamówienia.
8) Pismem z dnia 31 maja 2010 roku zamawiający Starosta Łęczycki poinformował
wykonawcę który złożył ofertę – Dyrekcję Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., iż jego oferta
została wybrana na wykonawcę zamówienia. W zawiadomieniu wykonawca został
poinformowany, iż podpisanie umowy miało nastąpić w dniu 8 czerwca 2010 roku.
9) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
robotami
budowlanymi
w
ramach
realizacji
zadania
pn.:
Kompleksowa
termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w
Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła” ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11 sierpnia 2010 roku pod nr 246490-2010. W przedstawionej do kontroli
dokumentacji brak było dokumentów potwierdzających, że zawiadomienie ukazało się na
stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
10) W dniu 10 czerwca 2010 roku pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym
przez Wojciecha Zdziarskiego – Starostę Łęczyckiego i Janusza Mielczarka Wicestarostę
a Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. reprezentowaną przez Marka
Wojciechowskiego – Prezesa Spółki została zawarta umowa nr 35/2010 na mocy której
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie przyjęła do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania „ Kompleksowa
termomodernizacja budynków Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła.
Nadzór inwestorski miał być pełniony w następujących branżach: budowlanej,
elektrycznej, instalacyjno wodno-kanalizacyjnej i co, klimatyzacyjnej oraz gazowej.
___________________________________________________
65
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Termin realizacji zamówienia został ustalony od dnia zawarcia umowy do dnia 30
listopada 2012 roku.
Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych zawarta umową zostało ustalone w
wysokości 57 706,00 zł brutto, 47 300,00 zł netto. Zgodnie z umową wykonawca mógł
każdorazowo wystawić fakturę częściową po wystawieniu przez wykonawcę robót
budowlanych faktury częściowej za wykonane roboty, która to faktura zostanie
zweryfikowana przez wykonawcę i zaakceptowana przez zamawiającego, jednakże nie
częściej niż raz na kwartał. Wartość faktury miała być wprost proporcjonalna do wartości
wykonanych i odebranych robót budowlanych.
Umowa została podpisana przez Starostę Wojciecha Zdziarskiego, Wicestarostę Janusza
Mielczarka oraz wykonawcę Prezesa Marka Wojciechowskiego. Umowa posiada
kontrasygnatę Skarbnika Powiatu Renaty Wilińskiej.
W dniu 6 kwietnia 2011 roku 2011 roku do umowy nr 35/2010 z dnia 10.06.2010 roku
został sporządzony aneks nr 1/2011. Podstawą podpisania aneksu była zmiana stawki
podatku VAT do dnia 01.01.2011 roku, a tym samym uległa zmianie wysokość
wynagrodzenia brutto które wynosiło:
- wynagrodzenie netto
-
47 300,00 zł
- podatek VAT 22% do 31.12.2010r. – 5 952,23 zł
- podatek VAT 23% od 01.01.2011r. – 4 656,21 zł
- wynagrodzenie brutto
-
57 908,44 zł
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
Aneks podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Krystyna Pawlak oraz Prezes
Spółki Marek Wojciechowski. Aneks posiada kontrasygnatę Skarbnika Powiatu Renaty
Wilińskiej.
Umowa o dofinansowanie projektu
1. W dniu 16 marca 2010 roku pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym
przez Zarząd, w imieniu którego działali –Artur Bagieński Wicemarszałek Województwa
Łódzkiego i Elżbieta Hibner Członek Zarządu Województwa Łódzkiego a Powiatem
Łęczyckim reprezentowanym przez Wojciecha Zdziarskiego Starostę Powiatu oraz
Janusza Mielczarka Wicestarostę została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr
UDA-RPLD.02.06.00-00-59/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Zawarta
umowa
o
dofinansowanie
dotyczyła
projektu
pn.”Kompleksowa
termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w
Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła” wyłonionego do dofinansowania na podstawie
uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 10 lutego 2010 roku nr 170/10 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –
3013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
– Działanie II.6 Ochrona powietrza.
Na podstawie zawartej umowy Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca
przyznała Powiatowi Łęczyckiemu na realizację Projektu ( którego całkowita wartość
wynosiła 3 635 324,69 zł) dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej
2 895 406,91 zł, w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie przekraczającej
2 895 406,91 PLN wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
___________________________________________________
66
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
wydatki majątkowe
– 2 806 694,29 PLN
-
wydatki bieżące
-
88 712,62 PLN
Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 85% rzeczywistej kwoty wydatków
kwalifikowanych Projektu. Beneficjent zobowiązał się pokryć ze swoich środków
własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu miały wynieść 3 406 361,09 PLN.
Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w
ramach wydatków kwalifikowalnych w wysokości 510 954,18 zł.
Zwiększenie całkowitych kosztów realizacji Projektu nie mogło spowodować zwiększenia
kwoty dofinansowania.
Umowa miała obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia realizacji wszystkich
wynikających z niej obowiązków.
Beneficjent zobowiązał się do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram realizacji
Projektu, który stanowił część wniosku o dofinansowanie.
Okres realizacji Projektu miał być zgodny z okresem wskazanym we wniosku o
dofinansowanie tj.
a. termin rozpoczęcia realizacji Projektu nie później niż 30 maja 2010 roku,
b. zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30 października 2012 roku,
c. zakończenie finansowe realizacji Projektu (data poniesienia ostatniego uzasadnionego
wydatku) 30 listopada 2012 roku.
