göteborgs stads grafiska profilhandbok

Komentarze

Transkrypt

göteborgs stads grafiska profilhandbok
g ö t e b o r g s s ta d s grafiska p r o f i l h a n d b o k
Göteborgs Stad · Stadskansliet · 404 82 Göteborg
Därför behöver
Göteborgs Stad en grafisk profil.
Göteborgs Stad är idag en omfattande, offentlig organisation med uppgiften att
tjäna stadens medborgare. Verksamheten bygger på att valda representanter avgör
hur Göteborgs Stads ekonomi och verksamhet ska organiseras.
Oavsett politisk majoritet finns bland stadens valda representanter en
strävan efter att på bästa sätt gynna stadens utveckling. Vikten av en enhetlig och
tydlig profil ter sig i ljuset av det ganska självklar. Vår logotyp är bäraren av allt
Göteborgs Stad står för och blir en stark och tydlig symbol. Att ladda den med
värden som kvalitet, omsorg och service är egentligen ingen grafisk fråga. Snarare
är det en daglig uppgift för alla oss som verkar för den goda staden.
Med andra ord är det lika angeläget för oss att vårda vårt varumärke som
det är för privata näringsidkare. Att låta vårt särpräglade stadsvapen införlivas i en
konsekvent grafisk miljö är en viktig del i det arbetet. Kvittot på hur väl vi lyckas
avspeglas nämligen i attityden till vår logotyp. Om den ska kunna symbolisera
människors uppfattning av staden Göteborg måste vårt grafiska ansikte utåt vara
så tydligt som möjligt. Men det är också en fråga om demokrati – den kommunala
tillhörigheten ska vara lätt att uppfatta för alla som kommer i kontakt med oss.
Den här handboken innehåller Göteborgs Stads nya grafiska profil. Vid
första anblicken kan den vara förvillande lik ett regelverk och på sätt och vis är
den det. Se den dock hellre som en rådgivare som hjälper dig att handskas
varsamt med vår stads vapen.
Den nya, grafiska profilen bidrar till att göra vår stad ännu starkare i
framtiden. Precis som summan av våra gemensamma ansträngningar.
ulf källström
i n f o r m at i o n s d i r e k t ö r
roger bodin
stadsdirektör
2
G R AF I S K D ES I G N: AN D E R S B O D E B EC K · P R O D U KTI O N: I N FO R M R E K LAM BYRÅ
1891
1621
vilse i handboken?
Tanken med den här handboken är att den ska underlätta
H E R A L D I S K T H Ö G E R S T Ä L LT L E J O N I
G Ö T E B O R G S S TA D S VA P E N , S O M D E T
GÖTEBORGS SIGILL ENLIGT UTKASTET
FA S T S T Ä L LT S O C H K O N F I R M E R AT S AV
T I L L 1 6 2 1 Å R S P R I V I L E G I E B R E V.
HANS KUNGLIGA MAJESTÄT OSCAR II.
För att göra en lång historia kort.
när du beställer brevpapper, skapar trycksaker eller liknande, samtidigt
Göteborgs stadsvapen är unikt. Dels innehåller det riksvapnet Göta Lejon och Svea
som den hjälper oss att hålla en konsekvent grafisk profil. Sprid den därför
Rikes sköld, två bevis på ett förtroende som inte förlänats någon annan kommun.
gärna till de leverantörer du arbetar med idag. Dock är den tänkt att vara
rådgivande snarare än tvingande, och omfattar heller inte alla situationer.
Dels har det stormat kring vårt vapen sedan staden fick sina privilegier 1621. Skälet
Om du behöver logotypen för Göteborgs Stad finns den att hämta på
är att lejonet i heraldisk mening är vänsterställt (vänt åt höger för betraktaren) vilket
stadens officiella webbplats www.goteborg.se.
Du kan också vända dig till Stadskansliet Information.
är mycket ovanligt. Tvisten blossade upp med ojämna mellanrum ända fram till
1952, då Gustav vi Adolf godkände vapenmålningen. Under årens lopp har den bytt
skepnad otaliga gånger, men det klassiska lejonet är fortfarande enkelt att känna igen.
Fortfarande är det också en mycket bra symbol för en stolt stad med uråldriga anor.
1952
1932
18
R I K S H E R A L D I K E R Ä M B E T E T S VA P E N F Ö R S L A G
DET TECKNADE ORIGINALET
FRÅN ÅR 1932 MED HERALDISKT
T I L L D A G E N S VA P E N , G I L L AT AV
H Ö G E R S T Ä L LT L E J O N .
G U S TA F V I A D O L F Å R 1 9 5 2 .
3
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
d i g i ta l p u b l i c e r i n g
De grundläggande reglerna för stadens profil gäller naturligtvis också vid digital publicering.
Dock finns det tekniska begränsningar för typografi på internet. Vad gäller webbplatser är kraven på tydlighet särskilt stora,
eftersom ovana användare kan ha svårt att se vem som är avsändare. På webbplatser för nämnder, förvaltningar och kommunala
enheter ska därför Göteborgs vapen placeras högst upp i det övre vänstra hörnet eller på annan tydlig plats, som en klickbar
länk till www.goteborg.se. Mer information vid produktion av webbplatser finns på Stadskansliet och adb-kontoret.
Officiell webbplats
g ö t e b o r g s s ta d , p r i m ä r v e r s i o n
Stadens logotyp består av två delar: stadens vapen och stadens namn. Överst vilar vapenskölden med ”ett gult upprätt stående,
krönt lejon med en blå sköld med tre silverströmmar. Vänster framtass håller en blå vapensköld med tre gula kronor och
den högra svingar ett svärd”. Under skölden är texten ”Göteborgs Stad” satt i versaler. Denna version, med vapensköld i färg och
svart text, är den logotyp som används i de allra flesta fall. För de sammanhang där primärversionen inte kommer till sin rätt
(beroende på format eller produktionsmetod) finns logotypen i två andra uppställningar. Fortfarande gäller dock att logotypen är ett
fast original. Storleksförhållandet mellan sköld och text får därför inte förändras. Av samma skäl är deras inbördes placering fast.
systematik för e-post
och webbplatser
e-post
Standard: förvaltning/[email protected]örvaltning/bolag.goteborg.se
Exempel:
[email protected]
personlig e-post
Standard: fö[email protected]örvaltnings-/bolagsnamn.goteborg.se
Exempel:
[email protected]
domännamn
Standard: www.förvaltnings-/bolagsnamn.goteborg.se
Exempel:
4
17
www.adb-kontoret.goteborg.se
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
bilar
Det finns olika typer av bilar i stadens tjänst, och därmed olika sätt att märka dem på.
Här är några exempel.
g ö t e b o r g s s ta d , l i g g a n d e v e r s i o n
Den sekundära versionen av logotypen är liggande. Denna version är skapad för att användas
vid breda eller liggande format. Dessutom har texten betonats i förhållande till symbolen,
så att den ska fungera väl även i mindre storlek.
g ö t e b o r g s s ta d , m i n d r e v e r s i o n
Det finns även en modifierad version av den primära, stående logotypen.
Skillnaden är att texten proportionerligt är större än symbolen. Denna version är tänkt att användas vid
återgivning i mindre storlek, då det är extra viktigt att namnet är tydligt. Observera att denna version
precis som övriga varianter är ett fast original, som inte får förändras på något sätt.
16
5
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
fa x pa p p e r
Ett fax har ännu fler mottagare än ett brev. Ett råd är därför att använda det särskilt framtagna försättsbladet i
officiella sammanhang. Det är luftigt, tydligt och lämnar god plats för ditt meddelande. Om du vill skapa en egen variant
har vi två tips. Utgå från den befintliga profilen, och undvik bilder eller illustrationer som tar tid i faxen.
blå pms 293
T E L E FA X
röd pms 185
TILL:
FRÅN:
SIDOR:
D AT U M :
svarta konturer
guld pms 871
svart text
PRESSMEDDELANDE
TILL:
g ö t e b o r g s s ta d i p m s - f ä r g e r .
