SP ZOZ ZZ - Kuchnia - szpital

Transkrypt

SP ZOZ ZZ - Kuchnia - szpital
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
:
:
:
:
:
Remont pomieszczeń KUCHNI w budynku E zespołu szpitalnego
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
SP ZOZ ZZ w Makowie Maz.
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
Roboty budowlane : MALARSKIE
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
SP ZOZ ZZ - Kuchnia
Lp.
Podstawa
KOSZTORYS INWESTORSKI
Opis
1
Roboty malarskie - KUCHNIA
1.1
Roboty malarskie
1 KNR-W 4-01
Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem
d.1. 1204-08
nierówności - ściany + sufity
1 analogia
2 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
d.1. 1204-01
wewnętrznych sufitów
1
3 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
d.1. 1204-02
wewnętrznych ścian
1
4 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
d.1. 1206-04
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
1
5 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
d.1. 1209-06
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0
1
m2
6 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
d.1. 1209-06
powierzchni - sufit z desek boazeryjnych
1
7 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
d.1. 1209-01
stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2
1
8 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalod.1. 1212-01
wych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
1
9 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorod.1. 1212-18
wych
1
10 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z pręd.1. 1212-04
tów prostych
1
11 KNR-W 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
d.1. 1212-27
gazowych o śr.do 50 mm
1
Razem dział Roboty malarskie
Razem dział Roboty malarskie - KUCHNIA
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.13
Jed
n.
obm.
Ilość
m2
493.83
m2
194.47
m2
299.36
m2
67.12
m2
33.00
m2
3.22
m2
1.54
m2
144.10
m2
18.50
m2
4.40
m
10.00
Cena jedn.
Wartość
SP ZOZ ZZ - Kuchnia
Lp.
1
1.1
1
d.1.
1
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Roboty malarskie - KUCHNIA
Roboty malarskie
KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności - m2
1204-08
ściany + sufity
analogia
493.83
m2
2 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrzd.1. 1204-01
nych sufitów
1
194.47
m2
3 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrzd.1. 1204-02
nych ścian
1
299.36
m2
4 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
d.1. 1206-04
ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
1
67.12
m2
5 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
d.1. 1209-06
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1
33.00
m2
m2
m2
m2
m2
6 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej powierzch- m2
d.1. 1209-06
ni - sufit z desek boazeryjnych
1
3.22
m2
7 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
d.1. 1209-01
okiennej o powierzchni do 1.0 m2
1
1.54
m2
8 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełd.1. 1212-01
nych szpachlowanych jednokrotnie
1
144.10
m2
9 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
d.1. 1212-18
1
18.50
m2
m2
m2
m2
10 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2
d.1. 1212-04
1
4.40
m2
11 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
d.1. 1212-27
o śr.do 50 mm
1
10.00
-3-
Norma PRO Wersja 4.13
Poszcz
Razem
493.83
RAZEM
493.83
194.47
RAZEM
194.47
299.36
RAZEM
299.36
67.12
RAZEM
67.12
33.00
RAZEM
33.00
3.22
RAZEM
3.22
1.54
RAZEM
1.54
144.10
RAZEM
144.10
18.50
RAZEM
18.50
4.40
RAZEM
4.40
10.00
RAZEM
10.00
m
m

Podobne dokumenty