(D2` U` z 20ol młuNI l42` pa.159l zŃźn`n)@ ań.l] uŚl

Transkrypt

(D2` U` z 20ol młuNI l42` pa.159l zŃźn`n)@ ań.l] uŚl
Uchwala Nr XIv,90/2012
Ridy MieiŚki.i
Z dDia
\v spEwie
mi
T
w
R'.iłźu
lufeso2012 reku
y Staul! Miejstieso
Gntnm Kulluy. Sportu i [email protected]
[email protected]€goł'fudąz
Na podslawie an' 18 wl' 2 ptl 15 ut wy z dnig 8 Dma ]90 rcLa o soŹądŹie gni.i}m
(D2' U' z 20ol młuNI l42' pa.159l
ań.l] uŚl' l i 2 6tały z dnia 25
pfuMdbiu
pażdzimit l99l mku o oĘmizowfu i
d2id.lndi.i ku]lrElmj (Dz' U.
z 200l ióku Nr l ], poz' 123 z poźn' n) Rad. Miejsła @hwalą co nótępuje|
zŃźn'n)@
{l
statucie Miejskiego cenEm Kulfury' spofu i RełB.ji ińimja RFzrd.
Krcbmxkiego v Rfuiąż ŚhowiącF złącmik do UchMb Nl \'[/52,93 Rldy Mi.jsłlej
B'Raciążu z dnig 2 lutego l993 oku mienionej Uchłalą N! xv/822008 Rady MiejśkiE
w
*' Rtriążu z dnia 22 lul€so 2008 okq U.hw.łą Nr )(rr/225l2ol0 Rady Miejski€j v P&ił:u
z dnia 8 paźtlzienik! 2010 oku. [email protected] Uchwlą Nr lll/l]/2o'0 Rady Mi€jsriej w [email protected]ŁT z
dnla2agrdnu 20l0 rclU uTrc*ada Je nA'(pUJące m'fu)
l)
$ l oe'4muj€
bmienie:
Miejskje cenEuń Kuhury' spońu i ReI([email protected] im' Rywda K&rcowŚkiego w RaciążU
zwm€ d5l€j cdtrun. jesl Możądo!ą insłtucją kultu.y du idają€ą w fomie domu kultuly
i biblio&ld. podlegajqcą $lisowi do ćjeslr iÓs\4ucji kuhuy orgeiztolą któ.yń j6r
Gmim Mi*b Rłi&."
''$
'
I
'
2]
w {2 wust' l dodlie siępunkt4Bbrnimiu:
3)
w
4)
w ł 5 Et'
l'
w pl.t 2
$
4
Bt. l
]
skrcśla się punkty: 6.7 i 8.
skFślasię punlty] l0. l l. 12.
słEśla5ię qrażmie ,, i sportorych",
2. w pkl 5 Śkreśla się
]. w
pl{1 6
ó) q 7 ust'
l]
*}mżenie ..i spońówą"'
skJ€śla się w}Tażńie .. i spÓfu"'
l oi'zynuie blaimie:
i
14.
..l' c€ntrM m a9d!.h ołtślońychw odrłbnych pŹePi$cn moż pmłEdzić dzid.]ność
eospod.rczŁ niełolidują.ą z pńgmm dzia]mią celm Fłtskiwia doLlkowych
ś'odłówfimsołych .o @le st futot' a w se&gólności v ał6ie|"
l) pro*Edznia @u}i ję2yków obcycn.
2)
@lieji imFz
3) !wo?o'a
4)
5)
')
'€@nych
*łcji spońoĘcL gimdtycń'ch i imycn
ĘT.jmouoia
w
$ 14
6t'
odpowi.dają.ych potrzebom
v Im&h sPon$rinBu inpEz LllfuBlnych.