Den huvudsakliga versionen av logotypen är i PMS-färger. De ingår i det internationella PMS-systemet
¨
(Pantone Matching System) som ofta används vid produktion av affischer, brevpapper, visitkort och dylikt.
FRÅN:
D AT U M :
ÄMNE:
Göteborgs Stad · Stadskansliet · 404 82 Göteborg · Tel 031-00 00 00 · www.goteborgsstad.se
g ö t e b o r g s s ta d i 4 - f ä r g , e c - s k a l a
För reproduktion i annonser, broschyrer och dylikt kan en 4-färgsvariant av logotypen användas.
Vid tryck i 4-färg anges färgerna enligt följande:
Blå = Cyan 100%, Magenta 56%
Röd = Cyan 5%, Magenta 90%, Gul 95%
Guld = Cyan 40%, Magenta 43%, Gul 84%, Svart 8%
g ö t e b o r g s s ta d i m i n d r e f o r m at
Vid reproduktion i mindre skala kan guldfärgen i vapnet ersättas med
antingen en annan pms-färg eller en 4-färgsblandning, beroende på tryckmetod.
Vid tryck med pms-färger kan guldfärgen ersättas med pms 124.
Vid 4-färgstryck anges den alternativa guldfärgen enligt följande: Cyan 10%, Magenta 40%, Gul 80%
6
Göteborgs Stad · Stadskansliet · 404 82 Göteborg · Tel 031-00 00 00 · Fax 031-00 00 00
www.goteborg.se
15
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
visitkort
Visitkortet representerar inte bara en person, utan också Göteborgs Stad som helhet. Kontrollera därför att alla
visitkort du beställer överensstämmer med mallen nedan. Givetvis gäller regeln om en frizon runt logotypen också här.
Typsnittet som används för personens namn är Times, 8,3 punkter med 8 spärr. Titeln sätts med kapitäler i
Times, 6 punkter med 40 spärr. För övrig information används Times 7/10 punkter med 5 spärr.
Siffrorna i telefon- och faxnummer grupperas 2-2-2, eller 3-2-2.
6
Kommunstyrelsen
6
Oscar Oscarsson
ORDF…RANDE
Kommunstyrelsen á 404 82 Göteborg
Direkt 031-31 31 32 á Tel 031-30 30 30
Fax 031-31 31 31 á Mobil 0708-32 32 32
[email protected]
g ö t e b o r g s s ta d , s va r t v i t
För positivt 1-färgstryck eller 2-färgstryck finns en svartvit version.
Skölden och texten ska alltid återges i svart, ej i andra kulörer.
korrespondenskort
Korrespondenskort är flitigt använda bärare av vår grafiska identitet.
De följer samma grafiska mall som visitkorten.
10
g ö t e b o r g s s ta d , s va r t v i t l i g g a n d e
Den svartvita logotypen finns också i liggande form.
10
Göteborgs Stad · Stadskansliet á 404 82 Göteborg
Direkt 031-31 31 32 á Tel 031-30 30 30
Fax 031-31 31 31 á Mobil 0708-32 32 32
[email protected]
g ö t e b o r g s s ta d , s va r t v i t m i n d r e
Det finns också en modifierad svartvit variant av den stående logotypen, som
lämpar sig särskilt väl för reproduktion i mindre skala.
14
7
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
egna logotyper
i da g .
Idag ingår det gamla fristående lejonet i många logotyper, något som strider mot den nya profilen på två punkter.
Dels får lejonet inte avbildas utan vapensköld. Och dels stipulerar frizonen att lejonet inte kan förenas med andra
logotyper. Allt för att stadens logotyp stolt ska stå på egna ben, och inte riskera att försvinna in i andra logotyper.
g ö t e b o r g s s ta d , n e g at i v
För placering mot mörka eller helt svarta bakgrunder finns en negativ version av logotypen.
Skölden och texten återges alltid i vitt, aldrig i andra kulörer.
Postadress
Besšksadress
Telefon
Telefax
Bankgiro
Postgiro
GothNet HB
403 31 Gšteborg
Rosenlundsgatan 4
031-61 30 00
031-13 80 27
714-2987
28 72 67-9
imorgon.
