Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz oświadcz., że osoby, które będą

Transkrypt

Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz oświadcz., że osoby, które będą
Załącznik Nr 7 do SIWZ
- Formularz oświadczenia
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach”
oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane przepisami ustaw uprawnienia.
...................................., dnia .....................................
…..…………………………………………….
podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy
*) niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty