Zestaw do odciągania tłoków hamulca ZRP2100450

Transkrypt

Zestaw do odciągania tłoków hamulca ZRP2100450
Zestaw do odciągania tłoków hamulca jarzma hamulca
ZRP2100450
Przy pomocy łączników, które umoŜliwiają odciąganie tłoków hamulcowych przed wymianą
zuŜytych płytek.
Nadaje się do tłoków z lewym gwintem
Składa się z korpusu (pomalowanego na kolor złoty) ze śrubą z lewym gwintem A,
przeznaczonego do samochodów Citroen C5, Renault Master i Opel Motano
Skład zestawu
xxxxxxxxxxxxxOpisxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tłok i Nakrętka wsporcza- śruba z lewym gwintem
Płytka wsporcza
Łącznik
Łącznik
1
■
■
■
■
■
■
■
■
1
2100-15
1
2100-01
Citroën C5 (front calliper-right hand wheel)
Opel Movano
Renault Master Van
1
Nr referencyjny
ZRP2100450
Przeznaczenie
2100SL&NL
Numer referencyjny
ZRP 2100-SL&NL
ZRP 2100-RS
ZRP 2100-01
ZRP 2100-15
2100-RS
ID.
A
B
1
15
■
Uwaga dotycząca przeznaczenia produktu ! Podane informacje są uwaŜane za
prawidłowe. Dostawca narzędzi nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rysunku
dotyczącym części producenta jarzma hamulca i zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w szczegółach bez uszczerbku dla swych praw.
Instrukcja uŜytkowania
Citroën C5 - przednie prawe jarzmo posiada lewy gwint, natomiast przednie lewe jarzmo
posiada gwint prawy. Łącznik nr 15 słuŜy do łączenia jarzmom. Oba tylne jarzma są typu
odciągającego, naleŜy zatem uŜywać korpusu i śruby (głównej, przyjmującej obciąŜenia sił) z
łącznikiem nr 5.
Renault Master - do obu przednich jarzm naleŜy uŜyć korpusu i śruby z gwintem lewym i
łącznika nr 1.
1. Zaparkować samochód w odpowiedniej pozycji i ściągnąć koło postępując zgodnie ze
wskazówkami producenta.
2. Pracując przy tylnych jarzmach naleŜy usunąć hamulec ręczny.
3. Usunąć jedno lub dwa zaczepy i/lub obracać lub odciągnąć jarzmo z tarczy.
Uwaga! NaleŜy zachować ostroŜność, by mnie zniszczyć przewodu hydraulicznego i
przewodów elektrycznych, słuŜących jako sygnalizatory zuŜytych płytek.
4. Odłączyć przewody i ściągnąć zuŜyte płytki.
5. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Jeśli płyn hamulcowy jest nalany w ilości
uwzględniającej zuŜyte płytki, naleŜy usunąć pewną jego ilość, poniewaŜ wkładając
tłok, nadmiar płynu równieŜ zostanie wypchnięty.
6. Wybrać odpowiedni dla tłoku łącznik. Jeśli potrzebne jest uŜycie niewielkiej siły,
moŜna uŜyć łącznika z zapadką 3/8” i przedłuŜacza. (rys.1). Niektóre tłoki mogą
wymagać uŜycia duŜego ciśnienia, które moŜna uzyskać przez uŜycie korpusu tego
narzędzia (rys. 2). Odkręcić śrubę, by umoŜliwić korpusowi wpasowanie się między
jarzmo a tłok. ZałoŜyć odpowiedni łącznik na śrubę i oprzeć o front tłoka. Obrócić
nakrętkę do tyłu, tak by stykała się z widełkami jarzma. Niektóre widełki są szersze
niŜ średnica nakrętki, w tym wypadku naleŜy uŜyć płytki wsporczej dostarczonej w
dostawie (rys. 3). MoŜna teraz obrócić rękojeść, by odepchnąć lub ponownie odkręcić
tłok. Nie odciągać tłoka poza powierzchnię czołową korpusu tłoka. Wyciągnąć
narzędzie po uŜyciu.
7. ZałoŜyć nowe płytki zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji technicznej
producenta.
ŁĄCZNIK
3/8” (9,5 mm)
Tłok i Nakrętka wsporcza
Zapadka i przedłuŜacz ŁĄCZNIK
Rys. 1
Rys. 2
ŁĄCZNIK
Płytka wsporcza
Tłok i Nakrętka wsporcza
Rys. 3
Informacja dotycząca Bezpieczeństwa !
NaleŜy zachować ostroŜność, by mnie zniszczyć przewodu hydraulicznego i przewodów
elektrycznych, słuŜących jako sygnalizatory zuŜytych płytek.
Ustawić samochód z zachowaniem środków bezpieczeństwa i nie podnosić go.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w głównym cylindrze, poniewaŜ przelanie nadmiaru
płynu moŜe spowodować szkody. Zawsze sprawdzać i postępować zgodnie z instrukcją
producenta w sprawach dotyczących konserwacji pojazdu i jarzm.
Nie dociskać juŜ narzędziem, gdy tłok został do końca odepchnięty.
Po zakończeniu, zdjąć natychmiast narzędzie.

Podobne dokumenty