Stadens logotyp ska i framtiden användas för att markera samhörighet med Göteborgs Stad. Dock bör den placeras på
behörigt avstånd från företagets eller organisationens egen logotyp. Ett exempel på hur brevpapper kan se ut finns i skissen nedan.
g ö t e b o r g s s ta d , n e g at i v l i g g a n d e
Den negativa logotypen finns också i liggande form.
g ö t e b o r g s s ta d , n e g at i v m i n d r e
Postadress
Besšksadress
Telefon
Telefax
Bankgiro
Postgiro
GothNet HB
403 31 Gšteborg
Rosenlundsgatan 4
031-61 30 00
031-13 80 27
714-2987
28 72 67-9
Modifierad variant av den stående logotypen, där texten betonas på symbolens bekostnad.
Avsedd för återgivning i mindre skala.
8
13
grafisk profil göteborgs stad
typografi
Typsnittet som används i logotypen heter Baker Signet. I logotypen är stadens namn alltid versalt.
I löpande text skrivs namnet dock versalgement, det vill säga med stora begynnelsebokstäver. Det heter således alltid
Göteborgs Stad när vi skriver brev eller liknande. För all text som inte ingår i logotyper används det klassiska typsnittet
Times. Det är valt för dess goda läsbarhet, och fungerar lika bra i pc- som Macintoshmiljö.
grafisk profil göteborgs stad
frizon
För att logotypen ska komma till sin rätt bör den placeras så att den inte kolliderar med andra grafiska element.
Utrymmet runt symbolen och texten som inte får invaderas kallas frizon. I skissen ser du hur frizonens storlek bestäms.
Tänk också på att bara använda logotypen i färg mot en ljus bakgrund. Ovanpå bilder, illustrationer
eller mörka bakgrunder bör den negativa varianten av logotypen användas.
Baker Signet
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
12345678901234567890123
Älvsborg
Lorem ipsumm parum dide hoiles multimalses
contras klatus imodium lorem ipsumm parum
dide hoiles multimalses contras klatus
12
9
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
s y s t e m at i k
Det finns tre nivåer i systematiken kring Göteborgs Stads logotyp.
Vilken som används beror på vem som är avsändare. De får inte förvrängas eller förändras på något sätt.
City of Göteborg
nivå 1
Huvudlogotypen används då avsändaren är Göteborgs Stad i sin helhet.
Texten ”Göteborgs Stad” är de enda ord som skrivs med versaler.
i n t e r n at i o n e l l v e r s i o n , f ä r g
I internationella sammanhang används en logotyp som kompletterats med texten ”City of Göteborg” under den
ordinarie texten. Observera att vår policy är att använda ”Göteborg” snarare än ”Gothenburg”, även i löpande text.
Vänd dig alltid till Stadskansliet Information om du är osäker på hur Göteborgs Stad uttrycks på ett främmande språk.
Stadsbyggnadskontoret
nivå 2a
Vill man markera samhörigheten med Göteborgs Stad används version 2a,
där stadens namn är i versaler, och enhetens namn är versalgement.
Stadsbyggnadskontoret
City of Göteborg
i n t e r n at i o n e l l v e r s i o n , s va r t v i t
Den internationella versionen av logotypen finns också i svartvitt.
nivå 2b
I de fall man vill markera att avsändaren är en särskild enhet används respektive
logotyp på nivå 2. Enhetens namn skrivs versalgement, det vill säga med stor
begynnelsebokstav och små påföljande bokstäver.
Stadsbyggnadskontoret
City of Göteborg
Stadsbyggnadsdistrikt Centrum
nivå 3
Om man vill poängtera att avsändaren är en del inom den större enheten
i n t e r n at i o n e l l v e r s i o n , n e g at i v
(exempelvis en avdelning inom en förvaltning) används logotypen på nivå 3.
För placering mot mörka eller svarta bakgrunder finns en negativ version av den internationella logotypen.
Här skrivs båda raderna versalgement.
10
11
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
s y s t e m at i k
Det finns tre nivåer i systematiken kring Göteborgs Stads logotyp.
Vilken som används beror på vem som är avsändare. De får inte förvrängas eller förändras på något sätt.
