Regulamin praktyk zawodowych - Wydział Biotechnologii, UWr

Transkrypt

Regulamin praktyk zawodowych - Wydział Biotechnologii, UWr
Zasady odbywania praktyki zawodowej przewidzianej w programie kształcenia
biotechnologii (studia II stopnia) na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu
Wrocławskiego
1. Studenci studiów biotechnologii II stopnia odbywają praktykę zawodową po I roku
studiów.
2. Praktyka trwa 4 tygodnie (20 dni roboczych).
3. Student zobowiązany jest okazać w dziekanacie dokumenty świadczące o
ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej na czas
odbywania praktyki zawodowej (należy podać nazwę firmy ubezpieczeniowej i nr
polisy).
4. Praktyki powinny odbywać się w laboratoriach o charakterze naukowym,
przemysłowym lub klinicznym, w czasie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi
studenta.
5. Praktyka nie może odbywać się w laboratorium, w którym wykonywana jest praca
magisterska.
6. Deklaracja Instytucji przyjmującej studenta na praktykę powinna być podpisana przez
dyrektora lub kierownika jednostki, musi być jednocześnie podane nazwisko opiekuna
praktyki, który dokonuje zaliczenia i proponuje ocenę praktyki. Deklarację należy
dostarczyć do dziekanatu najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
7. Z instytucją w której odbędzie się praktyka podpisywana jest umowa. Podpisywanie
umów nie jest konieczne w wypadku odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii
lub w ramach programu ERASMUS.
8. Ocena z praktyki zostaje wpisana studentom do systemu USOS przez Kierownika
praktyk na Wydziale Biotechnologii na podstawie oceny zaproponowanej przez
opiekuna praktyki.
9. Studenci zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk (zeszyt opieczętowany
pieczątką Wydziału Biotechnologii UWr.)
10. Uczelnia nie ponosi kosztów z tytułu odbywania praktyk zawodowych.
11. Zaliczenie praktyk (w wymiarze 6 punktów ECTS) jest warunkiem niezbędnym do
zaliczenia semestru.
12. Dokumenty wymagane do odbycia praktyki znajdują się na stronie internetowej
Wydziału Biotechnologii w zakładce Studia