Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu

Transkrypt

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/234/2008
Rady Gminy
z dnia 11 czerwca 2008r.
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w Środowiskowym Domu Samopomocy.
§1
1. Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „Domem” jest ośrodkiem dziennego
wsparcia.
2. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających pomocy i opieki niezbędnej do Ŝycia
w środowisku rodzinnym i społecznym.
§2
1. Dom zapewnia uczestnikom:
1) podstawowe świadczenia polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach,
b) podejmowaniu wczesnej interwencji w okresach nawrotów choroby,
c) profilaktyce zapobiegania nawrotom choroby poprzez zajęcia
psychoedukacyjne,
d) analizowaniu sytuacji uczestnika w środowisku zamieszkania,
e) zapewnianiu opieki pielęgniarskiej,
f) pomocy w kontaktach z zakładami opieki zdrowotnej;
2) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
a) zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu dziennego od poniedziałku do
piątku,
b) wyŜywienie,
c) moŜliwość korzystania z urządzeń i środków zapewniających higienę
osobistą;
3) działania wspomagające, polegające na:
a) udzielaniu wsparcia rodzinie,
b) zapewnieniu organizacji czasu wolnego,
c) umoŜliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich;
4) rehabilitację psychospołeczną poprzez:
a) opracowanie indywidualnego planu postępowania rehabilitacyjnego;
b) ocenę wyników postępowania;
c) prowadzenie zróŜnicowanych zajęć terapii zajęciowej i psychoterapii;
§3
W miarę potrzeb i moŜliwości, Dom moŜe organizować bezpłatne zajęcia w wybrane dni
tygodnia w godzinach popołudniowych.
§4
1. Odpłatność za pobyt w Domu ustala się w uzgodnieniu z osobą kierowaną, zgodnie z
tabelą odpłatności:
Tabela odpłatności za pobyt w Domu
OSOBA SAMOTNA I OSOBA W RODZINIE
Dochód osoby - % kryterium
Wysokość odpłatności w % liczona
dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 od kwoty średniego miesięcznego
kosztu utrzymania
ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
nieodpłatnie
100-120%
3%
120-150%
6%
150-200%
10%
200-250%
11%
250-300%
12%
300-350%
15%
350-400%
20%
400-450%
50%
powyŜej 450%
100%
2. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu oznacza kwotę rocznych wydatków na
działalność Domu wynikającą z utrzymania uczestników, z roku poprzedniego, bez
wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc rzeczywistych przez
dwanaście.
3. Nie pobiera się opłat za dni nieobecności spowodowane pobytem w szpitalu lub inną
usprawiedliwioną nieobecnością, pod warunkiem poinformowania Domu o
nieobecności co najmniej na trzy dni wcześniej, chyba Ŝe powiadomienie to było
niemoŜliwe z powodów losowych, a fakt ten został udowodniony.
4. W przypadku, gdy opłatę w ośrodku pobrano, jej zwrot za dni nieobecności o których
mowa w ust. 3 następuje na pisemny wniosek podopiecznego lub jego
przedstawiciela.