2014/2015 - Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Transkrypt

2014/2015 - Biblioteka Politechniki Poznańskiej
http://library.put.poznan.pl
Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP)
w roku akademickim 2014/2015
1.
KADRY I ORGANIZACJA
Struktura zatrudnienia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej (BPP) w etatach
Pozostali
prac.
bibliot.
Specjaliści
w
zawodzie
bibliot.
5
13,5
16
6
4
15
31.12.2012
5
01.01.2014
31.12.2014
Specjaliści
Projektanci
Informatycy
Specjalista
adm.
Ogółem
5
2
2
1
49,5
12,5
5
2
2
1
49,75
6
13
5
2
2
1
48
14
6
13
5
2
3
1
49
5
16
6
13
2
2
3
1
48
5
16
6
13
2
2
3
1
48
Stan na
dzień
Bibliot.
dyplom.
Kustosze
bibliot.
01.10.2011
4
16
31.12.2011
4
1.04.2012
2.
St. bibl.
St. dokum..
Najważniejsze wydarzenia





















3.
Tabela 1
Organizacja spotkania konsorcjum BazTech z wydawcami z Wielkopolski, współpracującym z konsorcjum. Organizatorzy:
Biblioteka PP, ICM Uniwersytetu Warszawskiego, Zarząd Konsorcjum BazTech
Przejęcie zasobów nieistniejącej Izby pamięci PP w celu zabezpieczenia i okresowego eksponowania zbiorów oraz
zdigitalizowania wybranych eksponatów
Przeprowadzenie badań ankietowych satysfakcji użytkowników biblioteki
Wdrożenie systemu informacyjnego - Kody QR - systemu punktów informacyjnych łączących zasoby drukowane dostępne w
Wypożyczalni i Czytelni z odpowiednimi informacjami dostępnymi elektronicznie za pomocą linków internetowych i
dwuwymiarowych kodów QR
Doposażenie stanowisk czytelniczych dla osób z dysfunkcjami w nowy sprzęt i oprogramowanie, m.in. z projektu IWIR
Intensywny rozwój projektu Repozytorium Naukowego PP we współpracy z PCSS (opracowanie coraz liczniej spływających
dokumentów, zmiana instrukcji, uzyskanie pełnomocnictwa JM Rektora do zawierania umów licencyjnych z autorami,
przygotowanie projektu Zarządzenia Rektora).
Wzmożona praca nad uzupełnianiem zawartości bazy BIBLIO (bibliografii publikacji pracowników PP)
Przygotowanie narzędzia wspomagającego dostarczanie informacji o publikacjach – eDorobek
Obsługa wideokonferencji
Opracowywanie zestawień publikacji z listy JCR oraz z BIBLIO dla poszczególnych wydziałów oraz zestawień zgłoszonych
numerów ResearcherID
Wdrożenie obsługi nowych ELS bez nadrukowanych kodów kreskowych
Organizacja dostępu do zajęć dydaktycznych online dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na
uczelnianej platformie Moodle
Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Umiejętności Informacyjne” realizowanego w ramach programu „Infoprogram II” - na pięciu
wydziałach PP
Merytoryczny nadzór nad działalnością bibliotek jednostek organizacyjnych
Organizacja dostępów testowych do baz danych
Złożenie do MNiSW wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę:
o na rozwój Repozytorium Naukowego PP, zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów
o na ochronę zbiorów zabytkowych
Organizacja Seminarium „Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy
na przyszłość”
Aktualizacja systemu bibliotecznego HORIZON do wersji 7.5.2
Zwiększenie liczby godzin zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia. Nowa oferta
dydaktyczna: Wstęp do metodologii pisania pracy naukowej – opis bibliograficzny
Podjęcie działań w kierunku pozyskania dla Uczelni numeru DOI dla wydawanych na PP czasopism (we współpracy z
Wydawnictwem PP oraz redakcjami czasopism)
Przejęcie księgozbioru biblioteki Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Wydziału Elektrycznego
SPRAWY OGÓLNE

Dyrektor BPP na posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2014 r. przedstawiła informację o działalności Biblioteki oraz zamieściła
na stronach Senatu obszerne sprawozdanie z działalności Biblioteki PP

W roku akademickim 2014/2015 odbyło się jedno posiedzenie Rady Bibliotecznej (20. kwietnia 2015 r.):
omówiono wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2014 i przedstawiono plan na 2015,
przegłosowano zmianę struktury organizacyjno-funkcjonalnej Biblioteki
Biblioteka uczestniczyła w Nocy naukowców – 26.09.2014 roku.
Zorganizowano obchody XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8 - 15.05.2015