City of Göteborg
nivå 1
Huvudlogotypen används då avsändaren är Göteborgs Stad i sin helhet.
Texten ”Göteborgs Stad” är de enda ord som skrivs med versaler.
i n t e r n at i o n e l l v e r s i o n , f ä r g
I internationella sammanhang används en logotyp som kompletterats med texten ”City of Göteborg” under den
ordinarie texten. Observera att vår policy är att använda ”Göteborg” snarare än ”Gothenburg”, även i löpande text.
Vänd dig alltid till Stadskansliet Information om du är osäker på hur Göteborgs Stad uttrycks på ett främmande språk.
Stadsbyggnadskontoret
nivå 2a
Vill man markera samhörigheten med Göteborgs Stad används version 2a,
där stadens namn är i versaler, och enhetens namn är versalgement.
Stadsbyggnadskontoret
City of Göteborg
i n t e r n at i o n e l l v e r s i o n , s va r t v i t
Den internationella versionen av logotypen finns också i svartvitt.
nivå 2b
I de fall man vill markera att avsändaren är en särskild enhet används respektive
logotyp på nivå 2. Enhetens namn skrivs versalgement, det vill säga med stor
begynnelsebokstav och små påföljande bokstäver.
Stadsbyggnadskontoret
City of Göteborg
Stadsbyggnadsdistrikt Centrum
nivå 3
Om man vill poängtera att avsändaren är en del inom den större enheten
i n t e r n at i o n e l l v e r s i o n , n e g at i v
(exempelvis en avdelning inom en förvaltning) används logotypen på nivå 3.
För placering mot mörka eller svarta bakgrunder finns en negativ version av den internationella logotypen.
Här skrivs båda raderna versalgement.
10
11
grafisk profil göteborgs stad
typografi
Typsnittet som används i logotypen heter Baker Signet. I logotypen är stadens namn alltid versalt.
I löpande text skrivs namnet dock versalgement, det vill säga med stora begynnelsebokstäver. Det heter således alltid
Göteborgs Stad när vi skriver brev eller liknande. För all text som inte ingår i logotyper används det klassiska typsnittet
Times. Det är valt för dess goda läsbarhet, och fungerar lika bra i pc- som Macintoshmiljö.
grafisk profil göteborgs stad
frizon
För att logotypen ska komma till sin rätt bör den placeras så att den inte kolliderar med andra grafiska element.
Utrymmet runt symbolen och texten som inte får invaderas kallas frizon. I skissen ser du hur frizonens storlek bestäms.
Tänk också på att bara använda logotypen i färg mot en ljus bakgrund. Ovanpå bilder, illustrationer
eller mörka bakgrunder bör den negativa varianten av logotypen användas.
Baker Signet
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
12345678901234567890123
Älvsborg
Lorem ipsumm parum dide hoiles multimalses
contras klatus imodium lorem ipsumm parum
dide hoiles multimalses contras klatus
12
9
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
egna logotyper
i da g .
Idag ingår det gamla fristående lejonet i många logotyper, något som strider mot den nya profilen på två punkter.
Dels får lejonet inte avbildas utan vapensköld. Och dels stipulerar frizonen att lejonet inte kan förenas med andra
logotyper. Allt för att stadens logotyp stolt ska stå på egna ben, och inte riskera att försvinna in i andra logotyper.
g ö t e b o r g s s ta d , n e g at i v
För placering mot mörka eller helt svarta bakgrunder finns en negativ version av logotypen.
Skölden och texten återges alltid i vitt, aldrig i andra kulörer.
Postadress
Besšksadress
Telefon
Telefax
Bankgiro
Postgiro
GothNet HB
403 31 Gšteborg
Rosenlundsgatan 4
031-61 30 00
031-13 80 27
714-2987
28 72 67-9
imorgon.
