Zasady rekrutacji studentów na studia zagraniczne w ramach

Transkrypt

Zasady rekrutacji studentów na studia zagraniczne w ramach
Zasady rekrutacji studentów na studia zagraniczne w ramach Europaen University Foundation
Campus Europae na UŁ w roku akademickim 2013/2014
1) Uniwersytet Łódzki uczestnicząc od 2005 r. w europejskiej sieci uczelni Campus Europae
umożliwia studentom studiów licencjackich i magisterskich wyjazd na roczne studia w ramach
Campus Europae na podstawie umów dwustronnych podpisanych pomiędzy danym
Wydziałem UŁ a odpowiednią jednostką uczelni CE. Umowa określa dziedzinę współpracy
oraz liczbę studentów, którzy mogą wyjechać na roczne studia do uczelni partnerskiej CE.
2) Uniwersytet Łódzki nie tworzy dodatkowych struktur i jednostek decyzyjnych
na potrzeby rekrutacji i rozliczenia studentów z mobilności w ramach EUF Campus Europae.
3) O roczny wyjazd na studia w ramach CE mogą ubiegać się studenci UŁ dwukrotnie, raz
na studiach I stopnia i drugi raz na studiach II stopnia - decyduje status studenta
w trakcie studiów za granicą. Obywatele z tzw. krajów trzecich (czyli państw nie
uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”), którzy zostali przyjęci na studia
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie na UŁ również mogą
ubiegać się o wyjazd w ramach Campus Europae. W procesie rekrutacji zapewnia się równość
szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
4) Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach Campus Europae nie może przebywać
w trakcie realizacji studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym.
Wyjeżdżający student musi mieć status studenta UŁ w momencie wyjazdu oraz wpisane do
indeksu zaliczenie poprzedniego semestru, a jego indeks ma być pozostawiony w dziekanacie
macierzystego wydziału. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich ubiegający się
o wyjazd na studia w ramach Campus Europae zobowiązani są do kontynuacji studiów na UŁ
na kolejnym cyklu w trakcie trwania ich stypendium zagranicznego. Zapis dotyczący
konieczności kontynuacji studiów na UŁ będzie uwzględniony w umowie podpisanej przed
wyjazdem pomiędzy studentem a uczelnią.
5) Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: wysoka średnia ocen (nie niższa niż 3,5),
wysoka motywacja studenta do nauki języka lokalnego uczelni przyjmującej. Wydziały mogą
ustalać warunki dodatkowe np. aktywny udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe itp.,
powiadamiając studentów o kryteriach oceny przyjętych dla potrzeb procesu kwalifikacji.
6) Rekrutacja studentów do uczelni partnerskich Campus Europae zależy od dwóch czynników
- lokalizacja uczelni CE (UE lub spoza UE),
- liczby wyjazdów (1 lub 2 raz).
7) Typy mobilności Campus Europae:
a) pierwszy wyjazd do uczelni z UE – rekrutacja w USOSWeb analogiczna
do rekrutacji w ramach Programu Erasmus;
b) drugi wyjazd do uczelni z UE - rekrutacja w wersji papierowej;
c) pierwszy lub drugi wyjazd do uczelni spoza UE - rekrutacja w wersji papierowej.
8) Student zainteresowany wyjazdem do uczelni Campus Europae w przypadkach opisanych
w punkcie 7b i 7c zobowiązany jest do złożenia u Koordynatora Wydziałowego ds. Programu
Erasmus macierzystego Wydziału podania, z prośbą o zgodę na roczny wyjazd do uczelni CE.
Do podania student załącza swój życiorys i list motywacyjny. Średnia studenta będzie
wyliczona z USOSWEB lub podana przez Dziekanat macierzystego Wydziału studenta.
Dodatkowo od studenta zakwalifikowanego na mobilności Campus Europae określoną w 7b
i 7c wymagana jest pisemna zgoda na wyjazd wydana przez Dziekana macierzystego
Wydziału.
9) Rekrutacja studentów na wyjazd na studia zagraniczne do uczelni partnerskich Campus
Europae dla wszystkich typów mobilności wymienionych w pkt. 7 odbywa się w tym samym
terminie jak rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus na UŁ.
