Studia II stopnia, tryb niestacjonarny Kierunek: Zarządzanie

Transkrypt

Studia II stopnia, tryb niestacjonarny Kierunek: Zarządzanie
Studia II stopnia, tryb niestacjonarny
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem + Studia Podyplomowe: Studia
Menedżerskie
Lp.
Przedmiot
I Rok
II Rok
Przedmioty Kierunkowe
1
Etyka w zarządzaniu
2
Elementy statystyki matematycznej
3
Koncepcje zarządzania
4
Prawo handlowe
5
Zarządzanie strategiczne
6
Prognozowanie ekonomiczne
7
Zarządzanie Procesami
8
Psychologia zarządzania
9
Trening kierowniczy
10
Społeczna odpowiedzialność biznesu
16
Przedmioty Specjalizacyjne
Moduł: Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem:
- Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania
przedsiębiorstw 2h
- Zarządzanie marketigowe 12h
- Zarządzanie międzykulturowe 8h
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 4h
- Zarządzanie zasobami ludzkimi 12h
- Zarządzanie zmianą 10h
Moduł: Prawne podstawy działalności gospodarczej
- Prawo cywilne 8h
- Prawo gospodarcze 6h
- Prawo podatkowe 8h
- Prawo pracy 8h
- Prawo UE 4h
Moduł: Finanse i rachunkowość w działalności przedsiębiorstw:
- Rachunkowość finansowa 8h
- Rachunkowość zarządcza 8h
- Projekty inwestycyjne w UE 4h
Moduł: Finanse i rachunkowość w działalności przedsiębiorstw:
- Analiza ekonomiczno-finansowa 8h
- Finanse przedsiębiorstw 12h
- Planowanie finansowe i biznesplan 8h
Moduł: Sylwetka nowoczesnego menedżera
- Komunikacja w firmie 4h
- Lider w organizacji 12h
- Techniki negocjacyjne 8h
- Organizacja pracy menedżera 6h
- Gra kierownicza 8h
Język obcy
17
Metodologia badań naukowych
18
Seminarium magisterskie
11
12
13
14
15


















