Na gwarnych ulic (Piosenka o Patronce Stolicy)

Transkrypt

Na gwarnych ulic (Piosenka o Patronce Stolicy)
Na gwarnych ulic tłum kolorowy
Piosenka o Patronce Stolicy
t. i m.: s. M. Ponichter CSFN
A
 

D






1. Na
gwar nych
2. Przejdź u
li
3. Mi
ja
ją
3
 D


Mat
Bo
zmie
6
pa trzy ła
Mat ko Ła
się wciąż War
e
A7

ścio łom,
no wych,
zaw sze
lic
mi
ki
tłum ko
po szu
i po

ska
ska
sza
e
e








 
łę biom,
szko łach,
sza wska
,
G
jak świa tła
mia stem
Pa
e
po
sta
wy
mi
nia.
Ła ska wa
miej sca dla
Ro śnie i
e
A7

sła
wi
tro wych,
mia sta


 

nien
ko naj

 
A7

nasz
kraj
ła


 
i
każ
www.nuty.religijne.org
Ref.: Ła
D


A



 

chyl
mia stem,
D7
G
łask.
Nad na
H7

 
ska wsza,

sza wie.
spra wach.
ska wa.






 
 

ba namTwych
G

D


lu dziom, ko
w o sie dlach
kró lu
je
D
szym po
 D
 
 
  

 


 
trze

wzra
ro
z na
le
ca łej War
w po wszed nich
Mat ka Ła
nad na


    
     e



lo
kać
ko
   


18



A7

nie, Mat ko
13
22

i
bło go
w blo kach pię
Niech w ser cu
     




we dło
wie
wa,
wa.
  
 

 
   

A


e

 
słoń ca i
u
ca
wie
na wet go
w biu rach i
Na sza war
9
ska

 
   

 





ka
ga
nia
D

 
A7

 

A7

niech w ła
jak

 
szymschyl się

 


sce Two
jej
D



dy
z nas.



Podobne dokumenty