9tladników posiadaego nają|ku'
s 9 dÓdaje Śię
'ó' oĘeen
8)
ia ku6ów i szkoleĄ
(oIolicaoś.ioqlch' Ńdzimych' obżędos}clr, z}lado*ych)'
świ.dcznia usług r€tlmol'ch
w
o.gmizoP
pu'k
6
wbmieniu:
Ńwierdając}m
2 olrzynuje
Młe
sprawozdeie
fifu$w
j€dnostki
jes! oree
brhi€nie:
..2' Działalnośćcmlnm fine$wM jest Z śrcdłówpublicznych w @&h olr4m}amej
doi'.ji podmiolo*ej. dolacji celowj z budź€fu pali61wą dotgcji celowj z budżefu 8'niny'
d6rcwia (śodlów olr4fioych od oejb fizycaych i pEMych)' pŹychodów z odplżbj
dziololnoś.i kulfura]nej. E s9żedaży Śłładników majątlo mhm.8o' przychodós z rajńu
skladników m.jąlkoł}cb i Ż ifuych aódel"'
$2
v'tomie
uchw.ły
powica
się
Bmhlrzovi Midta'
{l
Uchyda whodź w ł.ie 2 dnim Po uplryie la dni od dnia ogłowia w D'emiku
UŹędo*!n wojewódzlM Meńąkieeo'
za]ącńik
F€dy
zdnio
do UchwaĘ Nr
xlv/9oDo12
Miejsti€j w Ra€iążu
7
lut€go
2o]2
oku
STATUT
MIEJSKIF,OO CN TRT]M KULTURY. SPORTU
lMlENlA RYSZARDA KAczoRovsKlEco
I
RE(REACJI
v RAclĄŻU
Rozdzi.l I
PosTANowIENIA oGÓLNE
śl
l' Miejslde [email protected] Kułury' sporfu i P€łMji im. Rysa.da Kezoloskiego v Rlciążu
Mne dalej cenmn' jeŚl moŹądową ins1y1eją tu]tu.y &idająca w fomie domu *ullury
i biblio|€ti. podlecającą B!i$*i do Ejestru bstytucji hnhfy oĘfuiatorĄ łór'1n jeś
s2
I
.
Cmtu
dziala m podsLrwie:
l)
UŚla*ry z dnia 25 psźdzjćńir! l99l
*u]nnlnej /DŻ' U' z 200l .' Nr l3 poL 123
2)
Usbs}
Ż
dńia 27
]) UŚ1avy z dnia 8
cze
€a
l
.f)ż n
/
L o bibliolekrch /Dz' U' Nl
'?
maM l99o
r' o orgmizowiu i preładreniu .IzidaLFści
I. o
85 .
poz- 539 z póz'
MoŹądzie enimyn DŻ. U' z2o0l
^!
r' Nr l42 poz' I59l
$3
l
2'
lercn.m dŻahnia(en!m jesl Gmina V do R!.iv'
siedŹihą cmtflh jesl bud'trk końun lńy fujdujący
l'
Be7posEdni nadŻó' fud dŻa]d]m*ią r
enllm qPmtJq
sĘ w R&iążu pŹy
ul.
oĘ y misk'
$4
l'
I
)
2)
Do PodsLwołych ad9ń
cenEm naleł]
Edutacjo tulfuBlm i *)cholmie prez sztŃę'
Grońadz.nie. [email protected]ą [email protected] ahrcm i udosĘpnimie dóbr Lalfury'
]) T$Ź€nie w&u.}ów dlg Deoju
matÓBki€gÓ
fucnu artystycznąo [email protected]
[email protected]$wmie wicdzą i szfulq'
4) Twoftnie wmnków dla rcaoju folłloru. a t łżeĘłodziela ludowegÓ
5) Rozpomwie' rczbudzaie
i
a9alQjuie polr&b oŹ aintcEsowe tultulnych'
g5
l'
l
Do
atr.u drałó'a i_cnfu nnleł * */ególnoii:
) Pow!.lzmie
pŃstPo
2łoż.nimipolityld łultuBllej
spolŃaego akceptowgo pńglmu'
dzialalności wieloldd!ńtowei zgodnie z
Da po<tś]awi. łlNn.8o i
2) Upowsahnieić fuÓści kultnf oeólnoneodowej. Egionalnej i śŃdowislołej'
|) l sotrnie tuhury l s,rułl [email protected] dŻiala]no$ [email protected]ą'
'1) Rozpomwie i rczbud7bie żinlelmMń i potreb kuhmllych'
5) z&hęcmie społ€czeńslwa do c4mego !%tnictwa w tlhlm ÓE wsP'łttvouni€
łffościlaliuEln}th'
ó) Ks7r.]tomie woEóy akqM€go ucreshictM * kuhLr'
wlx'dzdmie / ifur}Acjmi osvialot *}chot*c/yml [email protected] orgM'/ł|d'
'] spolńńo
politycaFiimłodzieżoĘmi.
