Fantazja na Gminnym Spotkaniu Noworocznym w Rudzienicach

Transkrypt

Fantazja na Gminnym Spotkaniu Noworocznym w Rudzienicach
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Fantazja na Gminnym Spotkaniu Noworocznym w Rudzienicach
12.01.2015.
9-go stycznia 2015 nasz zespó³ "Fantazja" wraz z zaproszonymi wykonawcami u¶wietni³ "Gminne Spotkanie
Noworoczne" w Rudzienicach. W programie znalaz³y siê tradycyjne kolêdy, pastora³ki i piosenki ¶wi±teczne, takie jak:
"Najwiêkszy Gazda", "Lulaj¿e Jezuniu", "Gloria", "Jezusa narodzonego" i inne.
http://www.goklaseczno.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 18:31