Dofinansowanie przekazywane miało być poprzez przekazanie beneficjentowi części
przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub transzach, przy czym
pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowanych
poniesionych przez beneficjenta.
Dofinansowanie miało być wypłacane w wysokości i terminach
harmonogramie płatności który stanowił załącznik nr 2 do umowy.
określonych
w
Beneficjent składać miał wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności a
Instytucja Zarządzająca dokonuje jego weryfikacji formalno-merytorycznej oraz
formalno-rachunkowej w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Instytucja
Zarządzająca po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność dokonuje
zatwierdzenia wniosku o płatność i w terminie 2 dni roboczych informuje beneficjenta (
w formie pisemnej) o pozytywnie zakończonej weryfikacji części finansowej oraz
sprawozdawczej wniosku.
Wniosek o płatność końcową składany miał być w terminie 30 od dnia zakończenia
realizacji Projektu (zakończenia rzeczowego lub zakończenia finansowego) a
zależnościom tego który termin jest późniejszy zgodnie z par.10 lit. b i c umowy.
Beneficjent zobowiązał się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji
Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień, a także dokumentów księgowych
związanych z realizacją Projektu w terminie w wezwaniu.
Umowę podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Janusz Mielczarek oraz Artur
Bagieński Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Hibner Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego. Na umowie są kontrasygnaty Skarbnika Województwa Jadwigi
Kaweckiej i Skarbnika Powiatu Renaty Wilińskiej.
___________________________________________________
67
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
2. W dniu 22 września 2010 roku do umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 16
marca 2010 roku został sporządzony aneks na mocy którego zostały wprowadzone
zmiany dotyczące kwot dofinansowania które otrzymały brzmienie:
1) Na warunkach określonych w umowie Instytucja Zarządzająca przyznaje
beneficjentowi na realizację Projektu którego całkowita wartość wynosi 2 621 315,69
PLN dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 132 552,34 PLN w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej
2 132 552,34 PLN stanowiącej 85% wydatków kwalifikowanych Projektu, z tego
- wydatki majątkowe – kwota 2 085 982,24 PLN
- wydatki bieżące
- kwota 46 570,10 PLN
2) całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą 2 508 885,11 PLN.
3) Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego
w ramach wydatków kwalifikowalnych w wysokości 376 332,27 PLN.
Wraz ze zmianą zapisów w umowie uległy w części zmiany w załącznikach do umowy:
- załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie Projektu,
- załącznik nr 2 – harmonogram płatności.
Aneks podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Janusz Mielczarek, Artur
Bagieński Wicemarszałek, Elżbieta Hibner Członek Zarządu oraz Skarbnik Województwa
Jadwiga Kawecka i Skarbnik Powiatu Renata Wilińska.
3. W dniu 18 lipca 2011 roku do umowy zawartej w dniu 16 marca 2010 roku
sporządzono kolejny aneks wprowadzający zmiany kwot dofinansowania Projektu.
Odpowiednie zapisy w umowie otrzymał brzmienie:
1) Na warunkach określonych w umowie Instytucja Zarządzająca przyznaje
Beneficjentowi na realizację Projektu o wartości całkowitej 2 622 411,32 PLN
dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 132 552,34 PLN w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej
2 132 552,34 PLN stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
- wydatki majątkowe – w kwocie 2 085 982,24 PLN
- wydatki bieżące
- w kwocie
46 570,10 PLN
Wraz ze zmianą zapisów w umowie zmianie uległy w części załączniki:
Nr 1 – wniosek o dofinansowanie projektu
Nr 2 – harmonogram płatności
Aneks podpisali Starosta Wojciech Zdziarski, Wicestarosta Krystyna Pawlak, Witold
Stępień, Wicemarszałek Artur Bagieński oraz Skarbnik Województwa Jadwiga Kawecka i
Skarbnik Powiatu Renata Wilińska.
Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego
Wykonanie prac projektowych oraz kosztorysu inwestorskiego nastąpiło w roku 2009.
Wykonawcą powyższych prac była Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.
Opisywana inwestycja zgodnie z planami inwestycyjnymi była przewidziana do realizacji
w latach 2010- 2012 roku.
___________________________________________________
68
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Na podstawie uchwał Rady Powiatu w budżecie zabezpieczone zostały niżej wymienione
kwoty:
- uchwała nr XXXIII/241/2009 z dnia 17 lipca 2009r. – zał. nr 4 – Plan nakładów
inwestycyjnych - 106 500,00 zł
- uchwała nr XXXIV/246/2009 z dnia 23 września 2009r. – zał. nr 5 – Wykaz
wieloletnich programów inwestycyjnych – wydatki na lata 2009 -2012 - 3 641 789,95 zł,
na rok 2009 – 81 130,00 zł,
- uchwała nr XLI/284/2010 z dnia 24 marca 2010r. – zał. nr 12 – Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – łączne
nakłady 2009 – 2012 – 3 635 324,69 zł – rok 2010 – 1 857 914,65 zł,
- uchwała nr IV/27/2011 z dnia 12 stycznia 2011r. – wydatki w budżecie na 2011r.
261 920,00 zł, nakłady ogółem – 2 621 325,00 zł,
- uchwała nr IV/32/2011 z dnia 12 stycznia 2011r. – wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych Funduszy Spójności – zał. nr 3 do
uchwały – wydatki na rok 2011 – 656 011,00 zł, wydatki ogółem – 2 621 325,00 zł,
- uchwała nr VII/56/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. – zał. nr 4 – wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności wydatki
na rok 2011 – 589 400,00 zł, wydatki ogółem 2 621 325,00 zł,
- uchwała nr XIV/108/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. wydatki w budżecie 2012r. –
805 249,00 zł.
