przedszkola niepubliczne – zasady tworzenia

Transkrypt

przedszkola niepubliczne – zasady tworzenia
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE – ZASADY TWORZENIA
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE – ZASADY TWORZENIA
Założenie przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną lub prawną: (art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne przedszkola po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez
Gminę Stalowa Wola.
Osoby zainteresowane założeniem przedszkola niepublicznego powinny posiadać odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki dzieciom i pracownikom przebywającym na jego terenie. W związku z tym wymagane są opinie Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Pożarnej.
Organ prowadzący przedszkole opracowuje statut przedszkola, w którym określa:
●
●
●
●
●
●
nazwę, typ lub cel przedszkola oraz jego zadania,
dane osoby prowadzącej przedszkole,
organy przedszkola oraz zakres ich zadań,
organizację przedszkola,
prawa i obowiązki pracowników przedszkola oraz dzieci w tym przypadku, w których dziecko może zostać skreślone z listy
wychowanków przedszkola,
sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola, zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
Osoba zakładająca przedszkole niepubliczne przy opracowywaniu statutu może korzystać z rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. o ramowym statucie przedszkola publicznego, ale powinna uwzględnić specyfikę
własnego przedszkola.*
Niepubliczne przedszkola zobowiązane są do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dodatkowych
informacji na temat realizacji podstawy programowej można uzyskać w Kuratorium Oświaty Oddział w Tarnobrzegu., ul
1-maja 4, tel .0-15 822 15 95 wew, 329).
Od dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych wymagane są kwalifikacje zgodnie z zapisami w
Karcie Nauczyciela oraz aktów wykonawczych*.
Przy zgłoszeniu przedszkola do ewidencji komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (na
parterze) w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydaje się z urzędu. Opłaty: nie pobiera się.
Prezydent Miasta Stalowej Woli dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza
zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz
organowi podatkowemu.
W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wymienionych wyżej danych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w
terminie, a także w przypadku, gdy statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został
zmieniony
ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.
Podstawa prawna dotycząca zakładania i funkcjonowania przedszkoli niepublicznych,
Dotacja dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola,
Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli,
Informacja o warunkach lokalowych prowadzonej placówki,
Wykaz kadry pedagogicznej - wzór.
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE – ZASADY TWORZENIA
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE – ZASADY TWORZENIA
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE – ZASADY TWORZENIA