Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia

Transkrypt

Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia
Łódź, dn. 30.08.2013r.
Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa beneficjenta (udzielającego zamówienia):
Apla Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 207/225
93-231 Łódź
2. Nazwa projektu:
„Innowacyjna linia technologiczna do produkcji elementów oznakowania
reklamowego wewnętrznego i zewnętrznego”
3.
Oś priorytetowa i działanie:
III Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość,
Działanie 3.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
4. Przedmiot zamówienia:
Oprogramowanie 3D
II. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia zamieszczone
dnia 2013-08-19 oraz uszczegółowione w dniu 2013-08-22 odpowiedzieli następujący
oferenci:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Uwagi
Procad S.A.
ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
-
Cadsoft Tomasz Grzyb
ul. Bema 60, 01-244 Warszawa
-
CNS Solutions Sp. z o.o., Grupa
DPS
Aplikom Sp. z o.o.
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
-
ul. Nowe Sady 6, 94-102 Łódź
-
3D PRO Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź
-
PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14,
J.
50-411 Wrocław
Man and Machine Software Sp. z ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź
o.o.
2. Rozpatrzenie ofert, nastąpiło dnia 2013-08-30 w siedzibie firmy: 93-231 Łódź, ul.
Dąbrowskiego 207/225
-
3. Streszczenie oceny i porównania ofert:
Warunki płatności:
20% - zaliczka
80% - po odbiorze
Ilość punktów za
kryterium
„warunki
płatności”
Suma
otrzymanych
punktów
Lp.
Nazwa i adres oferenta
Cena oferty netto
Ilość punktów
w kryterium
„cena”
1
2
3
4
5
6
7
26 864,76 PLN
84,19
Tak
10,00
94,19
5 870,00 EUR
x 4,2812
=25 130,64 PLN
90,00
Nie
0,00
90,00
1.
Procad S.A., ul. Kartuska 215, 80122 Gdańsk
2.
Cadsoft Tomasz Grzyb, ul. Bema
60, 01-244 Warszawa
3.
CNS Solutions Sp. z o.o., ul.
Postępu 6, 02-676 Warszawa
30 000,00 PLN
75,39
Tak
10,00
85,39
4.
Aplikom Sp. z o.o., ul. Nowe Sady
6, 94-102 Łódź
32 200,00 PLN
70,24
Nie
0,00
70,24
5.
3D Pro Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka
54/56, 91-463 Łódź
29 900,00 PLN
75,64
Tak
10,00
85,64
33 367,35 PLN
67,78
Tak
10,00
77,78
38 400,00 PLN
58,90
Nie
0,00
58,90
6.
7.
PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J.
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław
Man and Machine Software Sp. z
o.o., ul. Żeromskiego 52, 90-626
Łódź
4. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy Procad S.A.,
ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
5.Uzasadnienie:
Dla przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano procedurę ofertową
zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień…” Najpierw ustalono wartość szacunkową
zamówienia, a następnie w dniu 2013-08-19 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na
tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej oraz wysłano
ogłoszenie do 3 potencjalnych dostawców. Z powodu pojawiających się wątpliwości ze
strony dostawców oprogramowania w dniu 2013-08-22 uszczegółowione treść ogłoszenia
i jednocześnie wydłużono termin na składanie ofert do 2013-08-29.
Ogłoszenia zawierały wszystkie niezbędne elementy, określone w „Zasadach…”. Termin
składania ofert wynosił 5 dni roboczych, a w momencie uszczegółowienia ogłoszenia był
przedłużony. Tym samy termin ten odpowiadał minimalnemu, określonemu w zasadach.
Wybór wykonawcy nastąpił w oparciu o dwa kryteria – cenę oraz warunki płatności. Ranga
kryterium ceny wynosiła 90%, a więc więcej niż minimalna 60%, określona w „Zasadach…”.
Kryteria oceny ofert nie dotyczyły właściwości wykonawcy, jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej ani finansowej. W wyniku przeprowadzonej procedury wpłynęło 7
ofert, które spełniły wymogi ogłoszenia. Wybrano ofertę firmy Procad S.A., która uzyskała
największą liczbę punktów.