Stadens logotyp ska i framtiden användas för att markera samhörighet med Göteborgs Stad. Dock bör den placeras på
behörigt avstånd från företagets eller organisationens egen logotyp. Ett exempel på hur brevpapper kan se ut finns i skissen nedan.
g ö t e b o r g s s ta d , n e g at i v l i g g a n d e
Den negativa logotypen finns också i liggande form.
g ö t e b o r g s s ta d , n e g at i v m i n d r e
Postadress
Besšksadress
Telefon
Telefax
Bankgiro
Postgiro
GothNet HB
403 31 Gšteborg
Rosenlundsgatan 4
031-61 30 00
031-13 80 27
714-2987
28 72 67-9
Modifierad variant av den stående logotypen, där texten betonas på symbolens bekostnad.
Avsedd för återgivning i mindre skala.
8
13
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
visitkort
Visitkortet representerar inte bara en person, utan också Göteborgs Stad som helhet. Kontrollera därför att alla
visitkort du beställer överensstämmer med mallen nedan. Givetvis gäller regeln om en frizon runt logotypen också här.
Typsnittet som används för personens namn är Times, 8,3 punkter med 8 spärr. Titeln sätts med kapitäler i
Times, 6 punkter med 40 spärr. För övrig information används Times 7/10 punkter med 5 spärr.
Siffrorna i telefon- och faxnummer grupperas 2-2-2, eller 3-2-2.
6
Kommunstyrelsen
6
Oscar Oscarsson
ORDF…RANDE
Kommunstyrelsen á 404 82 Göteborg
Direkt 031-31 31 32 á Tel 031-30 30 30
Fax 031-31 31 31 á Mobil 0708-32 32 32
[email protected]
g ö t e b o r g s s ta d , s va r t v i t
För positivt 1-färgstryck eller 2-färgstryck finns en svartvit version.
Skölden och texten ska alltid återges i svart, ej i andra kulörer.
korrespondenskort
Korrespondenskort är flitigt använda bärare av vår grafiska identitet.
De följer samma grafiska mall som visitkorten.
10
g ö t e b o r g s s ta d , s va r t v i t l i g g a n d e
Den svartvita logotypen finns också i liggande form.
10
Göteborgs Stad · Stadskansliet á 404 82 Göteborg
Direkt 031-31 31 32 á Tel 031-30 30 30
Fax 031-31 31 31 á Mobil 0708-32 32 32
[email protected]
g ö t e b o r g s s ta d , s va r t v i t m i n d r e
Det finns också en modifierad svartvit variant av den stående logotypen, som
lämpar sig särskilt väl för reproduktion i mindre skala.
14
7
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
fa x pa p p e r
Ett fax har ännu fler mottagare än ett brev. Ett råd är därför att använda det särskilt framtagna försättsbladet i
officiella sammanhang. Det är luftigt, tydligt och lämnar god plats för ditt meddelande. Om du vill skapa en egen variant
har vi två tips. Utgå från den befintliga profilen, och undvik bilder eller illustrationer som tar tid i faxen.
blå pms 293
T E L E FA X
röd pms 185
TILL:
FRÅN:
SIDOR:
D AT U M :
svarta konturer
guld pms 871
svart text
PRESSMEDDELANDE
TILL:
g ö t e b o r g s s ta d i p m s - f ä r g e r .
Den huvudsakliga versionen av logotypen är i PMS-färger. De ingår i det internationella PMS-systemet
¨
(Pantone Matching System) som ofta används vid produktion av affischer, brevpapper, visitkort och dylikt.
FRÅN:
D AT U M :
ÄMNE:
Göteborgs Stad · Stadskansliet · 404 82 Göteborg · Tel 031-00 00 00 · www.goteborgsstad.se
g ö t e b o r g s s ta d i 4 - f ä r g , e c - s k a l a
För reproduktion i annonser, broschyrer och dylikt kan en 4-färgsvariant av logotypen användas.
Vid tryck i 4-färg anges färgerna enligt följande:
Blå = Cyan 100%, Magenta 56%
Röd = Cyan 5%, Magenta 90%, Gul 95%
Guld = Cyan 40%, Magenta 43%, Gul 84%, Svart 8%
g ö t e b o r g s s ta d i m i n d r e f o r m at
Vid reproduktion i mindre skala kan guldfärgen i vapnet ersättas med
antingen en annan pms-färg eller en 4-färgsblandning, beroende på tryckmetod.
