przedmiar robót - Lasy Państwowe

Transkrypt

przedmiar robót - Lasy Państwowe
FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA
BARBARA MALEC
UL. INOWROCŁAWSKA 5 M. 61
91-020 ŁÓDŹ
PRZEDMIAR ROBÓT
45100000-8
45400000-1
45310000-3
45432000-4
45440000-3
45421131-1
45332300-6
45400000-1
45432000-4
45440000-3
45421131-1
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE FUNKCJI POMIESZCZEŃ
MIESZKANIE NR 1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
POSADZKI, TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
MALOWANIA
STOLARKA DRZWIOWA
INSTALACJA KANALIZACYJNA
MIESZKANIE NR 2
POSADZKI, TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
MALOWANIA
STOLARKA DRZWIOWA
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
:
:
:
:
:
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZEŚCIORODZINNYM
MIEJSKIE POLA 62 MIESZKANIE NR 1 I 2 97-570 PRZEDBÓRZ
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PRZEDBÓRZ
PRZEDBÓRZ UL. KONECKA 50
BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
:
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
MGR INś. WOJCIECH BIŃCZYK
MGR INś. BARBARA MALEC
06.03.2010
4 kw. 09
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Koszty zakupu [Kz] ................................................
Zysk [Z] ..................................................................
Ogółem wartość kosztorysowa robót
% R, S
% M
% R+Kp(R), S+Kp(S)
:
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
06.03.2010
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiar Robót wykonano na podstawie:
----------------------------------------------------------------------------1. Inwentaryzacji pomieszczeń wykonanych przez mgr inŜ. Wojciecha Binczyka
2. Wytycznych inwestora
3. Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Przepisy prawne reguluj.ce proces kosztorysowania:
-Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem
12 grudnia 2001 zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie
kosztorysowania budowlanego,
-Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym
(DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) - obowiązuje od 24 czerca 2004r.,
-Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze.nia 2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u.ytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004)
obowiązuje od 1 pa.dziernika 2004r.
-Metody środowiskowe kosztorysowania.
6. Jednostkowych nakładow rzeczowych
- określonych w katalogach KNR,
- analizy indywidualnej
7. Wskaźniki do kosztorysowania oraz ceny materiałow, sprzętu przyjęto na podstawie cennika
SEKOCENBUD, cen funkcjonuj.cych na rynku lokalnym lub w przypadku
braku ceny w cenniku na podstawie analizy indywidualnej.
8. Rysunków i zestawień powierzchni wykonanych w programie komputerowym Arcon 7
( stanowiących integralny załącznik do opracowania )
Przedmiar Robót opracowano za pomocą programu NORMA PRO
-2-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
Lp.
1
1
d.1
PRZEDMIAR
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE FUNKCJI POMIESZCZEŃ
KNR-W 4-01 Rozebranie boazerii drewnianej
m2
0438-03
analogia
ściana w
4.30*2.45
m2
świetlicy
Poszcz
10.535
RAZEM
2 KNR-W 4-01 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym
d.1 0442-01
8
stop.
3 KNR-W 2-02 DemontaŜ balustrad schodowych drewnianych ( R=0.5)
d.1 1207-02
analogia
2.20
m
stop.
m
4 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m3
d.1 0304-02
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - promień łuku do 3 m
z.sz.2.3.
9906-01
otwór przy
1.00*2.20*0.46
m3
schodach
8.000
2.200
RAZEM
2.200
1.012
szt.
1.000
RAZEM
m2
9 KNR-W 4-01 Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z m2
d.1 0322-02
cegieł
0.90*2.00*2
m2
1.800
RAZEM
1.800
8.000
RAZEM
8.000
3.780
RAZEM
3.780
3.600
RAZEM
3.600
m3
m3
1.400
RAZEM
11 KNR-W 2-02 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej m3
d.1 1101-01
z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym
uzupełnie
2.00*1.00*0.10
m3
stropu
12 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- m2
d.1 0606-01
ziome podposadzkowe
2.40*1.40
m2
13 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzd.1 0608-03
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - grubość
2.00*1.00
m2
14 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
d.1 1104-02
zatarte na gładko
2.00*1.00
m2
m2
m2
15 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
d.1 1104-03
trącenie za zmianę grubości o 10 mm do 4 cm
Krotność = 2
2.00*1.00
m2
16 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
d.1 1116-07
-3-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
1.000
m2
8 KNR-W 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien- m2
d.1 0331-02
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
0.90*2.10*2
m2
10 KNR-W 2-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜyd.1 1103-02
teczności publicznej na stropie
uzupełnie
2.00*1.00*1.40*0.50
stropu
1.012
szt.
