informacja o wyniku postępowania przetargowego

Transkrypt

informacja o wyniku postępowania przetargowego
pieczątka Zamawiającego
Piekielnik – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
Wymiana ślusarki okiennej w sali gimnastycznej
Numer sprawy :
Przetarg
Nr
28 / 2007
Przetarg nieograniczony
Data :
31-VIII-2007
INFORMACJA O WYNIKU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
nr 28/2007
na: Wymiana ślusarki okiennej w sali gimnastycznej w szkole podstawowej i gimnazjum w
Piekielniku
Data ogłoszenia przetargu:
Termin składania ofert:
Data otwarcia ofert:
Data wyboru wykonawcy:
2007.08.31
2007.09.21
2007.09.21
2007.09.24
Kryterium wyboru oferty:
cena
Ilość złoŜonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych:
0
Cena najdroŜszej oferty:
84 300,29 zł brutto
WYBRANO OFERTĘ
Nazwa i adres firmy
oferowana cena brutto /złotych/
„ALUNIKS”
Mirosław Skinderowicz
ul. Sierszańska 79 B
32-500 Chrzanów
65 334,26
Termin realizacji zadania:
do 2007.11.19
Wybór zatwierdzony przez
Wójta Gminy Czarny Dunajec
dnia 2007.09.24