4.
ZBIORY BIBLIOTECZNE
4.1.Druki zwarte
Stan na 31.12.2014 r.
Biblioteka PP ogółem
347 781wvol.
w tym:
- druków zwartych
267 530 wol.
- wydawnictw ciągłych
80 251 wol.
- zbiorów specjalnych
62 260 wol.
stan zbiorów specjalnych Biblioteki PP na 31.12.2014 r.
- normy
59 368
- rozprawy doktorskie
2 458
- mikroformy
427
- materiały audiowizualne
27
- zbiory elektroniczne zinwentaryzowane
299
4.2. Czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe drukowane BPP
Tabela 2
druki ciągłe
prenumerata kupno
krajowe
102
importowane
razem
dary
razem tytułów
wymiana
172
48
322
192
4
12
208
294
176
60
530
4.3. Zbiory elektroniczne BPP
Rozwój zbiorów elektronicznych, pochodzących z zakupu, przedstawia się następująco:
- od 1992 roku bazy bibliograficzne na CD ROM,
- od 1993 roku także bazy bibliograficzne i teksty czasopism elektronicznych w dostępie online,
- od 1998 roku także w dostępie zdalnym i w ramach konsorcjów (bazy danych bibliograficzne, serwisy czasopism elektronicznych),
- od 2001 także encyklopedie elektroniczne w dostępie online,
- od 2006 także serwisy książek elektronicznych w dostępie online.
W 2002 roku rozpoczęto digitalizowanie zbiorów własnych w ramach projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, począwszy od
materiałów dydaktycznych.
W roku 2013 rozpoczęto także digitalizację zbiorów do Repozytorium Naukowego PP oraz wykorzystano część wcześniej
zdigitalizowanych w celu podlinkowania ich do strony Repozytorium.
Zbiory elektroniczne BPP
Wyszczególnienie
E-Książki zinwentaryzowane
E-Książki niezinwentaryzowane, do których
BPP wykupiła dostęp
E-Książki zdigitalizowane przez BPP
Czasopisma elektroniczne
Bazy danych: bibliogr, abstrakt.,
pełnotekstowe (w tym bazy czas. EBSCO)
Tabela 4
Stan na 31.XII.2011
Stan na 31.XII.2012
Stan na 31.XII.2013
Stan na 31.12.2014
261
292
25.747
82 628
83 409
703
749
794
883
6.599
7 585
8 955
8 764
43
43
40
36
297
300
86 627
*Wlicza się tu wydawnictwa ciągłe publikowane wyłącznie w formie elektronicznej albo równocześnie w formie elektronicznej, jak i innej.
Wlicza się elektroniczne wydawnictwa ciągłe przechowywane na miejscu oraz zasoby zdalne, do których uzyskano prawa dostępu (opłaty
indywidualne lub w ramach konsorcjum). Podaje się liczbę tytułów unikatowych (niedublowanych) rejestrowanych w serwisach jednego
wydawcy lub grupy wydawców (Emerald, Elsevier, Springer, IEEE, Wiley, IOP, ACS, RSC, Scitation, PRESS, Science, ACM). Wlicza się
dodatkowo licencje na dostęp do elektronicznych wersji tytułów gromadzonych w formie drukowanej. Nie wlicza się czasopism
rejestrowanych w pełnotekstowych bazach danych, np. EBSCO. Nie wlicza się wydawnictw ciągłych zdigitalizowanych przez bibliotekę.
Wydatki na zakup zbiorów bibliotecznych BPP w PLN
Wyszczególnienie
Tabela 5
Stan na 31.XII.2011
1. Książki drukowane
2. Prenumerata czasopism i in.
wydawnictw ciągłych druk.:
-z importu
-polskich
Stan na 31.XII.2012
Stan na 31.XII.2013
Stan na 31.XII.2014
258.682
572.328
271.771
649.854
241 971
629 221,2
256 010
633 281
456.731
25.730
625.243
24.611
607 605,6
21 615,6
606 438
26 843
29.658,15
21.160
21 141
25 598
4. Dostęp sieciowy licencjonowany do
baz danych i serwisów czas. elektron. z
narzędziami wyszukiwawczymi
923.683
722.923
756 282,4
597 159
5. E-książki, e-encyklopedie
195.904
155.675
125 988,7
153 046
1 980 255,15
1 821.383
1 774 604,3
1 665 094
3. Zbiory specj., normy i CD
Razem
4.4. Opracowanie katalogu komputerowego w BPP
Tabela 6
2010
Liczba dodanych opisów w komputerowym systemie
bibliotecznym HORIZON
Liczba dodanych haseł w komputerowym systemie
bibliotecznym HORIZON
2011
2012
2013
2014
8.140
7.330
8.501
7 178
6 591
*
*
*
323
467
*w poprzednich latach nie pobierano danych
Współpraca BJO z BPP w tworzeniu katalogu online Bibliotek PP
Tabela 7
Lp.
Biblioteka
2010
2011
2012
2013
2014
Rekordy
zasobu stan na
7.02.11
Rekordy
zasobu stan na
12.12.11
Rekordy
zasobu stan na
15.04.13
Rekordy
zasobu stan na
15.04.15
3 582
11 867
-
-
-
Rekordy
zasobu stan na
15.04.14
3 456
10.292
10.625
11 103
11 559
326
336
422
453
490
Wydz. Budowy Maszyn i Zarządzania
1.184
5.455
8 940
9 664
10 381
5
Wydział Inżynierii Zarządzania
5.534
6.704
7 869
8 493
9 053
6
Instytut Inżynierii Środowiska
7
Katedry Inżynierii Komputerowej
143
176
176
194
202
8
346
346
346
346
346
694
997
1 435
1 611
1 813
10
Katedra Sterowania i Inżynierii
Systemów
Wydz. Maszyn Roboczych i
Transportu
Centrum Języków i Komunikacji
4.257
4.191
4 390
4 589
4 737
11
Wydział Elektryczny
72
2.060
2 085
2 132
884
12
Wydział Elektryczny / I. Automatyki i
Inż. Informatycznej
Wydział Elektryczny /I. Elektrotechniki
143
514
514
513
401
1
Wydział Architektury
2
Inst. Konstrukcji Budowlanych
3
Instytut Inżynierii Lądowej
4
9
13
1 080
105
23.701
31.404
37.280
44 136
44 941
4.5. Katalog NUKat BPP
Biblioteka współpracuje w zakresie katalogowania, tworzenia haseł wzorcowych i melioracji katalogu online z katalogiem NUKat.
Współpraca obejmuje:

Wprowadzanie niezbędnych modyfikacji systemu bibliotecznego na potrzeby wymiany danych z katalogiem centralnym NUKAT

Generowanie statystyk na potrzeby Centrum NUKAT

Automatyzacja procesu wymiany danych pomiędzy systemem bibliotecznym BPP a katalogiem centralnym NUKAT

Bieżąca aktualizacja oprogramowania na stacjach roboczych pracowników, niezbędnego do wymiany danych z katalogiem
centralnym NUKAT, w tym instalacja nowych wersji klienta systemu Virtua.
CZYTELNICY. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW DRUKOWANYCH. CZYTELNIE. MAGAZYNY
5.
5.1. Czytelnicy i miejsca pracy czytelników
CZYTELNICY BPP 2006-2014
Liczby
31.XII
studentó
w ogółem
Stan kont
czytelników
Tabela 8
Liczby czytelników w czytelniach w ciągu
W ciągu roku zapisano
Aktywacja na
początku
roku akadem. Ogółem
Sta-
Nie-
cjon.
stacj.
stud.
stud.
Prac.
PP
roku
Doktoranci
Ogółem
Ogólna
+ Inni
Czaso
OIN z
Paten
-pism
Ebibl.
towa
2006
17.934
10.311
7.288
2.467
2.044
304
38
81
37.569
23.797
12.315
1.242
215
2007
17.875
9.909
7.452
2.668
2.262
310
42
52+38
34.014
21.405
11.039
1.338
232
2008
18.017
9.951
7.385
2.646
2.161
308
43
33+101
31.252
17.156
12.220
1.159
333
2009
18.704
10.621
7.614
3.134
2.488
426
67
59+103
27.830
14.058
12.109
1.157
506
1
8.730
7.680
13.119
-
2010
19.503
11.340
7.219
2.959
2.300
417
42
78+122
29.529
2011
20 197
12 749
8 816
3.980
3.199
537
57
71+116
25.795
18.711
7.084
2012
20 594
14 234
9 609
4 073
3 216
568
54
112+123
25 585
19 572
6 013
-
2013
21 205
15 684
10 212
4 166
3 628
279
75
90+94
34 824
30 938
3 886
_
2014
20 449
16 522
9 867
3 767
3 309
187
55
85+131
41 111
MIEJSCA PRACY STUDENTÓW w roku akademickim 2014/2015
Biblioteka PP - ogółem miejsc 228 miejsc dla użytkowników ( w r. 2009/2010: 128; w l. 2005-2008: 125)
Czytelnia
Ogólna i
C
z
a
Pokoje pracy
Sala
Miejsca pracy
Informatorium
s
Wypożyczalnia
Katalog
zespołowej
seminaryjna
o
p
i
s
m
czytelnicze
58
12
21
komputerowe
studenckie
27
12
11
Tabela 9
Stanowisko dla
studentów z
dysfunkcjami
47
12
(WebPAC)
5
138
20
3
5.2. Udostępnianie na miejscu
Udostępnianie zbiorów na miejscu w BPP 2008-2014
Tabela 10
Udostępniono na rewers
Udostępniono
na miejscu
ogółem
Książki z kolekcji A
Czasopisma
2008
206.413
94.017
83.315
Rozpr.
doktor.
278
2009
189.507
77.414
81.324
324
6.845+23.600
2010
112.796
50.369
56.466
253
5.708 norm
2011
116.660
5.215
10.439
357
7.567 norm
2012
119 345
4 824
9 182
400
4 939
2013
38 357
5 355
13 430
446
5 347
2014
38 741
5 167
10 858
370
5 679
31.XII
Ogółem
Zbiory specjalne
Normy + opisy patentowe
6.653+22.150
90
5.3. Wypożyczenia lokalne
Wypożyczenia i prolongaty BPP w systemie HORIZON 2006-2014
Tabela 11
Prolongata
ogółem
zdalna
31.XII²)
Ogółem
Wypożyczenia
pierwsze
Moduł CSA
(zdalne zamów.)
Wypoż. Wk
Na 14 dni
2006
132.936
75.704
82.942
57.232
46.090
6.486
2007
129.591
73.563
77.104
56.028
46.088
6.002
2008
122.483
68.974
74.171
53.509
45.168
5.578
2009
120.153
71.205
76.893
48.948
41.471
5.089
2010
120.387
68.889
76.675
51.498
42.712
9.492
2011
115.775
73.426
49.596
42.349
33.162
2.716
2012
138.489
94.101
18.951
44.388
35.004
11.233
2013
140 605
97 340
17 141
43 265
32 954
10 237
2014
128 644
95 847
14 225
32 754
24 277
8 659
Wyraźny spadek liczby zamówień zdalnych związany jest z udostępnieniem od 2011 r. ok. 40% księgozbioru w wolnym dostępie z
możliwością samoobsługowego przeszukiwania i wypożyczania podręczników z tzw. Księgozbioru studenckiego.
5.4. Wypożyczenia międzybiblioteczne BPP
<e-mail, poczta, fax, tel., system SUBITO >
5.4.1. Wypożyczono do innych bibliotek

