FORMULARZ OGŁOSZENIA KONKURSU NA PRAKTYKĘ

Transkrypt

FORMULARZ OGŁOSZENIA KONKURSU NA PRAKTYKĘ
Załącznik Nr 2 do Regulaminu praktyk absolwenckich w UKSW
FORMULARZ OGŁOSZENIA KONKURSU NA PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ W UKSW
I. Dane ogólne:
Jednostka ogłaszająca konkurs: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Data ogłoszenia konkursu: 22.02.2016 r.
Data rozstrzygnięcia konkursu: 26.02.2016 r.
Termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki: 15.03.2016-15.06.2016 r.
Liczba miejsc: 1.
Zakres czynności praktykanta:
- pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych z Prymatologii (ćwiczenia w ZOO) oraz z Podstaw życia i jego ewolucji (wyjazd
terenowy - opcjonalnie)
- pomoc w przeprowadzeniu badań (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, szkoły, żłobki, przedszkola): przeprowadzenie ankiet
i pomiarów, wprowadzanie uzyskanych wyników do bazy danych.
II. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca następujące kryteria:
1. ukończone studia licencjackie z oceną bardzo dobrą,
2. praca licencjacka z zakresu biologii człowieka,
3. zaliczone przedmioty: Antropologia fizyczna (ogólna), Metody badań z antropologii, Biologia człowieka, Ekologia człowieka,
Anatomia, Fizjologia człowieka,
4. zaangażowanie w prace na rzecz Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW,
5. członkowstwo w Studenckim Kole Naukowym Biologów Człowieka UKSW,
6. posiada średnią z ocen uzyskanych podczas studiów nie niższą niż 3,5.
III. Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na praktyki absolwenckie;
2. CV;
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4. Oświadczenia:
1) niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych;
2) oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego na odbycie
praktyki absolwenckiej na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój nr 409; 01-938 Warszawa
w okresie od dnia 22.02.206 r. do dnia 2602.2016 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Udokumentowaną działalność naukowo-badawczą wraz z wykazem publikacji.
6. Wykaz nagród i wyróżnień za działalność naukową i organizacyjną.
Miejsce złożenia dokumentów: dokumenty można składać osobiście w dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój nr 409; 01-938 Warszawa
lub przesyłać drogą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
V. Dodatkowe informacje: Kontakt do organizatora konkursu: dr hab. n med. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW, dziekan
WBNS, e-mail: [email protected]
UWAGA: Przyjęcie na praktyki absolwenckie nie oznacza nawiązania stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy ani
odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego w rozumieniu art. 191 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.).

Podobne dokumenty