REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Transkrypt

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WRONIU
REGULAMIN OCENIANIA
ZACHOWANIA UCZNIÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WRONIU
WRONIE 2007
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.
Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
- stopnie z przedmiotów nauczania
- promocję lub ukończenie szkoły
Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne,
I. Zasady i tryb ustalania ocen zachowania ucznia.
1. Przy ustalaniu oceny uwzględnia się następujące kryteria:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
- obecność na lekcjach i zajęciach praktycznych,
- aktywność na lekcjach,
- stopień przygotowania do zajęć, zadania domowe, przybory, strój na w-f i zajęcia
praktyczne).
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
- przestrzeganie regulaminów i przepisów w szkole, w internacie i na zajęciach
praktycznych,
- przestrzeganie zarządzeń dotyczących np. spóźnień, wychodzenie poza teren szkoły
itp.,
- postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji,
c. dbałość o piękno mowy ojczystej i okazywanie szacunku innym osobom:
- stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- stosunek do koleżanek i kolegów,
- prawdomówność i uczciwość,
- kultura słowa,
- kultura osobista,
- dbałość o mienie szkoły i internatu,
d. aktywność w środowisku szkolnym oraz dbałość o honor i tradycję szkoły:
- wywiązywanie się z dobrowolnie przyjętych na siebie obowiązków,
- pełnienie funkcji w klasie, w szkole i w internacie,
ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WRONIU
- udział w uroczystościach klasowych, szkolnych i internackich,
- pomoc koleżeńska w nauce,
e. zainteresowania:
- poszerzenie wiedzy i zainteresowań różnymi dziedzinami,
- udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.
f. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- stosunek do używek (papierosy, alkohol, narkotyki),
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- zwracanie uwagi na negatywne zachowania innych osób,
- udział w bójkach itp.
g. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
h. okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uzgodnieniu z nauczycielami,
wychowawcami internatu i opiekunami zajęć pozalekcyjnych, biorąc pod uwagę samoocenę
ucznia oraz opinię klasy.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna.
II. Szczegółowe kryteria ocen zachowania uczniów:
-
-
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
nie ma godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru,
nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
jest bardzo chętny do pracy, pilny, staranny i systematyczny,
wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, nie posiada ocen dop.
jest taktowny, uprzejmy wobec wszystkich pracowników szkoły, koleżeński, wrażliwy
na estetykę, poprawność wypowiedzi, dba o czystość,
nie posiada żadnych uwag negatywnych w dzienniku i zeszycie,
wykazuje inicjatywę na rzecz samorządu klasowego lub szkolnego,
bardzo chętnie, z własnej inicjatywy pracuje na rzecz grupy, dostrzega jej problemy i
próbuje je rozwiązać, pomaga innym,
posiada osiągnięcia w wybranych dziedzinach np. sport, koła zainteresowań,
bierze udział w olimpiadach i konkursach,
nie ulega nałogom i dąży do eliminowania ich u innych,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
nie jest zagrożony oceną ndst. na semestr,
nie ma godzin nieusprawiedliwionych lub nie usprawiedliwia ich w ustalonym
terminie,
samodzielnie odrabia zadania i dobrze wykonuje powierzone mu prace,
bardzo dobrze zna regulamin szkoły i go przestrzega,
jest kulturalny, zgodny, nie używa wulgarnych słów, dba o swój wygląd i otoczenia,
chętnie uczestniczy w różnych zajęciach klasowych i szkolnych, zachęcając do nich
innych uczniów,
dzieli się chętnie swoimi zainteresowaniami,
ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WRONIU
-
-
-
-
-
nie ma nałogów,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
uczeń osiąga oceny z przedmiotów adekwatnie do swoich możliwości,
opuścił bez usprawiedliwienia do 7 godz.,