6 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w m2
d.1 0303-02
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
pokój 2.1 0.90*2.00
m2
kuchnia 2
7 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
d.1 0711-02
słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
1.00*2.20*2+0.90*2.00*2
10.535
8.000
RAZEM
RAZEM
5 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o powierzchni do 2 m2
d.1 0353-09
pokój 2.1 1
kuchnia 2
Razem
m2
1.400
0.200
RAZEM
0.200
3.360
RAZEM
3.360
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
2.00*1.00
2
2.1
17
d.2.
1
45400000-1
45310000-3
KNR-W 4-03
1001-04
MIESZKANIE NR 1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
60.0
j.m.
m2
m
19 KNR-W 4-03 Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przed.2. 0203-02
kroju Ŝył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd
1
60.00
m
20 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
d.2. 1012-01
1
60.00
m
m
m
POSADZKI, TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
Uzupełnienie posadzek z deszczułek o grubości 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu ( pokój 1 i 2, pokój dzienny )
m2
(12.31+8.85+21.07)*10%
m2
2.000
60.000
RAZEM
60.000
11.000
RAZEM
11.000
60.000
RAZEM
60.000
60.000
RAZEM
60.000
4.223
RAZEM
22 KNR-W 4-01 Trzykrotne lakierowanie posadzek
d.2. 0819-07
2
12.31+8.85+21.07
m2
23 KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakod.2. 0812-02
towych 20x20 cm na kleju
2
25 % łazien- (3.96+1.45)*25%
ka i wc
m2
24 KNR-W 4-01 Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych
d.2. 0821-04
20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
2
25% łazienka (17.29+10.34)*25%
i wc
m2
25 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
d.2. 0702-05
szer.do 20 cm ( fazowanie sciana sufit )
2
85.060
m
26 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynku w narozach sciana - sufit
d.2. 0732-02
2 analogia
85.060
m
m2
m2
42.230
RAZEM
m2
m
42.230
1.353
6.908
RAZEM
m
4.223
1.353
RAZEM
27 KNR-W 4-01
d.2. 1202-08
2
ściany
sufity
Razem
m
18 KNR-W 4-03 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości otw.
d.2. 1005-01
przebicia do 15 cm - śr.rury do 25 mm
1
6+5
otw.
2.2 45432000-4
21 KNR-W 4-01
d.2. 0814-01
2
10 % powierzchni
Poszcz
2.000
RAZEM
6.908
85.060
RAZEM
85.060
85.060
RAZEM
85.060
147.840
67.360
RAZEM
215.200
67.360
RAZEM
67.360
147.840
RAZEM
147.840
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do m2
5 m2
m2
m2
30.90+26.44+38.75+33.01+18.74
67.36
28 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami głęboko penetrujacymi - powierzchnie m2
d.2. 202 1134-01 poziome
2
sufity
67.36
m2
29 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami głęboko penetrujacymi - powierzchnie m2
d.2. 202 1134-02 pionowe
2
ściany
30.90+26.44+38.75+33.01+18.74
m2
-4-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
30 KNR-W 4-01
d.2. 0719-04
2
ściany
Opis i wyliczenia
j.m.
Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento- m2
wo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych ponad 5 m2 w 1
miejscu - wyrównanie powierzchni
30.90+26.44+38.75+33.01+18.74
m2
31 KNR-W 4-01
d.2. 0719-09
2
sufity
Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento- m2
wo-wapiennych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych ponad 5 m2 w 1 miejscu - - wyrównanie powierzchni
67.36
m2
32 KNR-W 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- m2
d.2. 2011-02
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku
2
ściany
30.90+26.44+38.75+33.01+18.74
m2
33 KNR-W 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- m2
d.2. 2011-04
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku
2
sufity
67.36
m2
2.3 45440000-3
34 KNR-W 4-01
d.2. 1204-01
3
sufity
MALOWANIA
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m2
67.36
m2
Poszcz
Razem
147.840
RAZEM
147.840
67.360
RAZEM
67.360
147.840
RAZEM
147.840
67.360
RAZEM
67.360
67.360
RAZEM
67.360
147.840
RAZEM
147.840
35 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.2. 1204-02
ścian
3
ściany
30.90+26.44+38.75+33.01+18.74
m2
36 KNR-W 4-01
d.2. 1212-19
3
pokój 1
pokój 2
pokój dzienny
kuchnia
łazienka
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników Ŝeliwnych
m2
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*12
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*8
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*22
m2
m2
m2
3.024
2.016
5.544
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*16
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*4
m2
m2
4.032
1.008
RAZEM
15.624
4.000
4.000
RAZEM
8.000
m2
37 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych
d.2. 1212-21
3
wc
2.00*2
korytarz
2.00*2
m
38 KNR-W 4-01
d.2. 1212-28
3
pokój 1
pokój 2
łazienka
korytarz
wc
pokój dzienny
kuchnia
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm
m
18.00
3.50
8.00
5.00
3.00
6.50
m
m
m
m
m
m
18.000
3.500
8.000
5.000
3.000
6.500
12.50
m
12.500
RAZEM
56.500
15.600
RAZEM
15.600
3.200
RAZEM
3.200
39 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
d.2. 1209-06
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
3 z.sz.4.5.4.
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2
9914-01
0.80*2.00*2*2+0.90*2.0*2+0.70*2.00*2*2
2.4 45421131-1
40 KNR-W 2-02
d.2. 1020-03
4
m
m
m2
m2
STOLARKA DRZWIOWA
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch- m2
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane
i oszklone fabrycznie
0.80*2.00*2
m2
2.5 45332300-6 INSTALACJA KANALIZACYJNA
41 KNR-W 4-02 DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- kpl.
d.2. 0234-08
wowych - ustęp
5
1
kpl.
-5-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
1.000
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
42 KNR 2-15
d.2. 0224-03
5
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
RAZEM
MontaŜ ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- kpl.
ny 'kompakt'
1
kpl.
1.000
RAZEM
43 KNR-W 4-02 Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, płuczki ustępowej o szt.
d.2. 0111-05
połączeniu sztywnym z rur stalowych
5
Obmiar dodatkowy - łączna długość
2
m
1
3
3.1
44
d.3.
1
45400000-1
45432000-4
KNR-W 4-01
0438-03
analogia
korytarz
szt.
MIESZKANIE NR 2
POSADZKI, TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
Rozebranie boazerii drewnianej
m2
7.43+16.87
m2
45 KNR-W 4-01 Uzupełnienie posadzek z deszczułek o grubości 19-22 mm na lepiku o pod.3. 0814-01
wierzchni do 5 m2 w jednym miejscu ( pokój 1 i 2, pokój dzienny )
1
10 % po(43.17+7.43+10.20+10.69)*10%
wierzchni
m2
46 KNR-W 4-01 Trzykrotne lakierowanie posadzek
d.3. 0819-07
1
43.17+7.43+10.20+10.69
m2
47 KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakod.3. 0812-02
towych 20x20 cm na kleju
1
25 % łazien- (3.88+1.37)*25%
ka i wc
m2
48 KNR-W 4-01 Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych
d.3. 0821-04
20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
1
25% łazienka (17.19+10.24)*25%
i wc
m2
49 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
d.3. 0702-05
szer.do 20 cm ( fazowanie sciana sufit )
1
84.92
m
50 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynku w narozach sciana - sufit
d.3. 0732-02
1 analogia
84.92
m
51 KNR-W 2-02 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
d.3. 0127-03
1
2.50*2.45
m2
52 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
d.3. 0711-02
słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
1
pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
6.125*2
m2
m2
m2
m2
1.000
RAZEM
1.000
24.300
RAZEM
24.300
7.149
71.490
RAZEM
m
m2
m2
71.490
1.313
6.858
RAZEM
m
7.149
1.313
RAZEM
m2
1.000
2.000
RAZEM
53 KNR-W 4-01
d.3. 1202-08
1
ściany
sufity
Razem
1.000
6.858
84.920
RAZEM
84.920
84.920
RAZEM
84.920
6.125
RAZEM
6.125
12.250
RAZEM
12.250
131.660
76.740
RAZEM
208.400
76.740
RAZEM
76.740
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do m2
5 m2
m2
m2
70.20+16.87+28.74+28.10-12.25
76.74
54 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami głęboko penetrujacymi - powierzchnie m2
d.3. 202 1134-01 poziome
1
sufity
76.74
m2
-6-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
55 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami głęboko penetrujacymi - powierzchnie m2
d.3. 202 1134-02 pionowe
1
ściany
70.20+16.87+28.74+28.10-12.25
m2
56 KNR-W 4-01
d.3. 0719-04
1
ściany
Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento- m2
wo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych ponad 5 m2 w 1
miejscu - wyrównanie powierzchni
70.20+16.87+28.74+28.10-12.25
m2
57 KNR-W 4-01
d.3. 0719-09
1
sufity
Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento- m2
wo-wapiennych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych ponad 5 m2 w 1 miejscu - - wyrównanie powierzchni
76.74
m2
58 KNR-W 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- m2
d.3. 2011-02
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku
1
ściany
70.20+16.87+28.74+28.10
m2
59 KNR-W 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- m2
d.3. 2011-04
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku
1
sufity
76.74
m2
3.2 45440000-3
60 KNR-W 4-01
d.3. 1204-01
2
sufity
MALOWANIA
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m2
76.74
m2
61 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.3. 1204-02
ścian
2
ściany
70.20+16.87+28.74+28.10
m2
62 KNR-W 4-01
d.3. 1212-19
2
salon i aneks
pokój 1
pokój 2
łazienka
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników Ŝeliwnych
m2
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*(30+12)
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*10
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*10
(0.60*0.13*2+0.6*0.04*4)*4
m2
m2
m2
m2
m2
63 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych
d.3. 1212-21
2
wc
2.00*2
korytarz
2.00*2
m
64 KNR-W 4-01
d.3. 1212-28
2
salon i aneks
pokój 2
pokój 1
łazienka
korytarz
wc
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm
m
16.00
2.00
3.00
7.50
5.00
3.00
m
m
m
m
m
m
65 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
d.3. 1209-06
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
2 z.sz.4.5.4.
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2
9914-01
0.80*2.00*2*2+0.90*2.0*2+0.70*2.00*2*2
m
m
m2
3.3 45421131-1 STOLARKA DRZWIOWA
67 KNR-W 4-01 Wymiana zasów drzwiowych przykręcanych (zmiana otwarcia skrzydeł drzwio- szt.
d.3. 0919-34
wych )
3
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
Razem
131.660
RAZEM
131.660
131.660
RAZEM
131.660
76.740
RAZEM
76.740
143.910
RAZEM
143.910
76.740
RAZEM
76.740
76.740
RAZEM
76.740
143.910
RAZEM
143.910
10.584
2.520
2.520
1.008
RAZEM
16.632
4.000
4.000
RAZEM
8.000
16.000
2.000
3.000
7.500
5.000
3.000
RAZEM
36.500
15.600
RAZEM
15.600
10.120
RAZEM
10.120
m2
66 KNR-W 4-01 Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- m2
d.3. 1210-05
stronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05 m2
2 z.sz.4.5.4.
9914-11
2.30*2.20*2
m2
-7-
Poszcz
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
4
68 KNR-W 4-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
d.3. 0903-01
3
2
-8-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
j.m.
szt.
Poszcz
4.000
RAZEM
Razem
4.000
szt.
szt.
2.000
RAZEM
2.000
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
Lp.
Nazwa
Robocizna
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Materiały
Sprzęt
Kp
Kz
Z
RAZEM
j.el.
l.j.el
wart j.
el
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE FUNKCJI POMIESZCZEŃ
2.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.2 POSADZKI, TYNKI I
OKŁADZINY ŚCIAN
2.3 MALOWANIA
2.4 STOLARKA DRZWIOWA
2.5 INSTALACJA KANALIZACYJNA
2 MIESZKANIE NR 1
3.1 POSADZKI, TYNKI I
OKŁADZINY ŚCIAN
3.2 MALOWANIA
3.3 STOLARKA DRZWIOWA
3 MIESZKANIE NR 2
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp.
