system identyfikacji wizualne

Transkrypt

system identyfikacji wizualne
Załącznik do Uchwały VI/46/13
Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r.
SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
WPROWADZENIE
System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jest zestawem znaków,
dozwolonych wzorców i reguł ich prezentacji, które stanowią niezbędny
warunek stworzenia jednolitego, rozpoznawalnego i pozytywnego
wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile.
System Identyfikacji Wizualnej przeznaczony jest dla wszystkich
jednostek organizacyjnych Uczelni.
Dbałość całej społeczności akademickiej o spójną, zgodną z ustalonymi
zasadami prezentację wizualną, daje gwarancję jakości
i oryginalności. Konsekwentne stosowanie określonych wzorców
wykorzystania logotypu, używania kolorów oraz tworzenia dokumentów
drukowanych i elektronicznych, tworzy warunki do zbudowania
rozpoznawalnego wizerunku i wzmocnienia marki Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
LOGOTYP
Obowiązujący znak graficzny Uczelni wybrany został w drodze
konkursu. Stał się on oficjalnym logotypem z chwilą zatwierdzenia go
przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile w dniu 21 kwietnia 2011 r. (Uchwała Nr
XXXIII/141/11).
Logotyp to odpowiedź na potrzeby młodej, rozwijającej się Uczelni.
Wyróżnia się on nowoczesnością, lapidarnością oraz podkreśla
interdyscyplinarny charakter oferty dydaktycznej PWSZ w Pile.
Ostateczny kształt logotypu zdeterminowany został dwoma zawartymi
w nim symbolami: płomieniami pochodni (oświata, mądrość umysłu)
oraz otwartej ku górze dłoni (chęć zdobywania wiedzy i nowych
umiejętności).
Poniższy logotyp PWSZ w Pile jest jedynym znakiem
służącym identyfikacji wizualnej, wykorzystywanym w działaniach
informacyjno-promocyjnych Uczelni.
Wyjątkiem od tej zasady jest, usankcjonowany w Statucie PWSZ znak
godła umieszczony na sztandarze, elementach architektury
oraz na medalach “Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile”, a także na towarzyszącej im dokumentacji.
WERSJA PEŁNA:
WERSJA SKRÓCONA:
PODSTAWOWE WERSJE ZNAKU
WERSJA PEŁNA - BIAŁE TŁO
Wersja pełna jest standardem
podstawowym znaku firmowego.
Oznacza to, że w przypadku braku
ograniczeń powierzchni,
użycie znaku jest obowiązkowe.
MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU
W DRUKU:
50mm szerokość/24,5 mm wysokość
W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE
WERSJI PEŁNEJ NA CZARNYM TLE:
PODSTAWOWE WERSJE ZNAKU
WERSJA SKRÓCONA - BIAŁE TŁO
Wersji skróconej należy
używać w przypadku
zastosowania
dodatkowego tekstu,
w którym użyta została
pełna nazwa Uczelni.
W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE
WERSJI SKRÓCONEJ NA CZARNYM TLE:
DODATKOWE WERSJE ZNAKU
Z podstawowej wersji logotypu wyprowadzone zostały dodatkowo znaki
graficzne, które umownie przyporządkowane zostały poszczególnym Instytutom
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Instytutom odpowiadają następujące barwy:
Przyporządkowanie
odpowiednich barw do
Instytutów zastosowane
zostało na stronie
internetowej Uczelni,
a w przyszłości może
znaleźć również
odzwierciedlenie w
innych elementach
wizualnych,
wyróżniających Instytuty.
KOLORYSTYKA ZNAKU
CZARNY
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0
CZERWONY
CMYK: 0 100 100 0
RGB: 237 28 36
NIEBIESKI
CMYK: 85 50 0 0
RGB: 27 117 188
ŻÓŁTY
CMYK: 0 10 95 0
RGB: 255 221 24
ZIELONY
CMYK: 85 10 100 10
RGB: 0 147 68
Głównymi kolorami
logotypu PWSZ w Pile są:
czarny, czerwony, niebieski,
żółty, zielony.
Obok przedstawiono
specyfikację barwną
używaną w poligrafii
oraz w publikacjach
internetowych.
Zastosowanie innych
wariantów oraz odchyleń
barwnych jest
niedopuszczalne.
MONOCHROMATYCZNE WERSJE ZNAKU
WERSJA MONOCHROMATYCZNA PEŁNA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
WERSJA MONOCHROMATYCZNA SKRÓCONA
Logotyp w wersji
monochromatycznej
stosuje się tylko
w przypadku konieczności
ograniczenia ilości barw
(np. w czarno-białych
wersjach druków
prasowych, nadrukach
na opakowaniach,
grawerach etc.)
OCHRONA ZNAKU
POLE OCHRONNE
WERSJA PEŁNA
x
x
x
x
x
Pole ochronne znaku
stanowi minimalny obszar
w którymnie może być
umieszczony tekst.
WERSJA SKRÓCONA
1/2
Zastosowanie pola
ochronnego zapewnia
właściwą czytelność
logotypu.
x
x
x
1/2
x
Obok przedstawiono
wielkość pola ochronnego,
w wersji horyzontalnej
i wertykalnej.
OCHRONA ZNAKU
NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
im. Stanisława Staszica w Pile
Niedozwolone jest:
- niewłaściwe skalowanie
logotypu tj. spłaszczanie,
rozciąganie,
- stosowanie innego fontu
niż Trebuchet MS,
- umieszczenie logotypu na
niewłaściwym tle,
- zmiana położenia tekstu
względem znaku graficznego,
- stosowanie innego koloru
logotypu niż ten, którym
oficjalnie posługuje się
Uczelnia,
- zastępowanie w logotypie
nazwy uczelni nazwą innej
jednostki organizacyjnej,
- modyfikowanie położenia
poszczególnych
elementów logotypu
- stosowanie innych
operacji, które zaburzają
symetrię oraz formę
plastyczną logotypu,
- stosowanie dodatkowych
elementów znaku np. cienia.