Rozliczenie kosztów poniesionych na realizację inwestycji.
Odbiór końcowy zrealizowanej inwestycji nastąpił w dniu 26 listopada 2012 roku.
Odbiór robót został dokonany przez Komisję w skład której wchodzili przedstawiciele
Inwestora: inspektorzy nadzoru, Sekretarz Powiatu, pracownicy Starostwa, Dyrektor
Liceum im. Kazimierza Wielkiego.
Przedstawiciele Wykonawcy reprezentowani byli przez: Pełnomocnika Konsorcjum,
kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, kierownika robót w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej.
1. W wyniku dokonanych ustaleń z protokółu wynika, że roboty zostały wykonane
zgodnie:
- z umową o dofinansowanie projektu z dnia 16.03.2010r.
- z umową z wykonawcą nr 32/2010 z dnia 22.05.2010r.
- z dokumentacją projektowo- wykonawczą
- z audytem energetycznym
2. Zakres wykonanych robót oraz poniesione koszty (kwalifikowane i niekwalifikowane)
obejmował:
Koszty kwalifikowane
1) Termomodernizacja budynku
-
1 150 259,49 zł brutto
2) kotłownia gazowa kondensacyjna wraz
rozwiązaniami ciepłej wody
-
709 911,61 zł brutto
3) Instalacja c.o.
-
223 956,05 zł brutto
4) Instalacje c.w.u.
-
18 094,58 zł brutto
___________________________________________________
69
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
5) wentylacja wraz rekuperacją
w sali gimnastycznej
-
129 085,29 zł brutto
koszty niekwalifikowane
6) termomodernizacja budynkuczęść mieszkalna (schody i plac)
-
85 531,86 zł brutto
7) kotłownia gazowa kondensacyjna
wraz z rozwiązaniami ciepłej wody
- część mieszkalna
-
8) Instalacja c.o. – część mieszkalna
10 982,81 zł brutto
-
3 502,87 zł brutto
9) instalacja c.w.u. – część mieszkalna -
283,01 zł brutto
Razem koszty kwalifikowane -
2 322 607,57 zł brutto
i niekwalifikowane
3. Jakość wykonanych robót odebrano jako dobrą.
Oddający przekazał odbierającemu dokumenty i materiały stanowiące załączniki do
protokółu:
- dziennik budowy
- dokumentacja powykonawcza – branża sanitarna, budowlana, elektryczna
- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty
- protokóły z badań i sprawdzeń
- DTR-ki urządzeń sterujących, karty gwarancyjne
- inwentaryzacje geodezyjne
4. Wykonawca na wykonane roboty udzielił 60 miesięcy gwarancji.
Protokół podpisali wszyscy przedstawiciele wykonawcy i odbierającego.
Wraz z protokółem odbioru końcowego sporządzony został „Protokół RzeczowoFinansowy zaawansowania robót budowlanych”. Wg protokółu wartość wykonanych
robót stanowiła kwotę1 897 120,30 zł netto. Protokół podpisali wszyscy przedstawiciele
Wykonawcy i Odbierającego.
Na podstawie przedłożonego do kontroli zestawienia zapłaconych faktur w okresie
realizacji inwestycji wydatkowano następujące kwoty:
Rok 2009
- wydatki inwestycyjne
-
- wydatki bieżące (inwestor zastępczy)
-
74 420,00 zł
0,00 zł
Rok 2010
- wydatki inwestycyjne
-
1 045 604,57 zł
- wydatki bieżące
-
3 416,00 zł
-
520 967,34 zł
Rok 2011
- wydatki inwestycyjne
___________________________________________________
70
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
- wydatki bieżące
-
13 748,00 zł
- wydatki inwestycyjne
-
813 944,10 zł
- wydatki bieżące
-
17 220,00 zł
Rok 2012
Wydatki inwestycyjne razem
Wydatki bieżące razem
-
2 454 936,01 zł
34 384,00 zł
Szczegółowe zestawienie faktur zawiera załącznik nr 7 protokółu.
Przyjęcie środka trwałego nastąpiło na podstawie dowodu OT z dnia 29.12.2012 roku,
pod numerem inwentarzowym 1/10/107/9, na podstawie protokół odbioru – zakończenia
inwestycji z dnia 30.11.2012 roku. Wartość początkowa wynosiła 2 454 936,01zł.
Początek naliczania amortyzacji wg stawki 2,5% - od dnia 01.01.2013 roku.
IX.
EWIDENCJA MAJĄTKU POWIATU. INWENTARYZACJA
1. ZASADY EWIDENCJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
(EWIDENCJA ILOŚCIOWA, ILOŚCIOWO–WARTOŚCIOWA)
Zasady ewidencji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łęczycy
określono w Dokumentacji zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w
Łęczycy stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2011 Starosty Łęczyckiego z
dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących gospodarkę
finansową powiatu.
Ewidencja syntetyczna środków trwałych prowadzona jest komputerowo na koncie
„011”, pozostałych środków trwałych na koncie „013”, wartości niematerialnych i
prawnych na kocie „020”, długoterminowe aktywa finansowe na koncie „030”. Ewidencja
analityczna prowadzona jest w księgach środków trwałych. Pozostałe środki trwałe
podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w książkach inwentarzowych. Ewidencja
syntetyczna i analityczna majątku Starostwa Powiatowego w Łęczycy prowadzona jest
na kontach ujętych w obowiązującym planie kont.
2. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KONTO 011, 013.
2.1. Urządzenia księgowe
Zasady prowadzenia ewidencji składników majątkowych w urządzeniach księgowych
wynikają z obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont, w zakresie
odnoszącym się do kont zespołu 0 – majątek trwały, który to zespół zawiera konta 011,
013, 020, 030, 071 i 072.
Ewidencja syntetyczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych prowadzona
jest w programie komputerowym na kontach 011 i 013, natomiast analityczną prowadzi
się w książce środków trwałych. W ewidencji tej zawarto następujące informacje: nazwę
środka trwałego, datę wprowadzenia, wartość początkową.
___________________________________________________
71
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Ewidencja analityczna środków trwałych konta 011 prowadzona jest z podziałem na
grupy, wynikającym z klasyfikacji rodzajowej KŚT wprowadzonej rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 242, poz. 1622):
grupa „0” – grunty,
grupa „1” – budynki,
grupa „2” – obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
grupa „3” – kotły i maszyny energetyczne,
grupa „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania,
grupa „5” – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe,
grupa „6” – urządzenia techniczne,
grupa „7” – środki transportu,
grupa „8” – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
Zgodność prowadzonej ewidencji analitycznej z obowiązującą klasyfikacją rodzajową
środków trwałych w grupach, podgrupach i rodzajach sprawdzono przy badaniu
udokumentowania obrotów (zwiększeń i zmniejszeń) opisanych poniżej w następnym
punkcie niniejszego protokołu (IX.2.2), i uwag nie wniesiono.
Ewidencja analityczna ilościowo – wartościowa pozostałych środków trwałych konta 013
prowadzona była w księgach inwentarzowych.
Na koniec każdego roku dokonywano uzgodnień ewidencji analitycznej z ewidencją
syntetyczną, poprzez zsumowanie poszczególnych składników środków trwałych na
podstawie ksiąg inwentarzowych (analityka) dla konta 011. Uzgodnień ewidencji
analitycznej z ewidencją syntetyczną dla konta 013 dokonywano na koniec każdego roku
poprzez zsumowanie poszczególnych składników w księgach inwentarzowych.
Uzgodnioną analitykę porównywano z ewidencją syntetyczną (saldami) na kontach 011 i
013.
W toku kontroli stwierdzono, że dane zawarte w ewidencji księgowej syntetycznej i
analitycznej były zgodne z bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku. W
bilansie składniki środków trwałych (konto 011) ujęte zostały według wartości netto
tj. wartości brutto pomniejszonej o umorzenie.
2.2. Udokumentowanie obrotów na kontach (zwiększenia, zmniejszenia) 2012 rok
Strukturę majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Łęczycy (ustaloną na podstawie
ewidencji na kontach 011, 013 i 020, księgi środków trwałych, ksiąg inwentarzowych
oraz bilansu jednostki za 2011 i 2012 rok), według wartości brutto, z podziałem na
poszczególne grupy klasyfikacji środków trwałych obrazuje poniższa tabela:
Lp.
1
Wyszczególnienie
2
Stan na
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na 31 grudnia
1 stycznia
środków
środków
2012 roku
2012 roku
trwałych
trwałych
3
4
5
6
1. Grunty – grupa „0”
172 926,00
0,00
0,00
172 926,00
2. Budynki – grupa „1”
1 291 906,33 2 665 894,94
210958,93
3 746 842,34
___________________________________________________
72
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
3. Obiekty inżynierii lądowej I
wodnej – grupa „2”
1 284 840,47
4. Maszyny i urządzenia –
grupy „3-6”
976775,00
5. Środki transportu – grupa
„7”
121 622,00
6. Narzędzia i przyrządy –
grupa „8”
142 790,21
Razem
342,00
50,00
6 027,00
29 820,26
1 255 020,21
71 239,15
905 877,85
50,00
121 622,00
90,00
148 727,21
3 990 860,01
2 672 313,94
312 158,34
6 351 015,61
Pozostałe środki trwałe – konto
013
473 484,47
4 335,61
9,76
477 810,32
Wartości niematerialne i prawne
– konto 020
304 999,34
1832,70
306 832,04
W 2012 roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych ewidencjonowanych na koncie
011 w stosunku do 2011 roku wskutek przyjęcia (zakupu) nowych środków trwałych lub
przyjęcia środków trwałych z inwestycji, natomiast zmniejszenia stanu środków trwałych
wynikały z ich przekazania. Zwiększenia środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012
roku wynosiły 2 672 313,94 zł, a zmniejszenia 312 158,34 zł. Zwiększenia stanu
środków trwałych były udokumentowane wystawieniem dowodów OT, fakturami i
rachunkami. Zmniejszenia środków trwałych udokumentowano protokołami przekazania
(PT).
W celu sprawdzenia dokumentacji będącej podstawą dokonanych operacji na koncie 011
w 2012 roku, przeprowadzono kontrolę zwiększeń i zmniejszeń majątku Starostwa
Powiatowego w Łęczycy (konto 011) na podstawie niżej wymienionych dowodów
księgowych , a mianowicie:
- PT z dnia 12.12. 2012 roku – Przekazanie środka trwałego., - Wymiana instalacji
ZPE-W w Łęczycy- Środek trwały został zakupiony na podstawie dowodów zakupu –
faktury nr 116/2012 oraz rachunku nr 1/12 z dnia 17.09.2012 roku na łączna kwotę
210 958,93 zł. Przyjętemu na stan środkowi trwałemu nadano nr inwentarzowy
1/10/107/8, nr KŚT 509. Wg dowodu OT stroną przekazującą był Starosta Powiatu
Wojciech Zdziarski z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Renaty Wilińskiej, natomiast
stroną przejmującą był Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy –
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łęczycy. Wartość początkowa
przekazanego środka trwałego wynosiła 210 958,93 zł. Podstawą przekazania była
decyzja Zarządu Powiatu nr 88/2012.