8) Ż.spakjeiśi Ń ijaie pÓEeb czyelniczych spoldrcBtłB oru upowsEhnieie
wiedzy i rcaijtuie kuhlty.
9) cmnEdrenie mte.iałów Nhi*']ńych ż 4cia ńista Reią'Ź'
$6
l
'
l
l .ĘeióVmie
2)
3)
4)
5)
wymimiońe w
$ 5
zdmia realiayee wą poprz:
m-orcdnych tom.dUr*J' LulturalmJ'
orgeiZveie BPołow€go BćsEticlwa w łciu kulhralnyn' w !m oĘmizoweie
metrych imprcz artystycaych. kultmlnych.
Fom indłvidu'lńej al9Mości kultfalnej'
Prc*€dćńie ocnhk, kól 7'ińter.$wń' rcspolóP aĘstycaych'
Ponc insfuktośko ńe1odycŹ1'4' prcgmową i o.eeiainq im'm plaówkom
proPadząc{ dzidalnośćkulfuo]ną m 1eMio Gniny i Mis1a R&i+.
6) 2jFMienie łmn}ów orgmiayjny.h
i lÓkŹrÓ*}ch
Edukeję filńo$ą w lyń prcjekcję filnós'
') orcmadzmie
8)
i opfuo*lwmie
Mt€rialów
or8m'ajm upoMnnimia
bibliot&bych
rc
gczególn)n
uw8lędn'miem rukńałó$ dolyc/a j.h BlaśŃeo reelonu
9) UdoŚtępdei€ ml€da|ów bibliol€cTycb @ ni€jsu' w$ożycaie do domu oE
pmładzni€ ł)To$żeń niędzybibliolŃdych'
]o)orgaieweie cłLlnictwa i udoslępninie mate.idós biblioLcaych ludzion
choryn. ś.ryfr i di€FłnoŚpamF'
ll)wsńdzisldie z bibliotekmi ińiych sitri' inŚty1ucjmi upowwhnimia lNlfuly.
orgeiajmi i tołar4stwmj kultur'nymi ! rz*łmiu i bpotajeiu potrb
oświatÓwo - kultf.Lych spol{rcństw.
s7
]'
cątrM M agd&ń
okr.ślonych w odĘbnych
prEpish moż pBvldzić dzid.lność
8cpodmzą .iekolidujqą z [email protected] dzialanią *l€m pozyskisaia doda(ov'vch
śmdtów nnan$łych fu cele staluow' a w %rcgólności w utEsie:
]
)
PnEEdEda Buli j*yków ob.ycn. o.8eircwmia ku6ós
2) Realiaji LTpP
a€conych
]) Twoania slcji sDońołych.
4) świadczmia usfue
5)
w'mjnowia
i
gloleń.
(olÓlicdÓś.io*)ch, d]zimy.h' obŹędoĘch.
gimnastyczdych
i
ińńych Ódpowia.lającycn potrebom
Eumoł1ch w Ińach ĘÓń$ringu inpiez tdhtlny€h'
skladlików posiadaego majątku'
Roz/zi.l
tl
oRcANIzAcJA I zARzĄDzANIE
$8
2)
Rrda Pro8tuowa.
s9
l'
z
całoLŚzl!łl Irey pla.óvtj'
2' Dtkloń cmlrŃ powołuje M ca okrcślony lub nie olGślony Bumistrz Misl{
po zciągniędu opinii eiązków awodo*}cn dżalają.ych v c€nltm. śołarzysreń
zvodo$ych i twórczych.