Zarejestrowano z 90 bibliotek i instytucji 335 zamówienia:
o 330 elektronicznie
o 5 na drukach

Wykonano kopię 1 554 stron w ramach zamówień.
Liczba zrealizowanych dokumentów 241 (104 książek, 137 czasopism)
Wyszczególnienie
Zrealizowano
Biblioteki krajowe
Biblioteki zagraniczne
Ogółem
książki +
czasopism
a
Książki
241
238
3
104
102
2

Nie zrealizowano zamówionych dokumentów:
ponieważ:

biblioteka nie posiada

wypożyczone

dostęp w czytelni
Czasopisma
(wol., ksero,
wydruk,
skan)
137
136
1
Tabela 12
Czasopisma
polskie 44
ksero
skan
wydruk
41
41
-
zagraniczne 93
ksero
skan
wol.
wydruk
9
84
9
84
-
wol.
3
2
1
39:
26
6
7
5.4.2. Zrealizowano w ramach zamówień 55 zapytań/wyszukiwań bibliograficznych
5.4.3. Wypożyczono z innych bibliotek
Zarejestrowano 317 zamówień użytkowników PP:
 304 elektronicznie,
 13 na drukach.
Wysłano do 61 innych bibliotek 259 zamówienia drogą elektroniczną oraz 2 drukiem
Liczba zrealizowanych zamówień z innych bibliotek 248 (78 książek, 170 czasopism)
Wyszczególnienie
Zrealizowano
Biblioteki krajowe
Biblioteki zagraniczne


Ogółem
książki +
czasopisma
248
226
22
Tabela 13
Czasopisma
Książki
78
76
2
Czasopisma
(wol., ksero,
wydruk, skan)
170
150
20
polskie 47
ksero
wydruk
-
W tym przez SUBITO i TIB Hannover 22 zamówienia (22 artykuły i 2 książki).
Nie zrealizowano łącznie 92 zamówione dokumenty:
- udostępnia się w czytelni
8
- błędne dane bibliograficzne
5
- zbyt wysoki koszt
25
- brak
30
- wypożyczone
1
Zarejestrowano 213 zamówień użytkowników PP na zasoby lokalne
skan
wol.
47
47
-
-
zagraniczne 123
Ksero
skan
wol.
wydruk
12
111
5
98
7
13
-
5.4.4. Prowadzono rejestrację rachunków za wypożyczone materiały – rozliczono 17 rachunków:


7 z bibliotek krajowych
10 z bibliotek zagranicznych
Zrealizowano 17 studenckich zamówień zagranicznych, opłaconych przez Bibliotekę PP, na łączną kwotę 117 Euro oraz 4 zamówienia
polskie, opłacone przez Bibliotekę PP, na łączną kwotę 62,72 zł
5.5. Usługa „zamów kopię”
Od 6 grudnia 2006 dostarcza się bezpłatnie kopie z czasopism drukowanych dostępnych w katalogu online BPP. W roku 2014:
odebrano i wpisano do rejestru zamówień 646
- zamówienia zrealizowane: 628 plików PDF
- zeskanowano 4 471 stron
- wykonano 101 stron odbitek ksero
- zamówienia niezrealizowane: 18 (błędne dane, brak czasopisma)
5.6. Skontrum, selekcja zbiorów. Prace magazynowe 2014 r.
Skontra przeprowadzane w BPP:
5.6.1. Czytelnia
- skontrum zbiorów Czytelni kolekcji CzO ok.11.500 vol.-sprawdzanie 354 pozycji braków względnych;
- skontrum czasopism w wolnym dostępie z kolekcji Cz za lata2009-2013.Sczytanie ok.9000 vol czasopism;
- sprawdzanie listy 1264 braków, wyjaśnianie ich przyczyn ;
- sporządzenie spisu braków czasopism 14 vol
- usunięcie z półek ubytków ze starych protokołów ubytków- 15 książek
5.6.2 Wypożyczalnia
Skontrum
Skontrum druków zwartych księgozbioru głównego MG, od numeru inwentarza do numeru inwentarz 34733; sporządzono
protokół braków względnych zał.1 704 pozycje na sumę 9,07 zł
Skontrum zbioru archiwalnego książek k wydanych do 1900 roku kolekcja AS, sporządzono protokół i książki przekazano do
magazynu Czytelni Ogólnej.
Selekcja
Przygotowanie materiałów do selekcji : 401 ( książki zaczytane)
Ogółem: ubytkowano 68 woluminów w cenie inwentarzowej 2 557,15
-
Księgozbiór Skryptów W – ubytkowano 51 wol. w cenie inwentarzowej 1 074,78 zł
Księgozbiór Główny Mg – ubytkowano 13 woluminów w cenie inwentarzowej 125,41 zł
Księgozbiór A- ubytkowano 4 wol. na sumę1 356,96 zł
5.7. Przychód w 2014 roku wyniosły ogółem 185 317,90 zł
w tym za:
- przetrzymane i zagubione książki
- zapisy do biblioteki i aktywację kont bibliotecznych
83 125,90
102 192,00
W roku akademickim 2014/2015 obowiązuje system opłat, zgodny z Uchwałą Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek
Naukowych, zatwierdzony przez Prorektora PP.
Od 04.11.2013 r. działa kasa fiskalna, drukowane są potwierdzenia opłat: za zapis do biblioteki i aktywację kont czytelnika
6. E-ZASOBY W BIBLIOTECE PP (usługi, wykorzystanie zasobów, organizacja dostępu do baz)
6.1. Wirtualna organizacja działań
W celu łatwiejszego korzystania z zasobów drukowanych i e–zasobów uaktualnia się wielofunkcyjny portal biblioteczny.
Utrzymano zakup programów linkujących, ułatwiających korzystanie z e-zasobów. Są to:

lista czasopism online „ A-to-Z ” (29.IX.2004- ) - zarządza czasopismami elektronicznymi, łączy czasopisma elektroniczne,
prenumerowane przez BPP z zasobem czasopism drukowanych;

