Wynik_4-2008 - Gmina Czarny Dunajec

Transkrypt

Wynik_4-2008 - Gmina Czarny Dunajec
pieczęć Zamawiającego
Gmina Czarny Dunajec
– Obiekty, których jako Inwestor występuje Urząd gminy
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branŜy drogowej
Numer sprawy :
Przetarg
Nr
Data :
Przetarg nieograniczony
4 / 2008
2008.01.24
INFORMACJA O WYNIKU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 4/2008
na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branŜy drogowej
2008.01.24
2008.02.08
2008.02.21
Data ogłoszenia przetargu:
Termin składania ofert:
Data wyboru wykonawcy:
Kryteria wyboru oferty
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Waga
Ocena
udział
kryterium
punktacja
kryterium
(od 0 do x)
6%
6%
6%
6%
6%
5%
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
NajniŜsza realna cena otrzymuje maksymalną ilość
punktów, kaŜda następna - proporcjonalnie mniej.
15%
1,5
Najkrótszy realny termin otrzymuje maksymalną ilość punktów, kaŜdy
następny – proporcjonalnie mniej
30%
3,0
Spełnienie warunku powoduje przyznanie ofercie 2 pkt.
Nie spełnienie kryterium powoduje przyznanie ofercie 0 pkt.
20%
2,0
100%
10,0
Nazwa kryterium
Oferowana
stawka procentowa od
sprawdzonych faktur netto
Sposób oceny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Oferowana stawka godzinowa w
przypadku gdy nie będzie faktur za
roboty
Dyspozycyjność – czas, jaki
zostanie podany przez oferenta na
dojazd do Urzędu Gminy (liczony
od momentu powiado-mienia o
konieczn. przyjazdu)
Miejsce zamieszkania Inspektora
Nadzoru w promieniu do 35 km od
siedziby zamawiającego
x < 1 000
1 000 ≤ x < 5 000
5 000 ≤ x < 10 000
10 000 ≤ x < 50 000
50 000 ≤ x ≤ 100 000
x > 100 000
NajniŜsza realna cena otrzymuje
maksymalną ilość punktów, kaŜda następna
- proporcjonalnie mniej.
(x - wartość nadzorowanej umowy netto
lub w przypadku braku umowy, wartość
sprawdzonej faktury netto)
Suma =
WYBRANO OFERTE
Nr
oferty
BranŜa
Nazwa oferenta
adres
BranŜa
drogowa
2
Edward Wójcik
ul. Walkosze 3
34-500 Zakopane
Stawka
procentowa
Stawka
godz.
[%]
x < 1 000
1 000 ≤ x < 5 000
5 000 ≤ x < 10 000
10 000 ≤ x < 50 000
50 000 ≤ x ≤ 100 000
x > 100 000
[ zł / godz.]
0,0
4,0
3,0
2,5
2,0
1,5
0,00
Miejsce
Dyspozyzamieszkania
cyjność
do 30 km
30 minut
TAK
x - wartość nadzorowanej umowy netto lub w przypadku braku umowy, wartość sprawdzonej faktury netto
Termin realizacji zadania:
do 2008.12.31
Wybór zatwierdzony przez
Wójta Gminy Czarny Dunajec
dnia 2008.02.21
1