Nazwa
1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)
Jm
r-g
Ilość
Cena jedn.
727.4850
RAZEM
Wartość
Słownie:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.
Nazwa
1. benzyna do lakierów
J
m
dm
Ilość
Il inw.
Il wyk.
4.8701
4.8701
m3
szt.
0.2060
34.9140
0.2060
34.9140
kg
szt
t
t
szt
m2
61.4900
87.4800
1.1360
0.1475
1.0000
12.8504
61.4900
87.4800
1.1360
0.1475
1.0000
12.8504
dm
1.7204
1.7204
12.9216
12.9216
7.5893
7.5893
126.3823
126.3823
4.0320
1.4382
0.0569
1.0000
4.1298
39.8020
4.0320
1.4382
0.0569
1.0000
4.1298
39.8020
kg
21.2656
21.2656
szt
kg
kg
kg
szt
5.0000
6.0570
72.5867
9.3192
2.0000
5.0000
6.0570
72.5867
9.3192
2.0000
ark
.
71.7194
71.7194
3
2. Beton zwykły C12/15 (B-15)
3. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego
odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
4. BOLIX T preparat gruntujący, opak. 10 kg
5. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
6. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
7. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
8. Czyszczak /rewizja/ Ŝel. kanal. fi 100 mm
9. deszczułki posadzkowe lite dębowe,jesionowe lub
bukowe
10. emalia olejno-Ŝywiczna ogólnego stosowania
3
11. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
dm
3
12. farba olejna nawierzchniowa
dm
3
13. farby emulsyjne nawierzchniowe
dm
3
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
Gips budowlany szpachlowy
gwoździe budowlane okrągłe gołe
Korki kanaliz. do rur z PVC fi 110 mm
Kwas solny techniczny 33-29 %
Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny
m2
t
kg
szt
kg
dm
3
20. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
21. Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm
22. masa fugowa
23. masa klejąca(sucha mieszanka)
24. Mydła techniczne
25. OścieŜnica drzwiowa stalowa kątowa duŜa (mur)
do drzwi "60-90"
26. papier ścierny w arkuszach
-9-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
Cena
jedn.
Wartość
Grupa
PRZEDBÓRZ_BUD_2_PRZEDMIAR
Lp.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
J
m
piasek do zapraw
m3
Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
m3
Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm
szt
płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe m2
Płytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.1cm
m2
Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
m3
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
m3
preparat gruntujący "CERESIT CT 17"
kg
progi stalowe z kątowników-drzwiowe
kg
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2
m
Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm
m
Sedes "KOMPAKT" gat.I
szt
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm
m2
Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,szkl.malow.D6-C
szt
Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kolo
kg
sznur konopny smołowany
kg
Szpachlówka do drewna - biała
dm
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
uchwyty do rur
Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
zaprawa cementowa M 12
Zaprawa cementowo-wapienna M-4
zawiasy
materiały pomocnicze
Ilość
Il inw.
Il wyk.
5.7869
1.1448
50.2250
3.0126
15.5556
0.1050
1.4840
30.2610
0.6823
62.4000
2.1000
1.0000
2.0400
2.0000
1.1730
0.2000
4.6800
5.7869
1.1448
50.2250
3.0126
15.5556
0.1050
1.4840
30.2610
0.6823
62.4000
2.1000
1.0000
2.0400
2.0000
1.1730
0.2000
4.6800
1.0000
1.0000
1.9555
0.0832
0.0613
4.0000
1.0000
1.0000
1.9555
0.0832
0.0613
4.0000
Cena
jedn.
Wartość
Grupa
3
szt.
szt
t
m3
m3
szt.
zł
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
betoniarka 150 dm3
Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
samochód dostawczy 0.9 t
Samochód skrzyn.5-10t (1)
wyciąg
Słownie:
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8199 dla WOJCIECH MAREK BIŃCZYK
Ilość
Cena jedn.
13.7396
1.7434
0.0100
1.6499
28.2356
RAZEM
Wartość