Fotoreporta¿ z Mózgowa

Transkrypt

Fotoreporta¿ z Mózgowa
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Fotoreporta¿ z Mózgowa
24.09.2010.
W Mózgowie, so³tys Marian Szkamelski w tempie i¶cie ekspresowym zorganizowa³ Piknik Rodzinny, który mia³ na celu
integracjê mieszkañców tej ma³ej wsi. Do wspó³pracy zaprosi³ nasz Gminny O¶rodek Kultury, który w takich sytuacjach,
jak pokazuje historia naszych dzia³añ, nie odmawia, co chyba jest du¿± zalet± i jednocze¶nie obowi±zkiem
zawodowym. Nasi pracownicy w przeddzieñ imprezy, mimo dokuczliwego zimna i deszczu zbudowali scenê, bo
zapowiada³y siê atrakcyjne wystêpy i zabawy. W dniu imprezy pogoda nieco siê poprawi³a, w zwi±zku z czym
mo¿na by³o przeprowadziæ liczne zabawy i konkursy dla dzieci i doros³ych. Kulminacyjnym momentem tych¿e zmagañ
sta³ siê mini-turniej so³ectw, który prowadzi³ Pan Stefan Gurzyñski, robi±c to z lekko¶ci±, wielkim poczuciem humoru i
precyzj±. W "starciach tytanów" uczestniczy³y reprezentacje wsi: Mózgowo, Gulb, Laseczno, Z±browo i Wikielec. Turniej
wygra³a reprezentacja Mózgowa, a puchary i pami±tkowe dyplomy wrêczy³ z-ca wójta Pan Bogus³aw Wylot. Obecny by³
te¿ Pan Andrzej Brach, równie¿ reprezentuj±cy gminê.
W czê¶ci artystycznej wyst±pi³y zespo³y: "Fantazja", kierowana przez Pani± dyr Gra¿ynê Piêkos, "Morawa" pod
kierownictwem Pana Stefana Gurzyñskiego, "A propos" kierowany przez Pani± dyr Gra¿ynê Piêkos. W przerwach
pomiêdzy wystêpami, w sali wiejskiej odbywa³y siê pokazy sztuki ¿onglerskiej, prezentowane przez grupê "¯ongler",
dzia³aj±c± przy GOK Laseczno i kierowan± przez Pani± Bernadetê Gawryjo³ek.
Impreza by³a jak zwykle udana i jej organizacja przeprowadzona "z sercem", czyli bardzo dobrze, w czym ogromna
zas³uga obu organizatorów: Pani Gra¿yny Piêkos oraz Pana Mariana Szkamelskiego.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreporta¿u w Menu g³ówne > Galeria zdjêæ > Piknik w Mózgowie.
http://www.goklaseczno.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 18:45