10) W terminie 7 dni od zakończenie rekrutacji Campus Europae, student może odwołać się od
decyzji Wydziału do Prorektora ds. współpracy zagranicą UŁ.
11) BWZ UŁ i Koordynatorzy Wydziałowi przechowują protokoły z rekrutacji Campus Europae
przez okres 5 lat.
12) W przypadku pierwszego wyjazdu do uczelni CE (7a), zakwalifikowany student UŁ
otrzymuje grant Programu Erasmus na 1 semestr mobilności, w wysokości ustalonej
w Zasadach finansowania wyjazdów na studia Programu Erasmus na dany rok akademicki.
13) W przypadku wyjazdu do uczelni z UE (7b) i spoza UE (7c), zakwalifikowany student nie
otrzymuje żadnego dofinansowania na realizację studiów. Student podpisując umowę na jeden
z wyżej określonych wyjazdów, wyraża zgodę na pokrycie kosztów mobilności
we własnym zakresie.
14) Wszyscy studenci UŁ nominowani na wyjazd w ramach CE są zobowiązani
do
zarejestrowania
się
na
stronie
Campus
Europae
http://www.campuseuropae.org/en/index.html do 31.03.2013 r. oraz do wzięcia aktywnego
udziału w e-kursie języka lokalnego uczelni przyjmującej w ramach projektu Hook-Up
w semestrze poprzedzającym mobilności (min. 80-120 godzin przez 3 miesiące) oraz do
kontynuacji nauki języka lokalnego w ramach intensywnego kursu językowego
organizowanego przez uczelnię przyjmującą przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz do
kontynuacji nauki języka lokalnego w trakcie rocznego pobytu w uczelni CE.
15) Student przed wyjazdem na stypendium zagraniczne w ramach CE zobowiązany jest do
złożenia w BWZ następujących dokumentów: Learning Agreement, PPUZ, potwierdzenie
z uczelni partnerskiej o przyjęciu na studia, kopia karty EKUZ/kopia innego ubezpieczenie
zdrowotnego - w przypadku wyjazdu do Turcji, Serbii, Rosji na cały okres studiów za
granicą, zaświadczenia z Dziekanatu potwierdzającego status studenta UŁ w czasie realizacji
studiów zagranicznych, zlecenie przekazywania stypendium (dotyczy wyjazdów określonych
w punkcie 7a). Powyższe dokumenty są niezbędne do podpisania umowy przed wyjazdem na
stypendium w ramach CE.
16) Zgodnie
z
warunkami
umowy
student
Campus
Europae
po
powrocie
z rocznej mobilności rozlicza się z następujących dokumentów: Confirmation (oryginał),
Learning Agreement (jeśli konieczne Changes to Learning Agreement), Transcript of Records,
potwierdzenie wypełnienia ankieta sprawozdawczej z mobilności (dotyczy tylko studentów
realizujących pierwszy wyjazd opisany w punkcie 7a).
17) Student CE, który ubiega się o Certyfikat CE powinien udokumentować po powrocie
ze stypendium min. 45 ECTS na Transcript of Records za 1 pełny rok mobilności - dokument
potwierdzony przez uczelnię zagraniczną CE i UŁ - oraz przedłożyć zaświadczenie
potwierdzające znajomość języka lokalnego uczelni zagranicznej na poziomie B1, wystawione
przez uczelnię CE.
18) Student CE, który ubiega się o Dyplom CE powinien przedłożyć po powrocie ze stypendium
dwa transkrypty potwierdzające zdobycie w każdym roku studiów min. 45 ECTS w celu
rozliczenia dwóch pełnych lat mobilności – dokumenty potwierdzone przez uczelnię
zagraniczną CE i UŁ - oraz przedłożyć zaświadczenia potwierdzające znajomość dwóch
języków lokalnych uczelni zagranicznych na poziomie B1, wystawione przez dwie uczelnie
CE.
19) Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Prof. dr hab. Zofia
Wysokińską.
BWZ/13.12.2012