LinkSource (2006-) – serwer linkujący bazy EBSCOhost - pozwala na przejście z baz bibliograficznych do e–czasopism,
zlokalizowanie drukowanej wersji czasopism w katalogu online, złożenia zamówienia do wypożyczalni międzybibliotecznej na
kopię artykułu (formularz online), przeglądanie innych źródeł;

system HAN (od 1.IX.2006-) – narzędzie zarządzające dostępem do udostępnianych przez BG zasobów online z komputerów
zlokalizowanych poza siecią PP (jednocześnie dla 10 użytkowników); warunkiem korzystania jest aktywne konto w BPP
pracowników, doktorantów i studentów PP;

system EndNote Web (od 2010): narzędzie do sporządzania bibliografii;

multiwyszukiwarka EBSCOhost EDS; (od marca 2014 r.).
Wykorzystanie listy czasopism elektronicznych A-to-Z w latach 2008-2014
Tabela 14
Lp.
Rok
liczba
przeszukiwań
liczba
połączeń
czas połączeń
( godz.)
liczba wejść do tytułów
czasopism
1.
2008
14.189
19.686
4.381
77.560
2.
2009
13.738
19.906
4.045
74.112
3.
4.
5.
6,
7.
2010
2011
2012
2013
2014
17.771
16.468
17.976
26 520
15 436
11.768
10.258
8.615
11.833
7 571
3.399
2.304
772
1092
656
62.452
49.541
36.860
51 788
30 892
Wykorzystanie systemu HAN w latach 2010-2014
Wyszczególnienie
(10 jednoczesnych użytkowików)
Tabela 15
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Czas pracy w bazach [min.]
4.824
4.961
4.926
4.867
6 083
2.
Ilość wejść do baz
30.541
33.557
34.318
35.890
107 156
Wykorzystanie narzędzia LinkSource w latach 2009-2014
liczba wykorzystanych linków w bazach bibliograficznych
(do pełnych tekstów)
16.139
13.729
8.717
14.895
9 703
8 639
Rok
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Tabela 16
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Wykorzystanie bazy Journal Citation Reports w latach 2009-2014 (wg danych z serwera ICM)
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
liczba sesji
234
416
832
1.233
1.383
1 513
Tabela 17
liczba przeszukiwań
364
593
1.264
2.117
2.330
1 934
6.2. Dostęp licencjonowany do bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych wg serwerów zewnętrznych
Wykorzystanie licencjonowanych bibliograficznych baz danych przez PP w roku 2014
Baza danych
1.
Chemical Abstracts
liczba
przeszukiwań
liczba sesji
2758
Brak danych
56 081
3 755
EBSCOhost
3.
12 bibliogr.- pełnotekst.
baz
4.
INSPEC
614
307
5.
Mathematical Reviews
Brak danych
Brak danych
6.
Scopus
88 275
27 056
15 159
4 030
8.
Pakiet baz
Web of Science
Tabela 18
Dostęp i wykorzystanie wszystkich pełnotekstowych zasobów elektronicznych przez PP w 2014 roku
American Chemical Soc.-ICM
liczba pobranych
pełnych tekstów
8 767
American Inst. of Physics -ICM
2 018
Serwisy pełnotekstowe
Tabela 19
941
American Physical Soc.-ICM
4 203
ACM Digital Library
104 698
Elsevier - czasopisma
1 837
Emerald
EBSCOhost-p.teksty
Brak danych
IEEE-online - ICM
25 828
Knovel-ICM
12 444
MyiLibrary
870
Nature Materials
175
Nature Nanaotechnology
165
Royal Society of Chemistry
6 149
Science - ICM
1 061
SIAM Journals
240
Springer e-Books
75 910
Springer- czasopisma
16 769
Taylor & Francis- czasopisma
6 730
Wiley-Online e-Books
1 920
Wiley Online Library - czasopisma
11 721
Razem
GÓŁEM 2010
OGÓŁEM 2011
OGÓŁEM 2012
OGÓŁEM 2013
OGÓŁEM 2014
145.038
159.817
197.477
185.768
282 446
*brak danych na stronach administracyjnych
Wykorzystanie serwisów książek elektronicznych i materiałów konferencyjnych w 2014 roku
wyszczególnienie
1.
liczba pełnotekstowych tytułów
Knovel Library
Tabela 20
liczba pobranych
pełnych tekstów
5 930
12 444
1920
2.
Wiley Blackwell e-Books
147
3.
IEEE/IEE Electronic Library –
Online books
914
647
1614
9 642 (l.otwarć)
276 589 (l.otwartych
stron)
61
870
18 564
75 910
4.
IBUK.pl
5.
MyiLibrary
6.
Springer e-Books
1-6
Ogółem w roku 2010
Ogółem w roku 2011
Ogółem w roku 2012
Ogółem w roku 2013
Ogółem w roku 2014
27 230
64 935 +
48 552 +
83 912 +
33 960 +
101 433+
*liczba otwarć (wg. statystyk otrzymanych od dostawcy bazy)
W roku 2014 Biblioteka zapewniała dostęp do e-encyklopedii: Encyclopedia of Analytical Science (2005, zakup na własność)
6.3. Wykonanie analiz cytowań publikacji pracowników PP przy wykorzystaniu baz: Web of Science, bazy Scopus oraz Google Scholar
Łącznie, w roku 2013 w Pracowni E-biblioteki wykonano 60 indywidualnych analiz cytowań pracowników PP.
Ponadto w marcu 2014 r. wykonano analizę zbiorczą wszystkich publikacji pracowników PP indeksowanych w bazie WOS, która
obejmowała:
- analizę cytowań publikacji opublikowanych i cytowanych w danym roku (2011, 2012, 2013)
- analizę cytowań publikacji opublikowanych w wybranym zakresie lat (1945 – 2011, 1945 – 2012, 1945 – 2013) i cytowanych w danym roku
(2011, 2012, 2013) oraz w wybranym zakresie lat (1945 – 2011, 1945 – 2012, 1945 – 2013)
