Protokół nr 18 z dnia 17-05-2016

Transkrypt

Protokół nr 18 z dnia 17-05-2016
Protokół nr 18/2016
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach
w dniu 17 maja 2016 r.
Obecni radni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Omówienie stanu czystości i porządku sanitarnego miasta.
Składowisko odpadów komunalnych w Pyskowicach – Zaolszanach- bieżąca informacja.
Ocena stanu oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny
wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego w mieście.
Opiniowanie projektów uchwał.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Andrzej Bąk otworzył zebranie i stwierdził
prawomocność obrad, następnie przywitał zaproszonych gości:




Naczelnik Wydz. GK Mirosław Tomczak
Kierownik Referatu w Wydz. GK Agnieszka Dymek,
Komendant Straży Miejskiej Robert Rutkowski,
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach Janusz Górka,
oraz radnych wychodzących w skład komisji.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
W ramach autopoprawki przeniesiono część punktu 8 przed punkt 3.
Ad. 3. Omówienie stanu czystości i porządku sanitarnego miasta.
Przewodniczący Komisji przekazał głos Kierownik wydz. GKiOŚ p. Agnieszce Dymek.
Ad. 4. Składowisko odpadów komunalnych w Pyskowicach – Zaolszanach- bieżąca informacja.
Utrzymaniem czystości na ulicach, w ramach wygranego w 2015 r. przetargu na całoroczne
utrzymanie ulic gminnych zajmuje się firma Tonsmeier Południe Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.
Utrzymaniem czystości chodników miejskich, ulic wewnętrznych i przystanków autobusowych,
w ramach podpisanej umowy zajmuje się MZBM TBS Sp. z o. o. w Pyskowicach. Na terenie Gminy
1
Pyskowice usytuowanych jest 261 koszy ulicznych. Ich opróżnianiem w ramach wygranego przetargu
zajmuje się firma Tonsmeier. Kosze opróżnianie są w dwóch cyklach. W roku ubiegłym dokonano
zakupu 67 nowych koszy. W związku z zapotrzebowaniem mieszkańców oraz utrzymaniem
odpowiednich wymagań sanitarnych, odpady komunalne generowane przez mieszkańców posesji
zamieszkałych odbierane są z większą częstotliwością niż w roku ubiegłym. Punkt selektywnej zbiórki
odpadów zlokalizowany w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 dostępny jest dla mieszkańców Gminy dwa
razy w tygodniu oraz w jedną sobotę w każdym miesiącu kalendarzowym. W ramach funkcjonowania
przedmiotowego punktu od br. mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddać odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Przewodniczący Komisji przekazał głos Naczelnikowi Wydz. GK Mirosławowi Tomczakowi.
Część składowiska znajduje się na obszarach gminnych i na tą część gmina może pozyskać środki
na rekultywację. W tym na trzecią kwaterę. Problem obejmuje kwaterę numer 4, gdyż kwatera
ta znajduje się na terenie prywatnym. Z uwagi, na przerwę w przyjmowaniu odpadów powyżej roku.
Firma Ekofol II powinna wystąpić o decyzję o zamknięciu kwatery nr 4.
Ad. 5. Ocena stanu oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny
wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego w mieście.
Przewodniczący Komisji przekazał głos. W roku ubiegłym zostały wykonane dwa projekty
techniczno-prawne na budowę sieci oświetleniowej:
 dwóch placów wewnętrznych przy ul. Traugutta 31-33 oraz 39-41,
 oświetlonego odcinka ul. Wolności począwszy od skweru przed dworcem PKP
w kierunku ul. Czechowickiej.
W bieżącym roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu, w dniu 29 kwietnia została podpisana
umowa na realizację budowy w/w oświetlenia. W obu przypadkach inwestycja powinna zakończyć się
