BRYKIET KIJE Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 55, 63

Transkrypt

BRYKIET KIJE Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 55, 63
Pęczniew, dnia 15.12.2016 r.
Numer sprawy:Zp.341.1.2016-ZS
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: zapytania ofertowego. Numer sprawy: Zp.341.1.2016-ZS. Nazwa zadania:
„Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu
Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew”.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 39 000,00 zł brutto.
Zespół Szkół w Pęczniewie informuje, że w dniu 15.12.2016 r. o godzinie 1030 odbyło się
otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
Lp.
Wartość
brutto oferty
w zł.
Nazwa i adres Wykonawcy
1.
BRYKIET KIJE Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 55,
Ostrów Wielkopolski
63-400
2.
„ANPOL” Sp. z o.o. Rajmund Fandrych, Biskupice 88,
98 – 210 Sieradz
39 913,50
3.
KAS-BRYKIET Sławomir Kasprowicz, ul. Parkingowa 1/1,
Sokołowo, 62-300 Września
45 387,00
Wytwórnia Mozaiki, Osiewicz Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa , Gola, ul.
4.
Jaraczewska 75, 63-233 Jaraczewo
36 703,20
45 510,00
Dyrektor
Zespołu Szkół w Pęczniewie
/-/ Urszula Drylewska