- określenie liczby publikacji pracowników PP z roku 2013 na tzw. liście filadelfijskiej (indeksowanych w bazie WoS): 345
6.4. Dostęp do informacyjnych zasobów własnych
Repozytorium Naukowe PP:
1) Wprowadzono do system dLibra 52 rozprawy doktorskie w wersji elektronicznej z pełną dokumentacją. Liczba
wszystkich publikacji w Repozytorium – 1 135
2) Ustalono zasady zasilania archiwum dorobku naukowego PP, jakim ma się stać Repozytorium
3) Liczba wyświetleń publikacji – 22 331
4) Wymieniono 342 e-maile w sprawach związanych z informacjami dotyczącymi repozytorium, to znaczy:
1) deponowania elektronicznych rozpraw doktorskich i kompletu dokumentów, daty obrony i potwierdzenia po
zamknięciu przewodu doktorskiego,
2) formularzy przy deponowaniu publikacji,
3) umów, ustaleń w sprawie dokumentów do zarządzenia nr 20, regulaminu repozytorium i regulaminu własności
intelektualnej - kontakt z kancelarią radców prawnych,
4) indywidualnych zgód kierownika wydawnictwa na zamieszczenie poszczególnych publikacji,
5) archiwizacji pozostałych publikacji i ich udostępniania.
Bibliograficzno-pełnotekstowe bazy danych piśmiennictwa krajowego – bazy własne
Lp.
1.
Nazwa
BIBLIO
bibliografia
publikacji
http://library.put.poznan.pl/bib/index.html
pracowników
PP
(1994-)
Konsorcjum BAZTECH:
a. BAZTECH baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
(1998-)
http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/
2.
b. BAZTOL polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych: serwis typu
subject gateway (2007-)
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/baztol.html
3. SYMPOnet: baza danych o konferencjach naukowych (1999-)
http://gate.bg.pw.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=sym01
4. TOLTechnika online: informator o zasobach internetowych dla nauk
technicznych (2008-2012)
5. Baza dla studentów PP współtworzona przez pracowników naukowodydaktycznych PP PODRĘCZNIK (2004-)
http://library.put.poznan.pl/lektury/podrecznik?akcja=bgpp_podrecznik_wybor1
6. Repozytorium Naukowe PP
http://repozytorium.put.poznan.pl/dlibra
Tabela 22
Wprowadzone rekordy bibliograficzne
Rok
Ogółem/ Uwagi
2009: 1.884
2010: 1.516
2011: 1.818
łącznie: 51 964
2012: 1 740
rekordów
2013: 2 155
2014: 3 176
2009: 481/18 tyt.
2010: 490/18 tyt.
2011: > 550 tyt.
2011: 1067 rek.
2012: 1 139 rek.
2013: 1 398 rek.
2014: 1 141 rek.
bazy współtworzone
Pełnych rek. bibliogr.
przez
dokumentów z
b-ki politechnik polskich
Internetu
2008: 36
2009: 13+87 zrec.
2011: 121 zrec. rek.
2012: 8 rek.
2013: 8 rek.
2014: 6 rek.
SYMPO:2009: 286
baza współtworzona
2010: 332
przez
2011: 192
b-ki uczelni polskich
2012: 209
2013: 138
2014: 344
TOL:2008: 815
2009: 80
baza własna PP
2014: 736 tytułów
nowych
188 usunięto
baza własna PP
zawiera 1 135
dokumentów
baza własna BPP
6.5. Usługi online dla użytkownika końcowego (poprzez interfejs użytkownika)
1) Usługi z poziomu katalogu online BPP:
a) zamówienia książek w trybie ZAMÓW i prolongata wypożyczeń;
b) powiadomienia poprzez e–mail (monity) i alerty;
c) zamawianie kopii artykułów z czasopism drukowanych dostępnych w katalogu online BPP w trybie ZAMÓW KOPIĘ;
d) dostęp do elektronicznych wersji dokumentów drukowanych stanowiących zasób BPP, zlokalizowanych na serwerze Wielkopolskiej
Biblioteki Cyfrowej ( http://www.wbc.poznan.pl/dlibra );
2) Dostęp do innych katalogów online, w tym do centralnego katalogu światowego WorldCat (od 7 maja 2007);
3) Usługi w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, tj. zamawianie na formularzu online: książek, artykułu z czasopisma, referatów z
konferencji; kontakt: osobisty, telefoniczny, e-mailowy lub przez scape;
4) Rezerwacje online pokoi pracy zespołowej. Liczba rezerwacji w roku 2013 – 2 151; w 2014 – 3 961
5) Konsultacja zdalna specjalistów informacji („Zapytaj bibliotekarza” – na czacie, w czasie rzeczywistym, telefonicznie,
poprzez e-mail). W 2013 r. udzielono w czasie rzeczywistym 446 odpowiedzi, natomiast drogą e-mailową – 159.
6.6. Inne usługi informacyjne:
1) Bezpośrednie konsultacje i pomoc specjalistów informacji w zakresie wieloaspektowych wyszukiwań literaturowych
dla pracowników i doktorantów oraz studentów Uczelni,
2) Informacja ad hoc 30 990
3) WWW Biblioteki PP wejść / odsłon: 350 863 / 3 044 817; (2013 r.: 325.998 / 1.624.165*; 2012: 262.470 / 5.323.467; 2011 r.: 232.845 /
6.671.744),
*od roku 2013 r. dane pobierano wg. innego kryterium
4) Informacje drukowane: Informator dla korzystających z Wypożyczalni; aktualizowany na bieżąco informator o BJO,
5) E-mail wykorzystywany do informowania użytkowników o nowościach w Bibliotece PP oraz testach nowych zasobów,
6) Informacje przekazywane przez:

