obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 99/16

Transkrypt

obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 99/16
F,\lł'6łVI
?r.c6 /0,t
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Monika Góralczuk
Kancelaria Komornicza Grodzieńska 33' l6-l00 Sokółka
tęl' 85-667 -02-95 e-mail: sokolka'goralczuk@kornornik'pl
www. komomik-sokolka.
pl
Km 99/16
Sokółka' dnia Ż010612016r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w
Sokółcę Monika Góralczuk podaje do publicznej
wiadomoŚci, ze w dniu:
18_07-2016r. o godz. 10:00 DrzY ul. Oerodowa 33. 16-100 Sokółka
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomościna|eŻących do dłuznika i
składających się z:
Lp.
Nazwa ruchomości
2
motorower Ferro Grido Li50QT-H nr rej. BSK 82XF'
rok nrodukcii2012
samochód osobowy opel Sintra nr rej. BSK 91RU'
J
Ilość
Wartość
szacunkowa
000,00
Cena
wwvołania
750,00
1 [szt.]
1
1 [szt.]
3 000,00
2 250,00
I
22 000,00
16 500,00
rok orodukcii 1998
samochód ciężarowy Fiat Ducato nr rej. BSK 93UA'
rok orodukcii 2008
[szt.]
RuchomościmoŻnaoglądaćwdzieńlicytacjiwmiejscuiczasie
oznaczonymwyŻej. Sumawywołaniawynosi
75%o sumy oszacowania.
w
wysokości jednej dziesiątej częścisumy
oszacowania. Rękojmię złoŻoną przez Iicytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostĄm
licy.tantom rękojmię zwraca się niezwłocznię. Jeżeli nabyłvca nie wykonał w terminie warunkóW licytacji co do
zapłaĘ ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji
związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jezeli egzekucja została
umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867I kpc). W przetargl,l nie mogą uczestniczyó: dłużnik'
komornik, ich małzonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym
oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do
Przystępujący
do
przetargu obowiązany jest złoŻyó rękojmię
odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno byó stwierdzone dokumęntem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba Że chodzio pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.