STYPENDIA DOKTORANCKIE IMIENIA BRONISŁAWA GEREMKA

Transkrypt

STYPENDIA DOKTORANCKIE IMIENIA BRONISŁAWA GEREMKA
STYPENDIA DOKTORANCKIE
IMIENIA BRONISŁAWA GEREMKA 2014/2015
Imre Kertész Kolleg Jena ogłasza konkurs na stypendia doktoranckie imienia Bronisława
Geremka w roku akademickim 2014/2015.
1. Fundator:
Stypendia fundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki
2. Tematyka badawcza:
Stypendia przeznaczone są na realizację projektów z zakresu nauk historycznych i
pokrewnych, podejmujących tematy z historii Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej,
Południowo-Wschodniej i Wschodniej w XIX i XX w.
3. Profil stypendysty:
Stypendia przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, odbywających w
Polsce studia doktoranckie.
UWAGA: Osoby, które przebywały w RFN dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku
akademickiego 2012/2013 lub przebywają obecnie, nie mogą uczestniczyć w konkursie.
Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.
Stypendyści są zobowiązani do uczestnictwa w przeznaczonych dla doktorantów zajęciach
Kolegium.
4. Okres trwania stypendium:
Stypendium przyznawane jest na okres od 6 do 12 miesięcy.
5. Wysokość stypendium
Stypendium wynosi 1.500 euro miesięcznie.
UWAGA: Stypendium nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego
Dodatkowo możliwe jest uzyskanie zwrotu części kosztów kwerendy archiwalnej i
bibliotecznej poza Jeną
6. Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu magisterskiego
- poświadczenie uczestnictwa w studiach doktoranckich w polskiej placówce szkolnictwa
wyższego lub Polskiej Akademii Nauk (PAN)
W wersji angielskiej lub niemieckiej:
- cv, w miarę możliwości lista publikacji,
- opinie promotora i drugiej osoby polecającej,
- opis projektu,
- krótkie uzasadnienie wniosku
7. Nadsyłanie dokumentów:
Dokumenty należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej (jeden plik pdf) na adres:
[email protected]
W rubryce „Subject/Temat” należy wpisać: Stypendium im. Geremka
8. Termin nadsyłania wniosków:
Termin upływa 2 marca 2014 r.
9. Rozmowa kwalifikacyjna:
Rozmowa kwalifikacyjna w jęz. angielskim lub niemieckim odbędzie się w Warszawie w
kwietniu 2014 r.