ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ZSGŻ W GOŚCINIE

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ZSGŻ W GOŚCINIE
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ZSGŻ W GOŚCINIE
DOTYCZY KLAS MUNDUROWYCH
I.
NABÓR
1.
2.
3.
4.
II.
STRÓJ SZKOLNY
1.
2.
3.
III.
Uczniowie starający się o przyjęcie do klas mundurowych są przyjmowani po przedstawieniu
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, weryfikacji świadectw
z gimnazjum oraz pozytywnego zaliczenia egzaminu sprawnościowego.
Każdy uczeń klasy mundurowej ponosi koszty związane ze swoim wyposażeniem w określony
ubiór, podręczniki, pozostałe pomoce naukowe i koszty basenu.
Uczniowie w 3-letnim okresie nauki są zobowiązani zaliczyć zajęcia na basenie, odbyć obóz
programowy zimowy, a także obóz programowy letni lub do wyboru jeden z organizowanych
przez ZSGŻ kursów specjalistycznych: pierwszej pomocy, ratownika WOPR, sternika
motorowodnego, płetwonurka. Koszty obozów oraz kursów pokrywają we własnym zakresie.
Uczeń za zgodą rodzica może nie podając przyczyn zrezygnować z nauki w klasie
„mundurowej”, jednak rezygnacja z nauki w klasie mundurowej, nie pociąga za sobą zwrotu
kosztów poniesionych przez ucznia od chwili przyjęcia do klasy aż do momentu zwolnienia.
Ponadto uczeń winien rozliczyć się z środków materiałowych pobranych ze szkoły.
W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie uczniowie mają obowiązek noszenia
umundurowania według określonych wzorów, oraz w czasie:
• Od poniedziałku do czwartku;
• Oficjalnych uroczystości szkolnych;
• Uroczystości organizowanych w szkole;
• Pełnienia dyżurów w szkole;
• Wystąpień publicznych i służbowych reprezentując szkołę;
• W innych przypadków, na polecenie przełożonych;
• Na zajęcia poza terminem szkoły ubiór ustala prowadzący zajęcia;
Zabrania się kategorycznie występowania przez uczniów w umundurowaniu niekompletnym
na terenie szkoły, jak i poza szkołą oraz zastępowania niektórych części umundurowania
garderobą cywilną /kurtki, spodnie, bluzy, kolorowe skarpety, obuwie, czapki itp./.
Zobowiązuje się uczniów występujących w mundurze do estetycznego wyglądu: tj. czystego
i kompletnego umundurowania, noszenia krótko ostrzyżonych włosów (chłopcy); zawiązanych
w kitkę (dziewczęta). Umundurowanie wg wzoru na załączniku nr 1, 2 i 3.
SPRAWY DYSCYPLINARNE
1.
2.
3.
Uczniowie nie posiadający kompletnego umundurowania w dniach wyznaczonych ukarani
zostają wg. wytycznych ujętych w regulaminie oceny zachowania ZSGŻ w Gościnie.
Otrzymanie przez ucznia/uczennicę kolejno w ciągu 2 semestrów oceny z zachowania niżej niż
poprawna, może skutkować odebraniem uczniowi przywileju ubiegania się o certyfikat
ukończenia szkolenia kierunkowego.
Uczeń klas mundurowych nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań
uczniów naruszających prawo oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.
4.
5.
6.
7.
Uczeń klasy mundurowej powinien stale doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności a także
dbać o sprawność fizyczną.
Stosunek ucznia do innych uczniów powinien być opary na przestrzeganiu zasad poprawnego
zachowania, poszanowania godności, a także tolerancji w zakresie nienaruszającym porządku
prawnego w sytuacjach w szkole jak i poza nią.
W sytuacjach nieuregulowanych Statutem ZSGŻ lub nie ujętych w niniejszym regulaminie
uczeń powinien kierować się zasadami normalnego współżycia społecznego i postępować tak,
aby jego działania mogły być przykładem praworządności.
Oznaczenia na mundurach muszą być przymocowane trwale. Identyfikatory obowiązują tylko
na terenie ZSGŻ im. M. Rataja, Internacie oraz na placach przyszkolnych.