tutaj - Moderator Inwestycje

Transkrypt

tutaj - Moderator Inwestycje
REGULAMIN KONKURSU „Angażujące konkursy społecznościowe- poznaj inwestycje Moderatora”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE



Konkurs jest organizowany w ramach działań marketingowych i zwany jest dalej "Konkursem".
Organizatorem Konkursu jest Firma Moderator Inwestycje Sp. z o.o. ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz NIP
967-135-33-16, Regon 092947245, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000015370 o kapitale zakładowym
10.000.000. zł
Konkurs organizowany jest cyklicznie w terminie od 1 lipca do 1 września 2016 roku. O liczbie edycji
konkursu decyduje Organizator.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE











Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która wyraziła chęć uczestnictwa w konkursie i zaakceptowała niniejszy regulamin.
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Uczestnik może oddać tylko 1 głos w każdej edycji konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następującego warunku:
1. pod postem konkursowym (w którym bierze się udział) na portalu społecznościowym Facebook
(Fanpage firmy Moderator Inwestycje) należy polubić informację o konkursie;
2. udostępnić post na swojej stronie, wymagane udostępnienie jako post publiczny;
3. odpowiedzieć na konkretne pytanie konkursowe oraz napisać wiadomość do Organizatora konkursu
na adres [email protected], w której Uczestnik wskaże odpowiedź oraz swoje dane
osobowe: imię, nazwisko oraz aktualny adres e-mail.
Każda osoba, która odpowie prawidłowo na pytanie i poda ww. dane osobowe, weźmie udział w losowaniu
voucheru do restauracji WESTERN mieszczącej się w Osielsku przy ulicy Szosa Gdańska 46 o wartości 50
złotych. Voucher zachowuje ważność przez miesiąc od daty wydania. Odbiór nagrody w siedzibie
organizatora, ul. Focha 12, Bydgoszcz. Zdobywca vouchera powinien posiadać dowód tożsamości
umożliwiający identyfikację i stwierdzenie zgodności ze zgłoszeniem konkursowym.
Losowanie nagrody odbywa się w poniedziałek, bezpośrednio po zamknięciu zabawy konkursowej, w
siedzibie firmy Moderator Inwestycje przy ul. Focha 12 w Bydgoszczy.
W skład komisji losującej wchodzą: Małgorzata Dysarz–Lewińska i Małgorzata Dziemitko-Gwiazdowska
oraz Anna Kołaczkowska.
Zdobywca nagrody głównej zostanie poinformowany o wygranej pocztą elektroniczną, w ciągu jednego
dnia od losowania, na adres email wskazany przez Uczestnika w wiadomości wysłanej za pośrednictwem
Facebooka.
Celem potwierdzenia odbioru nagrody, należy odpisać na e-mail: [email protected]
informujący o wygranej w ciągu 24 godzin od dnia jego otrzymania, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
Przekazanie nagrody nastąpi po ustaleniu terminu i miejsca ze Zwycięzcą, nie wcześniej niż jeden dzień po
wyłonieniu Zwycięzcy i nie później niż po 5 dniach roboczych od otrzymania potwierdzenia drogą
elektroniczną gotowości do odbioru vouchera.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu, do celów marketingowych i do prowadzenia ewidencji konkursowej. Do



ewidencji konkursowej Zwycięzca jest zobowiązany podać swoje dane osobowe oraz podpisać
potwierdzenie odbioru nagrody zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z
obowiązującym prawem i w innym celu niż opisany w regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MODERATOR- INWESTYCJE Sp. z o.o. oraz członkowie ich
rodzin.

Podobne dokumenty