Sondaż wyborczy na kandydatów na rektora

Transkrypt

Sondaż wyborczy na kandydatów na rektora
Sondaż wyborczy na kandydatów na rektora
22 grudnia na Radzie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt przeprowadzony
zostanie sondaż wyborczy na kandydatów na rektora – w sondażu mogą wziąć udział
członkowie RW z uprawnieniami do głosowania.
Zgodnie z § 50 punkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego bierne prawo wyborcze
przysługuje:
a) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu
pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku
osób posiadających tytuł naukowy profesora – siedemdziesiątego roku życia,
przy czym wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora,
b) pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym
wymiarze czasu pracy,
c) studentom,
d) doktorantom