zamieszkały (z siedzibą)

Transkrypt

zamieszkały (z siedzibą)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .
Miejscowość Data
UMOWA O DZIEŁO
Zamawiający: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zamieszkały (z siedzibą): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
reprezentowany przez: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zamieszkały: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zawierają umowę następującej treści:
§1
Zamawiający zleca Wykonawcy w okresie do . . . . . . . . . . wykonanie następującego
dzieła: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§2
Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości . . . . . . . . . . zł. (słownie: . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych) płatne w
terminie . . . . . . . . dni po przedłożeniu rachunku.
§3
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie.
§4
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
§5
Wykonawca oświadcza, że *(nie) pozostaje z Zamawiającym w stosunku pracy i w związku z tym
*(nie) podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu,
wypadkowemu i zdrowotnemu.
§6
Wykonawca oświadcza, że *sam wpłaci /*pozostawia Zamawiającemu rozliczenie zaliczki na
podatek dochodowy.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
Umowę spisano w . . . . . jednobrzmiących egzemplarzach po . . . . . dla każdej ze stron.
..................
Podpis Zamawiającego
. . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . .
Podpis Wykonawcy
_____________
* Niepotrzebne skreślić
http://www.nobis.wroclaw.pl
nr dowodu osobistego

Podobne dokumenty