Twitter

Facebook

RSS

YouTube
7. DYDAKTYKA. KONFERENCJE. SZKOLENIA. PROMOCJA
7.1. Dydaktyka z zakresu edukacji komunikacyjno-informacyjnej
1) INFOPROGRAM I: usługi biblioteczno-informacyjne:
kontynuowano kurs dla studentów I roku w trybie online w systemie asynchronicznym na platformie moodle, opracowanie nowego kursu,
który objął łącznie 3 094 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 6 wydziałów: BMiZ, BiIŚ, FT,WI., WIZ, TChem.
2) INFOPROGRAM II: umiejętności informacyjne dla studentów III / IV roku studiów 3,5-letnich inżynierskich Wydziałów: TChem,
BiIŚ, FT, BMiZ, WA ( razem 51 gru, 1 99 studentów)
3) INFOPROGRAM III : umiejętności informacyjne w nauce i technice: 6 godz. wykład z ćwiczeniami nt. nowoczesnych technik
informacyjnych dla doktorantów Wydziału BMiZ (1 grupa, 18 osób)
4) Podstawy informacji biznesowej - I rok studiów dziennych na Wydziale Fizyki Technicznej – wykład, 30 godzin
5) szkolenia na zamówienie dla doktorantów, dyplomantów i studentów, również obcojęzycznych
6) Wstęp do metodologii pisania pracy naukowej – opis bibliograficzny - wykłady i ćwiczenia, razem 7 grup / 13,5 h
7) pomoce dydaktyczne i szkolenia użytkowników e-zasobów i usług, oferowane przez Bibliotekę PP - opracowania umieszczane
na stronie WWW: http://library.put.poznan.pl/pl/6
7.2. Udział pracowników w konferencjach i seminariach 2014/2015
a) 10.09.2014, Poznań – Konferencja poznańskich bibliotek naukowych: nasze wczoraj, dziś i jutro. Uniwersytet Ekonomiczny
b) 08-10.09. 2014. – Gdańsk – INFOBAZY 2014, „Inspiracje, Integracja, Implementacje”.
c) 22.10.2014, Poznań - Znaczenie informacji patentowej w prawie własności intelektualnej. Centralne repozytorium wiedzy
Politechniki Poznańskiej - koncepcja, metodologia, organizacja. Politechnika Poznańska
d) 23.10.2014, Poznań - Utwór naukowy a prawo autorskie – czyli jak wykorzystać licencje Creative Commons do promowania
własnych publikacji, UAM
e) 27-28.11.2014., Kraków – Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : KOHA – narzędzie open source do obsługi biblioteki
naukowej, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
f) 16.12.2014, Poznań - Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego. Seminarium współorganizowane z Konsorcjum
BazTech i ICM UW, Politechnika Poznańska
g) 16-17.04.,2015 Wrocław – XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek pt. Biblioteki nowej generacji –
nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo -Technicznej Politechniki
Wrocławskiej.
h) 14-15.05.2015, Gdańsk – IX Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek : Zarządzanie zasobami niematerialnymi
bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Uniwersytet Gdański
i) 21-22.05.2015, Kraków – III Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej, Biblioteka Główna Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
j) 11-12.06.2015, Szczecin – Ogólnopolska konferencja Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej, Biblioteka
Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
7.3. Szkolenia, kurs, warsztaty i prezentacje zewnętrzne 2014/2015 (kilka najważniejszych)

02.10.2014 r., Poznań – Szkolenie: Zaawansowane rozwiązania wirtualizacyjne oparte o systemy pamięci masowej firmy DELL

