Przedmiot i warunki przetargu

Transkrypt

Przedmiot i warunki przetargu
REKTOR UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO we WROCŁAWIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda. nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Magnice gmina Kobierzyce
PRZEDMIOT PRZETARGU
• Oznaczenie nieruchomości: obręb Magnice gmina Kobierzyce AM-1 działki nr 13/1 i 13/4 o łącznej
powierzchni 62,0764 ha; księga wieczysta nr WR1K/00093926/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Krzyków.
• Położenie nieruchomości: nieruchomość położona jest w środkowej części gminy Kobierzyce w
obrębie Magnice. Zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 8 Warszawa – Kudowa Zdrój
w odległości ok. 6 km od autostrady A-4, „węzła bielańskiego” i granic miasta Wrocławia.
W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany będzie wjazd na autostradową obwodnicę Wrocławia
A-8.
• Opis nieruchomości: Teren działki płaski, bez widocznych utrudnień w zagospodarowaniu. Przy
wschodniej granicy działki wzdłuż drogi nr 8 przebiega podziemna linia kablowa 20 kV posiadająca
na dzień dzisiejszy wolną moc 5 kV. Gazociąg średniego ciśnienia zlokalizowany jest w odległości
ok. 2 km od nieruchomości. W odległości ok. 500 m od południowo-zachodniej granicy
nieruchomości zlokalizowany jest wodociąg 110 mm. Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej
znajduje się w odległości ok. 1,5 km. Obecnie działka uprawiana jest rolniczo. Na powierzchni
niemal 6 ha oznaczonej jako lasy rośnie drzewostan liściasty o przewadze jesionów, klonów, olch
i topól. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty uprawiane rolniczo,
zespół pałacowo-parkowy w Kobierzycach i zabudowa mieszkaniowa wsi Magnice.
• Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego: w części
południowo-zachodniej (na powierzchni 7,32 ha oznaczonej geodezyjnie jako ŁIII) – teren upraw
polowych i ogrodniczych; w części południowo-zachodniej (na powierzchni 5,66 ha oznaczonej
geodezyjnie jako LsIV i LsV) – teren lasów i parków z zakazem zabudowy i zachowaniem
istniejącego drzewostanu; na pozostałej części nieruchomości 49,0964 ha): teren usług
turystycznych i sportowych. Na terenie tym ustala się przeznaczenie podstawowe: turystyka,
gastronomia, wypoczynek, zieleń. Dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające: zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną z usługami towarzyszącymi. Ustala się
maksymalną powierzchnię terenów zainwestowanych brutto na 25% powierzchni terenu. Na
terenie tym ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się maksymalną wysokość na 4 kondygnacje,
czwarta kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego,
2) obowiązek pokrycia budynków mieszkalnych dachem stromym, krytym dachówką lub
materiałami dachówkopodobnymi,
3) obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych na terenach własnych
inwestorów.
Cena wywoławcza wynosi 43 710 000,00 zł netto; słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset
dziesięć tysięcy.
Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Minimalna wysokość postąpienia 1% ceny wywoławczej.
Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
WARUNKI PRZETARGU
• Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Norwida
25/27 w sali wykładowej IIIR w dniu 9 maja 2008 r. o godz. 10.
• Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia
wadium, numer NIP oryginał i kserokopie: wyciągu z KRS lub z innego właściwego rejestru
ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej; w przypadku cudzoziemców –
osób prawnych – odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego; w razie
potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu
prowadzącego rejestr powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
• Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić
najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2008 r. na konto uczelni: PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000
2102 0029 2045. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego uczelni.
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
• Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu
nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.
• Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po
przetargu.
• Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomosci.
• Wadium przepada na rzecz uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od
zawarcia umowy.
• Do zawarcia umowy sprzedaży sprzedający zobowiązany jest uzyskać zgodę Ministra Skarbu na
podstawie przepisów ustawy o wykonywaniu uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U.
nr 240 z 2002 r., poz. 2065).
• Gminie Kobierzyce przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603).
• Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sadowe oraz podatek VAT ponosi nabywca.
• Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców – Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu
zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
• Informacji o przetargu udziela gł. specjalista ds. RZD tel. 071 3205254 lub 0697629719,
e-mail: [email protected]
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma prawo odwołania
przetargu z ważnych powodów.