z początkiem czerwca.
W chwili obecnej przygotowywane są materiały do ponownego ogłoszenia przetargu, poprzedni
został unieważniony z e względu na błędy w dokumentacji przetargowej popełnione przez oferentów.
W 2015 roku zakończona została inwestycja pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu
domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka” Inwestycja ta obejmowała swym zakresem ul. Zygmunta
Augusta, Królowej Marysienki, Anny Jagiellonki, Dobrawy i Kazimierza Wielkiego.
Wskazanym byłoby również wykonanie w ramach przyszłorocznego budżetu projektu technicznoprawnego nowego oświetlenia usytuowanego w obrębie parku miejskiego, oraz dokończenie inwestycji
oświetleniowej na ul. Rzecznej.
Gmina Pyskowice posiada około 160 lamp oświetleniowych. Naczelnik wydz. GKiOŚ Mirosław
Tomczak planuje montaż oświetlenia hybrydowego przy ul. Piaskowej 10 (przystanek autobusowy),
ostry zakręt na wiadukcie przed Kanałem Gliwickim.
Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał.
Projekty uchwał nie wymagały opiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa.
Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W drodze głosowania przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
Wynik głosowania, 5/0/0 (za/ przeciw/ wstrzymujących się).
Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
2
Radny J. Rubin zgłosił brak lampy oświetleniowej (prawdopodobnie kradzież) przy ul. Piaskowa 10,
przy przystanku autobusowym. Radny J. Rubin zgłosił nadmierny hałas zgłaszany przez mieszkańców
dochodzący z firmy Avent Capital znajdującej się przy ul. Wiejskiej 2. Naprzeciw przystanku znajduje się
zakład z tworzywami sztucznymi, na posesji panuje bałagan, widoczne są szczury biegające na posesji. Radny
J. Rubin zgłosił agresywną jazdę przez ul. Polną przez kierowców motorów oraz quadów, kierowcy powodują
niszczenie nabrzeża jeziora Dzierżno. Radny J. Rubin zgłosił zaśmiecanie terenu firmy Silesia Park.
Przewodniczący zgłosił potrzebę naprawy i reklamowania wykonania zabudowy gniazda śmietnikowego przy
ul. Szopena 5. Radny A. Kotasiński zgłosił brak zamknięcia szyby samochodu Ford Mondeo przy
ul. Wieczorka. Radny J. Rubin zgłosił blokowanie miejsca parkingowego przez samochód Fiat Marea Weekend
na Rynku. Radna J. Berda zapytała Komendanta SM o problemy dotyczące porządku przy ul. Górniczej. Radny
A. Kotasiński zapytał o zgłoszenia dotyczące naruszania porządku przy ul. Wieczorka 12. Komendant SM
udzielił odpowiedzi. Przewodniczący Komisji zgłosił potrzebę usunięcia korzeni wyciętych drzew przy budynku
ul. Szopena 7 na terenie po byłej kotłowni. Radny A. Kotasiński zgłosił niebezpieczne przechylenie lampy przy
ul. Paderewskiego 6. Radna J. Berda zgłosiła problem z niedokończonym wyrównaniem nawierzchni
ul. Rzecznej. Naczelnik M. Tomczak zapewnił dokończenie w/w prac do końca maja br. Radna J. Berda
zgłosiła pilną potrzebę wyczyszczenia rowu melioracyjnego przy ul. Zaolszany i ul. Wyszyńskiego. Kierownik
p. A. Dymek zapewniła przeprowadzenie tych prac do końca czerwca.
Komisja wnioskuje o: przedstawienie harmonogramu czyszczenia studzienek ściekowych.
Wynik głosowania, 5/0/0 (za/ przeciw/ wstrzymujących się).
Komisja wnioskuje o: modernizację sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul Wyzwolenia, przy Szkole
Podstawowej nr 6.
Wynik głosowania, 6/0/0 (za/ przeciw/ wstrzymujących się).
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji BiP Andrzej Bąk, zamknął posiedzenie komisji. Następne odbędzie się zgodnie
z planem pracy komisji.
Sekretarz komisji
Justyna Berda
Przewodniczący komisji
Andrzej Bąk
3