Vid tryck med pms-färger kan guldfärgen ersättas med pms 124.
Vid 4-färgstryck anges den alternativa guldfärgen enligt följande: Cyan 10%, Magenta 40%, Gul 80%
6
Göteborgs Stad · Stadskansliet · 404 82 Göteborg · Tel 031-00 00 00 · Fax 031-00 00 00
www.goteborg.se
15
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
bilar
Det finns olika typer av bilar i stadens tjänst, och därmed olika sätt att märka dem på.
Här är några exempel.
g ö t e b o r g s s ta d , l i g g a n d e v e r s i o n
Den sekundära versionen av logotypen är liggande. Denna version är skapad för att användas
vid breda eller liggande format. Dessutom har texten betonats i förhållande till symbolen,
så att den ska fungera väl även i mindre storlek.
g ö t e b o r g s s ta d , m i n d r e v e r s i o n
Det finns även en modifierad version av den primära, stående logotypen.
Skillnaden är att texten proportionerligt är större än symbolen. Denna version är tänkt att användas vid
återgivning i mindre storlek, då det är extra viktigt att namnet är tydligt. Observera att denna version
precis som övriga varianter är ett fast original, som inte får förändras på något sätt.
16
5
grafisk profil göteborgs stad
grafisk profil göteborgs stad
d i g i ta l p u b l i c e r i n g
De grundläggande reglerna för stadens profil gäller naturligtvis också vid digital publicering.
Dock finns det tekniska begränsningar för typografi på internet. Vad gäller webbplatser är kraven på tydlighet särskilt stora,
eftersom ovana användare kan ha svårt att se vem som är avsändare. På webbplatser för nämnder, förvaltningar och kommunala
enheter ska därför Göteborgs vapen placeras högst upp i det övre vänstra hörnet eller på annan tydlig plats, som en klickbar
länk till www.goteborg.se. Mer information vid produktion av webbplatser finns på Stadskansliet och adb-kontoret.
Officiell webbplats
g ö t e b o r g s s ta d , p r i m ä r v e r s i o n
Stadens logotyp består av två delar: stadens vapen och stadens namn. Överst vilar vapenskölden med ”ett gult upprätt stående,
krönt lejon med en blå sköld med tre silverströmmar. Vänster framtass håller en blå vapensköld med tre gula kronor och
den högra svingar ett svärd”. Under skölden är texten ”Göteborgs Stad” satt i versaler. Denna version, med vapensköld i färg och
svart text, är den logotyp som används i de allra flesta fall. För de sammanhang där primärversionen inte kommer till sin rätt
(beroende på format eller produktionsmetod) finns logotypen i två andra uppställningar. Fortfarande gäller dock att logotypen är ett
fast original. Storleksförhållandet mellan sköld och text får därför inte förändras. Av samma skäl är deras inbördes placering fast.
systematik för e-post
och webbplatser
e-post
Standard: förvaltning/[email protected]örvaltning/bolag.goteborg.se
Exempel:
[email protected]
personlig e-post
Standard: fö[email protected]örvaltnings-/bolagsnamn.goteborg.se
Exempel:
[email protected]
domännamn
Standard: www.förvaltnings-/bolagsnamn.goteborg.se
Exempel:
4
17
www.adb-kontoret.goteborg.se
1891
1621
vilse i handboken?
Tanken med den här handboken är att den ska underlätta
H E R A L D I S K T H Ö G E R S T Ä L LT L E J O N I
G Ö T E B O R G S S TA D S VA P E N , S O M D E T
GÖTEBORGS SIGILL ENLIGT UTKASTET
FA S T S T Ä L LT S O C H K O N F I R M E R AT S AV
T I L L 1 6 2 1 Å R S P R I V I L E G I E B R E V.
HANS KUNGLIGA MAJESTÄT OSCAR II.
För att göra en lång historia kort.
när du beställer brevpapper, skapar trycksaker eller liknande, samtidigt
Göteborgs stadsvapen är unikt. Dels innehåller det riksvapnet Göta Lejon och Svea
som den hjälper oss att hålla en konsekvent grafisk profil. Sprid den därför
Rikes sköld, två bevis på ett förtroende som inte förlänats någon annan kommun.
gärna till de leverantörer du arbetar med idag. Dock är den tänkt att vara
rådgivande snarare än tvingande, och omfattar heller inte alla situationer.
