13. Pow. Nowomiejski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Transkrypt

13. Pow. Nowomiejski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
Nr 13. WYKAZ
instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO
/stan na dzień 31.12.2012 r./
Lp
1.
2.
3.
4.
Instytucje
i placówki
Powiatowe
Centrum
Pomocy Rodzinie
Poradnia Rodzinna
Adres
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
Parafialna Poradnia
Rodzinna
ul. Kościelna 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
Telefon
Osoba
odpowiedzialna
poradnictwo – jakie
(56)
47-43-196
47-25-600
Urszula Łydzińska
- psychologiczne, prawne,
logopedyczne,
w tym poradnictwo dla ofiar
przemocy w rodzinie,
- programy korekcyjnoedukacyjne dla sprawców
przemocy (realizacja
programu uzależniona
od ilości chętnych osób
do wzięcia udziału)
(56)
47-430-88
667821781
Krystyna
Kapitulska –
Nauczyciel
Naturalnego
Planowania
Rodziny
poradnictwo rodzinne
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-260-38
Bożena
Smoczyńska
Ośrodek Wsparcia
Pacółtowo 58
HOSTEL
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-420-59
Małgorzata
Wojnarowicz
porady, konsultacje
dla uczniów, rodziców
i nauczycieli, badania
diagnostyczne dla uczniów,
telefon zaufania
Forma pomocy
finansowa materialna
opieka
inna – jaka
pomoc osobom
niepełnosprawnym
-turnusy
rehabilitacyjne
-sprzęt ortopedyczny,
rehabilitacyjny
i środki pomocnicze
-likwidacja barier
w komunikowaniu
się, technicznych
i architektonicznych
zajęcia specjalistyczne
dla uczniów,
zajęcia edukacyjnoszkoleniowe
dla rodziców,
nauczycieli –prelekcje
a dla uczniów w
formie warsztatów
usługi hostelowe
1
Placówki
opiekuńczowychowawcze
Socjalizacyjne
Dom Dziecka
Pacółtowo 58
13-300 Nowe Miasto Lub.
Opiekuńcze
Wsparcia Dziennego
(56)
47-420-59
Małgorzata
Wojnarowicz
pedagogiczne,
psychologiczne,
praca socjalna z rodzinami
wychowanków placówki
„Nazaret” Świetlica
dla Dzieci im. Bł. Księdza
S. W. Frelichowskiego
(56)
47-44-859
Ks. Zbigniew
Markowski
pedagogiczno-socjalne
dla rodziców dzieci
przebywających w placówce
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
II piętro, pokój 216
(56)
47-42-211
Beata Jarząb
poradnictwo, terapie
grupa wsparcia
(56)
47-26-332
Iwona Zielińska
poradnictwo dla osób
uzależnionych od alkoholu
grupa wsparcia
(56)
47-29-710
Daniela Laskowska
poradnictwo dla osób
uzależnionych od alkoholu
(56)
47-45-057
Dorota
Chmielewska
poradnictwo dla osób
uzależnionych od alkoholu
5.
6.
tak
tak
tak
tak
tak
dożywianie,
pomoc w nauce,
pomoc w kryzysach
szkolnych,
rodzinnych,
rówieśniczych,
osobistych
Poradnie Uzależnień
Przychodnia Terapii
Uzależnienia
od Alkoholu
i Współuzależnienia
Punkt Konsultacyjny
Przeciwalkoholowy
Urząd Gminy z/s
w Mszanowie
13-300 Nowe Miasto Lub.
Urząd Gminy
w Grodzicznie
13-324 Grodziczno
Urząd Gminy
w Biskupcu
grupa wsparcia
grupa wsparcia
2
13-340 Biskupiec
7.
Miejskie Centrum
Kultury
8.
Klub Sportowy
9.
Świetlica
środowiskowa
o charakterze
profilaktycznym
Świetlice
OpiekuńczoWychowawcze
Urząd Gminy
w Kurzętniku
13-306 Kurzętnik
Miejskie Centrum Kultury
ul. 19 Stycznia 17A
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-48-055
Gminne Centrum Kultury
ul. Kościuszki 17
13 306 Kurzętnik
(56)
47-444-99
Gminny Ośrodek Kultury
13-340 Biskupiec
Klub Sportowy „Zamek”
ul. Betoniarska 8a
13-306 Kurzętnik
Gminny Ośrodek Kultury
13-340 Biskupiec
(56)
47-450-56
(56)
47-450-56
Maria Browarska
Gmina Nowe Miasto Lub.
