PROTOKÓŁ kOMISJA ŚRODOWISKO_MARZEC

Transkrypt

PROTOKÓŁ kOMISJA ŚRODOWISKO_MARZEC
Protokół Nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
w dniu 22.03.2013 r.
Lista obecności w załączeniu.
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu.
5.Informacja na temat przebiegu „akcji zima”
6. Sprawy różne.
ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Janusz Kopyciok - stwierdził
na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż na sali obecnych było 2 radnych
członków Komisji. Nieobecni radni: Gabriel Podbioł i Ryszard Kozok .
ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju radny Janusz Kopyciok- zarządził
głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.
przebieg głosowania:
"za" 2 głosy "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0
quorum- 2 członków Komisji ( pełny skład 4 radnych).
ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół nr 29/2013 z dnia 21.02.2013 r. został przyjęty w następującym głosowaniu:
przebieg głosowania:
„za" 2 głosy "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0
quorum- 2 członków Komisji ( pełny skład 4 radnych).
ad.4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju radny Janusz Kopyciok – wskazał,
że Przewodniczący Piotr Półtorak skierował jeden projekt uchwały do zaopiniowania przez Komisję
Ochrony Środowiska i Rozwoju. Następnie poprosił radnych o wyjęcie projektu w sprawie przyjęcia
Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubliniec i oddał głos
Naczelnikowi Cezaremu Sękowskiemu.
Naczelnik
Cezary
Sękowski-
powiedział,
że
aktem
prawnym
regulującym
postępowanie
z bezdomnymi zwierzętami jest ustawa o ochronie zwierząt, zgodnie z którą rada gminy określa
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt. Ponadto projekt programu został przesłany do zaopiniowania
wskazanym instytucjom z prośbą o zaopiniowanie.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju radny Janusz Kopyciok – zapytał, czy
ktoś z obecnych ma pytania do projektu. Pytań nie było w związku z powyższym Przewodniczący
zarządził głosowanie.
przebieg głosowania:
„za" 2 głosy "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0
quorum- 2 członków Komisji ( pełny skład 4 radnych).
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju radny Janusz Kopyciok – powiedział,
że projekt został pozytywnie zaopiniowany.
godz. 14:15 na posiedzenie Komisji przyszedł radny Gabriel Podbioł
ad.5.Informacja na temat przebiegu „akcji zima”
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju radny Janusz Kopyciok – poprosił
o krótkie przedstawienie „akcji zima”.
Naczelnik Cezary Sękowski- powiedział, że Miasto na „akcję zima” zaplanowało około
650 tysięcy zł, do marca 2013 wydano około 435 tysięcy zł. W związku w tym, że zima jeszcze
trwa to trudno oszacować jest koszty tegorocznej akcji odśnieżania miasta. Reasumując wskazał,
że 09 marca wydano poleceni sprzątania miasta, jednakże już w dniu 14 marca br. akcje
uruchomiono ponownie
ad.6. Sprawy bieżące.
Radny Krzysztof Gembała- stwierdził że Ruch Palikota i SLD zaskarżyli
„ustawy śmieciowe” do
Trybunału Konstytucyjnego zarzucając przepisom ustaw ich niekonstytucyjność. Kontynuując wskazał,
że jeżeli Trybunał podzieli zdanie skarżących to także uchwały podjęte w kwestiach „śmieciowych”
będą nieważne jako niezgodne z konstytucją.
Naczelnik Cezary Sękowski- powiedział, że w chwili obecnej prawo obowiązuje, chyba że nastąpi
jego uchylenie przez sejm lub stwierdzenie niekonstytucyjności przez Trybunał.
Radny Krzysztof Gembała- zapytał, kiedy Miasto rozpocznie procedurę z wyborem podmiotów
obsługujących gospodarkę śmieciową?
Naczelnik Cezary Sękowski- wskazał, że 8 kwietnia nastąpi najprawdopodobniej otwarcie ofert.
Radny Krzysztof Gembała- zapytał, czy jest szansa aby skup surowców wtórnych był płatny?
Naczelnik Cezary Sękowski- powiedział, że trudno jest mu odpowiedzieć na to pytanie.
Radny Krzysztof Gembała- wskazał, że kiedyś funkcjonował skupu surowców wtórnych
tj. papieru i szkła za zasadach odpłatności dla osób, które do skupu przynosiły stare butelki,
gazety itp. Stwierdził, że było to dobre rozwiązanie i mobilizowało do segregowania odpadów.
Radny Gabriel Podbioł – wskazał, ze od strony sklepu ROSSMAN jest zakaz wjazdu, jednakże
przepis ten jest martwy, gdyż cały czas jeżdżą tam samochody, jest to tym bardziej niebezpieczne,
gdyż widoczność samochodów wyjeżdżających z zakrętu jest zerowa.
Naczelnik Cezary Sękowski- powiedział, że droga powinna być zamknięta zostały tam
zainstalowane „koziołki” do których klucz posiadają osoby prowadzące w tym rejonie działalność
gospodarczą.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju radny Janusz Kopyciok –zwrócił się do
radnych z pytaniem, czy ktoś chce poruszyć jeszcze jakąś
sprawę nieobjęta porządkiem obrad.
Nikt się nie zgłosił. Posiedzenie zostało zamknięte.
Protokołowała
Andżelika Luba
Przewodniczący Komisji
Janusz Kopyciok