Poznań, 17 maja 2010 roku DOP – 013/71/2010 Zarządzenie nr 71

Transkrypt

Poznań, 17 maja 2010 roku DOP – 013/71/2010 Zarządzenie nr 71
Poznań, 17 maja 2010 roku
DOP – 013/71/2010
Zarządzenie nr 71/2010
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2010 roku
w sprawie powołania Studium Podyplomowego
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem śywności
na Wydziale Nauk o śywności i śywieniu
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164 poz.
1365, z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 w związku z § 58 ust. 2 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
W ramach Wydziału Nauk o śywności i śywieniu powołuje się Podyplomowe Studium
Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem śywności na czas nieokreślony.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Rektor
/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak