informacje dotyczące zabezpieczenia

Transkrypt

informacje dotyczące zabezpieczenia
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
1.
Warunkiem wypłaty podstawowego wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego jest
wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w postaci weksla in
blanco z poręczeniem wekslowym (aval) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2.
Osoba poręczająca weksel, o którym mowa w pkt. 1, powinna mieć ukończone 18 lat, uzyskiwać stałe
dochody w wysokości min. 3 000,00 zł brutto/miesiąc z zastrzeżeniem pkt. 4., nie może być małżonkiem
Wnioskodawcy wnioskującego o środki na podjęcie działalności gospodarczej (nie dotyczy to sytuacji gdy
między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa małżeńska).
3.
Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga złożenia oświadczenia przez współmałżonka poręczyciela,
wyrażonego w formie pisemnej (nie dotyczy to sytuacji gdy między małżonkami istnieje rozdzielność
majątkowa małżeńska).
4.
W przypadku braku poręczyciela określonego w pkt. 2, Uczestnik projektu powinien przedłożyć Realizatorowi
podanie wraz z uzasadnieniem i opisem indywidualnej sytuacji Uczestnika projektu. Każda prośba dotycząca
przyznania możliwości wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy w formie innej niż ustalona w pkt.1 jest
rozpatrywana indywidualnie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia podania do Biura Projektu.
Realizator może odmówić udzielenia zgody na proponowaną przez Beneficjenta pomocy formę
zabezpieczenia umowy.
5.
W razie braku wniesienia przez Beneficjenta pomocy zabezpieczenia w wymaganej formie i terminie
Realizator projektu może, w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia, odstąpić od umowy.
6.
Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po całkowitym rozliczeniu przez
niego otrzymanego wsparcia oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres
12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.
7.
Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia oświadczenia małżonka o zgodzie na zaciągnięcie
zobowiązania finansowanego/majątkowego (jeśli Uczestnik projektu pozostaje w ustroju wspólności
majątkowej małżeńskiej), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia
znoszącego małżeńską wspólność majątkową. Jeśli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim
składa oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
8.
Weksel, Deklaracja wekslowa i Poręczenie wekslowe muszą być poświadczone notarialnie (podpis
notarialnie poświadczony).
9.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem umowy ponosi Beneficjent pomocy.
10. Wzór Weksla, wzór Deklaracji wekslowej oraz wzór Poręczenia wekslowego i oświadczeń zostaną
umieszczone na stronie www.sposobnabiznes.eu