Dowody w postępowaniu podatkowym. Dochody z nieujawnionych

Komentarze

Transkrypt

Dowody w postępowaniu podatkowym. Dochody z nieujawnionych
Profesjonalizm – Kwalifikacje – Licencja – Odpowiedzialność
Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym
przedsiębiorcy
Dowody w postępowaniu podatkowym.
Dochody z nieujawnionych źródeł przychodów.
IV edycja
Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.: „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem
biznesowym przedsiębiorcy. Dowody w postępowaniu podatkowym. Dochody z nieujawnionych
źródeł przychodów.“
Termin: 23 października 2013 r.
Miejsce: Novotel Katowice Centrum, Al. Roździeńskiego 16
Koszt udziału w seminarium: 99 zł netto + 23% VAT
Zapisy: www.konferencja.ABC.com.pl/konferencjadp
To już ostatnie spotkanie w tegorocznym cyklu seminariów dla doradców
podatkowych !
Celem seminariów jest podnoszenie kwalifikacji doradców podatkowych w najbardziej
kontrowersyjnych obszarach, takich jak dowody podatkowe oraz nieujawnione źródła przychodów.
Podczas seminariów w Gdańsku, Warszawie i Lublinie dyskusja koncentrowała się m.in. wokół
następujących zagadnień:
 Czynności sprawdzające jako metoda służąca gromadzeniu materiału dowodowego przez
organ
 Zakres uprawnień i bieżąca praktyka banków w zakresie udostępniania informacji organom
skarbowym
 Kontrowersje wokół wniosków dowodowych strony o przeprowadzenie dowodów ze
źródeł osobowych
 Pożyczka bez opłaconego PCC nieujawnionym dochodem?
Orzeczenia sądów administracyjnych będące przedmiotem dyskusji podczas seminarium, to m.in.
 I SA/Bk 216/08 - Czynności sprawdzające mają ograniczony zakres, w szczególności mogą
dotyczyć dokumentacji, kontrolujący nie może natomiast żądać np. składania wyjaśnień
przez kontrahenta. Jednakże, jeżeli w trakcie czynności kontrahent wypowiada się w
kwestiach związanych z tymi czynnościami organ wypowiedzi te powinien zapisać w
protokole, biorąc w szczególności pod uwagę formę tego dokumentu.
 I SA/Gl 474/10 - Za błędne należy uznać stanowisko, że brak dowodu wystąpienia
określonych okoliczności faktycznych jest dowodem stwierdzającym, że faktycznie nie
miały one miejsca, uzasadniającym odmowę uwzględnienia żądania strony
przeprowadzenia dowodu.
 II FSK 641/06 - Określenie granicy czasowej, do której można ustalić zryczałtowany podatek
dochodowym od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach określone
w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, należy odnosić wyłącznie do przychodów ustalonych
na podstawie przepisu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Regulacje te nie mają
zastosowanie do przychodów z innych źródeł.
 II FSK 1177/11 - Stawka określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. ma zastosowanie gdy
należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, w
trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki. Posługując się
argumentum a minori ad maius przyjąć należy, iż skoro w toku postępowania kontrolnego
wyłączona jest możliwość ingerencji podatnika w wysokość zobowiązania podatkowego
poprzez składanie korekt, to tym bardziej nie ma on możliwości skutecznego złożenia samej
deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą.
Prelegent:
Dr Dariusz Strzelec
Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie
podatkowym. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce
(IFA). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego
V kadencji. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym
monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe;
opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników.
Wystąpienia mają charakter praktyczny i wzorem poprzednich edycji będzie czas i miejsce
na wspólną wymianę poglądów, dzielenie się doświadczeniami z innymi obecnymi
doradcami podatkowymi jak i z prowadzącym.
Udział w seminarium umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę
Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin.
Pełny opis i program seminariów, warunki uczestnictwa oraz formularz
rejestracyjny dostępne na:
www.konferencja.ABC.com.pl/konferencjadp