]. Kmdydat na d}rehora c€ntrum zo$lje *1lońiony w funŻ końttu.
'1. Dr prpbwadzmia toŃml! o l(lór}n mow w ut. 3 stosuje się ÓdpÓwi€dniÓ
pżepiy i ulady okJ€ślone w Ustarie z dnia 25 Pź,dzi€nika l 99l rcku
o oĘdiewńiu i prw.du€niu dzialalnoś.i kuhualn€j oż w rozpoŹ4duniu
MinisE! Kuhty z dnia 30 cre m 2(]04 mtu w Ęowi€ o€eieji i trybu
pmpr*ndaia ko.ku6u m kodydau na s&nowisko dyrcklom inŚłtucji kultury.
5' Bezpośrcdni nadmr.nd działalnościąceńEun spBujq oĘdy ńidd
6' oigm utwiłdajq.'m Gzne spńvozdei€ 6ń sove jedfuŚtki j6t olgd
qlkonawczy gniny.
NE czele
ceńllm
gloi
dyEktol. któ.y odpowiada
$10
centM oplMNj€
Ede
i ńiesięcae plmy pmcy.
$11
Dy€klor i p'MMi€y cenfu viMi posiadać odpowiedńic kMlifftacje do p€łlionych
liekcji [email protected] zjnowŃ s1&owiska okEślone v odĘbnych prlpigch'
$1ż
o.gei4ję wĆMębą
DyEktoB
po
c€n1run
okrcśla Regulmi.
eiągnięciu opińii or8eiulom'
ory iayjny zalvićńzdiy [email protected]
$13
L
?.
]'
4'
Rada
[email protected] j€ś orseen inicjującyń
i
opiniod.wc7.}n
ceńEM.
Rldę PrÓglmo!ą posofuj€ BumisEŻ Mista na mioŚk DytktoE.
\ł słładRady PŃganovcj wchodzą pŹ€dśowiciele R.dy Miejsłi€j' orgmiaji
spolŃaych' akładów pfuy.
ŁłB dzia]aia oE tonpd*je Rady [email protected] o*Ejla UcbNEIa o jej
z^ŚAr'Y cosPol'ARKl R'lNANsowDl
$14
[email protected] sodŻieln4 8ospodanę fimł! m agdach ust ]onych
iBĄ'tucjikultury. kierują.5ięzedani lega]mś.i'%lelnoś.i,gspodmoii
I
cońm
2
Działalnośćcenlnn
jeś- śDdłó[email protected] w lmch
otrł[email protected] doilcji podniolowej' dotEji eloRej z budżetu pastwą dolacji
€lowej z budż€lu gniny. d'ńwim (śodló$ oląm ych od osób fiącay.h
i pńMych)' przychodós 2 odplalncj dzid8lmści kdtmlnej. rc spuol&y
fffiWa
składnitów nająttu ruchoń€lp,
3.
dll
pżychodów z Mjnu słladnitów najątkosfch
Fuńdue i ś@dki fi'mwe centm loko*ae Ę B włsnF toncie banko$'n'
lodsLł4 goŚFddki litmEj cńtrun j€sl eay Pl finan$*T [email protected]
5. oświa.lcrnje wli
w
zlćsie !pn* f!]mo*lch
Ndzi. EptędtE:i wuej ?td
pŹ.z nich upowżdo.e'
w imieniu
cmtflm składoe Ę na
d)'ehoń igłóMego księgow.go
Rozn'id
bądź osby
w
PoŚTANowDMA xoŃcowE
s15
L
1
stltur ńadaje Rada Miejska'
Zmimy w statucie
cssm
dolÓÓywe
są w
Ębie i m
Nden prewidzi
ych