Przykładowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Transkrypt

Przykładowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Imię, nazwisko
Adres
Wrocław, dnia
Komenda Miejska Policji
we Wrocławiu
ZAWIADOMIENIE
O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO
Z URZĘDU
Zawiadamiam o tym, iŜ mój mąŜ Marian od około dwóch lat nie łoŜy na utrzymanie naszego syna
Piotra, który urodził się z naszego związku małŜeńskiego w dniu 12 maja 2004 roku i wnoszę
o wszczęcie oraz przeprowadzenie w tej sprawie, na podstawie art. 303 kpk postępowania
przygotowawczego.
Uzasadnienie
W 2002 roku zawarłam związek małŜeński z Marianem Łasko.Z małŜeństwa tego 12 maja
2004 roku urodził się syn Piotr. Początkowo nasze poŜycie małŜeńskie układało się poprawnie.
Jednak w 2005r. mój mąŜ utracił pracę i od tego czasu zaczął naduŜywać alkoholu i przestał łoŜyć
na utrzymanie rodziny a w 2006 roku wyprowadził się z domu.Ja pracuję jako sprzedawczyni
w sklepie warzywnym i zarabiam 1200zł miesięcznie. Dochody te nie wystarczają na utrzymanie.
W tym zakresie pomagają mi moi rodzice Jan i Janina Nowak.
Mając powyŜsze na uwadze wnoszę o przeprowadzenie w tej sprawie postępowania
przygotowawczego celem ukarania mojego męŜa.
Podpis
Załącznik:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia syna