15.10.2014 r., Poznań - Strategia rozwiązywania problemów i wyzwań, w gromadzeniu danych w naukach społecznych i
humanistycznych w najbliższej przyszłości, Uniwersytet Przyrodniczy

28.10.2014 r., Poznań – Spotkanie robocze bibliotekarzy cyfrowych, Biblioteka Raczyńskich

19.11.2014 r., Bydgoszcz – Szkolenie w ośrodku PIN, Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego


05.12.2014 r., Warszawa – Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek współpracujących z katalogiem NUKAT, BU
30-31.03.2015; 14-17.04.2015 r., Poznań - Asertywność w kontakcie z użytkownikiem
7.4. Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje i prezentacje organizowane przez BPP
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
24,09.2014 r., Szkolenie dla pracowników Wypożyczalni i Czytelni BPP z zakresu usług informacyjnych
Poznań, BPP - 4-modułowe szkolenie dla pracowników Biblioteki z zakresu umiejętności pisania wniosków o fundusze
zewnętrzne na działalność bibliotek (w okresie od 10.2014 do 05.2015 r.)
10-11.12.2014 r. - Ustal swoje cele – doskonalenie umiejętności menadżerskich
12.12.2014 r. – Prezentacja biblioteki Uniwersytetu Sapienza w Rzymie – relacja ze szkolenia odbytego w ramach LLP Erasmus
18.03.2015 r. - Seminarium: Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy
na przyszłość, Biblioteka Politechniki Poznańskiej.
13.04.2015 r. ALMA Day – seminarium poświęcone prezentacji systemu nowej generacji firmy ALEPH Polska
13.05.2015 r. -, wykład: "Jak i dlaczego używać nowych mediów do promocji dorobku naukowego"
19.05.2015 r. - Prezentacja nowych możliwości bazy SCOPUS oraz Mendeley-a jako narzędzia do zarządzania zestawieniami
bibliograficznymi
Szkolenia online na platformie Web of Science - Thomson Reuters
06.03.2015 r.- Sprawozdanie z prac Komisji Informacji Naukowej PAN
Kursy językowe dla pracowników BPP w ciągu całego roku akademickiego
7.5. Promocja



Odwiedziny pracowników BPP na wydziałach i w instytutach z prezentacją
Repozytorium Naukowego PP oraz bazy Bibliografii publikacji pracowników PP jako platformy pomujące dorobek Uczelni
BPP na Polifestiwalu 2015. „Witamy w kosmosie”

Wystawa książek „Kosmos w literaturze”

Tydzień bibliotek, 8-15 maja 2014 pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. Zorganizowano m.in. :
Jak i dlaczego używać nowych mediów do promocji dorobku naukowego, wykład dra Emanuela Kulczyckiego
BOOKCROSSING - w holu budynku Biblioteki Technicznej i Centrum-Wykładowo-Konferencyjnego ustawiono dwa regały
umożliwiając pozostawienie zbędnych woluminów oraz pobranie innych,
wystawę zdjęć pracowników Biblioteki PP: „Bibliotekarze w podróży”
wystawy w gablotach na terenie biblioteki "Hobby i zainteresowania bibliotekarzy – lalki porcelanowe ",
Florencja – biblioteka Università degli Studi di Firenze – prezentacja z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu LLP
Erasmus


Promocja zasobów elektronicznych dostępnych stale ze strony domowej BPP oraz testowanych - drogą e-mailową
12.06.2015 r. r. z okazji Dnia dziecka Biblioteka PP zapraszała dzieci pracowników na:
- warsztaty w budowaniu z klocków LEGO
- zabawy z farbami i kredkami
- kącik mówców
- malowanie twarzy

We wrześniu 2015 r., w „Noc naukowców” pracownicy BPP zapraszają do Biblioteki
8. PROJEKTY
7.1.Udział w realizacji projektu NUKat /Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego
(vide p.3.8) http://www.nukat.edu.pl
7.2. Udział w projekcie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC) ( http://www.wbc.poznan.pl/dlibra )
7.3. Konsorcjum BAZTECH - udział w realizacji projektu konsorcjum bibliotek technicznych polskich BAZTECH (bazy danych dla nauk
technicznych BazTECH oraz BazTOL), wspomaganych przez MNiSzW: udział w modyfikacji koncepcji portalu BazTOL; ze strony BPP
koordynacja zadań BazTOL; rozwój struktury informatycznej portalu BazTOL (bazy danych, interfejsu dla redaktorów oraz interfejsu
wyszukiwawczego dla użytkowników) oraz opieka informatyczna; aktualizacja instrukcji katalogowania w portalu BazTOL; organizacja
dwóch szkoleń dla redaktorów i recenzentów portalu, koordynacja merytoryczna i organizacyjna bazy danych
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/baztol.html
7.4. Projekt własny: Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej (moc prawna uzyskana na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora
PP z dnia 10 czerwca 2013).
7.5. Utrzymanie i aktualizacja portalu OPEN-PUT http://oa.put.poznan.pl - przygotowanie i zestawienie materiałów do portalu. Praca
nad koncepcją interfejsu. Współpraca z administratorem portalu w sprawie zamieszczania i aktualizacji informacji znajdujących się na
portalu Open-PUT https://oa.put.poznan.pl
9. ADRES INTERNETOWY BIBLIOTEKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
http://library.put.poznan.pl e-mail: [email protected]
Małgorzata Furgał
Dyrektor Biblioteki PP
Poznań, 17. czerwca 2015 r.