Dels har det stormat kring vårt vapen sedan staden fick sina privilegier 1621. Skälet
Om du behöver logotypen för Göteborgs Stad finns den att hämta på
är att lejonet i heraldisk mening är vänsterställt (vänt åt höger för betraktaren) vilket
stadens officiella webbplats www.goteborg.se.
Du kan också vända dig till Stadskansliet Information.
är mycket ovanligt. Tvisten blossade upp med ojämna mellanrum ända fram till
1952, då Gustav vi Adolf godkände vapenmålningen. Under årens lopp har den bytt
skepnad otaliga gånger, men det klassiska lejonet är fortfarande enkelt att känna igen.
Fortfarande är det också en mycket bra symbol för en stolt stad med uråldriga anor.
1952
1932
18
R I K S H E R A L D I K E R Ä M B E T E T S VA P E N F Ö R S L A G
DET TECKNADE ORIGINALET
FRÅN ÅR 1932 MED HERALDISKT
T I L L D A G E N S VA P E N , G I L L AT AV
H Ö G E R S T Ä L LT L E J O N .
G U S TA F V I A D O L F Å R 1 9 5 2 .
3
Därför behöver
Göteborgs Stad en grafisk profil.
Göteborgs Stad är idag en omfattande, offentlig organisation med uppgiften att
tjäna stadens medborgare. Verksamheten bygger på att valda representanter avgör
hur Göteborgs Stads ekonomi och verksamhet ska organiseras.
Oavsett politisk majoritet finns bland stadens valda representanter en
strävan efter att på bästa sätt gynna stadens utveckling. Vikten av en enhetlig och
tydlig profil ter sig i ljuset av det ganska självklar. Vår logotyp är bäraren av allt
Göteborgs Stad står för och blir en stark och tydlig symbol. Att ladda den med
värden som kvalitet, omsorg och service är egentligen ingen grafisk fråga. Snarare
är det en daglig uppgift för alla oss som verkar för den goda staden.
Med andra ord är det lika angeläget för oss att vårda vårt varumärke som
det är för privata näringsidkare. Att låta vårt särpräglade stadsvapen införlivas i en
konsekvent grafisk miljö är en viktig del i det arbetet. Kvittot på hur väl vi lyckas
avspeglas nämligen i attityden till vår logotyp. Om den ska kunna symbolisera
människors uppfattning av staden Göteborg måste vårt grafiska ansikte utåt vara
så tydligt som möjligt. Men det är också en fråga om demokrati – den kommunala
tillhörigheten ska vara lätt att uppfatta för alla som kommer i kontakt med oss.
Den här handboken innehåller Göteborgs Stads nya grafiska profil. Vid
första anblicken kan den vara förvillande lik ett regelverk och på sätt och vis är
den det. Se den dock hellre som en rådgivare som hjälper dig att handskas
varsamt med vår stads vapen.
Den nya, grafiska profilen bidrar till att göra vår stad ännu starkare i
framtiden. Precis som summan av våra gemensamma ansträngningar.
ulf källström
i n f o r m at i o n s d i r e k t ö r
roger bodin
stadsdirektör
2
G R AF I S K D ES I G N: AN D E R S B O D E B EC K · P R O D U KTI O N: I N FO R M R E K LAM BYRÅ
g ö t e b o r g s s ta d s grafiska p r o f i l h a n d b o k
Göteborgs Stad · Stadskansliet · 404 82 Göteborg

Podobne dokumenty

Rådhuset 100 år (pdf, 2.4MB, 28 jun 2010)

Rådhuset 100 år (pdf, 2.4MB, 28 jun 2010) i det vackra Förmaket, eller avnjutit den traditionella nationaldagskonserten i Rådhusets trapphall. Många har också fått en visning av gobelängerna under den årliga kulturnatten. De vävda gobeläng...

Bardziej szczegółowo