Wcielenie we Wcielonego

Transkrypt

Wcielenie we Wcielonego
11 stycznia 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 112
Wcielenie we Wcielonego
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
Pragniemy zaś, aby
każdy z was okazywał
tę samą gorliwośd
w doskonaleniu nadziei aż do kooca,
abyście nie stali się
ospałymi, ale naśladowali tych, którzy
przez wiarę i cierpliwośd stają się dziedzicami obietnic.
NA SAMYM POCZĄTKU BIBLII JEST MOWA O DUCHU, KTÓRY UNOSIŁ SIĘ NAD WODAMI. TA
WIZJA DUCHA, KTÓRY WYŁANIA SIĘ NAD MATERIĄ ZMIESZANĄ JAK JAKIŚ PREKOSMICZNY
OCEAN , PRZYPOMINA O PIERWSZYCH MIKROSEKUNDACH STWORZENIA. KIEDY JAN PODKREŚLA OBECNOŚD DUCHA W MESJASZU, CHCE POKAZAD NAM PALCEM, W KIM ZACZYNA SIĘ
NOWY ŚWIAT , NOWE STWORZENIE .
Zrozumied chrzest można jedynie z perspe- ktywy Starego Testamentu. Tertulian,
Dydym Aleksandryjski, Cyryl Jerozolimski, Ambroży wskazywali na znaczenie
chrztu, odwołując się do tematów biblijnych. Między innymi do stworzenia świata,
a właściwie wyłonienia się go z chaosu pramaterii. W takim ujęciu chrzest zdaje się
Hbr 6, 11
jeszcze jednym dziełem stworzenia i wyzwolenia, ale też miniaturowym przypomnieniem historii wszechświata. Prorocy głosili, że Bóg stworzy jeszcze jeden
świat na ruinach starego. Wcielenie Chrystusa jest początkiem najnowszego stworzenia. Kto chce uczestniczyd w nowym świecie, przyjmuje chrzest jako rodzaj
osobistego „wcielenia” we wcielonego Boga.
Jan mówi, że Jezus chrzci Duchem Świętym. Co to znaczy? Wśród wielu innych
znaczeo trzeba przypomnied i to, bodajże najistotniejsze. Duch Boży unosił się nad
pierwotnymi wodami i wzbudził z nich życie. Nie ma większego znaczenia, czy był
to proces trwający miliardy lat czy też nagłe pojawienie się gatunków. Autorem
tego dzieła był Duch Boga. Kiedy więc Jan mówi o Jezusie jako o Tym, nad którym
jest Duch, i twierdzi, że Jezus będzie chrzcił Duchem, to chce nam powiedzied, że
w Jezusie jest nowe stworzenie życia. Zapewne niejednokrotnie dziwiliśmy się,
dlaczego Jezus na pierwszych apostołów powołał rybaków. Chyba właśnie dlatego,
że do nowego stwarzania zaprasza ludzi, którzy posiedli umiejętnośd wyciągania
ku górze. Jezus powołuje rybaków na apostołów, czyni cuda nad Jeziorem Galilejskim, chodzi po wodzie, sprawia cudowny połów ryb, mówi o znaku Jonasza, itd.
Zauważmy, że Ewangelie są jakby przesiąknięte tym wilgotno-słonym klimatem. W
koocu samo królestwo Boże porównane jest do sieci. Jean Danielou nazywa Kościół matką dzieci Bożych, wydobywającą je do świata duchowego przez chrzest.
Sadzawka chrzcielna przywodzi na myśl łono matki i wody płodowe. Łatwy jest
chrzest, chod zapowiada skomplikowany poród duchowy człowieka. Kilka sekund
trwające zanurzenie w wodę sakramentalną zapowiada lata wydobywania się z
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
II wtorek miesiąca
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
III lub IV wtorek miesiąca
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Halina B.
skarbnik wspólnoty
kałuż nieczystości, błotnych bajor chciwości, trzęsawisk rozpaczy, bagien chciwości, rwących nurtów gniewu, mielizn lenistwa, burz zazdrości, powodzi pychy, a
nawet oceanów pomyłek, błędów, uporu. Wszystko pokonamy w imię Ojca, Syna,
Ducha. Bóg wydobywa nas z łona tego świata jak z wnętrzności matki, zapraszając
do pomocy akuszerów o mięśniach potężnych od łowienia ryb. Sokrates wydobywając ze swoich rozmówców mądrośd, zachowywał się jak akuszerka. Jezus ma
moc wydobyd nas z łona grzechu, gdyż sam był już w łonie matki naznaczony imieniem Tego, który wybawia z kraoców ziemi, wyciąga i dźwiga, powołując do świętości.
Słowo Boże do medytacji






śr – Mk 1,29-39 Jezus uzdrawia chorych
cz – Mk 1,40-45 Uzdrowienie trędowatego
pt – Mk 2,1-12 Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów
so – Mk 2,13-17 Powołanie Mateusza
n – J 1,29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie
pn – Mk 2,18-22 Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosid do
Nowego
 wt – Mk 2,23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek
dla szabatu
Intencje do modlitwy




Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek.
O otwartośd na charyzmaty Ducha Świętego.
O dobre owoce katechez audiowizualnych.
O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do
posługi dla osób w niej posługujących. O mądry wybór lidera dla tej diakonii.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania opłatkowego. Szczególne podziękowania kierujemy do Ewy,
która ponownie gościła nas pod dachem swojej firmy. Dziękujemy też
wszystkim, którzy napracowali się przy wypiekach i przygotowaniu posiłków, a także stworzyli miłą atmosferę w czasie spotkania.
2. Informujemy, że w czasie ferii spotkania Wspólnoty odbywad się będą jak
zwykle.
3. Kolejna katecheza audiowizualna odbędzie się 25 stycznia o g. 19.10. Temat: „Wmanipulowani w media”. Gośd: Tomasz P. Terlikowski.
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280

Podobne dokumenty