Opcje oferowane przez Zakład Historii Języków i Językoznawstwa w

Transkrypt

Opcje oferowane przez Zakład Historii Języków i Językoznawstwa w
Opcje
oferowane przez Zakład Historii Języków i Językoznawstwa
w Instytucie Językoznawstwa UJ
w roku akad. 2014/15
Uwagi ogólne
Poniżej podane są tematy zajęć fakultatywnych („opcje”), jakie pracownicy Instytutu
Językoznawstwa zamierzają uruchomić w roku akad. 2014/15. O tym, które z tych zajęć zostaną
rzeczywiście uruchomione, zadecyduje ilość zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń w czerwcu,
konieczna do uruchomienia zajęć od października, wynosi 10 osób. Ze względu na interaktywny
charakter zajęć (udział studentów w dyskusjach czy przygotowywanie mini-referatów itp.)
będziemy się starali, żeby pojedyncza grupa w miarę możności nie przekraczała 12 osób.
Zapisy na zajęcia prowadzone są w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa (z siedzibą
w sekretariacie filologii węgierskiej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 13, IV p.) w dniach:
02-23 czerwca 2013 r.
Instytut Językoznawstwa proponuje przyznawanie 3 pkty ECTS za każde zaliczone 30 godz.
zajęć. Ostateczną decyzję podejmują jednak władze instytutu macierzystego danego studenta.
Wszystkie opcje prowadzone są w języku polskim.
Zasady doboru zajęć
1. Student może odbyć zajęcia z całego modułu albo wybrać tylko jedne z oferowanych w danym
module zajęć.
2. Zajęcia z poszczególnych modułów mogą być dowolnie kombinowane.
Uwaga specjalna:
3. Osoby, które odbyły i pomyślnie zdały egzaminy ze wszystkich przedmiotów danego modułu,
tj. wykonały tzw. „pełny moduł”, otrzymują (niezależnie od wpisu do USOS, punktów ECTS i
wpisu do aneksu do dyplomu) zaświadczenie pisemne w języku polskim i angielskim,
poświadczające odbycie danego modułu i zdanie egzaminów jako osobny dowód aktywności
w czasie studiów.
Opis oznaczeń modułów
Liczba po ukośniku oznacza rok kalendarzowy, w którym uruchamiany jest dany moduł, np.
zapis: 1/14 = Moduł 1 w r. akad. 2014/15.
Poszczególne zajęcia oznaczone są zapisem cyfrowym, w którym pierwsza cyfra odnosi się do
numeru modułu, a druga do numeru zajęć w tym module, np. zapis: (2.1) = Moduł 2, zajęcia 1.
-2-
Wykaz modułów w r. akad. 2014/15
Skróty: SL = semestr letni; SZ = semestr zimowy.
SZ
SL
Moduł 1/14: Eurolingwistyka
(1.1) Przegląd języków Europy
(1.2) Języki zagrożone Europy
30
––
––
30
Moduł 2/14: Język a historia kultury
(2.1) Wprowadzenie do etymologii
(2.2) Historia europejskich nazw roślin
––
30
30
––
Moduł 3/14: Kursy języków
(3.1) Kurs podstawowy języka tureckiego
Uwaga: Pełny moduł obejmuje 120 godz.
Moduł 4/14: Metody i kierunki w językoznawstwie
(4.1) Geografia językowa (geolingwistyka)
(4.2) Fonetyka i fonologia
60
30
––
+
60
––
30

Podobne dokumenty