LITERNICTWO
Stosowanie spójnego
liternictwa jest integralną
częścią komunikacji
wizualnej Uczelni.
Krojem pisma użytym w logotypie jest Trebuchet MS.
Font ten powinien być także stosowany do wszelkiego rodzaju korespondencji
- zarówno w systemie komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej Uczelni.
Trebuchet MS używany jest także w korespondencji elektronicznej.
Szczegółowy opis pism firmowych Uczelni znajduje się w dalszej części SIW.
Trebuchet MS NORMAL
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWVXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwvxyzżź
1234567890
Trebuchet MS BOLD
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWVXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwvxyzżź
1234567890
WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, jak każda
instytucja, posiada wzór druków i dokumentów stosowany
przez wszystkie jednostki uczelniane.
Korzystanie z jednolitego wzorca dokumentów pozwoli wzmocnić
wizerunek Uczelni w kontaktach z odbiorcami zewnętrznymi.
Dlatego też wszelkie druki tj. pisma, dokumentacja, wizytówki,
koperty powinny zawierać jednolity wzorzec, tworzący
graficzną tożsamość Uczelni.
Do kategorii tej należą także formy komunikacji elektronicznej.
WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW
PAPIER FIRMOWY A4
Układ kompozycyjny jest
stały (należy posługiwać
się wzorcem pliku pdf.,
który dostarczony został do
wszystkich jednostek
Uczelni).
2,5 cm
5 cm
Pole tekstowe:
- krój pisma całego
dokumentu: Trebuchet
MS, max 11 pkt lub mniej
(z zachowaniem zasad
należytej czytelności)
- marginesy: lewy 5 cm;
prawy 2,5 cm; górny 2,5 cm;
dolny 2,5 cm
- dane adresata:
pogrubione, interlinia 1 pkt
- treść pisma: wyjustowana,
interlinia 1,3 pkt
- barwa pisma: czarna
WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW
KOPERTA DL (110x220 mm)
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
Pani/Pan
Imię Nazwisko
ul. Ulica 0/0
00-000 Miasto
KOPERTA C5 (162x229 mm)
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
Pani/Pan
Imię Nazwisko
ul. Ulica 0/0
00-000 Miasto
WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW
WIZYTÓWKI - 90 mm x 50mm
Układ kompozycyjny
jest stały (należy
posługiwać się
jednolitym wzorcem we
wszystkich jednostkach
Uczelni).
prof. dr hab. Imię Nazwisko
DYREKTOR INSTYTUTU
tel. 012 345 67 89
kom. 012 345 67 89
fax 012 345 67 89
POLSKA
e-mail:[email protected]
Stanisław Staszic
State School of Higher Vocational Education
in Piła
prof. Imię Nazwisko
DIRECTOR OF THE INSTITUTE
tel. +48 012 345 67 89
mobile. + 48 012 345 67 89
fax +48 012 345 67 89
e-mail:[email protected]
Pole tekstowe:
- tytuły naukowe:
Trebuchet MS, 9 pkt Bold
- imię i nazwisko;
Trebuchet MS, 9 pkt Bold
- stanowisko; Trebuchet
MS, 8 pkt KAPITALIKI
- dane adresowe:
Trebuchet MS, 7 pkt
WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW
Układ kompozycyjny jest
stały (należy posługiwać
się jednolitym wzorcem
we wszystkich jednostkach
Uczelni).
KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed,
lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque
semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed
posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus
metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque.
Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus
eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.
Z poważaniem
Imię Nazwisko
Jednostka Organizacyjna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67-352 26 00
fax 67-352 26 09
www.pwsz.pila.pl
Pole tekstowe:
- treść e-maila: Trebuchet
MS, 13 pkt,
- podpis i dane adresowe:
Trebuchet MS, 12 pkt,
kolor tekstu: szary
PREZENTACJE
PREZENTACJA POWER POINT - wzór dla Instytutów
SLAJD TYTUŁOWY
grafika
TYTUŁ PREZENTACJI
...data...
Logotyp, nazwa Uczelni
oraz górna grafika - są
elementami stałymi,
powtarzającymi się na
każdym slajdzie.
Kolor przedłużonej linii,
odpowiada barwom
Instytutów Uczelni.
Edytowalne pole
tekstowe:
- treść Trebuchet MS,
rozmiar fontu
dopasowany do ilości
użytej treści oraz
wielkości grafiki
STANDARDOWY SLAJD PREZENTACJI
LOREM IPSUM
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
W standardowym slajdzie
prezentacji
do czerwca 2013 r.
PWSZ w Pile uprawniona
jest do posługiwania sie logo
i tytułem "Uczelnia Liderów".
ZASTOSOWANIE LOGOTYPU
W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
ROLL UP - przykład zastosowania logo
ZASTOSOWANIE LOGOTYPU
W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
TORBA PAPIEROWA - przykład zastosowania logo
ZASTOSOWANIE LOGOTYPU
W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
TECZKA - przykład zastosowania logo
ZASTOSOWANIE LOGOTYPU
W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
KOSZULKA BIAŁA - przykład zastosowania logo
ZASTOSOWANIE LOGOTYPU
W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
BALON REKLAMOWY
BANER REKLAMOWY
R E K R U TA C J A N A S T U D I A 2 0 1 2 / 2 0 1 3
ZASTOSOWANIE LOGOTYPU
W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
PRZYKŁADY - 2012 r.
KALENDARZ TRÓJDZIELNY
KALENDARZYK LISTKOWY

Podobne dokumenty