- OT z dnia 29 grudnia 2012 roku – Przyjęcie Środka trwałego – Kompleksowa
termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy, wymiana
ciepła o wartości 2 454 936,01 zł. Uzyskany środek trwały został ujęty w Klasyfikacji
Środków trwałych - 107 – Budynki Oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury
fizycznej. Stawka amortyzacji została przyjęta w wysokości 2,50%. Początek
naliczania amortyzacji – 01.2013. Powyższy składnik majątkowy przyjęto do
ewidencji pod nr inwentarzowym nr 1/10/107/9.
Na podstawie analizy dokumentacji opisanej powyżej próby stwierdzono, że:
- ewidencja
analityczna
środków
trwałych
prowadzona
była
w
księgach
inwentarzowych, z uwzględnieniem 9 grup wynikających z klasyfikacji rodzajowej
KŚT wprowadzonej ww. rozporządzeniem,
- środki trwałe przyjmowane były na stan na podstawie dowodów OT i PT, które
zawierały nazwę środka trwałego, datę nabycia, datę przyjęcia do użytkowania,
krótką charakterystykę oraz wartość początkową,
___________________________________________________
73
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
dowody księgowe dotyczące przyjęcia środka trwałego, zawierały wymagane
podpisy,
środki trwałe były zaewidencjonowane w odpowiedniej grupie, podgrupie i
zakwalifikowane do odpowiedniego rodzaju.
Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w 2012 roku wynikał głównie z
zakupu. Sprawdzono dokumenty zakupu następujących składników majątkowych:
- faktura VAT nr 120/MAG/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku na zakup szafy na kwotę
762,17 zł brutto. Zakupu dokonano na podstawie złożonego zamówienia z dnia
03.02.20102 roku. Faktura wpłynęła do Starostwa dnia 9 lutego 2012 roku. Termin
płatności -14 dni – 21.02.2012 r. Zapłacono przelewem dnia 16.02.2012 roku.
- faktura VAT nr 1269/MAG/2012 z dnia 29 października 2012 roku na zakup części do
mebli (ograniczników, półek, słupków wzmocnionych) na kwotę 875,08 zł brutto.
Zakupu dokonano na podstawie zamówienia z dnia 18 października 2012 roku. Faktura
wpłynęła do Starostwa dnia 5 listopada 2012 roku. Termin płatności 14 dni – 12
listopad 2012r. Zapłacono przelewem dnia 9 listopada 2012 roku.
W wyniku sprawdzenia nie stwierdzono nieprawidłowości
zakupionych składników majątkowych w ewidencji księgowej.
w
zakresie
przyjęcia
2.3. Prawidłowość stosowanych odpisów umorzeniowych - 2012 rok
Według Zakładowego Planu Kont Konto 071 służy do ewidencji wartości początkowych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych które podlegają umorzeniu
według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych z tytułu dokonanego umorzenia.
Przyjmuje się, że jednostka amortyzuje środki trwałe jednorazowo za okres całego
roku. Zgodnie z przepisami nie umarza się gruntów. Pozostałe środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne, których wartość jest niższa niż 3.500,00 zł ujmuje się w
ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
Umorzenie powinno być naliczane na koniec roku obrotowego, a odpisy umorzeniowe
powinny być dokonywane w korespondencji z kontem 400 – „Amortyzacja”.
W Starostwie Powiatowym w Łęczycy naliczanie rocznej amortyzacji i dokonywanie
odpisów umorzeniowych prowadzone jest w systemie komputerowym przy
wykorzystaniu odpowiedniego programu.
Umorzenie środków trwałych naliczone zostało zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi
określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst z 2011 r., Dz. U. nr 74, poz. 397).
Ewidencja zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w
miesiącu wydania ich do używania winna być prowadzona na koncie 072 w
korespondencji z kontem 401 – „Zużycie materiałów i energii”.
W wyniku kontroli stwierdzono, że odpisy umorzeniowe za 2012 rok dla każdego środka
trwałego, wyliczone zostały i ujęte w tabeli amortyzacyjnej, z podziałem na
poszczególne grupy rodzajowe środków trwałych. Analiza dokumentacji w zakresie
stosowanych odpisów umorzeniowych wykazała, że środki trwałe amortyzowane były
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do
używania. W jednostce przyjęto dla wszystkich środków trwałych liniową metodę
umorzenia.
Wartość umorzenia przedstawiała się następująco:
___________________________________________________
74
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
na dzień 01.01.2012r.
zwiększenia
zmniejszenia
wartość umorzenia za 2012r.
na dzień 31.12.2012r.
-
1 409 709,89 zł
50,00 zł
72 571,96 zł
161 892,59 zł
1 499 080,52 zł
Powyższa kwota umorzeń dotyczy wyłącznie środków trwałych, gdyż wyodrębniony
program do ewidencji środków trwałych nie obejmuje ewidencji programów (wartości
niematerialnych i prawnych powyżej 3 500,00 zł). W związku z powyższym suma
umorzeń na kwotę 1 499 080,52 zł dotyczy wyłącznie środków trwałych.