ZSPiG Jamielnik
(56)
47-21-726
Beata Hajduk,
Iwona Wasilów
ZSPiG Bratian
(56)
47-21-925
Gabriela
Miąskowska,
Anna Kremska
SP Radomno
(56)
47-21-625
Teresa Cichocka,
Mariola Gutowska
SP Skarlin
(56)
47-45-508
Iwona
Trąpczyńska
(56)
47-42-824
(56)
47-48-282
Dariusz Falkowski
poradnictwo dla osób
uzależnionych od alkoholu
grupa wsparcia
organizowanie czasu
wolnego, rozwijanie
zainteresowań
Wioletta Tafel
Roman
Lewicki
kulturalna
kulturalne
Maria Browarska
kulturalna
opieka nad
młodzieżą
Leszek Jobs
wsparcie
w
rozwoju fizycznym
pedagogiczne,
profilaktyka
przeciwalkoholowa,
profilaktyka
przeciwnarkotykowa
3
SP Tylice
SP Gwiździny
Społeczne
Ognisko Artystyczne
Zespół Szkół
w Bratianie
10.
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
11.
Warsztat Terapii
Zajęciowej
12.
Powiatowy
Środowiskowy
Dom Samopomocy
13.
Polski Czerwony
Krzyż
(56)
47-427-33
(56)
47-28-839
Beata Turulska
Anna Falkowska
Społeczne Ognisko
Artystyczne
ul. 19 Stycznia 17A
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-42-824
Wioletta Tafel
zajęcia socjoterapeutyczne
dla gimnazjum
Bratian ul. Szkolna 2
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-21-925
Monika Puchniarz
organizowanie
koncertów
na różne okazje
zajęcia socjoterapeutyczne,
poradnictwo pedagogiczne
ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-260-38
504-222-917
Krystyna
Makowska
poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne
oraz w zakresie doradztwa
zawodowego
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
ul. Grunwaldzka 35
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-42-855
fax
47-25-731
Karina
Leliwa
poradnictwo psychologiczne,
socjalne
ul. Korczaka 4
13-300 Nowe Miasto
Lubawskie
(56)
47 449 32
Krzysztof
Piechocki
ul. Grunwaldzka 10
13-300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-42-971
Halina Kleinowska
zajęcia
psychoedukacyjne
tak
poradnictwo psychologiczne,
socjalne
tak
opieka nad
rodzinami
dzieci
specjalnej
troski
grupa wsparcia
dla rodziców
tak
terapia zajęciowa,
psychoterapia,
reedukacja,
rehabilitacja ruchowa
tak
treningi umiejętności
społecznych,
poradnictwo
psychologiczne,
terapia ruchowa
sprzęt rehabilitacyjny,
odzież
4
wsparcie
i integracja osób
niewidomych
i niedowidzących
pozyskiwanie
i wydawanie
żywności
dla osób najbardziej
potrzebujących
wydawanie żywności
dla najbardziej
potrzebujących –
współpraca
z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
w Kurzętniku
14.
Polski Związek
Niewidomych
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
605 291 147
Lucyna
Cendrowska
15.
Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw Lokalnych
z/s w Nowym
Mieście Lubawskim
ul. Działyńskich 2a
13–300 Nowe Miasto Lub.
(56)
47-29-638
Prezes Ewelina
Tuchalska
v-ce prezes
Elżbieta Rogowska
16.
Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy
Kurzętnik
Gminne Centrum Kultury
ul. Kościuszki 17
13 – 306 Kurzętnik
(56)
47-44-499
Roman
Lewicki
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
(56)
47-28-708
Beata Kujawska
grupa wsparcia
dla kobiet
po mastektomii
Edyta Zielazna
działanie na rzecz
wyrównywania
szans osób
niepełnosprawnych ,
prowadzenie
do aktywnego
uczestnictwa w życiu
społ. osób
niepełnosprawny
oraz wspierania
ich rodzin.
17.
18.
Amazonki
Stowarzyszenie osób
niepełnosprawnych
gminy Grodziczno
Urząd Gminy Grodziczno
Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno
(56)
47-29-710
w zakresie ulg i uprawnień
sporządziła – Magdalena Gryza tel. (56) 474 31 96
5