Uczelniany konkurs na projekty finansowane z dotacji celowej na

Transkrypt

Uczelniany konkurs na projekty finansowane z dotacji celowej na
Uczelniany konkurs na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych
w wydziałowym trybie konkursowym
1. Wnioski o przydział środków finansowych na prowadzenie badan naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych mogą być składane przez młodych
pracowników nauki zatrudnionych na Wydziale oraz uczestników studiów doktoranckich.
Przez "młodych pracowników nauki" rozumie się pracowników, którzy do chwili
składania wniosków nie ukończyli 35-roku życia oraz doktorantów, którym otwarto
przewód doktorski.
2. Wnioski o przydział środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych składane są w dziekanacie Wydziału
w terminie do 6.05.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi
24.05.2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uczelni.
3. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć następujące dokumenty:
 życiorys naukowy z informacją o dacie urodzenia i dacie uzyskania stopnia
naukowego
 wykaz posiadanych publikacji
 opis osiągnięć z dotychczasowego przebiegu pracy naukowej
 opis zgłaszanych do konkursu badań naukowych lub prac rozwojowych (temat,
wprowadzenie i cel badawczy, materiały i metody, miejsce, termin badań i źródło
finansowania)
 opinie bezpośredniego przełożonego nt. zasadności podejmowania badań
naukowych lub prac rozwojowych i przygotowania merytorycznego,
 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wniosku
o projekt w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia
wyników, zgodnie z przepisami ustawy z 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
4. Analizę merytoryczną wniosków przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Nauki. Komisja
przedkłada Dziekanowi wybrane projekty do finansowania i wysokość proponowanych
środków finansowych.
5. Dziekan akceptuje wybrane projekty do realizacji
6. Środki w wysokości od 5 000 zł do 10 000 zł dla młodych pracowników nauki i po 5 000
zł dla uczestników studiów doktoranckich przyznawane są na okres 6 miesięcy.
7. Kwota przyznana na realizacje badań zgłoszonych we wniosku stanowić będzie odrębny
temat w ramach finansowania działalności statutowej. Przyznane środki mogą być
wydatkowane na zakup aparatury, zakup materiałów, opłatę konferencji i na delegacje
naukowe.
8. Wydatkowanie środków następuje na wniosek osoby realizującej temat badawczy
po zgłoszeniu tematu w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Za właściwe
od strony formalnej wydatkowanie środków odpowiedzialny jest kierownik jednostki,
w której realizowane są badania naukowe lub prace rozwojowe.
9. Osoba realizująca projekt oraz zadania z nim związane sporządza wraz z upływem okresu
pisemne sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz referuje wyniki badan na
wydziałowym seminarium naukowym. Seminarium organizuje Prodziekan ds. Nauki.
Wymagane są także publikacje lub doniesienia na zjazdy i konferencje.
10. O przyjęciu sprawozdania jako rozliczenia projektu decyduje Wydziałowa Komisja ds.
Nauki