Natomiast saldo konta 071 obejmuje umorzenia środków trwałych tj. 1 499 080,52 zł
oraz umorzenia oprogramowań o wartości powyżej 3 500,00 zł- tj.60 959,68 zł.
Testy dotyczące ewidencji majątku Powiatu stanowią załącznik nr 8
kontroli.
do protokołu
3. INWENTARYZACJA
3.1. Instrukcja inwentaryzacyjna. Terminy przeprowadzania
inwentaryzacji
Zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie
Powiatowym w Łęczycy uregulowano w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem
trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w
Starostwie Powiatowym w Łęczycy wprowadzonej zarządzeniem nr 1/2011 Starosty
Łęczyckiego z dnia 3 stycznia 2011 roku ( Zał. nr 3 do zarządzenia.)
Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji określona w instrukcji, była zgodna z
unormowaniami wynikającymi z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (jednolity tekst – z 2009 r., Dz. U. nr 152, poz. 1223).
Zarówno w aktualnej, jak również w poprzednio obowiązującej instrukcji
inwentaryzacyjnej zapisano, że raz na 4 lata należy przeprowadzić inwentaryzację:
środków trwałych, uznając na potrzeby inwentaryzacji, że środki trwałe jednostki
znajdują się na terenie strzeżonym. W aktualnie obowiązującej instrukcji ustalono, że
raz na 4 lata należy przeprowadzić inwentaryzację: środków trwałych, pozostałych
środków trwałych w używaniu oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków
trwałych w budowie – w drodze spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania
wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych
różnic.
Konkretne terminy przeprowadzania inwentaryzacji określał każdorazowo Starosta w
odrębnym zarządzeniu.
3.2. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w jednostce ostatnią
inwentaryzację składników majątkowych przeprowadzano w 2010 roku.
pełną
W powyższym zakresie obowiązywała w Starostwie Instrukcja w sprawie gospodarki
majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone
___________________________________________________
75
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
mienie.
Inwentaryzacja składników majątkowych została przeprowadzona na podstawie
zarządzenia nr 50/2010 Starosty powiatu Łęczyckiego z dnia 7 września 2010 roku w
sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Zgodnie z zarządzeniem została powołana 3
osobowa Komisja Inwentaryzacyjna której zadaniem było przeprowadzenie pełnej
inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa, w terminie od dnia 11 października
2010 roku do dnia 25 października 2010 roku. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym
załącznik do zarządzenia inwentaryzacja miała być przeprowadzona w niżej
wymienionych obiektach w następujących terminach:
1. środki trwałe , pozostałe środki trwałe,
Pieniężne, druki ścisłego zarachowania - Starostwo Powiatowe – parter garaże,
11.10.2010r. – 25.10.2010r. – spis z natury, protokół kontroli kasy
2. środki trwałe, pozostałe środki trwałe – Starostwo Powiatowe – I piętro, od
11.10.2010r do 25.10.2010r. - spis z natury
3. środki trwałe, pozostałe środki trwałe 11.10.2010r. do 25.10.2010r. – spis z natury
Starostwo Powiatowe – II piętro, od
4. środki trwałe, pozostałe środki trwałe Starostwo Powiatowe – budynek przy Al. Jana
Pawła II – od 11.10.2010r. do 25.10.2010r. – spis z natury
Po przeprowadzonych spisach z natury Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła Protokół z
rozliczenia wyników inwentaryzacji, zgodnie z którym wartość spisanych składników
majątkowych wynosiła:
- środki trwałe ( k – 011)
-
- środki trwałe w używaniu ( k – 013)
-
2 644 308,65 zł
484 436,94 zł
Wartość ewidencyjna składników majątkowych wynosiła:
- środki trwałe
( k – 011)
- środki trwałe w używaniu ( k -013)
-
2 644 308,65 zł
-
484 436,94 zł
W wyniku przeprowadzonych spisów nadwyżek ani niedoborów nie stwierdzono.
Protokół podpisali wszyscy członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej.
W dniu 20.12.2010 roku Starosta Łęczycki zatwierdził rozliczenie końcowe sporządzone
przez Komisję Inwentaryzacyjną podpisując decyzję kierownika jednostki w sprawie
różnic inwentaryzacyjnych.
W czasie postępowania kontrolnego sprawdzono sposób przeprowadzenia i rozliczenia
inwentaryzacji składników majątkowych i stwierdzono, co następuje:
- osoby materialnie odpowiedzialne za spisywany majątek złożyły przed rozpoczęciem
spisu oświadczenia informujące o tym, że wszystkie dowody przychodowe i
rozchodowe zostały przekazane do księgowości,
- spisu dokonano w dniach od 11 października 2010 roku do 25 października 2010
roku, na arkuszach spisowych traktowanych, jako druki ścisłego zarachowania,
- zespoły spisowe dokonały spisu z natury w ustalonym składzie osobowym i w
wyznaczonym terminie,
- osoby materialnie odpowiedzialne za spisywany majątek złożyły po zakończeniu
spisu oświadczenia informujące, że osobiście uczestniczyły w inwentaryzacji
powierzonych im składników majątkowych i nie wnoszą żadnych uwag do pracy
zespołów spisowych, oraz że wszystkie składniki, za które ponoszą odpowiedzialność
objęte zostały spisem z natury,
___________________________________________________
76
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
-
na arkuszach spisowych znajdywały się podpisy: członków zespołów spisowych,
osoby materialnie odpowiedzialnej, osoby dokonującej wyceny składników
majątkowych i osoby sprawdzającej.
