Przykładowe istotne dla stron postanowienia, które zostaną

Transkrypt

Przykładowe istotne dla stron postanowienia, które zostaną
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii
elektrycznej:
1. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie
przetargu nieograniczonego nr PN/01/FZP/FG/2017, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z
późniejszymi zmianami).
2. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla potrzeb obiektów Zamawiającego.
3. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w
szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr
93, poz. 623 z późn.zm. ), Cennika energii elektrycznej zatwierdzonego uchwała zarządu
spółki, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu
dystrybucyjnego zatwierdzonej przez prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie z wykazem średniorocznego zużycia
energii elektrycznej oraz opisem przedmiotu zamówienia.
5. W zakresie sprzedaży umowa musi zawierać:
a)
ilość energii zużywanej rocznie;
b)
moc umowną oraz warunki wprowadzenia jej zmian,
c)
grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzania zmian grupy taryfowej,
d)
rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie w okresach miesięcznych wg
faktycznego zużycia energii, w oparciu o ceny jednostkowe zgodnie z Ofertą
Wykonawcy.
6. W zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii umowa musi zawierać:
a)
moc umowną i warunki wprowadzenia jej zmian,
b)
ilość przesyłanej energii rocznie,
c)
miejsce dostarczania energii do sieci i ich odbiór z sieci, zgodnie z wykazem
średniorocznego zużycia energii elektrycznej oraz opisem przedmiotu zamówienia,
d)
standardy jakościowe,
e)
warunki zapewniania niezawodności i ciągłości dostarczania energii,
f)
grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunki
wprowadzania zmian grupy taryfowej,
g)
rozliczenie za usługę dystrybucji energii odbywać się będzie w okresach
miesięcznych wg faktycznej ilości dostarczanej energii, w oparciu o ceny
jednostkowe zgodne z Taryfą OSD,
Strona 1 z 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
h)
parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych
parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
7. Umowa ponadto musi zawierać:
a) okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy,
b) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
c) warunki rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez strony,
d) w przypadku podania przez Zamawiającego błędnej grupy taryfowej, niezgodnej z
wymaganiami technicznymi OSD, do rozliczeń będzie stosowana grupa taryfowa
właściwa dla charakterystyki punktu poboru i uwarunkowań technicznych.
8. Zmiany umowy w zakresie cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach
prawnych dotyczących VAT lub podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat, podatków
związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem
kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w razie zmiany taryfy za
usługi dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na
podstawie umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych
zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny energii
elektrycznej dostarczanej na podstawie umowy, wskazując równocześnie podstawę tej
zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Zamawiającego i
Wykonawcy od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych
stanowiących podstawę do ich korekty.
9. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty będą mogły
następować wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy prawa, w
tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
aktów prawnych przywołanych w ust. 3.
11. Integralną część umowy stanowią załączniki:
a)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b)
Oferta Wykonawcy z dnia ………….. wraz z formularzem cenowym,
c)
Inne – wymagane przez Wykonawcę.
Strona 2 z 2