konkurs na stanowisko adiunkta

Transkrypt

konkurs na stanowisko adiunkta
KOMUNIKAT NR 32/2011
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 29 marca 2011 r.
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie ogłasza konkurs
na stanowisko
• adiunkta w KATEDRZE FIZYKI MEDYCZNEJ I BIOFIZYKI
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy
zgodne z cyt. Ustawą.
Wymagania:
♦ stopień doktora nauk fizycznych
♦ dobra znajomość zagadnień związanych z zastosowaniem metod fizycznych w diagnostyce
obrazowej
♦ znajomość zagadnień ochrony przed promieniowaniem jonizującym w medycynie
nuklearnej oraz w radiologii zabiegowej
♦ dorobek
naukowo-badawczy
udokumentowany
publikacjami
i
udziałem
w międzynarodowych konferencjach naukowych
♦ doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki ogólnej, fizyki
medycznej, dozymetrii i nauk pokrewnych
♦ znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
♦ ukończenie odpowiedniego szkolenia pedagogicznego
♦ odbycie stażu krajowego lub zagranicznego, nie krótszego niż 1 miesiąc.
Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1) podanie
2) życiorys
3) kwestionariusz osobowy
4) dokumenty potwierdzające posiadanie stopni naukowych: magistra i doktora nauk
fizycznych
5) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane
w materiałach konferencyjnych, itp.; wykaz opracowań badawczych i zastosowanych
praktycznie, patenty, itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych,
skrypty, itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnych funkcji w przeszłości i obecnie, w uczelni
lub poza uczelnią, itp.)
6) arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Kraków, ul. Reymonta 19, III p. pokój 327 w terminie do dnia:
29 kwietnia 2011 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:
23 maja 2011 roku
R E K T O R
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Podobne dokumenty