w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe i wykonuje powierzone mu
prace,
zna i przestrzega regulaminu szkoły,
uczestniczy w zajęciach klasowych i szkolnych,
bez problemów wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu w szkole,
posiada zainteresowania,
nie ma nałogów,
jest taktowny, uczciwy i umie przeprosić,
nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
opuścił bez usprawiedliwienia 8-20 godz.,
ma drobne wykroczenia regulaminowe,
wyjątkowo używa wulgaryzmów, reaguje pozytywnie na uwagi przełożonych,
inspirowany przez wychowawcę lub kolegów pracuje na rzecz klasy, szkoły i
internatu,
wykazuje zainteresowania powierzchowne i zmienne,
rzadko ulega negatywnym zachowaniom,
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
posiada zagrożenie oceną niedostateczną co najwyżej z 3 przedmiotów i są one
wynikiem lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych,
opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 20-30 godz.,
opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne (wybrane),
często unika zajęć, nie odrabia zadań domowych,
jest niezdyscyplinowany, często łamie zasady regulaminowe, posiada często uwagi w
dzienniku,
jest konfliktowy, niegrzeczny, nieuczciwy, często używa wulgarnych słów, niszczy
sprzęt, nie dba o wygląd swój i otoczenia,
jest niekulturalny podczas przerw,
nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i klasą, nie wywiązuje się z
wyznaczonych zadań,
nie wykazuje żadnych zainteresowań,
zdradza brak szacunku wobec starszych, pracowników, koleżanek i kolegów,
ulega nałogom, zachęca i nakłania innych, podporządkowuje sobie słabych, nie stara
się zmienić.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
posiada liczne zagrożenia oceną ndst. na semestr i są one wynikiem lekceważącego
stosunku do obowiązków szkolnych,
opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 30 godz.,
bardzo często unika zajęć, nie odrabia zada ń domowych, nie nosi stroju na w-f,
zajęcia praktyczne,
ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WRONIU
-
nagannie łamie zasady regulaminu, posiada uwagi w dzienniku,
notorycznie spóźnia się na lekcje,
jest bardzo konfliktowy, niezdyscyplinowany,
używa wulgaryzmów, niszczy mienie szkoły,
nie wykonuje chęci współpracy z wychowawcą, klasą, dyr. szkoły pedagogiem,
nie wywiązuje się z wyznaczonych zadań oraz zniechęca do nich innych uczniów,
nie podporządkowuje się żadnym regulaminom oraz normom,
ulega nałogom, zachęca i nakłania do nich innych,
znęca się nad młodszymi uczniami,
nie widzi niewłaściwości swojego postępowania i nie chce się zmienić,
wchodzi w konflikt z prawem,
III. Tryb odwoławczy od ustalonych oceń zachowania ucznia.
1. Uczeń, rodzice lub opiekunowie ucznia mogą odwołać się od proponowanej oceny do
dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych, jeżeli ocena ustalona została niezgodnie z przepisami prawa
dotyczących trybu oceniania uczniów.
2. Odwołanie należy przedstawić w formie pisemnej z uzasadnieniem i przedłożyć
dyrektorowi.
3. Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą: dyrektor ds. wychowawczych,
wychowawca klasy i nauczyciele uczący, pedagog, przedstawiciele samorządu
uczniowskiego i rada rodziców.
4. Komisja zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie i ustalić roczną ocenę klasyfikacyjną.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6. Posiedzenie Komisji jest protokołowane w protokólarzu Zespołu Wychowawczego.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Z przyjętym przez Radę Pedagogiczną dokumentem wychowawca klasy zapoznaje
wszystkich uczniów i ich rodziców.
2. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia zgodnie z przyjętymi przez RP
szczegółowymi kryteriami oceniania.
Ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą i poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wymienione
kryteria obowiązujące przy ustalaniu oceny.
Uczeń, który nie spełnia kryteriów, wymagań na ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą i
poprawną oraz dopuścił się jakiegokolwiek wykroczenia wymienionego w kryteriach na
ocenę nieodpowiednią lub naganną, otrzymuje za zachowanie ocenę nieodpowiednią lub
naganną.