PDF: Zał. 5. rezgynacja z członkostwa

Transkrypt

PDF: Zał. 5. rezgynacja z członkostwa
Rezygnacja
Ja niżej podpisany z dniem ……………………………………..………rezygnuję z członkostwa w Polskim
Towarzystwie Hipoterapeutycznym.
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….….………
adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………….……….……....
……………………………………………………..
Miejscowość, data
………………………………………………………
Czytelny podpis

Podobne dokumenty