Warszawa, 6 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE o konkursie

Transkrypt

Warszawa, 6 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE o konkursie
Warszawa, 6 czerwca 2012 r.
OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na najem pomieszczenia
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy ul. Kawęczyńska 44, 03-287 Warszawa
OGŁASZA
KONKURS OFERT
na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 107,7 m2 (dwie salki rekreacyjne
z szatnią i sauna) usytuowanego na parterze obiektu DOSiR przy ul. Szanajcy
17/19 w Warszawie wraz z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych zgodnych
z działalnością statutową DOSiR.
Czas najmu: od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
W celu obejrzenia pomieszczeń i zapoznania się z ich stanem technicznym należy
zgłosić się do DOSiR przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie
tel. 22 619-11-20 od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1500.
Konkurs ma formę pisemną, a oferty powinny być złożone do dnia 20 czerwca 2012
r. do godz. 10.00 w sekretariacie DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej 44 w Warszawie
(03-770). Oferty złożone po godz. 10.00 nie będą przyjmowane.
I. Warunki przystąpienia do konkursu
1. Oferta powinna określać oferowany miesięczny czynsz za najem
pomieszczeń w kwocie netto (bez VAT);
2. Oferta powinna ponadto zawierać:
− oświadczenie Oferenta o posiadaniu uprawnienia do prowadzenia
działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień lub oświadczenie, iż takie uprawnienia Oferent będzie
posiadał w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności w obiekcie
DOSiR;
− oświadczenie Oferenta, że zajęcia prowadzone będą osobiście przez
Oferenta lub, że Oferent dysponuje osobą/osobami, które będą
zaangażowane przez niego do prowadzenia zajęć;
− oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami lokalowym
i otoczeniem lokalu będącym przedmiotem najmu oraz o braku
zastrzeżeń w tym zakresie;
− oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy najmu
oraz jego akceptacji;
−
aktualny (wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
otwarcia ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wpłacić
w chwili podpisania umowy kaucję pieniężną w wysokości jednokrotności
wartości czynszu miesięcznego brutto.
Wybór oferty.
W I etapie Konkursu zostaną wyłonione dwie (2) najkorzystniejsze oferty.
W przypadku złożenia jednej oferty, Wynajmujący – według swego wyboru podejmie negocjacje z jedynym oferentem lub zdecyduje o zakończeniu
Konkursu bez dokonania wyboru oferty.
W II etapie Konkursu Wynajmujący będzie prowadził negocjacje umowne
z wybranymi Oferentami.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty spośród
dwóch (jednej), które będą oceniane w II etapie Konkursu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania
przyczyny.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w siedzibie
Wynajmującego w sekretariacie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Kawęczyńska 44, 03-770
Warszawa.
Na kopercie należy umieścić adnotację
„Konkurs Ofert na najem pomieszczeń DOSiR przy ul. Szanajcy 17/19
w Warszawie”.
Oferty niespełniające wymogów Konkursu nie będą rozpatrywane.
Wynajmujący nie przewiduje otwarcia ofert z udziałem Oferentów, lecz
zapewnia, że otwarcie ofert i ich ocena będzie miała charakter komisyjny,
z których to czynności sporządzony zostanie protokół.
Od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu Oferenci,
których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, mogą odebrać dokumenty
załączone do oferty, z wyłączeniem druku oferty i oświadczeń wymaganych
zgodnie z zasadami Konkursu Ofert.
Dyrektor
Zbigniew Korcz
Załączniki do ogłoszenia:
− projekt umowy
− formularz ofertowy