Przedstawione w aktywach (bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku) wartości środków
trwałych i pozostałych środków trwałych po uwzględnieniu umorzenia, oraz pozostałe
aktywa i pasywa były zgodne ze stanem wynikającym z przeprowadzonej
inwentaryzacji.
Zgodnie z zarządzeniem nr 50/2010 roku o przeprowadzeniu inwentaryzacji inne
składniki pasywów i aktywów objęte zostały inwentaryzacją poprzez potwierdzenie sald
bądź weryfikację stanów faktycznych z dokumentacją źródłową oraz przeprowadzenia
kontroli kasy. Powyższe weryfikacje zostały przeprowadzone poprzez powołane zespoły,
które sporządziły:
1)
Protokół
z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze
potwierdzenia sald na dzień 30 września 2010 roku, - w ramach przeprowadzonej
inwentaryzacji dokonano:
- potwierdzenia sald rachunków bankowych ze stanem środków pieniężnych z Banku
Spółdzielczego w Poddębicach O/Góra Św. Małgorzaty F/ Łęczyca na kwotę
4 128 122,45zł
- potwierdzenia zgodności sald kredytów z saldami w:
W Banku Spółdzielczym w Poddębicach O/Góra Św. Małgorzaty F/ w Łęczycy na kwotę
3 000 000,00 zł
Banku Spółdzielczym w Zgierzu na kwotę 476 664,00 zł
Banku Ochrony Środowiska S.A.O/Łódź na kwotę 2 625 008,00 zł
Banku Nordea na kwotę 1 912 500,00 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 3 510 000,00 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2 250 000,00 zł
- potwierdzenia sald pożyczek – zgodności sald z saldem pożyczkobiorcy
- potwierdzenia sald należności z saldami kontrahentów – ZOZ w Łęczycy – kwotę
37 118,13 zł.
2) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości
sald(stanów) na dzień 30 września 2010 roku.
Inwentaryzacją objęto stany sald wykazanych księgach jednostki , które nie podlegały
inwentaryzacji drodze potwierdzenia bądź spisowi z natury- weryfikacji poddano salda
konta 080 – Inwestycje – środki trwałe w budowie.
3) Protokół kontroli kasy z dnia 10 października 2010 roku obejmujący stan gotówki e
kasie oraz druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie.
Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji określona w instrukcji, była zgodna z
unormowaniami wynikającymi z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (jednolity tekst – z 2009 r., Dz. U. nr 152, poz. 1223).
___________________________________________________
77
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
X.
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW ORAZ
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI AMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. POMOC FINANSOWA
POMOC FINANSOWA UDZIELANA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO – 2011 - 2012
W 2011 roku Powiat Łęczycki udzielał pomocy finansowej innym jednostkom samorządu
terytorialnego.
W 2011 roku Powiat Łęczycki udzielił pomocy finansowej:
Powiat Łęczycki w 2011 roku udzielił pomocy celowej:
- Gminie Janowiec – w wysokości 5 000,00 zł – pomoc finansowa na usuwanie skutków
powodzi
- Powiatowi Opoczyńskiemu – w wysokości 5 000,00 zł – pomoc finansowa na usuwanie
skutków powodzi
Rok 2012
- Przekazanie środków dla Miasta Łęczyca związku z powierzeniem zadania –
prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie 54 000,00 zł – kwota dotacji zapisana w
budżecie Powiatu na 2012r. – dz.921 rozdz.92116.
XI.
INNE USTALENIA
Wyliczenie osiągniętej wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Powiat Łęczycki w 2012 roku prowadził niżej wymienione szkoły i placówki, stanowiące
jednostki organizacyjne, będące jednostkami budżetowymi:
−
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
−
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
−
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy
−
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy
−
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stęplewie
−
Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku
−
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
−
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęczycy
−
Technikum dla Dorosłych w Piątku
−
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r.,
Dz. U. nr 97, poz. 674 ze zm.) nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia
nauczycielom średnich wynagrodzeń ustalonych w ust. 3 art. 30 ww. ustawy.
Zasady obliczania średnich wynagrodzeń określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
___________________________________________________
78
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.
U. nr 6, poz. 35 ze zm.).
Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę
poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
W przypadku nie osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich
wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego
ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w
danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela a
iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3,
ustalonych w danym roku.
Kwota różnicy była dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających
wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacona w terminie do dnia 31 stycznia
roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w
formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do okresu
zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono
kwotę różnicy.
W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który
podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego
sporządzał sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty
różnicy, o ile wystąpiła.
Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkładał
sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a
także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół
prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Sprawozdanie zbiorcze przygotowywane było przez Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Pomocy Społecznej ze sprawozdań przedstawionych przez szkoły i placówki prowadzone
przez Powiat Łęczycki .
Do sprawozdań z poszczególnych szkół i placówek załączona jest informacja o
średniorocznej strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach poniesionych na
wynagrodzenia.
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem zbiorczym średnie wynagrodzenie nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych
prowadzonych prze Powiat Łęczycki z uwzględnieniem kwoty różnicy, o której mowa w
art.30a ust.2 ustawy Karta Nauczyciela kształtowało się następująco:
Suma iloczynów
Średnioroczna liczba
średniorocznej liczby
etatów ustalana dla
etatów i średnich
Średnie wynagrodzenie
okresów obowiązywania
Wydatki poniesione
wynagrodzeń, o
poszczególnych kwot
Wskaźniki
w roku na
których
mowa
w
art.
bazowych
określone w
wynagrodzenia w
Stopnie awansu
30 ust. 3 Karty
Lp.
art. 30 ust. 3
składnikach
zawodowego
Nauczyciela,
Karty
wskazanych w art.
ustalonych
dla
od dnia
od dnia
od dnia
od dnia
Nauczyciela
30 ust.1 Karty
okresów
1 stycznia do 1 września 1 stycznia do 1 września
nauczyciela
obowiązywania
dnia 31
do dnia 31
dnia 31
do dnia 31
poszczególnych
kwot
sierpnia
grudnia
sierpnia
grudnia
bazowych
Kwota
różnicy
___________________________________________________
79
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
1
2
3
(kol. 3 x B1)
(kol. 3 x B2)
4
5
8x(kol. 4x kol.6) +
4x(kol.5xkol.7)
6
7
(kol. 9 - kol.
8)
8
9
10
314 892,58
1 stażysta
100%
2.618,10
2.717,59
10,85
5,83
290 625,28
24 267,30
2 kontraktowy
111%
2.906,09
3.016,52
63,85
57,12
2 173 645,26
2 366 367,95 192 722,69
3 mianowany
144%
3.770,06
3.913,33
102,45
115,84
4 903 221,76
5 075 683,34 172 461,58
4 dyplomowany
184%
4.817,30
5.000,37
110,67
106,42
6 393 602,23
6 770 821,94 377 219,71
W wyniku dokonanej analizy, na podstawie uzyskanych danych, kontrolowana jednostka
samorządu terytorialnego (Powiat Łęczycki) sporządziła sprawozdanie dotyczące 2012
roku w zakresie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę
jednostkę. Sprawozdanie zostało sporządzone przez tę jednostkę w dniu 11 stycznia
2013 roku, tj. w terminie wynikającym z art. 30a ust.4 ustawy Karta Nauczyciela.
Sprawozdanie zostało sporządzone przez Edwarda Banasika Kierownika Działu Oświaty
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz podpisane przez Starostę Powiatu
Łęczyckiego Wojciecha Zdziarskiego
Wymienione sprawozdanie za 2012 rok sporządzono na formularzu i w wersji
elektronicznej (wersja wzoru z 30 sierpnia 2012 roku – MEN, www.men.gov.pl), w
związku z powyższym sprawozdanie zawierało wszystkie wymagane przepisami dane.
W 2012 roku nie wystąpiła sytuacja w której Powiat Łęczycki musiałby ustalić dodatki
uzupełniające. Powiat wydał na wynagrodzenia nauczycieli więcej o 766 671,28 zł niż
średnie wynagrodzenia nauczycieli, określone w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.
Ustalono, że dane ujęte w sprawozdaniu zostały wykazane w wysokościach
wynikających ze sprawozdań jednostkowych poszczególnych jednostek oświatowych.
Informacje jednostkowe o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach
poniesionych
na
wynagrodzenia
nauczycieli
w
poszczególnych
jednostkach
sprawozdawczych, po przeprowadzeniu analizy – zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela, zostały sporządzone przez pracowników Zespołu Jednostek Budżetowych,
prowadzącego obsługę finansowo-księgową
jednostek Oświatowych. Sprawozdania
zostały podpisane przez kierowników poszczególnych jednostek. Powyższe informacje
zawierały zestawienie struktury zatrudnienia w przeliczeniu na etaty dla każdego z
miesięcy z osobna oraz faktyczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wszystkich
nauczycieli w danym stopniu awansu.
Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w ww. sprawozdaniu, wysokość wynagrodzeń
wypłaconych nauczycielom w roku 2012, w podziale na stopnie awansu zawodowego
przekraczała średnie wynagrodzenie zagwarantowane w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
W związku z powyższym nie dokonano podziału i wypłaty za wskazany okres
jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Powyższych ustaleń kontrolujący dokonał na podstawie wymienionych powyżej
sprawozdań jednostkowych z załączonymi do nich informacjami, sprawozdania
zbiorczego, zestawienia przeprowadzonych kontroli w szkołach ponadgimnazjalnych i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczycki za 2012 rok.
___________________________________________________
80
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
XII.
USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.
Protokół zawiera 81 ponumerowane i zaparafowane strony. Fakt przeprowadzenia
kontroli odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Łęczycy pod pozycją
2/2013.
W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niżej wymienione osoby:
1. Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki,
2. Renata Wilińska – Skarbnik Powiatu,
3. Ireneusz Barański – Sekretarz Powiatu,
4. Marzena Kamińska – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
5. Paulina Kowalczyk – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:
1. Protokół kontroli kasy,
2. Test kontrolny dot. kontroli finansowej,
3. Wyjaśnienia Skarbnik Powiatu dot. sald konta 130,
4. Test do kontroli prawidłowości przeprowadzonych na koncie 201
5. Wyjaśnienia Skarbnik Powiatu dot. planowanych dochodów ze sprzedaży mienia,
6. Wyjaśnienia Starosty dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7. Zestawienie faktur realizacji inwestycji,
8. Testy dot. mienia Powiatu,
9. Wykaz akt kontroli
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umowa z wykonawcą, gwarancja
ubezpieczeniowa d zamówienia „Kompleksowa Termomodernizacja budynków Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła
ciepła.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano
w dniu 3 marca 2014 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami
pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.
Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy
podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych
wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.
Kontrolujący:
Jednostka kontrolowana:
......................................
(Andrzej Kowalczyk)
___________________________________________________
81
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424
Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:
...................................................................................................
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
___________________________________________________
82

Podobne dokumenty